De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

opgemaakt en de nog aanwezige aardbeien en de door de handelaren in ontvangst ge nomen sigaretten in beslag werden genomen Het publiek wordt verzocht er aan mede te werken dat den ruilhandel de kop kan worden Ingedrukt Iedereen heeft recht op aardbeien en niet een bepaalde groep van menschen Jie iets aan te bieden hebben aan de kweekers of de handelaren Wanneer men gevallen van ruilhandel cons ateert op welk gebied dan ook waarschuwe men terstond den C C D Het moet nu maar ee S uit zijnl Briefwisseliag gedetineerden Met betrekking tot de briefwisseling van en met gedetineerden in de bewaringskampen te Gouda en Alphen a d Rijn deelt de Sectie Voorlichting van het MilitBlr Commissariaat Gouda mede dat het den gvedeti neerden vergund ts voorloopig eenmaal per maand een brief aan familieleden of vrienden te verzenden Het briefpapier wordt van rijkswege verstrekt Het is den gecetineerden toegestaan éénmaal per maand van één persoon en brief te ontvangen De overige toegezonden brieven worden na controle vernietigd Briefwisseling met autoriteiten en raadslieden kan door den commandant worden toegestaan De briefwisseling van en met gedetineerden staat onder controle van den commandant vaa het bewaring amp De collaborateurs Het district Gouda heeft goeden voortgang gemaakt met het onderzoek tegen de collaborateurs de werkgevers die vrijwillig hebben gewerkt voor de Wehrmachf In de eerst plaats is het mate iaal onderzocht dat de N B S In den beze tlngstijd bijeen gebracht heeft verder is er veel correspondentie en administratie van verdachte aannemers in beslag genomen en ten slotte waren er veel aanwijzingen te vinden in de papieren van ket Arbeidsbureau en de Wehrmachtsbezlrksverwaltung Op grond daarvan zijn ook eenlge collabo ateurs geïnterneerd De strafbepalingen tegen de collaborateurs Zooals men weet is het Zuiveringsbesluit op grond waarvan ambtenaren gestiakt en geschorst worden een nieuwigheid Zij die vrijwillig aan de Duitsche oorlogsdoelülnden hebben medegewerkt zijn Intusschen reeds vanouds stra baar krachtens artikel 102 van het Wetboek van Strafrecht dat bepealt Met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt gestraft hij die opzettelijk in tijd van oorlog den vijand hulp verleent of den staat tegenover den vijand benadeelt Het Besluit Buitengewoon Strafrecht van 22 Decem er 1943 breidde dit nog wat uit door te bepalen dat daar bijv ook onder begrepen js het verbreiden van vijandelijke propaganda en het verrichten van daden ten voordeele van den vijand Aangifte eigendom N S B ers verplicht Ieder die weet waar goed van N S B ers rit Is verplicht dit aan te geven Hij is ander zelf strafbaar Ontsnapt maar achterhaald Het is waar dat onlangs 5 N S B ers uit het bewarlngskamp ontvlucht waren Intusschen zijn ze gauw alle 5 achterhaald Tevens zijn nog 2 N S B ers ondekt die nu ook op gesloten zitten De Balvert hoorde niet bij de ontsnapten alhier deze werd als deelnemer aan de Duit nche Wcermacht opgesloten in het concentratiekamp te Hilversum Het onderzoek tegen dezen vordert sneli zijn oude vriendinnen hebben nog al wat meegedeeld Plannen en Feiten Het ligt in de bedoeling van de Neder landsche Sjiooi wegen in het rayea Gouda eenlge autobusdiensten In te stellen Gouda zal dan een autobusverbinding krijgen met Den Haag Rotterdam Alphen a d Rhijti Wr erden Utrecht en waarschijnlijk ook Schoonhoven Deze diensten zullen In de eerste plaats bestemd zijn voor forenzenver keer Relsvergunningen moeten aangevraagd worden bij de Kamers van Koophandel Er is reed een busdienst georganiseerd tusschen Zwolle en Den Haag Der e bus vertrekt s morgens 8 uur van het MG commissariaat in Zwolle rijdt via Apeldoorn Amersfoort en Utrecht naar Gouda waar bij om ongeveer 11 30 arriveert aan het commissariaat van het Mititair Gezag Tijd van aankowst in Den Hac g is 12 15 Flatgebouw Zeestraat De bus stopt niet in tusschengelegen plaatsen Des middag s om 5 uur vertrekt de bus weer uit Den Haag in de richting Zwolle Voar dringende particuliere zaken kan men van deze busdienst gebruik maken Aanvragen hiervoor moeten geschieden aan het militair comMlssarlaat 0 sthaven 53 De busdienst Is nog niet dagelijks De bussen rijden alleen Maandag Woensdag en Zaterdag Stedelijk Gymnasium Aangifte van leerlingen voor dtn nieuwen cursus kan tot 1 Juli schriftelijk geschieden bij den conrector Gr Plorlswcg 101 Wij verwijzen U naar de desbetreffende advertentie die in ons blad van a s Maandag wordt opgenomen Centrale Jeugdbeweging te Gouda Zooals wij reeds op 9 Juni j l publiceerden bestonden er plannen om de J H De Waterhaan een grondige schoonmaakbeurt te geven Op 16 en 17 Juni is dit dan geschied Reeds s Zaterdagsmorgens vertrokken de voortrekkers naar de J H waar zij twee slaapzalen grondig reinigden zoodat deze voor gebruik gereed stonden toen s avonds de groote groep arriveerde s Avonds werden er volksdansen gehouden gezongen en moad verzameld voor den volgenden dag s Zondags werd het werk hervat en toen men om 4 uur naar huis ging kon men met trots op het werk terugzien De J H in Slulpwljk staat weer klaar om de Nederlandsche jeugd te ontvangen helaas zal dit slechts beperkt blijven tot de jeugd uit de omgeving Hedenmiddag hebben de oudere leden van de C J B goholpen aan de uitgestelde Inzameling van het N V H Hedenavond is er voor de ouderen een gezelllgen avond waar ieder het zijne zal bijdragen om dit programma te doenslagpn De avond is in Muziekschool De Beun Westhaven 39 Kinderuitzêndingen Er zullen weer heel wat kinderen uit Goude naar buiten gaan De komende week 100 naar Groningen dan 100 naar Drenthe vervolgens 100 naar Brabant en de week daarop 100 naar Friesland dus 400 reeds vóór 13 uli En die uitzending zal voorloopig nog doorgaan Dit gebeurt onder leiding van N V H Dr Vegter is bezig 1e scholen langs te gaan vervolgens worden er o a door den t b c arts druk gekeurd Het betreft hier kinderen van 6 12 jaar Vervolgens zal In September de uitzending beginnen naar Engeland Zwitserland België en Denemarken Kinderen iu het Oosten en Zuiden Er zijn nog 12000 twaalfduizend kinderen uit het Westen In het Oosten of Zuiden van het land Op het oogenblik kunnen deze nog niet terug Ieder zijn deel Voor hen die nog niet in de gelegenheid zijn geweest sigaretten op de aangewezen bon te koopen zullen hiertoe een dtzer dagen n staat worden gesteld Een tweede bon aanwijzinp oor sigaretten is voorloopig nog niet in zicht De vooruitzichten op gas en clectriciteit Naar men ons mededeelde zijn de vooruitzichten op gas en electrlcitelt niet gunstig Bij gebrek aan transportmiddelen is de aanvoer van kolen onvoldoende zoodat het nog wel eenlge maanden kan duren voordat de gasfabriek te dezer stede gas kan leveren Hetzelfde geldt voor de elect rlciteltsvoorziening Alleen vitale bedrijven komen op het oogenblik voor stroomverbruik In aanmerking Uitgebreid De top van de Politieke Opsporingsdienst Is uitgebreid met de heeren C A BennUen P den Edel V Vught Donderdagavond vert lda de heer Kloos in het Leger des Heilsgebouw van ijn belevenissen in het kamp Vught Onmiddellijk na zijn gevangeneming onderging hij de vernederingen en kwellingen van de S D waarna hij op transport naar Vught werd gesteld Hier werd hij tot leider en vertrouwensman van zijn medegevangenen aangesteld In het kamp waren de grootste misdadigers als bewakers aangesteld De heer Kloos mocht zich gelukkig aehten dat hij velen geestelijk kon opbeuren Dit was des te meer verheugend daar de toegepaste straffen den opzet hadden het moreel te breken Er was een goede geest onder de gevangenen en sam n droeg men de grootste ellende Dessertle van een Duitsche beul werd gestraft door de gevangenen 6 uren achter eenin een kouden winternacht stram in de houding te laten staan Joden werden bij het minste vergrijp onmiddellijk neergeknald waarbij een extra verlot en f 25 te verdienen viel Met dankbaarheid herdacht spreker zijn thuiskomst Gift Na afloop van de causerie gehouden door den heer W F Kloos Mijn geestelijke ervaringen In het concentratiekamp Vught is een collecte gehouden ten bate van Eereschuld en Dankbaarheid die f 185 33 opbracht Buurtver P C Bothstraat Na een gedwongen rustperiode van 5 jaren heeft de buurtver P C Bothstraat haar werkzaamheden hervat Het bestuur bestaat uit de Heeren A v Vliet voorz C Jochems secr en H B van Deest penningm Het adres van den secretaris is P C Bothstraat 34 Fil De biosco Zie de De avond de clu rustpe toch ï K O hierdo medail Ned Ds n m Wtst van B Huls Ver Ds A Re Ds J Ev Ds I Ou Ger 5 uui Ds J de je Ger Prlnte 3 tot Vrl In de koop bijeen Ge Ds Chr Ne 10 en W Vr In de straat Le dienst kom s iMstn Jon Spier De waar singc Zond voor G drika Mol van Palm Mari Zou O sted Don H