De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

1 bezig s wor en gekeurd jaar zending d België Uiden d kinde f Zuiden enen de e legenheid ngewpzen zer dagen eede bon f opig nog it ingsdiemt Benuls eo eer Kloos zijn be middellijk hij devM waarna d gesteld uwensman ld In het ers als be mocht zich telijk kon iheugcnd et hadden en goede en droeg van een de gevaren winter ten staan ijp onmid tra verlof dankbaar nist uden door stelijkeer Vught is an Eere 85 33 op trast van 5 jaren aat haar eren A v en H E van den Filmvoorstellingen uitgesteld De filmvoorstellingen in de Schouwburgbioscoop zijn voor eenige weken uitgesteld Zie de advertentie in dit nummer Biljartwedstrijd De biljartclub K O T speelde Donderdagavond in Schoonhoven een wedstrijd tegen de club van dien naam Hoewel de lange rustperiode goed merkbaar was werden er toch zeer verdienstelijke prestaties bereikt K O T wist met 14 6 te winnen en legde hierdoor beslag op de uitgeloofde zilveren medaille PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk St Janskerk 10 uur v m Dj Vroegindeweij van Waddingsveen n m 5 uur Ds G Elzenga Bediening H Doop Westerkerk 10 uur v ib Ds L A Snijders van Boskoop Jeugddienst 5 uur Ds Gerh Huil Bediening H Doop Vereen van Vrijzinnig Herv 10 30 uur Ds A Kalis Alphen a d Rijn Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuis Evangelisch Luthersche Kerk v m 10 uur Ds J J Simon Oud Kath Kerk lOen 6 uurpastoor Glskens Geref Kerk 10 uur ds P C ten Brink 5 uur Ds J V d Linden van Haarlem en Ds J P C ten Brink Speciale dienst voor de jeugd Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlntererschool Groenendaal van kwartvoor 3 tot kwart voor 4 uur Vrijgemaakte Geref Kerk 8 30 en 4 30 uur in de Rem Kerk Voorganger Ds G Koene koop Maandagavond 8 uur Evangeliesatie bijeenkomst in gebouw Daniël Geref Gcm Stationsweg 10 en 5 uur Ds De Blois Chr Ger Kerk 10 en 5 uur ds A Dubois Ned Ger Gemeente Turfmarkt 54 Zondag 10 en 5 uur ds Joh v Welzen Woensdag 7 30 Vrije Evang Gemeente 8 30 uur v m in de kleine kerk 5 30 uur gebouw Zeugestraat 38 ds H C Leep Leger des Hells 10 uur v m Heiligings dlenst Leider H Huljg Openlucht Samenkomst Nieuwe Markt 7 30 Openbare Ver Issslngssamenkomst Jong Ncderl voor Christus Woensd 8u Spieringstraat 49 Leider W F Kloos Doktersdienst De Zondagsdienst voor dokters wordt waargenomen door dr C van Elk Katten singel 79 en dr H Eijkman Westhaven 63 Apotkekersdienst Zondag is de Apotheek Weijer Gouwe 131 voor recepten geopend BURGELIJKE STAND GEBOREN 20 Juni Sophia Maria Hen drika d v P Wildschut en J H Spruijt Molenwerf 26 21 Juni Gerardus z v A van der Kleijn en J van der Kist v d Palmstraat 118 21 Juni Hillegonda Trijna Maria d v C Hoogendoorn en I Vermeer Zoutmanplein 26 ONDERTROUWD 21 Juni M G Hofstede en J Rossen J Hollebeek en A C Donker F A M Govers en P G Oud H F Lakerveld sn F S Leeflang DISTRICTS NIEUWS OUDEWATER St Ceacilia bijeen Woensdagavond hadden de leden van het koor St Caecilla eea feestelijke bijecnkamst ter gelegenheid van de behouden f rugkeer van 7 koorleden De Z Eerw Heei Bennebroek O F M woonde de bijeenkomst bij De koorzangers gaven eenige zangnummer t n beste waaronder het Oudewaters Volkslied dat wij helaas wegens plaatsgebrek niet kunnen epnemea Burgerlqke S and GEBOREN Jan zoon van P v d Po en H Danen Robert zoon van M Dijkstra en E Sijperda Petronella Maria dochter van K van Zandwijk en D E Lagerberg Herman Theodorus zoon van A Versluijs en A A Severs Cornells Antonius Joannes zoon van J G A Rietveld en J J Blaken burg Hendrika Maria Carolina dochter van C J de Haan en C M Montijn Adrianus H zoon van H Muijs en E Vlasman Johannes zoon van G Wouters en H Oostendorp Aart Adrianus zoon van C Scheel en G Vergeer GEHUWD Theodorus J Snel en An thonla E W de Goeij Hendrik Reijngoud en Hendrika Goudkamp Evert Ultee en Paulina de Bruijn Willem van Meurs en Hendrika Reparon Anthonlus C Lakerveld en Femmigje C Schalkwijk Leendert de Wit en Lena Brouwer Gijsbertas J Six en Clazina C C Six OVERLEDEN Christina Steenbergen 2 m Wilhelmus Johannes van Miltenburg 71 j Johannes Cornells Schoonderwoerd 3 m Maria Antonia Agatha Schoonderwoerd 4 w Marlnus Nellssen 4 m Jan Hoogendoorn 76 j Albertus Joannes van Dijk 10 m Jan Hendrlkus Jacobus van Tllborg 4 m BINNENLANDSCH NIEUWS Uitvoer stopgezet Op last van den Canadeeschen bevelhebber Is op 21 Juni om 12 uur de uitvoer van alle soorten artikelen naar Duitschland stop gezet Uniformen en uitrustingsstukken vallen niet onder deze regeling De nieuwe Zilveren Munten De zilveren munten welke de Nederlaid sche Regeering In Amerika heeft laten aanmaken worden voorloopig niet in circulatie gebracht Men wacht met de uitgifte van deze op 1943 gedateerde dubbeltjes kwartjes en guldens rijksdaalders zijn er niet bij tot de tijd daar rijp voor is De in Amerika vervaardigde mtmten zijn volkomen gelijk aan die welke wij gebruikten vóór Rost van Tonningen het zinken tijdperk inluidde Actie tot annexatie van Duitsch Gebied Het uitvoerend comité voor de internationale actie tot annexatie van Duitsch gebied als schadevergoeding waarvan kapt dr A Ketsen te Maastricht voorzitter is heeft contact crlegd met bestaande groepen in Prieslam Groningen Geldeiland en Overijssel Etn nationaal gecoördineerde actie over het gcheele land is zoodoende in wording Belangstellende groepen kunnen aansluiting zoeken door zich te wenden tot de correspondentie adressen Witte Huis te Maastricht en Liesboschlaan 225 te Breda DISTRIBUTIBNIEUWS Hiermede wordt ter kennis van detaillisten gebracht dat consumentenbonnen voor d 1 e artikelen waarvoor de normale handel Is ingeschakeld dienen te worden ingeleverd als volgt 1000 1999 op Maandag 2000 2999 Dinsdag 3000 3999 Wtensdag 4000 4999 De derdag 5000 5999 Vrjdag Deze regeling geldt niet voor slagers voor wat betreft de concumentenbonnen voor vleesch de inl vering hiervan blijft op Maandag uitsluitend voormiddag gesteld De aanbieding van consumentenbonnen voor aardappelen en groente blijft gehandhaafd op Dinsdag Bakkers kunnen tot nadere aankondiging tweemaal per week inleveren op in overleg met de afdeellng handel te bepalen dagen Meer spoed geeischt De helde kamers van het Tribunaal te Einhoven hebben aangedrongen op een snel inwerkingtreden van het gewijzig 4e tribunaal beslii Thans s elke voortgang practisch onmogelijk Comnieetaar Door de Sectie Voorlichting van het Militair Gezag wordt uitgegeven het blad Commentaar Het orgaan verschijnt weke lijksch en zal In de erkende boekhandel verkrijgbaar zijn Doelstelling dezer publicatie Is de pers en andere publlciteltsorganen behulpzaam te zijn bij de voorlichting van het Nederlandsche Volk omtrent de vraagstukken van den dag zooals deze door het Militair Gezag en de Regeering worden gezien en behandeld Haar taak ligt op het gebied van de nieuwsberichtgeving BUITENLANDSCH NIEUWS Bedrijvigheid in Moskou Uit Moskou bereiken ons optimistisch berichten omtrent de vorming van een nieuwe Poolsche regeering waarover thans te Moskou besprekingen worden gevoerd In het proces tegen de 16 gearresteerde Poolsche democratische leiders heeft de aanklager tegen 4 van hen waaronder generaal Okulicky zware straffen geeischt Zij worden er van beschuldigd terreurdaden tegen het Roode leger te hebben begaan Drie van de verdachten werden van beschuldigin len vrlj gesproken Aangezien de oorlog tegen Duitschland is geëindigd zal de doodstraf niet worden geeischt Generaal Okulicky ontkende zich te hebben schuldig gemaakt aan terreurdaden Wel bekende hij achter de Russische linies In radiocontact met de Poolsche regeering in Londen te hebben gestaan en niet onmiddellijk aan het Russische bevel om wapens in te leveren heeft gehoor gegeven Volgens een mededeeling van generaal Bor Komorofsky den leider van den opstand in Warschau hadden de 16 Poolsche democratische leiders van de Rus sen een vrijgeleide ontvangen teneinde besprekingen te kuniien voeren Van deze Heden werd niet meer vernomen totdat eindelijk hun arrestatie bekend werd gemaak