De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

BRIEVEN KLEIWEG 85 Ondertrouwd Dr H H VINK en AKKlfi DE GROOT Utrecht G Doustraai IS P IJr tighelstraat 13 Huwelijkavoltrekking te Utrecitit 29 Juui 1945 te li M uur Op Zaterdag ifi Juni hopen wij den dag te i erdeuKen waarop wi voor 1U jaar in het huwelijk traden C SlEtiiMüKhK G STEiaiNBJitiK Kwakernaat Op y uii U S iioL t a oa e geitetde Ouder J T bNOtIJ VV J SNUhIJ de Oruyl hua 10Jange ecliWeteeniging te herdeukeu rlua daaKbcire kinderen ea KieiuAmueren Gouda Öockeobery traat tii Verloren een quitantietasch inhoudende voor eigenaar waardevolle quitantie een portefeuille persoonsbewijs enz In de omg Graaf Florlsweg Tegen zeer hooge belooning terug te bezorgen bij G C V VLIET Sophiasiraat 79 daar rigenaar anders in zeei groote moeilijkheden geraakt 1 Buffetchef 1 Bediende 1 Spoelmeisje 1 Portier huislcneclit 1 Cassière dancing De flimvoorstellingen in de Schouwburg Bioscoop zollcn een p ar weken worden stopgezet Binnenkort komen wij met de NIEUWSTE GROOTE PILMPROGRAMMAS 1 Garderobe jufir Toilet juffrouw Dienstboden 1 Weriister Gevraagd een beschaafde juffrouw om de geheele leiding van het atelier op zich te nemen Goed kunnende afspelden Tevens 2 flinke Naaisters voor nieuw en veranderwerk en een LEERLING Gevraagd voor spoedige indiensttreding tt K DIENSTMEISJE voor dag en nacht v g g n Brieven onder opgave van leeftijd enz aan Mevr DE JONG Timp van ToUtraat 27 Bodegraven Ook in de toekomst gaat alles gemotoriseerd bij Reeds zijn verschillende motorvoertuigen in aankoop bij de fabriek Gouwe 156 kantoor Gouwe 128 Vereeniging van Vrijxinnig N d Hervormden i lE nekerk peperstraat Zondag 24 Juni half elf Godsdienstoefening DS KALIS Alphcaa d Rijn Lidngs aczcn weg otdauK iK at ouien en ue muiicüvet ir nn es ividrgnec voor ae oeidngstelimg ouuervüuden oij mi n teiuy Keer uit iJuit icniaau t oezein Ue oeuexcetstraat i7 rliermeae Ottuig ix mijn huriel ddnK voor de DeidugüC en de veie oioemen van ueKeuaeu en Duurcgeri oij mijn tnui6Kü ni a t cnouien H ot adrstecg ivlijn oprechten dank aan vrienden en beKenden en m het uijzonder aan ouurtgenooten en hei uiuziekgezelscnap voor het narteltjk medeleven oetoond oij ue geluKKige ibuisK van mijn zoon uit iJuitschl j van tvranenourg Waivisstr t Hiermede betuig ik mijn hartei dank voor degrooceoeiangsteiung en de vele bloemen van vrienden en oekenden bij mijn thuiskomst üernard v d Jr avoordt Lange iiendeweg lO Hiermede betuig ik mijn hartel dank voor de groote belangst en oe vele oioemen van vnenaen en tiekenden en de aardige attentie van de muziekvereeniging bij mijn terugkeer uit üuitschland r Kroon Karekietstraat 10 Voor de vele bewijzen van belangstelling van lamilie vrienden en bekanden betuig ik mijn iiartelljken uaak G J Verbiest Pretorlaplein 1 Lang dezen weg betuig ik mijn hartel dank aan Dr M buwalda die voor mij wist te bewerken dat Ik niet naar Duitschland hoefde M Verkerk P C Bothstraat 86 M S KOSTER Oogarts Particulieren v Iterson Ziekenhuis Maandag Woensdag 10 11 uurVrijdag Zaterdag 1 2 uur Fondspatiënten V Iter sonZiekenhuis Maandag 1 3 uur Woensdag 2 3 uur Vrijdag 9 10 uur Wijkverpleging 2 3 uur St Joseph Paviljoen Zaterdag 9 10 uur voorl nog niet BEWINDVOERIN a Bij besluit van den Militair Coiiimissari voor Gouda e o d d 12 Juni 1943 is ondergeteekende benoemd tot bewindvoerder voor JACQUES MOGENDORFF gewoond hebbende tt Gouda aan den BleekerMlngel 51 Hij verzoekt allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zija aan of goederenen of gelden onder zich hebben van Mouendorff voornoemL zich vóór 1 AugustuB ó s tot hem te wendenDr Mc J SMIT Advocaat en Procureur Gouda 18 Juni 1945 Lange Tiendeweg 51 BEWINDVOERING B besluit van den Militair Commissaris voor Gouda e o u d 12 Juni 1945 Is ondergeteekende benoemd tot bewindvoerder voor D WID SIMON FRENK gewoond hebbr nde te Gouda tn den Vogelenzang no 60 Hij verzoekt allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zi n aan en of gelden onder zich hebben van Frenk voornoemd zich vóór 1 Augustusa s tot hem te wenden Dr Mr J SMIT Advocaat en Procureur Gouda 18 Juni 1945 Lange Tiendeweg 11 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige nette Dienstbode voor dag of dag en nacht Mevr Schuttclaar N Veerstai 7 M V Z GOUDA nog gebruikte SCHEERMESJES Gooit ze niet weg maar laai ze door ons VAKKUNDIG SLIJPEN zij worden als nieuw Prijs 5 cent per stuk Dtt t slijpen mesjes moeten schoon zijn met roestlooza snljkanten en mogen alleen voor scheren gebruikt zijn Gijs Janssen WALESTRAAT 4 6 VOOR StMcadoor en witwerk F J DE BRUiN WESTEkKADE J8 Dansschool Jtiolthaysen Karnemelksloot 46a ledereen zoekt gezelligheid maar gsiellig held gaat meestal gepaard met een dansje Leert daarom correct dansen het komt U zoo van pas mjKS H B Ss Gottdi Aangifte van NIEUWE LEERLINGEN vóór 7 Juli uitsluitend schriftelijk bij d en D i eC teur Uiv vader broer of zoon terug uit Duitsland Dan gauw bloemen gekocht ia Bioemenmagazijn De Lelie St Anthoniestraat 9 Geopend van s morgehs vroeg tot s avonds laat D V P tjes DIVERSEN Engelsche conversatie les gevraagd bij voor keur door Engelschmun W fiogeivorst Joubertstraat 74 Leerares costuumvak heeft nog eenige uren beschikbaar voor het geven van lessen aan huis Br uo 12 Kantoorboekhandel Verzijl Verloren een dubbeUjesatmband in September IQ l l Tegen belooning terugte bezorgen Fluwreleosingcl 60 Een net meisje zoekt sportieve vriendin leeftijd 20 jaar Brieven Boekhandel de Ven onder Ittter W Te huur gevraagd door een paar damei PUshuisje voor 1 o 2 weken in juli Brieven no 102 Boekhandel de Ven Wijdstraat Aangeboden vrije slaapkamer met pension voor nette heer of juffr J Phillpsweg 83 Gevraagd door dame alleen een zit en slaapkamer of zlt slaapkamer met volledig pension Br onder no H Kantoorboekhandel Verzijl Nette jongeman zoekt kosthuis in Gouda Brieven Technische Uienst Postkantoor Net persoon zoekt eenvoudig kosthuis Chr beginselen Ketelstraat 49 ORUKKERIJ VERZIJL GOUDA