De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

No 150 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEEUNGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Bur UITSAVll VAN JE MAINTlENDRAr HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE 6E0ACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnament 25 c nt Losse nummers 1 O cent ZATERDAG 23 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON MARKT 20 Tel 3098 GOUDA Nieuw kabinet gevormd Naar de B B C bericht is er ee j nieuwe Ncderlandsche regcering gevormd onder yoorzittertchap van Prof Ir W G Seller merliorn De namen van de 16 nieuwe ministers zullen binnenkort bekend worden gemaakt Naar gekavend Gelderland 1 jl ot nog oe i i hue uiec gemakKtlijK eeu permit ce knjyen een veigunning om uit tiet zoogenaamue u2 gebica te gaan het VVestelijK üeei van NeUcrland dat het laatst wera oeviijé Daar mopper je natuui lijk over Ues te meer omUat Militair oezag het moet aigeveu want ctls iNederlander die met zijn iija meegaat giet je daaiover dagelijks je verontwaardiging uit I Maar wie zeU cusscheu het dutoveikeer op den grooteu weg naar Uost en Z uia komt t egnjpt dat aeze rem op het verkeer noodig is l usscheu Utrecht en Ainhem en van Arnhem naar Nijmegen daveren in lange rijen van tien twintig vijhig de zware legerauto s van de Canadeezen t r is iets onver zettciijKs in du voortdurenü voortrollen van wagen na wagen in onver toorbaren gang eik met regelmatig loopende motoren per tect werkende remmen en prachtige banden die aldoor over die wegen het overwinningslied ruischen verdwenen is de vernieling waarvan de roestige tankcadavcrs langs den weg nog getuigen angst en dood hangen niet meer boven het v erkeer wij voeren voorraad aan die iSederiand doet herleven 1 Het landschap de boomen in hun hisch groene blaren de open ruimten in het milde zonlicht hebben iets vroolijks er is een goede toekomst m zicht Maar als wij dan langs den Amsterdam schen straatweg Arnhem naderen komt de oorlogsellende in al zijn troosteloosheid ons tegen Daar staan heele huizencomplexen leeg en uitgebrand waar nog daken zijn toonen groote gaten de plaatsen van bom inslagen over halt weggeslagen muren hangt de overkapping scheef naar beneden Puin scherven kapoUc pannen nergens leven Arnhem zelf is een woestenij De winkels in de Rijnstraat zijn leege ruimten zonder deur of spiegelruiten één heeft aan den muur aangeplakt dat hij spoedig zal heropenen Waar zijn alle bewoners gebleven Nog altijd hebben velen geen toestemming om terug te keeren naar de plaats waar eens hun huis stond Ergens zien we nog de kopjes op tafel s4aan er staat een en ander op het dressoir een Christusbeeld staat tegen den muur alles lijkt a maanden geleden overhaast te zijn verlaten Overal kun je zoo binnenstappen Op een advocatenkantoor liggen een aantal jaargangen van een vakblad dwars door de kamer Aan den anderen kant staat een gehavende kast met boeken muziek papier fladdeit door een andere kamer en over de straat Heele wijken van Arnhem zijn een troostelooze ruine De huizen zijn bouwvallen vol vuil en puin Als we langs de haven bij de Rijnbrug komen zien we een bruin gele stoombootpijp boven het water uitsteken het is het l ootje dat eens zoo coquet heen en weer voer tusschen Arnhem en dt Westerbouwing Nijmegen maakt een heel anderen indruk Misschien is er nog meer verwoest Van hetoude stadhuis staan alleen een gehavendepui en wat muren Van alle kerktorens staater nog maar één Van de Groote Markt aftot aan de Hertogstraat lijkt het veel op deRotterdamsche binnenstad weggeruimd puinen oude fundamenten met straten er tusschen In de buitenwijken hebben veel huizen zwaargeleden van het artillerievuur door diic vier muren heen zitten de gaten van degranaatscherven Maai het is een stad metdruk verkeei Een middelpunt van geallieerdesoldaten en veel militaire auto s R S T A D S NIEUWS Rechtsherstel en beheer Verordeningen van den Rijkscommissaris krachtens welke natuurlijke personen of rechtspersonen tijdens de bezetting onder beheer zijn gesteld worden ingevolge het Besluit Bezettingsmaatregelen geacht nimmer van kracht te zijn geweest of zijn bij de bevrijding buiten werking getreden Het beheer over deze persnnen is dus weggevallen en de oorspronkelijke eigenaar of bestuurder deze laatste althans vooi zo ver niet ontslagen is weer tot beheer gerechtigd Hij is eveuvel gehouden bij den plaatse lijken Militairen Commissaris aangifte te doen van in de onderneming aangetroffen vermogensbestanddeelen welke niet tot het complex van zijn onder beheer geplaatste onderneming behoorden Dit laatste is Vdu belang aangezien van den onderhavigen eigenaar resp bestuurder met toepassing van de art 7 en 8 van het Besluit Vijandelijk Vermogen te zijner tijd rekening en verantwoording zal worden gevraagd opdat kan worden beoordeeld of er ook vermopensbe standdeelcn die hem niet toekomen in de onderneming zijn gevloeM In de ondernemingen die door ovi rjgens onrechtmatige vtrvrtjmding eiycndom zijn geweest van den vijand kunnen de voormalige eigenaren of bestuurders niet zonder uieer als zoodanig optreden Belanghebbenden dienen bij de Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer van den plaatselifken Militairen Commissaris iii afwachting van definitief rechtsherstel een behoorlijk gedocumenteerd request in te dienen om een beheerder van deigehjkc ondernemingen te benoemen Inlichtingen ter verkrijging van rechtsherstel hieronder ook begrepen eventueele wederaanstelling van wederrechtelijk ontslagen bestuurders worden door het secretariaat van de Adviescommissie verstrekt Burgemeester van Waddinxv eea De Militaire Commissaris voor de provin Zuid Holland heeft den heer H B N Mum sei bevolen de uitoefening van zijn functie als burgemeester van Waddinxveen met ingang van 19 Juni j I te staken Als fungeerend burgemeester van Waddinxveen is aangewezen de heer A P F A J Albarda te s Gravenhage Zwarte handel bestreden Het Militair Gezag te Gouda bereikten Donderdagmorgen klachten dat op den weg tusschen Gouda en Woerden aardbeien werden verhandeld Het was een ruilhandel tusschen personen uit Roelofarendsveen en geallieerde militairen Burgers kregen geen kans een aardbei te bemachtigen want alleen sigaretten werden door de aardbeien bezitters als tegenprestatie aanvaard Onmiddellijk heeft het Militair Gezag den C C D gewaarschuwd en auto s ter beschikking gesteld om ter plaatse de zaak te onderzoeken De aangegeven feiten bleken juist te zijn Het gevolg was dat proces verbaal werd s o s Steunt de Oorlogs Slachtoffers Veler zijn getroffen door den oorlog Deze moeten allen geholpen worden Dit kunt U doen door het koopen van zegels van De Vrije Pers