De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

opgemaakt en de no j aanwezige aardbeien en de door de handelaren in ontvangst genomen siijarctten in beslag werden genomen Het pu ltek wordt verzoclit er aan mede te werken dat den ruilhandel de kop kan worden ingedrukt Iedereen heeft recht op aardbeien en uiet ren bepaalde groep van menschen die iets aan te bieden hebbeo aan de kweelcers of de handelaren Wanneer men geval en van ruilhandel cons aicert op welk gebied dan ook waarschuwe men terstonQ Jen C C D Het moet nu maar eens uit zijn Briefwisseling gedetineerden Met betrekking tot de briefwisseling van en met gedetineerden in de bevi jringskatnpen te Couda en Alphen a d Rijn deelt de SecMe Voorlichting van het Militair Com missarieiat Gouda mede dat het den gedetineerden vergund is voorloopig eenmaal per maand een brief aan familieleden of vrienden ttï verzenden Het briefpapier wordt van rijk wege verstrekt Het is den gedetineerden toegestaan éénmaal per maand van ééa persoon een brief te ontvangen De overige toegezonden brieven worden na controle vernietigd Briefwisseling met autoriteiten en raadslieden kan door den commandant worden toegestaan De briefwisseling van en met gedetineerden staat onder controle van den commandant van het bewaringskamp Oe collaborateurs Het district Gouda heeft goeden voortgang gemaakt met het onderzoek tegen de collaborateurs de werkgevers die vrijwillig hebben gewerkt voor de Wehrmachf In de eerst plaats is het materiaal onderzocht dat de N B is in den bezettingstijd bijeen gebracht heeft verder is er veel correspondentie en administratie van verdachte aannemers in beslag genomen en ten slotte waren er veel aanwijzingen te vinden in de papieren van het Arbeidsbureau en de Wehrmachtsbezirksverwaltung Op grond daarvan zijn ook eenige collaborateurs geïnterneerd De strafbepalingen tegen de cellakorateurs Zooals men weet is het Zuiveringsbesluit op grond waarvan ambtenaren gestaakt en geschorst worden een nieuwigheid Zij die vrijwillig aan de Duitsche oorlogstloeleiDden hebben medegewerkt zijn intusschen reeds vanouds strafbaar krachtens artikel 102 van het Wetbeek van Strafrecht dat bepaalt Met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren wordt gestraft hij die opzettelijk in ti d ven oorlog den vijand hulp verleent of den staat tegenover den vijand benadeelt Het Besluit Buitengewoon Strafrecht van 22 Deceml er 1943 breidde dit nog wat uit door te bepalen dat daar bijv ook onder begrepen is het verbreiden van vijandelijke propaflsnda en het verrichten van daden ten voordcele van den vijand Aangifte eigendom N S B ers verplicht Ieder die weet waar goed van N S B ers zit is verplicht dit aan te geven Hij is anders zelf strafbaar Ontsnapt maar ichterliaald Het is waar dat onlangs 5 N S B ers uit het bewaringskamp ontvlucht waren Intusschen zijn ze gauw a le 5 achterhaald Tevens zijn nog 2 N S B ers ondekt die nu o k op gesloten zitten De Balvprt hoorde niet bij de ontsnapten alhier deze werd als deelnemer aan e Duitsche Weerraacht opgesloten in het concentratiekamp te Hilversum Het onderzoek tegen dezen vordert snel zijn oude vriendinnen hebben nog al wat meegedeeld Plannen en Feiten Het ligt in de bedoeling van de Ncder laodsche Spoerwegen in bet rayen Gouda eenige autobusdiensten in te stellen Gouda zal dan een autobusverbinding krijgen et Den Haag Rotterdam Alphen a d Rhijn Woerden Utrecht en waarschijnlijk ook Schoonhoven Deze diensten zullen in de eerste aats bestemd zij voor forenzenver keer Reisvergunningen moeten aangevraagd worden bij de K imers an Koophandel Er is reeds een busdienst geoiganiseerd tusschen Zwolle en Den Haag Deze bu vertrekt s morgens 8 uur van het M G commissariaat in Zwolle rijdt via Apeldoorn Amersfoort en Utrecht naar Gouda waar bij om ongeveer 11 30 arriveert aan het commissariaat van het Mititair Gezag Tijd van aankomst in Den Haag is 12 15 Flatgebouw Zeestraat De bus stopt niet in tusschengelegen plaatsen Des middags om 5 uur vertrekt de bus weer uit Den Haag in de richting Zwolle Vo r ilringende particuliere zaken kan men van deze busdienst gebruik maken Aanvragen hiervoor moeten geschieden aan het militair comialssariaat 0 sthaven 53 De busdienst is nog niet dagelijks De bussen rijden alleen Maandag Woensdag en Zaterdag Stedelijk Gymnasium Aangifte van leerlingen voor den nieuwen cursus kan tot 1 Juli schriftelijk geschieden bij den conrector Gr Floriswtg 101 Wij verwijzen U naar de desbetreffende advertentie die in ons blad van a s Maandag wordt opgenomen Centrale Jeugdbeweging te Gouda Zooals wij reeds op 9 Juni j l publiceerden bestonden er plannen om de H De I Waterhaan een grondige schoonmaakbeurt te geven Op 16 en 17 Juni is dit dan geschied Reeds s Zaterdagsmorgens vertrokken de voortrekkers naar de J H waar zij twee slaapzalen grondig reinigden zoodat deze voor gebruik gereed stonden toen s avonds de groote groep arriveerde s Avonds werden er volksdansen gehouden gezongen en moed verzameld voor den volgenden dag s Zondags werd het werk hervat en toen men om 4 uur naar huis ging kon men met trots op het werk terugzien De H in Sluipwijk staat weer klaar om de Nederlandsche jeugd Je ontvangen helaas zal dit slechts beperkt blijven tot de jeugd uit de omgeving Hedenmiddag hebben de oudere leden van de C J B goholpen aan de uitgestelde inzameling van het N V H Hedenavond is er voor de ouderen een gezelligen avond waar ieder het zijne zal bijdragen om dit programma te doen slagen De avond is in Muziekschool De Beun Westhaven 39 Kinderuitzéndiagen Er zullen weer heel wat kinderen uit Gouda naar buiten gaan D komende week 100 naar Groningen dan 100 naar Drenthe vervolgens 100 naar Brabant en de week daarop 100 naar Friesland dus 400 reeds vóór 13 Juli En die uitzending zal voorloopig Qog doorgaan Dit gebeurt onder leiding van N V H Dr Vegter is bezig de scholen langs te gaan vervolgens worden er o a door den t b c arts druk gekeurd Het betreft hier kinderen vsti 6 12 jaar Vervolgens zal in Septr uber de uitzending beginnen naar Engeland Zwitserland Belgu en Denemarken Kinderen in het Oosten en Zuiden Er zijn nog 12000 twaalfduizend kinderen uit het Westen in het Oosren of Zuiden ven het land Op het oogenblik kunnen deze nog niet terug ieder zijn deel Voor hen die nog niet in de gelegenheid zijn geweest sigaretten op de aangewezen b n te koopen zullen hiertoe een dezer dagen in staat worden gesteld Een tweede bon aanwijzing voor sigaretten is voorloopig nog niet in zicht De vooruitzichten op gas en electriciteit Naar men ons mededeelde zijn de vooruitzichten op gas en electriciteit niet gunstig Bij gebrek aan transportmiddelen is de aanvoer van kolen onvoldoende zoodat het nog wel eenige maanden kan duren voordat di gasfabriek te dertr stede gas kan leveren Hetzelfde geldt voor de electriciteitsvoor ziening Alleen vitale bedrijven komen op het oogenblik voc stroomverbruik in aanmerking Uitgebreid De top van de Politieke Opsporingsdienst is uitgebreid met de heeren C A Bennis en P den Edel V Vught Donderdagavond vertelde de heer Kloos in het Leger des Heilsgebouw van zijn belevenissen in het kamp Vught Onmiddellijk na zijn gevangeneming onderging hij de ver ncderingen en kwellingen van de S D waarna hij op transport naar Vught werd gesteld Hier werd hij tol leider en vertrouwensman van zijn medegevangenen aangesteld In het kamp waren de grootste misdadigers als bewakers aangesteld De heer Kloos mocht zich gelukkig achten dat hij velen geestelijk kon opbeuren Dit was des te meer verheujend daar de toegepaste straffen den opzet hadden het moreel te breken Er was een goede geest onder de gevangenen en samen droeg men de graotste ellende Dessertie van een Duitsche beul werd gestraft door de gevangenen 6 uren achter eenin een kouden winternacht stram In de houding te laten staan Joden werden bij het minste vergrijp onmiddellijk neergeknald waarbij een extra verlof en f 25 te verdienen viel Metdankbaar heid herdacht spreker zijn thuiskomst Gift Na afloop van de causerie gehouden door den heer W F Kloos Mijn geestelijke ervaringen in het concentratiekamp Vught is een collecte gehouden ten bate van Eereschuld en Dankbaarheid die f 185 33 opbracht Buurtver P C Bothstrast Na een gedwongen rustperiode van 5 jaren heeft de buurtver P C Bothstraat haai werkzaamheden hervat Het bestuur bc itaat uit de Heeren A v Vliet voorz J C Jochems secr en RB van Deest penningra Het adres van den secretaris Is P C Bothstraat 34 Filmv De fil bioscoop Zie de a De bil avond in de club rustperio toch zeer K O T lerdoor jied aillf Ned Üs Vr n m 5 uu Westerk van Bos Huls Be Veree Ds A Remon Ds J Ni Evang Ds J J Oud Geref 5 uor D Ds J P de jeugd Geref Printerer 3 tot kw Vrljge In de Re koop M bijeenko Geref Ds De Chr Ge Ned 10 en 5 Woen Vrije in de kl straat 38 Leger dienst komst lossingss Jong Spiering De waargen singel 7 Zondag voor re B GEB drika d Molenw van dt Palmstr Maria Zoiitma OND stede ei Donker H F