De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

BURGELIJKE STAND GEBOREN 20 Juni Sophia Maria Hendflka d V P Wildschut en J H Spruijt Molenwerf 26 21 Juni Gerardus z v A van der Kleijn en J van der Kist v d Palmstraat 118 21 Juni Hillegonrta Trijna Maria d v C Hoogcndoorn en 1 Vermeer Zoiitmanplein 26 ONDERTROUWD 21 Juni M G Hofstede en J Rossen J Hollebeek cc A C Donker F A M Govers en P G Oud H F Lakerveld en F S Leeflang I bezig orden keurd ar ending België iden kindeuiden ndezc enheid ewe i n dagen tl bonpignog ruit unstig Ie aan het nog dat de veren tsvoor en op a aan sdienst nnis ea r Kloos jn be iddelUjk de ver waarna qesteld ensman In het als hecht zich hjk kon eugend hadden goede droeg van een gevan winter n staan onmid a verlof nkbaar st den door vlijkeer ugbt is Eere 5 33 op aat n 5 jaren at haar en A V n H E van den Filmvoorstellingen j JgtsUXó De filmvoorjt llingen in de Schouwburg bioscoop zijn voor eenige weken uitgesteld Zie de advertentie in dit nummer Biljartwedstrijd De biljartclub K O T speelde Donderdagavond in Schoonhoven een wedstrijd tegen de club van dien naam Hoewel de lauge rustperiode goed merkbaar was werden er toch zeer verdienstelijke prestaties bereikt K O T wist met 14 6 te winnen en legde hierdoor beslag op de uitgeloofde zilveren medaille PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds Vroegindeweij van Waddingsveen n m 5 uur Ds G Elzenga Bediening H Doop Westerkerk 10 uur v m Ds L A Snijders van Boskoop Jeugddienst 5 uur Ds Gerh Hul Bediening H Doop Vereen van Vrijzinnig Herv 10 30 uur Ds A Kalis Alphen a d Rijn Remonstr Gereiorm Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuis Evangelisch Luthersche Kerk v m 10 uur Ds J J Simon Oud Kath Kerk lOen 6 uur pastoor Glskens Geref Kerk 10 uur ds J P C teu Brink 5 uur Ds J V d Linden van Haarlem en Ds J P C ten Brink Speciale dienst voor de jeugd Geref Zondagschool Jozef Groen vaa Prlntererschool Groenendaa van kwartvoor 3 tot kwart voor 4 uur Vrijgemaakte Geref Kerk 8 30 en 4 30 uur In de Rem Kerk Voorganger Ds G Koenekoop Maandagavond ê uur Evangeliesatiebijeenkomst in gebouw Dautël Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uur Ds De Blols Chr Ger Kerk 10 en 5 uur ds A Dubois Ned Ger Gemeente Turfmarkt 54 Zondag 10 tn 5 uur ds oh v Welzen Woensdag 7 30 Vrije Evang Gemeente 8 30 rur v m in de kleine kerk 5 30 uur gebouw Zeugestraat 38 ds H C Leep Leger des Hells 10 uur v m Heih 5ingsdienst Leider H Huflg Openlucht Samenkomst Nieuwe Markt 7 30 Openbare Verlosslngsaamenkomst Jong Nederl voor Christus Woensd Ju Spieringstraat 49 Leider W F Kloos Doktersdienst De Zondagsdienst voor dokters wordi waargenomen door dr C van Elk Kattenslngel 79 en dr H Eijkman Westhaven 63 Apotkekersdienst Zondag is de Apotheek Weijer Gouwe 131 v3or recepten geopend DïSTRICTS NIEUWS OUDEWATER SL Ceacilia bijeen Woensdagavond hadden de leden van het koor St Caccilla een feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van de behouden terugkeer vaa 7 koorleden De Z Eerw Heer Bennebroek O F M woonde de bijeenkomst bij De koorzangers gaven eenige zangnummen ten beste waaronder het Oudewaters Volkslied dat wij halaas wegens plaatsgebrek niet kunnen opnemen Burgerlijke Stand GEBOREN Jan zoon van P v d Po en H Danen Robert zoon van M Dijkstra en E Sijperda Petronclla Maria dochter van K van Zandwijk en D H Lagerberg Herman Theodorus zoon van A Versluijs en A A Severs Cornells Antoni is Joannes zoün van J G A Rietveld er J J Blaken burg Hendriks Maria Carolina dochter van C J de Haan en C M Montijn Adrianus H zoon van H Muijs en K Via sman Johannes zoon van G Wouters en H Oostendorp Aart Adrianus zoon van C Scheel en G Vergeer OEHUWD Theodorus J Snel en An thonla E W de Goeij Hendrik Reijngood en Hendrika Goudkamp Evert Ultee en Paulina de Bruijn Willem van Meurs en Hendrika Reparon Anthonius C Lakerveld en Femmigje C Schalkwijk Leendert de Wit en Lena Brouwer GijsberfusJ Six en Clazina C C Six woerd 4 w Dijk 10 m Tilborg 4 m OVERLEDEN Christina Steenbergen 2 m Wilhelmus Johannes van Miltenburg 71 j Johannes Cornell Schoonderwoerd 3 m Maria Antonia Agatha SchoonderMarinus Nelissen 4 m Jan 76 j Albertus Joannes van Jan Hendrlkus Jacobus van BINNENLANDSCH NIEUWS Uitvoer stopgezet Op last van den Canadeeschen bevelhebber is op 21 Juni om 12 uur de uitvoer van alle soorten artikelen naar Duitschland stop gezet Uniformen en uitrustingsstukken vallen niet onder deze regeling De nieuwe Zilveren Munten De zilveren munten welke de Nederlr d sche Regeering in Amerika heeft laten aanmaken worden voorloopig niet In circulatie gebracht Men wacht met de uitgifte van deze op 1943 gedateerde dubbeltjes kwartjes en guldens rijksdaalders zijn er niet bij tot de tijd daar rijp voor is De tn Amerika vervaardigde mtinten zijn volkomen gelijk aan die welke wij gebruikten vóór Rost van Tonningen het zinken tijdperk inluidde Actie tot annexatie van Duitsch Gebied Het uitvoerend comité voor de internationale actie tot annexatie van Duttsch gebied als schadevergoeding waarvan kapt dr A Ketsen te Maastricht voorzitter is heeft contact gelegd met bestaande groepen in Friesland Groningen Gelderland en Overijssel Een nationaal gecoördineerde actie over het geheele land is zoodoende in wording Belangstellende groepen kunnen aansluiting zoeken door zich t wenden tot de correspondentie adressen Witte Huis te Maastricht en Llesboschlaan 225 te Breda DISTRIBUTIENIEUWS Hiermede wordt ter kennis van detaillisten gebracht dat consumentenbonnen voor d 1 e artikelen waarvoor de normale handel is ingeschakeld die len te worden ingeleverd als volgt 1000 1999 op Maandag 2000 2999 Dinsdag 3000 3999 Woensdag 4C0C 4999 Donderdag 5000 5999 Vrijdag Deze regeling geldt niet voor slagei voor wat betreft de consumentenbonnen voor vleesch de inlevering hiervan blijft op Maandag uitsluitend voormiddag gesteld De aanbieding van consumentenbonnen voor aardappelen en groente blijft gehandhaafd op Dinsdag Bakkers kunnen tot nadere aankondiging tweemaal per week inleveren op in overleg met de afdeellng haudel te bepalen d gen Meer spoed geeischt De belde kamers van het Tribunaal te Einhoven hebben aangedrongen op een inel inwerkinqtreden van het gewijzig ie tribunaal besluit Thans is elke voortgang practlsch onmogelijk Comnjentaar Door de Sectie VoorlicbLlng van het Militair Gezag wordt uitgegeven het blad Commentaar Het orgaan verschijnt weke lijksch en zal in de erkende boekhandel verkrijgbaar zijn Doelstelling dezer publicatie is de pers en andere publiciteitsorganen behulpzaam te zijn bij de voorlichting van het Nederlandsche Volk omtrent de vraagïtukken van den dag zooals deze door het Militair Gezag en de Regeerlng worden gezien en behandeld Haar taak ligt op het gebied vau de nieuwsberichtgeving BUITENLANDSCH NIEUWS Bedrijvigheid in Moskou Uit Moskou bfreiken ons optimistische berichten omtrent de vorming van een nieuwe Poolsche regeeting waarover thans te Moskou besprekingen worden gevoerd In het proces tegen de 16 gearresteerde Poolsche democratische leiders heeft de aanklager tegen 4 van hen waaronder generaal OKulicky zware straffen geëischt Zij worden er van beschuldiod terreurdaden tegen het Roode leger te hebben begaan Drie van de verdachten werden van beschuldlgimen vrijgesproken Aangezien de oorlog tegen Duitschland is geëindigd zal de doodstraf niet worden geëischt Generaal Okulicky ontkende zich te hebben chuldlg gemaakt aan terreurdaden Wel bekende htj achter de Russische linie in radiocontact met de Pooliche regeering in Lenden te hebben gestaan en niet onmiddellijk aan het Russische bevel om wapens in te leveren heeft gehoor gegeven Volgens een mededeellng van generaal BorKomorofsky den leider van den opstand in Warschau hadden de 16 Poolsche democratische leiders van de Russen een vrijgeieide ontvangen teneinde besprekingen te kunnen voeren Van deze lieden werd niet meer vernomen totdat eindelijk hun arrestatie bekend weid gemaakt