De Vrije Pers, zaterdag 23 juni 1945

BRIEVEN KLEIWEG 85 M V Z GOUDA uteekmH eH Ondertrouwd Dr H H VINK en AKKIE Dh GROOT Utrecht G Doustraat 4Ö F Breughelstraat li Huwelijksvoltrekking te Utrecht 29 Jum 1943 te 12 J0 uur Op Z aterdac ö juni hopen wij den day ce i erdenkeu waarop wij voor 1 aar in het huwelijk traden C SlEbNbüJaK G Sl tóbiNÖJiJaK Kwakernaat Jp j Juli as hopeu oaze geliefde Ouders J T iNOtIJ W J SNOkIJ dn üruyl hun 4UJarlge echtvereenlgmg te heidenkea Hua UaaKbuce klnduieu ea Kieiukiuutien vjauda Uockenbergitraat 6 L dayï ue eu weg DeOauK ik üe Ourea en ae muziekver frinses iviaigriec voor de oelaugsteiiing ouiXervondea di mijn terug Keer uic ijuit aciiiana t i ezem Ue Ljeue l eutrat t l7 liiieimeue Oeiuig ik mijii üaaei danK vuur ae ueiangsi en de veie oioemcn vaa oekenueu ea ouurigen o miju itiUüiKumst o t ctchouiea RobaaibLeeg Mijn oprecbcen da ik aan vrienden en beKenden n lu het Dijzouder ema Ouurcgenuocen en tiec uiuziekyezeiscnap vooi tiet tiarceltjk medeleven oetoond uij de yetukKige cnuikk van miju zoon uit UuitKCtii J van Krauenrurg vVaivissfr 90 ritermede C etuig ik mtjn hartel dank voor degroocet eiaugsteiiing en de vele oloemen van vrienden en oekenden bij mijn tnuiokomst Öernard v d favoordt Lange Xienaeweg lü rtiermede netuig ik m n hartel dank voor de groote tieiangst en de vele uloemen van vrienden en bekenden en de aardige atientie van de muziekvereenlgmg bij mijn terugkeer lUt üuitschlend r Kroon Karekietstraat 10 Voor de vele oewijzen van lïelangstelling van iamille vrienden en t ekanden betuig ik mijn hartelijkea dank G J Verbiest Pretortaplein 1 Langu dezen weg betuig ik mijn hartel dank aan Dr M buwaida die voor mij wist te bewerken dat ik niet naar Oultschland hoefde M Verkerk P C Bothstraat 86 M S KOSTER Oogarts Pariicalieren v Iterson Ziekenhuis Maandag Woensdag 10 11 uurVrijdag Zaterdag 1 2 uur Fondspatiënten V Iteeson Ziekenhüis Maandag 1 3 uur Woensdag 2 3 uur Vrijdag 9 10 uur Wijkverpleging 2 3 uur St Joseph Paviljoen Zaterdag 9 10 uur voorl nog niet Verloren een quitantietasch inhoudende voor eigenaar waardevolle quitanties een portefeuille persoonsbewijs enz in de omg Graaf Florisweg Tegen zeer hooge btlooning terug te bezorgen bij G C V VLIET Sophiasiraat 79 daar eigenaar anders in zeer groote moeilijkheden geraakt 1 Buffetchef 1 Bediende 1 Spoeimelsje 1 Portler iiuisifneclit 1 Cassière dancing BEWINDVOERING Bij beslutt van den Militair Commisaar 19 vnor Gouda e o d d 12 Juni 1945 ia ondcrgeteekende benoemd tot bewindvosrder voor JACQUES MOGENDORFF gewoond hebbende te Gouda aan den Bleekemlcget 51 Hij verzoekt allen die iets te vorderen hebben van verschuldigd zi n aan of goederen en of gelden onder zich hebben van Mogendorff voornoemd zich vóór 1 Augustui a i tot hem te wenden Or Mr SMIT Advocaat en Procureur Gouda Ift Juni 1945 Lange Tiendeweg 51 BEWiNDVOERINQ Bij besluie van den Militair Commissaris voor Gouda e o d d 12 Juni 1945 is ondcructeekcnde benoemd tot bewindvoerder voor DAVID SIMON FRENK gev oond hebbende te Gouda in den Vogelenzang no 60 Hij verzoekt allen die iets te vorderen hebbeo van verschuldigd zl n aan en of gelden onder zich hebben van Frenk voornoemd zich vóór 1 Augustus a s tot hem te wenden Dr Mr SMIT Advocaat en Procureur Gouda S Juni 1945 Lange Tiendeweg 51 Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige nette Dienstbode voor dag of dag en nacht Mevr Schuttelaar N Vecrstal 7 De fllmvoorstellingcn in de Schouwburg Bioscoop zullen een paar weken worden topgezt i Binnenkort komen wij met de NIEUWSTE GROOTE FILMPROGRAMMA S 1 Garderobe fuffr Toilet juffrouw Dienstboden 1 Werltster Gevraagd voor spoedige indiensttreding R K DIENSTMEISJE voor dag en nacht v g g n Brieven onder opgave van leeftijd enz aan Mevr DE JONG Timp van Tolstraat 27 Bodegraven Ook in de toekomst gaat allea gemotoriseerd bij Reeds zijn verschillende motorvoertuigen in aankoop bij de fabriek Gouwe 156 kantoor Gouwe 128 Vcreeniging van Vrijzinnig Nedl Hervormden KLEINE KERK PEPERSTRAAT Zondag 24 Juni half elf Godsdianstoefening DS KALIO Alphen a d Rijo nog gebruikte SCHEERMESJES Gooit ze niet weg maar iaat ze door ons VAKKUNDIG SLIJPEN xij worden als nieuw Prijs 5 cent per stuk D te slijpen mesjes moeten xchoon zijn met roelt ooze inlj kanten en mogen alleen voor scheren gebruikt zijn Gijs Janssen WALESTRAAT 46 Cewraagd een beschaafde Juffrouw uil de geheele leiding van het atelier op zich te nemen Goed kunnende afspelden Tevens 2 flinke Naaisters voor nieuw en verander werk en een LEERLING VOOR Stttcadoor en witwerk F J DE BRUIN WfiSTEKKADE 18 Oansscliool Holthnysen Karnemelksloot 6 ledereen zoekt gezelligheid maar gezelligheid gaat meestal gepaard met een dansje Leert daarom correct dansen het komt U zoo van pas mjKS H B S Gottdi Aangifte ven NIEUWE LEERLINGEN vóór 7 Juli uitsluitend schriftelijk bij d en D irecteur Uiv vader broer of zoon terug uit Duitsland Dan gauw bloemen gekocht ia Bloengenmagaxijn De Lelie St Anthonlestraat 9 Geopend van s morgens vroeg tot i avonds laat D V P tjes j DIVERSEN Engelsche i onveraatie les geviaagd bij voorkeur door EDgelscbmaB W Hogctvorst Joubertstraat 74 Lcerares costuumvak aetlt nog eenige tti in beschikbaar voor het geven van luseo a hl ia Br no 12 Kantoorboekhandel Venijl Verloren een dubbeltjesartaband In Sept m ber 194 1 Tegen belooning terug te b ori en Fluweeieuslngcl 60 Een net meisje loekt sportieve vriendin leeltijd 20 aar Brieven Boekhjndel de Ven onder letter W Te huur gevraagd door een paar d met Piashuisje voor 1 of 2 weken m ull Bruveo no 102 Boekhandel l de Von Wljdsuaat Aangeboden vrije slaapkamer met pension voor nette beer of juffr j Phill tsweg 83 Gevraagd door Ixme alleen en ilt ea slaapkamer of 2 lt sIaapkBmcr met volledig pension Br onder no H Kantoorboekhandel Virzijl Nette jongsman ï oekt kosthuis in Gouda Brieven Technische Dienst Postkartoor Net persoon xoekt eenvoudig kosthjik Chr beginselen Kctelstraat 49 DRUKKERIJ VERZIJl GOUDA