De Vrije Pers, maandag 25 juni 1945

MAANDAG 25 JUNI 1945 lo 151 E VRIJE PERS FFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING U1TQAVE VAM JE MAINTIfNDRA HET PAROOL Redactie L J A V d STEENHOVEN ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND eaacue oiHf FN DE WAARHEID EN NIEUWSORÖANEN f A A J L u 9R ♦ Administratie M J VAN LOON Weekabonnament 25 cent Lotse numners 10 cent Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA ADVERTENTIES WQ brengen nogiaaals onUer den aao dacht van ouse lezers dat advertenties ALLBEN des morgens aangenomen kunnen worden STADSNIEUWS Publicatie van het I K B De houders van roodebijvoedingskaarten wier namen gelegen zijn tusschen A tot en kunnen op Dinsdag 26 Juni bij de firma G H Schuttelaar Markt 24 tegen afgifte van bon 06 een el afhalen volgens onderstaand schema 9 12 30 uur voor namen tusschen A t m D 2 5 uur voor namen tusschen E t m Gehuwde vrouwen dienen te komen op den letter van hun meisjesnaam Prfls per el f 0 20 Stamkaarten meebrengen De overige houders van bijvoedingskaar ten komen aan de beurt wanneer nieuwe parti en ter beschikking staan Gestaakt De Militaire Comtnissaris voor Gouda en omstreken heeft A D Stijkel te Boskoop directeur van het Gas Water en Electri citeitsbedriif te Boskoop in de uitoefening van ztjn functie ges aakt Baden in het Spaardersbad Door het gemeentebestuur is een overeenkomst getroffen met het bestuur van het Spaardersbad krachtens welke schoolgaande kinderen voor 10 cent een stortbad kunnen gaan nemen in het Spaardersbad De benoodigde kaartjes worden verkocht op de afdeeUng onderwiis ten stadhnize van Maandag 2i juni af Het bezoek van geestelijken aan het kamp Kaarsenfabriek Over ite1pend is het aantal verzoeken dat de predikanten te dezer stede ontvangen van echtqenooten en andere familieleden vau gevangenen tn het kamp Kaarsenfabriek om een bezoek aan betreffende g vanflenen te brengen Bij aankomst in het kamp blijkt dan dat de betrokken personen van niets af weten Daarom is vastgesteld dat gevanfleuen slechts zullen worden bezocht wanneer het verzoek komt van de gevangenen zelf Tijdens het bezoek kan er slechts gesproken wordfn over onderwerper ven gor sdicnstificn aard Pe H H geestelijken zijn geen importeurs van politiek nieuws 24 Uur achtereen water De Goudsche Waterleiding Mij heeft In overleg met den Burgemeester besloten ondanks de matena enschaarschte een proef te nemen met het verschaffen van water gedurende de volle 24 uur Voorwaarde is dat het publiek zeer zuinig blijft met waterverbruik Morgen volgt een uitvoeriger mededeeling Laatste oproep an de In de maand Mei afgezwaaide leden der B S wordt bekend gemaakt dat Woensdag 27 Juni a s van 7 9 uur n m voor het laatst gelegenheid bestaat tot het in ontvangst nemen der bezoldigingen voor de S G in de Westerschool $ voor de B T en V N V in de School Spieringstraat De Inzameling van N V H Gouda heeft Zaterdag flink gegeven meer dan N V H zelf had durven hopen Wagen na wagen werd Zaterdagmiddag in de flinke ruimte van de firma Termeulen aan den Kleiweg geborgen Er wat en vooial veel meubelen Daar is dan ook groote behoefte aan En naar omstandigheden kwam er toch ook een aardige voorraad textiel binnen Het was een levendig en verkwikkend tafereel alles door het jonge volk te zien binnen dragen Bij het bergen werd door ouderen meteen nauwkeurig inventaris grmaaki Tenslotte was de ruimte van Termeulen te klein en moesten rr nog verscheidene wagens bij de firma Bruns ertegenover worden binnen gebracht Nadere berichten over den binnengehaalden oogst volgen Men kan nog altijd geven I BINNENLANDSCH NIEUWS Uniforme levensmiddelenkaarten De voedselautorifeiten zijn van plan met ingang van 15 Juli a s voor het gsheele land dezelfde levensmiddelenkaarten te gaan uitreiken Het dagrantsoen voor alle Nederlanders is vastgesteld op onpevcer 1850 calorieën per dag Het weekrantsoen 2 il o a bestaan uit 2400gr brood 4 kg aardappelen 200 gr vet 250 gr vleesch 125 gr suiker 175 gr peulvruchten en 62V2 gr jam Prinses Juliana naar Canada vertrokken Prinses Juliana is Zaterdag j l naar Canada afgereisd om de prinsesjes te halen en waarschijnlijk ook voor het afleggen van eeniqe offlcieele afscheidsbezoeken Men is bezig het paleis Soestdijk weerbewoonbaar te maken Nieuwe Regeering gevormd De beide door H M de Koningin aangewezen kabinetsformateurs Prof Schermer horn en W Drees hebben hun taak tot een goed einde gebracht Het ministerie welks opdracht kan worden samengevat In de woorden Herstel en Vernieuwing bestaat uit de volgende heeren Voorzitter van den Raad van Ministers en belast met de algeheele oorlogvoering van het Koninkrijk Prof W Schermerhorn Bultenlandsche Zaken Mr N H v Kleffens Minister zonder Portefeuille en plaatsvervangend Min President Mr J H van Rcoyen Oorlog M J Meljen Marine j M de Booij Overzeesche Gebledsdeelen Prof Dr J H A Logemann Blnnenlandsche Zaken Dr L J M Beel Just tie Mr H A M T Kolfschoten Financiën Mr Dr P Lleffinck Handel en Nijverheid Ir H Vos Voedselvoorziening Landbouw en Visscherij S L Mansholt Scheepvaart ad interira J M de Boolj Onderwijs Kunsten en Wetenschappen Prof Dr G van der Leeuw Sociale Zaken W Drees Openbare Werken Dr Ir J A Ringers Verkeer en Energie Ir Th S G J M van Schalk De beëediging van de nieuw optredende Ministers vindt plaats op Maandag 25 Juni De eerste zitting van den Ministerraad zal gehouden worden op Dinsdag 26 Juni terwijl H M de Koningin het voornemen heeft deze nieuwe regeering bij hetNederlandsche Volk in te leiden met een radiotoe spraak op Woensdag 27 lunl a s des s avonds 8 uur Hierna zal ook de Minister President het wOord voeren Nadere bijzonderheden over de nieuweministers zullen i v m de plaatsruimtemorgen worden g epubllceeid BÜitcnlandsch Nicüwsü De oorloa in het Verre Oosten De strijd op Okinawa Is geéindipd De laatste verzet haarden worden opgeruimd De Japansche verliezen bedracien ongeveer 1 PO 000 man Amerikaansche jngcrs zijn nu w staat vanaf die eiland boven het Japansche moederland te opereeren In de wateren tusschen Japan en China wordt He geallieerde blokkade verscherpt Amfrikaanfrhc onderzeeërs opereercii in deze gebieden terwiil Vliegende Forten er mijnen lp igen Bij de baai vpn Brunei op Romeo hebben nieuwe landingen plaats gehad De innanq tot de baai taat nu onder Ausfalische controle Luchtaanvallen op Balik Papan Shanghai en Ronton