De Vrije Pers, dinsdag 26 juni 1945

No 152 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UIT SAVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDCRLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 centLoste nummers 10 cent DINSDAG 26 JUNI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA 4 Naar gehaveud Gelderland II Tusschen Arnhem en Nijmegen liggen de vele verwoeste boerderijen van de Betuwe De dorpen hebben hun relief verloten want de terugtrekkende Duitschers hebben de molens torens en kerken in de lucht laten springen De bovenloop van de Linge van Öoornenburg tot Betnmel is wekenlang de scheidingslijn geweest tusschen het Engelsche en het Duitsche front De oorlog heeft de idylle van Cremers Kleine rivierke uit de Ov rbetuwsclie novellen grondig verstoord Telkens vinden we bordjes booby traps en mijnen Er zijn verscheidene kersen boomgaarden die dit jaar om het mijnenge vaar ongeplukt blijven staan Menige akker blijft braak liggen Er rest den boeren in het vergevorderde jaar ook niet veel meer dan het land om te ploegen Dan wordt het onkruid niet zoo volkomen overheerschend Het lijkt hier en daar of we m de bollenvelden zijn heele akkers 2ien rood van de klaprozen Daarnaast slaat ook het blauw van de korenbloemen en het wit van de margrieten uit het land Het is als rijit in den nood het rood wit en Blauw boven alles uit Intusschen blijft al dat bo ht i oor den boer een diepe ergerni De bewoners zijn in de Overbetuwe bijna allen terug maar kunnen grootendeels met meer in hun huizen wonen Met een kippenhok of een schuur zijn ze erg blij als ze dan eindelijlc eindelijk maar hij hun eigen grond zijn De meesten zijn alles kwijt De huizen zijn leeggeroofd en geplunderd Ouk het laatste is zinloos vernield De orgelpijpen uit de Hervormde Kerk in Bemmel werden krom en gedeukt in den toren teruggevonden Êén van de groote boer n vinden we in een vertrek met een houten vloer gemeubeld met 2 iedikanten een paar stoelen pn een tafel Hij heeft niets meer De burgemeester van Gendt zegt dat de meeste inwoners tegen den winter door woninggebrek terug zullen moeten Weelderig ligt daar nog altijd het land van de Betuwe met zijn boocnlgaarden akkers en weiden maar als wij er op een van deze mooie zomersche dagen fietsen komt ons telkens een walm van stank tegen het zijn cadavers van vee en enkele lijken die nog altijd tusschen het hooge gras liggen waar gevaarlijke mijnen dreigen Het ergste is misschien dat velen in deze streken van Gelderland cynisch zijn geworden Toen in 1940 Rotterdam werd verwoest droeg direct heel Nederland bij Nu hebben wij niet eens schoppen om het vuil en puin weg te ruimen I Dat mag Holland er met bij laten zitten Uitzending van radio toe raken morgcnavonr om 8 uur4 De radiotoespraken van H M de Koningin en den nieuwen Minister President zullen Woensdagavond op de Jjiarkt door middel van versterkers door ons worden uitgezonden De Uuitschers zijn toch weg Er kunnen weer grondslagen gelegd worden er is weer toekomst Nog rijden aldoor de Canadeesche auto s langs de groote wegen Zij helpen ons heen over de eerste moeilijkheden Nu begint Holland aan te vatten en gaat zorgen voor Gelderland Gouda hééft at aangevat Misschien hadU geen gelegenheid iets te geven bij de al gemeene goedereninzameling van Nederland sVoUsherstel Wil het even berichten aanhet gebouw Oosthaven 59 telefoon 2075 N V H zorgt er voor dat het bij U wordtafgehaald R STADSNIEUWS Ta Gestaakt De Militaire Commissaris voor het Gezagsgebied Gouda heeft den heer L Boer te Gouda gestaakt in zijn functie als Commies 1ste klasse ter secretarie te Gouda College van Regenten benoemd Naar aanleiding van het ontslag van alle leden van het voormalige college van Regenten van het Van Iterson Zlekenhuis is een nieuw college benoemd dat bestaat uit de volgende leden t Mr Dr K F O James H J den Uijl A J Kettler P Dessing Mevrouw J N van Dantzig Melles en Mevr A A Hulsman van Aalst Benoemingen en Aanstellingen Benoemd in tijdelijken dienst van de politie te Gouda zijn de hecren J W Kraaijenbrink A Schrijvers en F A van Vliet Aangenomen op arbeidscontract zijn H Lafeber te Gouda t e m 31 Dec 1945 als schrijver bij de gemeente lichtfabrieken als klerk 2e klas ter secretarie C Lafeber te Reeuwijk als klerk 2e klas ten kantore van de gem ontvanger W j Meijer als opzichter teekenaar 1 ste klas bij gemeentewerken A Cattel als schrijfster bij den dien st der steunverleeningen Mej M C de Keizer Wethouders vallen niet ouder het Zuiveringabesluit Een wethouder is geen ambtenaar Daardoor kan het M G hem niet staken of schorsen Dit verklaart waarom hier of daar een wethouder bleef zitten terwijl daarnaast een ambtenaar zoolang zijn werk moest neerleggen Toch is een wethouder natuurlijk niet onaantastbaar De Commissaris van de Koningin kan hem in zijn functie doen staken ilijn arbeiders die voor de Duitsche weermacht werkten ook strafbaar Tot nu toe viel de aandacht op de werkgevers die de Duitschers hielpen Maar ook de arbeider die den vijand opzettelijk hulp verleent is volgens de wet strafbaar In de eerste plaats geldt dat voor de arbeiders die bij hun patroon hebben opgezegd om bij de weermacht dik geld te kunnen verdi 9b r Men moet echter niet t lleen mopperen over krasse gevallen die maar onvervolgd blijven Als men zulke feiten kent moet men ze opgeven bij den P O D Huisarrest Een van de maatregelen van M G is het huisarrest Dat wordt in velschillende gevallen toegepast bijv tegen hen die als collaborateur verdacht worden opdat ze het onderzoek van administratie e d niet bemoeilijken tegen hen die blijkens de verklaring van den kampdokter om hun gezondheid niet in een bewarlngskamp kunnen blijven of dan om hun teeftijd ouder dan 65 jaar ontslagen worden Ouderen die nog gevaarlijk zijn door hun activiteit blijvtnin het kamp opgesloten Tenslotte hebben de zoogenaamde mofFenmeiden huisarrest 24 ui r water Nu de zomer in het land i £ doet de omstandigheid dat er nog niet 24 uur lang water beschikbaar i zit h hinderlijker dan ooit voor de bevolki ig gevoelen De burgemeester heeft zich daarom opnieuw met het Waterleidingbedrijf in verbinding gesteld Daarbij is het volgende naar voren gebracht De afgi te van water Is afhankelijk van de beschikbare energie èn van de beschikbare hulpstoffen De energie moeiliijkheden electriciteit enz mogen terzake als vrijwel oppelost worden beschouwd zij het ook dat de grootste zuinigheid In het verbruik hiervan nog geboden blijft De positie der hulpstoffen vooral kalk welke noodzakelijk zijn voor de bereiding van het ruwe water blijft echter nog steeds