De Vrije Pers, dinsdag 26 juni 1945

zorgwekkend De kalkvoorraad is zeer geslonken en In Nederland niet aan te vullen Aanvoer moet uit België geschieder en de toestand der vervoersmogelijkheden i van dien anid dat deze aanvulling nog geruimen tijd op zich kan laten wachten Het Waterleiding edrijf is derhalve gedwongen te woekeren met de nog aanwezige hoeveelheden en genoodzaakt het waterverbruik bij voortduring te beperken Niettemin is het bedrijf bereid gevonden om bij wijze van proef met ingang van Zaterdag 23 dezer de waterlevering over het geheele etmaal te her steilen zij het met handhaving van den lagen druk Brengt dit aanmerkelijke vergrooting van het gebruik mede en of blijft de kalk anvoer uit dan zal de proef beëindigd moeten worden De Directie brengt tevens in berinnering dat a verbruikers gehouden zijn hun verbruik te beperken tot de helft van hun normaal verbruik b het verspillen van water waaronder ookwordt verstaan sproeien schrobben gevelen pui boenen gebruik van z g waterturbines het aanwezig zijn vanlekke kranen doorloopende stortbakkenW C e d streng verboden Is Een geregelde contrö e op verbruik zal worden uitgeoefend Overtreding van de genoemde bepalingen leidt tot afsluiting v n het betrokken perceel Bewoners van op dezelfde dienstleiding aangesloten perceelen worden hierdoor dan tegelijk getroffen Verbruikers wordt aangeraden geen kranen te laten loopen indien het water niet wordt opgevangen De Burgemeester doet een beroep op de burgerij om mede te werken deze proef te doen slageiti Men kan nu het waterverbruik Over 24 uur verdeelen Zorgt echter dat niet door verhaoging van het verbruik wij straks weer op een sterke beperking moeten terugvallen Het werk van Eereschuld en Dankbaarheid Onmiddellijk na de bevrijding gaf dtN V Vroom en Dreesmann de eerste stoot tot het openbaar en op grootsche wijze optreden van het Comité Eereschuld en Dankbaarheid Twee étages en 4 étalages van het schitterend gelegen pand werden geheel belangeloos ter bes i kking gesteld Het personeel van de firma verleende trouw 12 dagen achtereen haar medewerking Nu was het comité In staat alle stadge nooten en burgers uit den omtrek In het gerlefelljk gebouw te laten zien wat onze jongens in den bezetting stijd hadden vervaardigd en door het Comité was verkocht Deze sympathieke daad van de Brma Vroom en Dreesman Is van vérstrekkende beteekenls geweest voor het comité De aandacht werd op het werk gericht en ruim 6000 personen bezochten de tentoonstelling waarbij voor i 9000 werd verkocht en duizenden bestellingen werden opy geven In den loop der jaren zijn In Gouda talrijke werkstukken verkocht door mej Nel Scholten die er avond na avond op uittrok om deze aan den man te brengen Dit werk werJ in Kinderdijk verricht door mevr Kroonen en In Papendrecht door mej Korporaal De heer Visser zorgde ervoor dat ook in het Zuiden van ons land de werkstukken van onze jongens terecht kwamen De causerieën van Mieke Steensma en de heeren P van der Hout en F van Rooyen zijn een groot succes geweest Reed vijf avonden v aren de zalen zoowel van Thalia Theater als Réunie totaal uitverkocht Zij spraken voor meer dan 2000 personen over hun belevenissen Bij voldoende belangstelling zullen er misschien reeds deze week nieuwe sprekers hun ervaringen en ontvluchtings pogingen in Thalla Theater vertellen o a em luitenant van de marechaussee die een interessant verhaal kan vertellen van zijn omzwervingen in verschillende landen Belangstellenden kunnen zich reedsopgeven bi den heer den Oude van de Réunie die direct bereid gevonden Is voor den kaartverkoop zorg te dragen Bijzonderheden zullen nader worden bekend gemaakt De taak van de vrouw en het meisje bij den opbouw van Nederland lederen dag opnieuw komen er dames op ons kantoor om te informeeren of er eventueel in het Roode Kruis Hulpkorps nog een plaatsje voor hen vacant is omdat ze toch zoo buitengewoon graag Iets doen Ons antwoord daarop Is altijd zeer eenvoudig n l Juffrouw begint U dan a u b direct want er is nog zoo ontzettend veel te doen Het eigenaardige is n l dat men den grooten nood in iijn naaste omgeving niet ziet en altijd denkt elders van meer nut te kunnen zijn Het heeft bovendien geen doel om raenschen die nog niets gepresteerd hebben op sociaal gebied ineens bij een of andere hulpactie in te schakelen Niemand Is er mee gebaat om hulp te krijgen van Iemand wiens handen verkeerd staan al wil deze dan ook nog zoo dolgraag Iets doen Een keer moet men beginnen wil men er goed In komen zelfs al Is het met eenvoudig werk Wanneer men werkelijk bezield is met de qedachte om hulp te verleenen dan doet men dat dddr waar die hulp het meeste van U gevraagd wordt Liefdadigheid is geen schai ie of vernedering Integendeel men geeft alleen dan blijk van een ware mensrhlievende Instemming wanneer men helpt waar het noodig is en zonder aanzlcns des persoons Dames en meisjes van Gouda en omstreken ook op Uw hulp wordt gerekend Aarzelt niet langer trekt de neus niet op voor werk dat U tot nu toe nog niet gedaan hebt Honderden menschen wachten op Uw steun en hulp Blijft niet zitten wachten tot er Iets komt dat U wel aardig lijkt om aan mee te doen Helpt n u cu de nood het hoogste is De opbouw van Nederland begint bij den opbouw van het gezin en dat hebt U Inde hand Dit is een zuiver vrouwelijke taak dl zoo ontzettend veel kan bijdragen tot verbetering van den algeheelen toestand van ons land Spoedige hulp is dubbele hulp Daarom wacht niet langer en sluit U aan bij de groote Unie van Vrouwelijke Vrijwilligsters Eendracht maakt macht Verleden week zijn de meisjes voor de gezinshulp In Gouda en Boskoop gearriveerd Meisjes die vol enthousiasme hun taak begrepen hebben en zich spontaan hebben Ingezet voor de hulp aan het Noorden Dames en meisjes van Gouda en elders Ik ben er van overti igd dat ook U zult begrijpen wat er an U verlangd wordt Komt daarom allen a s Donderdagavond om 8 uur naar de vergadering in deRéuale zaal waar U zal worden uitgelegd waaruit het werk van de U V V bestaat en hoeveel mogelijkheden zij U biedt om ieder In haar specialiteit een aandeel te heoben aan den spoedigen opbouw van Nederland Toegang voor alle dames en meisjes boven 18 jaar H KOENEN Ned Roode Kruis Hulpkorps Ernstig vergrijp Vrijdagavond hebben verschillende vrouwelijke personen de door de Canadeesche troepen verlaten Prinses Julianaschool aan den Burg Martcnssingel geplunderd Alles wat maar te vinden was werd meegenomen ledikanten borden kopjes ja zelfs bureaux werden weggesleept Een onderzoek werd ingesteld met het resultaat dat 5 uur later de eerste arrestaties waren verricht Zaterdag werden vei schillende weggehaalde goedertn weer vrijwillig teruggegeven Ook nu nog bestaat er gelegenheid om dit te doen zonder dat er verbaal zal worden opgemaakt Het onderzoek wordt voortgezet Oprichting van Radio Amateurs vereenigin g Er zal in Go i a getracht worden te komen tot de oprichtii van een Radlo amateurs vereenlging Doze vereeniging zal dan een afdeellng vormen van de nationale vereeniging Nederlandsche Unie van Radio amateurs N U R A genaamd Voor inliohtingen en lidmaatschap kan men zich wenden tot den heer J Schoonderwoerd Lethmaetstraat 10 Gouda De weg naar huis Gistermiddag arriveerde op het Marktplein een twaalftal trucks met ongeveer 400 kinderen De kinderen die afkomstig waren uit Gouda Rotterdam Schiedam en omgeving hadden de laatste maanden in de omgeving van Gramsbergen Ov vertoefd en waren nu gezond en vroolijk op weg naar huis De Goudsehe kinderen namen op het Marktplein afscheid van hun kameraadjes waarna de auto s hun tocht naar Rotterdam voortzetten Met groot verlof De gewestelijke Commandant van de B S heeft aan den heer W L Mulder op diens verzoek eervol ontslag verleend als Districtscommandant strijdende gedeelte Tegelijkertijd is aan den heer Mulder groot verlof verleend Vcrzo k Wil jeugdige teekendar die enkele dagen na de bevrijding ons een teekening van generaal Montgomery stuurde zijn naam n adres opgeven BURGELIJKE STAND Geboren t 22 Juni Magdal na Maria Fran clna d V S L Boegheim en A H Vergoed Wachtelstraat 21 Lïarlus Willem Adrlanus z V G J Bos en M W van der Dussen van Itersonlaan 11 Maria Johanna d v T v d Nol en G C Knljnenburg 4e Kade 79 Gerardina Sophia d v C J van Braam en J Brusik Nieuwe Haven 45c 23 Juni Dleuwertje Johanna d v D M Do tland en J H Jansonlus Turfmarkt 32 25 Juni Matheus Theodorus Josephus Maria z v J G J M Vonk en N Ph J v d Heuvel Katttensingel 34 Overleden 23 juni E van Dantzlg 84 j Hendrlca Calis 83 j ongehuwd Johanna Blok 63 j geh met J B van der Pool A s Vrijdag en Zaterdag NA4NZAMELING voor het Nederlandsch Volksherstei Zondag een wedstri was iets Iti de eerste s leiding do frecht geil de stand o Unio I pittigen w slikken 3 A s om 8 uur halve de 1 worden uit Onlangs bevrijding werd gesp koe den tuin De matle is g op recht gekregen aan den v heer Bolk politieke b doende BI Vijfti Het nie landsche aantal min gevangenis brachten ir W Sc en afkomst speelde ee Hij wa i o Maintendr OPE Gouda Vert Vrij Vert Zat bij N V Person met tus Van Van Goedzr Aboi