De Vrije Pers, dinsdag 26 juni 1945

DISTRICTS NIEUWS OUDEWATER De voetbal rolde Zondag j l speelde O V S 1 te Haastrecht een wedstrijd tegen Haaitrecht 1 Haastecht was Iets In de meerderheid Op het einde van de eerste speelhelft nam O V S tweemaal de leiding doch nog voor de rust maakte Haastrecht gelijk Na de rust voerde Haastrecht de stand op tot 6 2 Unio I kreeg in Montfoort in een weinig pittigen wedstrijd eveneens een nederlaag te slikken 3 2 A s Woensdag houdt Unio des avonds om 8 uur haar jaarvergadering waartoe behalve de leden alle R K sportliefhebbers worden uitgenoodtgd Rehabilitatie Onlangs maakten wij melding van de bevrijding van een N S B koe In dit bericht werd gesproken óver den eigenaar van de koe den heer Bolk eigenaar van de speeltuin De kleine Betuwe Bij nadere informatie Is gebleken dat de heer Bolk de koe op rechtmatige wijze in zijn bezit heeft gekregen en op qeen enkele wijze is gelieerd aan den vorigen eigenaar Het feit dat de heer Bolk in het bezit is van een bewijs van politieke betrouwbaarheid zegt reeds voldoende BÏNNENLANDSCH N IEUWS Vijfties jaar gevangenisctraf Het nieuwe ministerie dat aan het Neder landsche volk is voorgesteld bevat een aantal ministers die tezamen 15 jaren in gevangenisseii en gijzelaarskampen door brac iten De nieuwe minister president prof ir W Schermerhorn hoogleeraar te Delft en afkomstig dit Vrijz Democratische kringen speelde een rol in het hoogleeraren verzet Hij was o m voorzitter van de groep Je Malntendrai en lid van de Ad escommissie I der Landelijke Knokploegen Ruim anderhalf jaar bracht hij in gijzehng door Hij is thans voorzitter der Nederlandsche Vo ksbeweging Min van Kltffens vervult reeds sedert 1939 de functie van Minister van Buitenl Zaken Mr H van Royen was eenlgc jaren aan het Ned Gezantschap te Tokio werkzaam als gezantschapssecretaris In 1939 volgde hij van Kleffens op als Chef van de afd Dlrlomatieke zaken van het Dep van Buitenl Zaken Mr J Meijnen is zoon van een Geref predikant Hij was de laatste jaren verbonden aan de Philipsfabrieken Gedurende de bezetting diende hij als commandant bij de B S en in Noven ber 1944 werd hij aan de Staf van Prins Bernhard toegevoegd M de Booy maakte in Londen deel uit van de Ned Regeering Hij is directeur van de K P M Prof Logemann was hoogleeraar aan de Rechtshoogeschool te Batavia Hij is langen tijd opgesloten geweest in de kampen te Michielsgestel Haaren en Buchenwalde Dr Beel studeerde aan de R K Universiteit en was tot 1942 werkzaam aan de Gemeente secretarie te Eindhoven Hierna vestigde hij zich als advocaat en procureur te Eindhoven In onderwijskrlngen is hij een bekende figuur Mr Kolfschoten was adjunct secretaris der R K Staatspartij Hij maakte deel uit van het politiek convent en was lid van het Vaderlandsch Comité Prof Lieftinck behoort tot de z g jongeren groep uit de Chr Hist Unie Hij werd twee maanden geleden uit het krijgsgevangenenkamp Neu Brandenburg bevrijd Hij was hoogiecraar aan de Ned Econ Hoogeschool Ir Vos was ontwerper van Het Plan van den Arbeid en lid der Tweede Kamer voor de S D A P Hij was o m medewerker van Vrij Nederland Ir Mansholt is de jongste onder de nieuwe ministers Hii Js 36 jaar Hij voerde een commando in de B S en zat in verschillende kampen gevangen Den laatsten tijd was hij loco burgemeester van de Wieringer meer Hij was lid der S D A P Prof V d Leeuw doceerde aan de Uni versiteit te Groningen o a Godsdienstgeschiedenis De Heer Drees was lid der Tweede Kamer voor de S D A P en een bekende figuur in de illegaliteit Hij maakte deel uit van het college van vertrouwensmannen Ir Ringers werd in 1940 benoemd tot Algem Gemachtigde voor den Wederopbouw hij werd in 1942 wegens or lergrondsche activiteit gearresteerd en keerde onlangs uit Duitschland terug Ir Van Schalk was gelieerd aan de illegaliteit te Arnhem en directeur van de A K U te Arnhem Zijn broer was minister van Justitie in het tweede en derde Kabinet Colijn Landverraders terecht gesteld Sectie II van het M G deelt mede De krijgsraad te velde van het M G heeft de Nederlanders W Salomons T Paques en H M Eggers wegens hulpverleening aan den vijand ter dood veroordeeld Zij waren in dienst getreden bij de Waf fen SS en hadden zich bovendien aan spionage schuldig gemaakt Deze doodvonnissen zijn thans door den kogel voltrokken BUITENLANDSCH NIEUWS Nederlanders komen in Sydney aan In Sydney is een aantal Nederlandsche vrouwen en meisjes aangekomen die tijdens de bezetting in ons land hebben vertoefden nu opgenomen in het Vrouwen Hulp Corps hun krachten gaan geven in den srrijd tegen Japan Ook 400 leden van de Nederlandsche luchtmacht en het leger zijn in Sydney aan gekomen Zij zullen in Australië hun opleiding voltooien KORTE BERICHTEN Ter besparing van electriciteit zendt de zender Lopik niet den geheelen dag uit Een record non stopvlucht is gemaakt door een Super Vliegend Fort dat den afstand van Hawaï tot Washington 7200 K M aflegde In 22 uur en 15 min BOS OPENEN ccn Motorboot passagiersdienst Gousla Utrecbt en tusschengelegen plaatsen Vertrek uit Gouda op Maandag Woensdag en Vrijdag om 8 uur v m van de Nieuwe Veerstal Ven rek uit Utrecht op Dinsdag Donderdag en Zaterdag om 8 uur v m van den Jutphaascheweg bij de Juhanabrug Aankomst orgeveer 2 uur n m N V Rcedcrij De IJsel ijc g van der garden Personenvervoer Gouda Rotterdam v v met tusschengelegen plaatsen op werkdagen Van GOUDA Oude N ct stal 7 uur v n 4 30 uur n m Van ROTTERDAM lude Hoofd 7 uur v m 4 30 uur n m Goederenvervoer Gouda Rotterdam v v Van GOUDA Turfslngel Woensdagmorgen 7 uur Van ROTTERDAM Oosterkade Vrijdagmiddag 12 uur Abonneert U op De Vrije Pers Overhemden Boorden en Dassen i i jnnen tlians weer iteurig Si2 wassclien en gestreicen worden bij Stoomwasscherij DE GROOTE ZWAAN H H V STRAATEN Bleekerssingel 65 Binnen een week retour M V Z GOUDA De Commissie EERESCHULD EN DANKBAARHEID zoekt voor eenige ooriogsgewonden die n Gouda te werk gesteld kunnen worden Nette kosthuizen en of alleen slaapkamers Brieven met volledige inlichtingen gaarne bij een der onderstaande adressen i Bodegraafsche Straatweg 6 Emmastraat 43 Gouwe 144 Willens 85 Zoutmanplein 1