De Vrije Pers, dinsdag 26 juni 1945

7 GROOTE AVOND BIJEENKOMST in de St Janskerk uitgaande van d Synode der Ned Herv Kerk Op Vrijdag 29 Juni des avonds 7 30 uur Sprekers Ds K H E GRAVEMEIJER Prof Dr H KRAEMER Dr W BANNING Toegankelijk voor alle leden Het doel dezer bijeenkomst Is voorlichting te geven aan de gemeenteleden betreffende de standvan zaken in de Kerk Namens den Kerkeraad F W G VERHEUL Pracses C BAKKER Scrifca Met groote vreugde en dankbaarheid oeven wij U kennis van de geboorte van een dochter en zusje Dieuwertje Johanna Djoeke D M Dortland I H Dortland Jansonlus Ad Gouda 23 unl 1915 Turfmarkt 32 Met groote blijdschap geven wi kennl van de jeboorto van een ïoon die bij het H Doopsel de namen ontving van Matheus Theodorus Josephus Marin I G J M Vonk N P J Vonk v d Heuvel Gouda 25 Juni Kattensingel 3 t Nb 27 Juni tijdelijk St Joseph Paviljoen Graaf Florlsweg Heden overleed in de volle zekerheid des Eeuwigen Levens Mejuffrouw HBNDRICA CALIS In den ouderdom van bijna M jaar D J J SIMON Executeur Test Gouda 23 Juni 1945 De rouwdienst wordt gehouden Woensdag 27 Juni a s aanvangende 11 uur ia de Evang Luth Kerk waarna de begrafenis zal plaats hebben op deAlg Begraafplaats tr 12 uur Voor de bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van onze lieve Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Maria Brandenburg echtgenoote van JaN REM betuigen wij U onzen hartelijken dank Uit aller naam J REM Hiermede betuigen wij onzen oprechten dank aan allen voor de vele blijken van deelneming ondervonden tijdens de ziekte en het overlijden van onzen geliefden Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader den Heer Leonardus Joshephus v d Werf In t bijzonder aan de Z en Weleerw H H Geestelijken van de parochie v Reeuwijkende parochie Gouwe Gouda Weled Z Gel H H Dr Wllbert Dr Nyat Dr Noordhoek Eerw Zusters v h St Joseph Paviljoen voor de liefdevolle behandeling en verpleging aan hem betoond Uit aller naam Mej de Wed J M v d Werf Stolwijk Reeuwljk Juni 1945 Oud Reeuwijk C46 Verloren een GOUDEN POLSHORLOGE in de omg van de Dubb Buurt Gedachtenis Tegen hooge belooning terug te bezorgen bij SWINKELS Kleiweg 37 Verloren op 21 Juni gaande via Veerstal Westhaven Gouwe gebrand xilvercn armbandje met inscriptie C O 5 12 19 Aandenken aan mijn overleden man Gaarne terugbezorgen aan WED C OSKAM Nonnenwater 1 Verloren ƒ 1 Zaterdag tusschen 10 en 13 uur Vulpenhoudrr merk Tamara vermoedelijk la Bodegraven by het gebouw Phoenix of in Gouda bij het gebouw van de Genie In de IJssellaan of op de Da Coitakade Tegen belooning terug te bezorgen big J C DE BRUIN Da Costakade 7 Voor de vele blijken van belangjtelling van buren kennissen en cllenttle bij de thuiskomst van nu en mijn zoon betuig ik langs dezen weg mijn hartelijken dank W M Broere Langs dezen weg betuig ik mijn hartel dank aan buren vrienden en kennissen voor de vele bewijzen van belaogst en de muzikale huldiging bij miju terugk in het vaderl V W V d Heuvel De Genestetstraat 26 Langs dezen weg betuig ik mijn hartel dank aan familie buurtgen vrienden kennissen en de muziekvereen voor de ontvangst bij mijn terugkeer uit Duitschland N Bloot Lethmaetstraat 68 Voor de vele bewijzen van belangstelling door familie buren en vrienden betoont betuigen wij onzen hartelijken dank Gebr v Oosten Gansstraat 16 Hiermede betuig ik mijn hartel dank aan familie kennissen en de buurtver Turfmarkt Bkiuwstraat die mij bij mijn terugkeer fen onvergetelijken dag bezorgd hebben J Stolk Turfmarkt 19 Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden van debewoners van de Potgieterstraat bij mijn terugkeer uit krijgsgevangensch betuig ik mijn hartel dank L Weergang Hiermede betuig ik mijn hartel dank voor de bewijzen van belangst en de vele bloemen van familie vrienden en buurtgen uit de Verl IJssellaan en F W Reitzstraat bij mijn terugkeer uit Duitschland J de Graaf F W Reitzstraat 44 Langs dezen weg betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele bloemen en belangat van familie buurtgen en vrienden bii onzen terugkeer uit Duitschland G en M J Snoek Tombergst 34 Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij onzen terugkeer uit Duitschland betuigen wij onzen hartelijken dank Krijn en Hendrik ten Hove Voor willens 53 met prima Te koop zeilboot 24 M tuigage Te bevragen EERSTE KADE 31 WAAROM MILITAIR GEZAG De zaak moet doordraaien e mof heeft bij ons meer vernield dan menschenlevens en huizen alleen Ook onze bestuursorganen en overheidsdiensten heeft hij volkomen ontwricht lallooze goede Nederlandsche ambtenaren zijn door hem uit hun ambten ontzet weggevoerd of vermoord Slechte of twijfelachtige elementen zijn voor hen in de plaats gekomen en inmiddels veelal weer verdwenen Om te beginnen moet ons bestuursapparaat dus grondig gesaneerd en gerepareerd worden Maar in dien tijd kan het landsbestuur niet stil blijven staan De zaak moet doordraaien I Daarom wordt de periode tusschen het einde van de bezetting en de wederinschakeling van het gezuiverd burgerlijk bestuur overbrugd door het Militair Gezag Wie er meer van wil weten leze de volgende advertentie Pnblicatie Sectie Voorlichting Mil Gezag M S KOSTER Oogarts Particulieren v Iterson Ziekenhuis Maandag 10 11 uur Woensdag 10 11 uur Vrijdag 1 2 uur Zaterdag 1 2 uur Fondileden v lierson Ziekenhuis Maandag 1 2 uur Woensdag 2 3 uur Vrijdag 9 10 uur Wijkverpleging i Dinsdag 3 3 uur St Joseph Paviljoen Zaterdag 9 IOuur voorl nog niet Voor spoedige indiensttreding gevraagd Flinke dienstbode voor dag en nacht Hulp werkster aanwezig JASPERS Kattensingel 3 Bij T Goedewaagen Zn Markt Gouda is plaats voor een flinke kracht mhl of vr in de assar atie afdeeling Bij gebleken ge schiktheid goede vooruit zichteq Verloren Dames polshorloge in de Korte Akkeren Aandenken Tegen belooning terug te bezorgen KRAAN lan Philipsweg 208 D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Nette dienstbode voor lieele of halve dagen of werkster Qroere Heerenstraat 5b Flinke werkster of meisje voor halve dagen Mevr Uessing W H ven 45 Dagmeisje Mevr de Jong Burg Martenssingel 30 Nette onge werkster Garage Van der Linden Turfmarkt 26 Net meisje voor de morgcnuren of werkster Jaa v Heoegouwenstraat 1 Voor direct of later een flinke dienstbode v dag of d en n en een werkster of dagmeisje voor halve dagen Mevr v Beest Reede F 851 Sluipwijk poet Reeuwljk DIVERSEN Wie helpt gewezen onderduiker aan z g a n lichte zomerbroek of golfbroek 7 Desnoods rullen voor slip over W Isarln Bothstraat lO Gouda Net R K meisje van 17 1 zoekt dito vriendin Br onder no 13 Kantoorboekh Vcrzijl K Tiendeweg 1 Naaister neemt weer werk aan D Hofman Singelstraat 13 Piano leerares heeft nog eenige lesuren beschikbaar Mej A Roelink Keizerstraat 25 Verloren een schnoltasrh met boeken Rijks H B S De verliezer i hierdoor zeer gedupeerd Tegen hooge belooning terug te bezorgen bi l de Vries Gouderak B 103 Verloren Dinsdag l omstreeks 6 30 u een zwempak op de Welh Venteweg Terug te bezorgen Adr Vlackstraat 9 DRUKKISRIJ VERZUL GOUDA