De Vrije Pers, woensdag 27 juni 1945

Niemandslaod of algcmeea bezit Naar aanleiding van het bericht over liet vernielen van een bruggetje over de Hurg Martenssmgel door de lieve straatjeugd stelt een van onze lezers ons de vr tagi Is hier geen prachtig werk te venichtcn voor de buurtvereenigingen Niet alleen zorgen voor de versiering bij nationale feestdagen doch het geheele jaar zorgen dat de buurt ongeschonden bewaard blijft en een beter aanzien krijgt Inderdaad In de practijk van het leven is het zoo dat het terrein buiten onze deur als een soort niemandsland wordt beschouwdr De zorg hiervoor laten wij aan de politie over Wij laten daarom de traatjeugd rustig de straat openbreken Wij laten hen hun vernielzucht rustig botvieren Is dcie mentaliteit niet fout Kunnen de buurtvereenigingen practisch is elke straat nu in een buurtver eeniging opgenomen hier geen prachtig werk verrichten Hebben de buurtbewoners er zelf niet het meeste voordeel bij wanneer hun straten goed begaanbaar zijn En hebben de buurtbewoners er zelf niet het meeste plezier van wanneer hun omgeving er netjes en onderhouden uitziet Wij denken hier öp de eerste plaats aan de straten die huizen met voortuintjes of beplantingen zooalsaan den Graaf Florisweg H v Alphenstraat Jouliertstraat en vele andere straten Zouden wij niet met niecr gcnofgon in onze eigen buurt wonen wanneer wi de veifiaailng hiervan zelf gedcelleliik In de hand namen Kan hier elke buurlveifcniging op zich niet geweldig veel doeii om de Interesse voor de eigen onmidd llilkc omgevii g wfkker te schudden Wij hopen dat deze gedachte bevruchtend zal werken Binnenlandsch Nieuws Vcrecniging Nederland Canada Naar wij vernemen is te Der Haag op Zaterdag 23 Juni j 1 opgericht de Vereeni ging Nederland Canada Deze vcrreniging stelt zich ten dofl ons volk in nauwer contact te brengen met het Canadeesche volk Middelen h ertoe zijn het geven van filmavonden lezingen over Canada verspieiding van lectuur over Canada co te pondentie tusschen belde landen erz Het bestuur der vereeniging bestaat uit de volgende personen inalphahetliche volgorde Mr I van Beek nofatii te s Gra erjhBqc Ihr H Ch G I v d Mandcr directeur van de Volksuniversiteit te s Grnvenh ge Martin cnder dirertcur det K L M te s Gravenhage voorzitfer W Mees te s Gravenhage secretaris hr Sixte s Gra veohage H I Spitzen te Oegstgeest penqlnqinee ster Mr W J Vogel directeur van de Vaderiaridsche Hypotheekbank te s Uiavenhage HetsecietünaallsgevcstigdK L M g ouw Hofweg s Giavenhage Daar kan inen zich als lid opgeven en nadeie gegevens verkrijgen Verkoop Staatsbladen en Publicaties en M G Blijkens een mededee ing an de sectie Voorlichting van het M G is de Rijks uitgeverij thans bela st met den veikoopvpn de Staatsbladen en F ubllcaties van het M G F5urgerlijke autoriteiten en particulieren die op toezending var bedoelde publicaties prijsstcllen kunnen zich derhalve wenden tot de Rijksuitgeveiij te s G avenhage Aanteekenenvan brieven weer toegestaan Met ingaan van 25 Juni ishet aanteekenrn van brieven en biiefkaarten in het binnen en buitenlandsch postverkeerwter tocgestaai Buitenlandsch Nieuws Hncdvest aangenomen Te San Franci sco is het Handvest van de nieuwe Wereldorgeni atie met algen tere stemmen goedgekeurd Langs dezen weg betuig ik mijnhartel dank aan buurtbew familieen vrienden voor alle bÜlkcn vanbelangst ondervonden bij mijnterugkeer uit DultschlandA Wijnhoff Klimopstraat 5 Voor de vele blijken van belacgst van familie buren en kennissen ondervonden bij mijn terugkeer uit Duitschland betuig ik niijn hartelijken dank J J Lal erveld Woudstr aat 7 Lanas dezen weg betuig ik n ijn hartelijken dank aan de bewonrrs van de Snoystraat voor de fjardige attentie mij beweren bij mijn terug Veer in het VaderlanH Leo v Leeuwen Snoy Ttrast 111 I Langu dezen wi g betuigt orderget i ook nwraens zijn ouders zijn hart dank aan vrienden buurtgen en in het oiizonder aan de tnuzlekver en toonee aezftsch NieuwLeven S LeÜi Goudkadf 3 DE NED R K BOND VAN HOQTBEWERKFRS MEUBELMAKERS enz roept alle R K Houtbewerkers en Meubelmakeis er aanverwantevakgenooten op tot het bijwonen van een VERGADERING opDondefdsg 28 Jun des avond 8 uur in het flcboww van denR K Volksbond Westhaven Ook niet leden zijn tvelitom Namen het Bestuur v d Bond Sv cre ari Vossl sttrsal 6 Gouda MEISJES IN UNIFORM willen allen wel medeA kon aan het bontol WAT KUNNEN WIJ DOEN NDERDAGAVOND 28 JUNI a s te 20 uur zullen dedaroes Wij Hollandjcha vrouwen en meijjej en den opbouw van ons volk D H KOENEN ofllcler Roode kiui Hulp korpi uit Limburg en C KAREL Leld lor van hol Hulp leem Zuid helpt Noord uil N Brabant ons hierop antwoord geven in de RFUNlE Ooslhaven Gouda Vrouwen en melijet boven 18 jaar maakt doren avond vri en toont ol door Uw aanwoiigheld dat hel U ern il is te willen helpen I U zijl allen harleliik welkom I Vri Toegang DE UNIE VAM VROUWrL JKE VRIJWILLIGERS aid Gouda Hel Besiuur Verloofd INEKE BAKKER en C BOKHOVEN Amersfoort Kon Sophialaan 15 Utreeht Nagtegaalstraat 52bis Op Donderdag 28 Juni hopen wij den dag te endenken waarop wij voor 40 jaar in het huwelijk traden C STEENBEEK G STEENBEEK Kwakernaat 1910 1945 6 Juli hopen OD7 e geliefde Ouders en Grootouders I STALENBURG J G STALEN BU9G V Riemibergen Votatmanstraat H den dag te herdeuken waarop zli voor 35 jaar In het Huweli k werden verbonden God apare hen nog lang voor ona C T Stalenburg P StalenbufQ Dasler en kleinkind Sjaakle Pieter Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen bij het overlijden van onzen lieven Man Vadei Behuwd Grooten Overgroot vader Cornells Bakker betuigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam J BAKKERWiezer Gouda 27 Juni 1945 Boclekade 86 Wil degenen die van de Roti en Zeilvereenigim het boek een ziferi er in het luchtruim heeft meegenomen dit ten spoedigste bij VERMEULEN Willem Tombergstraat 4 terug bezordtr Gevraagd een net dagmcisjc voor heele dagen niet benedon 16 jaar R C EGGINK V Swietenstraat 2 Voor de vele blijken van btlangst van familie buren en vrienden bij mijn terugkeer uit Duiischland betuig ik mijn hartelijken dank H v d Veen Rockenbergstr 14 Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank ook nan ens zijn ouders aar buurtgenroien vrien den en bekenden voo de blijken van helanQStelHng bt zijn terugkomst uit Duifschl onder onder Ba Hoog ndoorn Vogelenzang If a Langs dezen weq be uigf ondergeteekend zijn hartelijken dank aan vrienden bekenden buurtgen en 1 het bijzonder aan de muziekvereeniging voor de bewijzen van belangst en de aardige attentie hem bewezen hij zijn terugkeer uit Duit tchl N Schornderwoerd Oi iHer de Boo mpjes 131 WONINGRUIL Wonii o in Den Haag met 4 kamers flroote j rcldrr met nog een kamer en keuken met veranda teoen woning In Gou Ia liefst I benedenliul met tuin tnl j TuynenliMrg I Vlnmingstraat 41 Gouda Hei Besiuur van hei WITGELE KDUIS afd Gouda vraagl voor de maand Juli een wijkzusier egen nader overeen fe komen salaris Br omgnand aan de secr B v HULZFlNde Zeeuw Gouwe 178 Fliake zelfstandige dienstbode gevraagd tegen hoog loon en goede kost V Swietenstraat 4 Gouda De Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer vraagt een ADMINISTR KRACHT en een TYPISTE Uitvoerige sollicitatie roet opgave van verlangd salaris nitsl schriftelijk aan het Secr der Commi sie Oo thavfn 53 D V P tj s TE KOOP AANGEBODEN Leeslamp stofiu ger glaswerk 24 declig elec trlseh triikijzer roet snoer melkstel Iplaleel cetservlen vorken messen en lepel alle nieuw divanklc d W Kisman lI vov eUt 4 TE KOOP GEVRAAGD Wie kan on helper aan vloerbedekking Rr onder no II Kanlonrhocl h Veriiil een goed onderhouden wandelwagenlje aob Sleijakade 25 Een kookkarhel W d L Broekhuizen IJssellaan 149 DIVERSEN Gevonden hlldei s kolenmijn aan deZwar tcweg een schop Tegen advertentlekosien tcruc te bekomen Steljnkadf 23 Gevraagd door jongenian loo spoedig m j e lilk nel ko ithuls liefst met vrije kamer in Gouda of omfleving niel In de Korte Akke ren Utieven A A Reiaron Raam 1 2 Geioclil Plashulsje of woonschecpje voor wcelieicU of eenige maanden Ie huur Br on ler no 1 KHcilonrboekhandel Quant nPUKKRRil VER 7IJL GOUDA