De Vrije Pers, donderdag 28 juni 1945

DONDERDAG 28 JUNI 1945 No 154 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UIT6AVE VAN J € MAINTIENORAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAAFIHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 1 0 cent Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 TeL 3098 GOUDA RADIO TOESPRAKEN den Minister President H M de Koningin en REDE VAN ONZE VORSTIN van Gisteravond sprgk H M de Koningin voor den zender Herrijzend Nederland naar aanleiding van het vormen van het eerste nationale na oorlogsche Kabinet de volgende rede uit LANDGENOOTEN Het nieuwe bewind is thans gevormd het eerste dat op vaderlandschen bodem is ontstaan na onze bevrijding en waarvan op twee na alle leden de bezetting hebben meegemaakt Wij staan nu als volk in zijn geheel klaar om te beginnen aan den opbouw van onze toekomst Het visioen dat onze helden en heldinnen voor den geest stond toen zij hun levrn gaven voor recht en voor vrijheid willen wij thans tot werkelijkheid maken Nu is het wachten voorbij en tevens de alom gevoelde onzekerheid Het oogenblik is aangebroken waarop vorm gegeven kan worden aan onze toekomst De toekomst eischt een democratisch beleid met vastberadenheid uitgestippeld welk be eid U zoo straks in de regeeringsverklaring zal worden uiteengezet Ik behoef U niet te zeggen dat er tallooze moeilijkheden en bezwaren ja soms schier onoverkomelijke op onzen weg liggen Naast de schaduwen kan ik echter Goddank op sterke lichtpunten wijzen t het feit dat wij in den donkeren tijd die achter ons ligt naar elkaar gegroeid zijn het duidelijk merkbaar verlangen naar eendracht de groeiende gemeenschapszin en het onderlin g vertrouwen en naastenliefde Een onzer eerste plichten tegenover God tegenover onze volksgemeenschap en tegenover onzelf isden bestaanden drang naarsaam hoorigheid verder te ontwikkelen en het hoogste en beste wat in ons leett in dienst te stellen van onze voiksgrmeenschap Wij willen ons ertoe zetten onszelf geestelijk op t bouwen en onze kinderen elkeen naar eigen overtuioing opdat wij als volk de moeilijkheden die wij oj5 onzen weg zullen ondervinden te boven kunnen komen Immers wij willen trachten voortrekkers en baanbrekers te zijn voor den nieuwen tijd die voor ons ligt Een wereldtekort aan grondstoffen aan afgewerkte goederen en aan sommige soorten van voedsel en hierbij zij nielt vergeten de gebrekkige mogelijkheden van vervoer dringt voorloopig de gedachte dat wij onze toekom st geheel in eigen hand hebben naar den achtergrond Gaarne doe ik een beroep op de vriendschap onzer bondgenosten om ons zooveel n hun vermogen ligt tegemoet te komen Wij zijn hun erkentelijk voor hun geschenken en voor hetgeen zij ons leveren in onzen nood Ook doe ik een beroep op hen om te bereiken dat uit Nederland geroofde en als zoodanig teherkennen goederen diein Dultsch land wo ien aangetroffen zoo spoedig als dat kan aan Nederland worden teruggegeven Wij zullen onzen bondgenooten in geestelijk opzicht hun hulp vergoeden door een steunpilaar te zijn in het nieuw ontstaande Europa en wanneer wij ons land weder kunnen opbouwen zullen wij hun toonen dat wij sterk zijn Ik heb mij overtuigd van de verwoestingen en van het gebrek dat er geleden wordt in de meest geteisterde streken Ik doe een klemmend beroep op allen die iets bezitten dat den bitteren nood kan lenigen dit af te staan ten behoeve van onze zoo zwaar beproefde broeders en zusters Zij hebben letterlijk aan alles gebrek aan het meest eenvoudige en allernoodigste Als wij ons straks moge n verheugen in de bevrijding van grooter Nederland onder de keerkringen waaraan onze jongelingschap zeo bereid is zijn beste krachten te geven zal op ons de plicht rusten het vernieuwde koninkrijk op te bouwen De taak die ons wacht en de verantwoordelijkheid zoowel ten opzichtt van het vaderland als ten opzichte van ons Koninkrijk zijn ontzaggelijk groot Op dit historisch ooqenblik geldt voorzeker de spreuk Nu of nooit Wij aanvaarden inet vertrouwen d e taak Ons jongste verleden heeft bewezen wat wij kunnen Zi zal blijken niet te groot of te zwaar voor ons te zijn God zal ons helpen REDE VAN DEN MINISTER PRESIDENT Prof W Schermerhom zet de taak van het nieuwe kabinet uiteen Z Exc Prof Ir W Schermerhom voorzitter van den Ministerraad belast met de algemeene oorlogvoering sprak gisterenavond vanuit s Gravenhage voor de microfoon van den zender Herrijzend Nederland een uitvoerige rede uit waarin hij aan het Nederlandsche Volk de taak van het nieuwe kabinet bekend maakte Hij ving zijn rede aan als volgt Land en Rijksgenooten Nadat het thans optredende Kabinet het groote voorrecht heeft gehad door H M de Koningin bij U te zijn ingeleid rust op ons de plicht U allen een inzicht te geven zoowel in algemeene gedachten die de formateurs hebben geleid als wel in het zeer bijzonder omtrent het te voeren beleid Zelden of nooit zal misschien een Regeering in ons land zijn opgetreden onder zwaarder omstandigheden dan thans het geval is Geen druk en overheersching zijn er meer die ons in Nederland de tanden op elkaar doen zetten ons dichter bij elkaar brengen en onze liatste krachten voor het verzet opwekken Wij blijven achter met de kwade gevolgen van de tyrannie op schier elk terrein materieel moreel en geestelijk Zij maken ons duidelijk dat een nieuwen strijd begint op een ander front met andere wapens als door de voorgangers van deze Regeering zijn gehanteerd Doch alvorens wij ons tot U gaan richten over dien strijd welke voor ons lig is het ons een behoefte hier namens het N derlandsche Volk te spreken over en tot hen die ons voorafgingen op wier arbeid wij thans verder bouwen door wier geestkracht door wier zweet bloed en tranen het ons mogelijk is geworden den weg omhoog weer te betreden Onze eerste gedachten zijn daarom gericht tot de geallieerde volkeren tot onze broeders In dra strijd Nederland ontveinst zich niet dat zijn aandeel In de wereldworsteling naar absolute maat gemeten slechts bescheiden is en dat wi onze vrijheid slechts danken aan de geweldige krachtsinspanningen der geallieerde groote mogendheden Toch heeft het ons voldoening gegeven algemeen erkend te zien een ilijk iet tifi 2H an er ng Ien I Je bii ag AS in es nt a r r I r i PÜÜMA w iiiiiim