De Vrije Pers, dinsdag 3 juli 1945

No 158 DINSDAG 3 JULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UITGAVE VAN JE MAINTIENDRAI MET PAROOL P J I I A w d STEENHOVEN ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND Red ct e J A v 2 OE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Mr A A J KIJNStN We k bonn men 25 cent Administratie M J VAN LOON Losse nummers 10 cent Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA De Brokstukken v dezen tijd Zwarte handel Een onderwerp van vele gesprekken Eendeels hoe nog aan wat extra s te komen anderdeels hoe ontkomen wi aan dezen handel Over dat laatste wilde ik het hebben Menigeen acht het een geweldig probleem maar de oplossing is even radicaal als eenvoudig Waarom kan zwarte handel nu nog weligtieren wordt mij gevraagd Wel niet omdat de eene zwarte handelaar den an leren kent of omdat zij voor groote sommen geld ofi rutlartlkelen de hand kunnen leggen op voorraden maar omdat er consumenten zijn die genegen zijn voor schaarschegoederen de krankzinnigste prijzen te betalen Wanneer ieder die tot deze groep consumenten behoort de kracht had te weigerendie opgeschroefde prijzen te betalen en zichging houden aan de vastgestelde prijzen danwas het in één slag net den zwarten handelgedaan De aldus versjacherde goederen kwamen dan in het normale distributieverkeer terecht Dit betreft natuurlijk ook het ruilsysteem en waarschijnlijk dat nog het meeste omdat dit over het algemeen niet als zwarte handel wordt beschouwd Ik bedoel hiermede natuurlijk niet de particuliere ruilingen van uit de distributie verkregen artikelen maar de verwisseling van goederen welke buiten de distributie zijn of worden gehouden Wij zoeken naarstig naar de groep zwarte handelaren om deze met schuld te beladen terwijl in feite wij het zelf zijn die de schuld treft Wat in den bezettingstijd als een groote noodzaak en in vele gevallen zelfs als een deugd kon worden beschouwd is dat thans niet meer Toen ging het ook al evenmin als nu enkel om onmisbare artikelen Wanneer d mannen b v de kracht hadden met het koopcn van tabak en sigaretten tegen ongehoord hooge prijzen op te houden waar bleven dan de zwarte handelaren Behoorden zij in den opbouwtijd die kracht niet te bezitten De i warfe handel ontstaat in tijden van schaarschte maar wordt veroorzaakt en gesteund door den consument Hij alleen bepaalt uittindelijk den zwarten prijs en de zwarte handtlaar profiteert daar natuurlijk van De door he T gemaakte extra winsten zullen wel door éca fiscus worden achterhaald maar laten wij het den fiscus wat gemakkelijk maken door den zwarten handel den kop in te drukken Boven deze fiscale afstraffing gaat toch de standing van ons volk en de aanwezigheid van zwarten handel doet aan die standing groote afbreuk zeker In een tijd waarin alle krachten moeten worden gegeven aan den opbouw Daarom als één man weigeren neer te betalen dan is vastgesteld en aanbiedingen tegen zwarte prijzen bekend maken aan de bevoegde instanties en dit laatste niet achterwege laten onder het voorwendsel hij heeft mij in den bezettingstijd wel eens geholpen Nu is het een ander geval Dit hebben wij in eigen hand HARMS Voerz Nederlands Voiksherstel Afd Gouda STADSNIEUWS Publicatie van den Gemachtigde voor de Voedselvoorziening Aangezien mij gebleken is dat verschillende bakkers en banketbakkers al dan niet tegen inlevering van suiker en eventueel andere grondstoffen weer begonnen zijn kleinbrood debak wafelen suikerwerk e d te fabriceeren en af te leveren vestig ik er nadrukkelijk de aandacht op dat het te dezer zake bestaande verbod voorloopig nog ten volle gehandhaafd blijft Door den Centralen Controle Dienst ial speciale aandacht worden geschonken aan deze bepaling en bij overtreding streng worden opgetreden De Gemachtigde voor de Voeilselvoorziening I AANTJES Tragisch ongeluk Zaterdagavond had er een tragisch ongeluk met doodelijken afloop plaats op de voormalige spoorlijn Gouda Schoonhoven achter de l ssellaan Kinderen hadden in het zand van de spoorlijn een gat gegraven van ongeveer een meter vijftig diepte Dit gat was raet takjes en een mat overdekt Opeen gegeven oogenblik is r Mil iagestort en werd de 5 jarlge Boere oil liet neerato rtW zand bedolven Toen onisllWtadt het fcaüW hadden bevrijd waren ijl ltV Mi Mt a V weken Dr Tom kon stW lfr é Mw i co stateeren VHijij Ter inzage gevraagd De Oudheidkundige Kring die Goude doet bi dezen een oproep tot allen die gedurende een korter of langer deel van den bezettingstijd een dagboek hebben aangelegd of aanteekeningen hebben gemaakt over de voornaamste gebeurtenissen die in dien tijd zijn voorgevallen en die zij duS zelf meegemaakt hebben Zij zou hiervan gaarne inzage willen hebben met het oog op een door den Kring uit te geven werk over de geschiedenis van de stad Gouda gïdureade de oorlogsjaren Bijdragen worden gaarne tegemoet gezien door den Heer A R vande Putte Peperstraat 10 Vreugde in Gouda Peest in Be Korte Akkeren De op Zaterdagavond gehouden feestelijkheden ter gelegenheid van den verjaardag vao Z K H Prins Bernard georganiseerd door de Wijkvereeniging Vrede door Oranje In het West jk deel van D Korte Akkeren zijn onder zeer g iote belangstelling goed geslaagd Na een muzikale rondgang met medewerking van het fanfaracorps De Korte Akkeren werd door dit corps een concert gegeven afgewisseld met gramafoonmuziek via een versterker Talrijke danslustigen benutten de pittige muziek terwijl er tot laat in den avond een ware feeststemming heetschte Ook elders vierde men feest Zaterdag j l was er in de Derde Kade een feestavond georganiseerd door diegenen die uit Duitsohland waren teruggekeerd Fr was een bomlté van 4 personen gevormd De algeheele leiding was in handen van den Heer J J A Soudan Alle instanties hebben hun volle medewerking gegeven 0 n ♦ er spelen voor volwassenen Vooral de waschdaj voor Dames verwekte hilariteit Om 7 uur was er een tocht door de stad met de R K Harmonie St Caecilia voor de gecostumeerden Ee waren er plm 100 waarvan de groep Hitlir veel succes oogste In een toespraak var den Heer Soudan werden de gevallenen doM het een minuut stilte in acht nemen herd j ht Etaleer geen chocolade Over het algemeen verliest chocolade wanneer zij is blootgesteld aan zonlicht en zonnewarmte haar vitaminegehalte terwijl tovcn ica gebleken u dat chqj ol de hierdoor btéstk akwwdwi jlBv okellers Mudca wf tr daariM m i lAh VOOrkome mMdaoT dit vltamlneJbiar waarde zou kunnen ver