De Vrije Pers, woensdag 4 juli 1945

No 159 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UIT3AVEVAN JE MAINTIENDRAI MET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE SEDACHTE VRIJ NEDERLAND OE WAARHEID EN NIEUWSORQANEN Weekabonnement 25 cent Lo$se nummers 1 0 cent WOENSDAG 4 JULI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA S T A D S NIEUWS Schorsingen en stakingen De Militaire Commissaris voor het Gezagsgebied Gouda heeft in de uitoefening van hun functie gestaakt mej N v Bochove onderwljzeies der O L School no 1 te Gouda en de heer P H Bevcri hoofd der Openb School B te Gouda De Militaire Commissaris voor de Prov Zuid Holland heeftin de uitoefening van hun functie geschorst M Hoogeboezem waarn burgemeester der gemeente Lekkerkerk P Swiers burgemeester van Bodïgraven A P L Bla burgemeester van Boskoop Politieke betrouwbaarheid Bewijzen van politieke betrouwbaarheid kunnen op het Bureau van den P O D Oosthaven 31 eiken dag worden aangevraagd van 3 tot 4 uur uitgezonderd s Zaterdags en s Zondags Op andere uren worden geen bewijzen verstrekt Arrestatie zwarte handelaren Naar aanleiding van vele gestelde vragen over de arrestatie van zwarte handelaren deelt de Sectie Voorlichting van het Militair Commissariaat Gouda het volgende medei Personen die zich tijdens de bezcttings periodt ia grove ma e hebben schuldig gemaakt aan zwarten handel kunnen als verdacht van het misdrijf bedoeld in art 27 B B S in bewaring worden gesteld Indkn hét betreft gevallen waarin de betrokkene zwarten handel met den vijand hfe t bedreven of zeer bepaaldelijk heeft gebruik gemaakt van een direct door de vijandelijke beiett iiq qeschapen situatie Ten aanzien van andere ernstige gevallen kan tegen den betrokkene worden opgetreden door middel v n een bijzondere last op naam In bewaring itelling van personen die zicti aan ïulver ecocomicche delicten hebben schuldig gemaakt Itqt over het algemeen niet op den weg van het Militair Gezng hetwelk vnn iljn bevoegdheid tot in bewaring stelling derhalve al ecn zal flfbrii k maten ten opzichte van peraotien die rich in zoo ernstige mate hebben misdrapen dat gezeqd kan worden dF t de veiliqheld van den Stsat hun vrijheid sbencminq vordert zonder dat het optreden v n den proci reur fi Ci a bij het Bijzonder Gerechtshof of de uit prHnk van het Tribunaal kan worden afoewaci De juiste gang van zaken Naar aanleiding van het bericht dat door den P O D inbeslagnemingen zijn verricht bij de Wehrmachtsbezirksverwaltung te Gouda wordt medegedeeld dat hiermede bedoeld is de Bauleitung der Wehrmachtsbezirksverwaltung waarmede de W B V aan de IJssellaan te Gouda niets uitstaande had Deze W B V Is een voortzetting van den Geniedienst geweest en had alleen tot taak het onderhoud aan gebouwe en werkte als zoodanig ook niet met aannemers Voor de Bauleitung der W B V voerden verschillende aannemers opdrachten uit Stopgezet Voor den busdienst Gouda Den Haag Zwolle van het Militair Gezag zijn op bet Militair Commissariaat te Gouda Oosthaven 53 geen kaartjes meer verkrijgbaar Het wachten is beloond Dé tweede inzameling van ledige levens ralddelenbllkken Is bepaald op Zaterdagmiddag M Jul a s Het publiek wordt dtfrhalve verzocht de blikken op te sparen en dien middag aan de ophalers mee te geven Het wordt op prijs gesteld dat de blikken bil het openmaken zoo weinig mogelijk worden beschadigd en na het ledigen even worden omgespoeld Het Rijksbureau voer oude materialen en afvalstoffen heeft zijn waardeering geul over de wijze waarop in Gouda de eerste inzameling met succes heeft plaats gevonden Het zbI wel bijna twee jaren duren alvorens er nieuw plaatbllk zal be chikbaar zijn zoodat met de Inzameling der ledige levensraiddelcnbllkken een grooten dierst wordt bewezen aan de Ncderlandsche blik industiie Ook voor de tweede inzameling wordt op de medewerking der Goudsche burperij ge rek er d Indië avond De Indië Studiekrlng te Gouda geeft op Vrijdag 13 juli a s des avonds om 8 uur in de groote zaal van de Beursk ok ingang St Anthonlcstrnat ren Indlë avond om de belangstelling van de Gouwena rs voor Ind ë te vergiooten De heer M Sloos uit Den Haag houdt een leitng met Irhtbeclden terwijl hetKront jonqgezfhchap Djalak Wajapg de miizlka e omlijstina verzorgt Kaarren zijn verkrijgbaar è f 1 25 per stuk bli het Secretariaat 1 S K Oosthavfn 40 Fa Langeraar Burg Martensingel 103 H M van Leeuwen G oenewrg 28 M W van Leeuwen Voorwillen i 73 Fa Gchr de Bri in Gouwe 163 en r entuee aan dcz ipl De vurig verlangde fiets Bij het Militair Commissariaat te Gouda komen talrijke aanvragen binnen van personen en insielllngen die graag een Beti willen hebben uit de oorlogsbuit Het Militair Gezag Gouda heeft nog niet de beschikking over rijwielen gekregen en aan verzoeken kan dan ook niet worden voldaan Wanneer een aantal fietsen wordt toegewezen zullen deze vermoedelijk door den Distrlbutiedlenst worden verdeeld Luchtbeschermingsblokken geliquideerd Meerdere blokken van de Goudsche Lucht beschermlng hebben besloten tot Hqu atle over te gaan Bij het kasopmaken stond het blok Eerste Kade f 500 af aan liefdadige doelen Een derde deel hiervan werd afgestaan ter bestrijding van de T B C een derde deel kwam ten goede aan het Roode Krui terwijl het laatste part In de kas van Bere schuld en Dankbaarheid terecht kwam Het verbandmateriaal werd aan het Roode Kruis Rlok 6 1 omvattende verschillende straten in Kort Haarlem stond haar verband en spalken af aan het Ziekenhuis Aan de E H R O werden de draagplanken met toebehooren geschonkcB Het kasovrrschot van f 400 werd verdeeld onder tbc bestrijding Roede Kruis Eercschuld en Dankbaarheid en de commissie voor oprichting vjm fl denkteeken voor gevallen stadgenooten Pe Goudsche brand Ler ontving de brandbluschapfaraten Bevordering en herbenoem no Ruruemetster en Wethouders hebben met Ingang van 1 lull 1945 bevorderd M W Kool tot adjunct commlei ter Secretarie Mej L Bakker tot assistent registrator Ie klasse ter Secretarie De Burgemeester heeft den heer V Beekman herfeenoemd tot hoofdi specteur van Politie Geslaagd Voor het examen llngcrlenaaien slaagden de dames A de jong R van Hofwegtn M Sluiter T de Korte Jaspers N Blonk C Mats B V d Water L Imholz T v Dijk A V Gastel N v d Hondel R Vergeer R Vlasveld 1 de Korte A Faav T van Leeuwen W Paay S Kleiweg R Steenbergen en T n Haasteren allen te Gouda