De Vrije Pers, woensdag 4 juli 1945

Buurtvereenigingen oogericht Br zijn in de laatsten tijd weer een aantal Goudsche buurt vereenigingenopgericht waarvan wij nog geen melding hebben gemaakt De bewoners van de Kleiwegstraat en Nieuwe Haven hebben de buurtvereeniging Oranje trouw opgericht Vooriltter is de heer H van Dijk Het secretariaat wordt waargenonen door den heer A Radix Nieuwe Haven 206 In het hartje van de stad kwam de Buurtvereeniging t Centrum tot stand omvattende Markt en Wijdstraat Voorzitter is de heer T van Hulzen en secretaris de heer Th Oaanen De bewoners van de Gouwe vereenlgden zich in de buurtvereeniging De Gouwe met den heer J A Goedewagen als voorzitter en den heer C M Kamphuizen Gouwe 19 als secretaris Bewoners van de an van Henegouwen s raat en Vossenburchkade richten de HEVO buurtvereeniging op met den heer A Smit uU voorzitter en den heer F A imholz Vossenburchkade 25 die de beslommeringen van het secretariaat op zich neemt Teu slotte om deze rij te eindigen kwam in de Boslekade de buurtvereeniging Ons Genoegen tot stand waarvan de heer W F Kloos voorz Isen de heer H Schrave secretaris Bijeenkomst oud gijzelaarB Oe oud gijzelaars uit de kampen Hacren en St Michielsgestel zullen in hun vroegere verblijven bijeen komen Voor deelname kan men zich opgeven bij Dr Mol Pietarstraat I Utrecht De strijd in het verre Oosten De gevechten op Ned Borneo verloopen gunstig De val van Balik Papan kan elk oogenblik worden verwacht De stad is een puinhoop en alle olie installaties zijn vernietigd 500 Supers deden weer zware aanvallen op vier Japansche steden KORTE BERICHTEN Naar aanleiding van de staking in deRotterdamsche havens hield Prof Schermer hom gisterenavond een radiorede waarinhij de havenarbeiders verzocht nu een loons verhooging van 25 pet was toegestaan hetwerk te hervatten De uitvoer van rijwielbanden uitEngeland naar Ned rland is stopgezet Voorloopig blijven wij dus op de antiplofaangewezen Een razzia in Rotterdam gehouden bracht als vangst een aantal bekende zwartehandelaars politieke onderduikers en eenige zware jongens op In Londen meent men te wefen dat de Sovjet Unie het voornemen heeft vier en eenhalf millioen Duitschers ib de S U tewerkte stellen Te New York en Washington heerschter sedert eeoige dagen een hittegolf BETER BRIEFONDERWIJS JOURNALISTIEK en PUBLICITEIT leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WüRMSER en F DE SINCLAIR Enge l ich Fransch Dultsch Ned en Corresp middenst dipicma steno boekhouden opl Practijkexamers ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOrSTRAAT 6 ROTTERDAM Coupon no 354 Gratis proefles leervak t Naam Adres te t Waclitende op il n tliuiikomit ontvlogen wli het droevig bericht dat op Vrijdag 29 Juni in het O L Vr ZtckeDhuia te Eindhoven geitorven is onze lileine lieveling Corrie Messing geboren 18 April 1945 Gouda Juli 1945 Raam 181 De begrafenis heeft heden Woenadag 4 Jnli plaati gevonden op bet R K Kerkhof te Gouda + Na een geduldig gedragen l den overleed in het V Iterson Ziekenhuis ge terkt door de genademiddelen van de H Kerk onze geliefde Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer Fraociscos Antonias Josephns mits in den ouderdom van 59 jaar Uit aller naam W SMITS Correspondentieadres Kleiweg 44 De H uitvaartdiensten zullen gehouden worden Vrijdag 6 juli a s in de St josephkerk Gouwe Stille H Missen om 7 30 8 15 en 10 uur plechtige H Mis van Requiem waarna de bearafeols vanuit de kerk op de R K Begraafplaats Htvrimeil betaig ik mtit nuneii mijm ouders mijn harttll ken dank voor de aardige attentie en bloemen bij mijn thuiskomst uit Duitschland A Ultee P C Bothstraat 48 Mede namens mijn echtgenote betuig ik mijn hartelijken dank aan mijn buurtgen voor de betoonde belangst de geschonken bloemen en de nuttige geschenken bij de beh thuisk na ons onderduiken M Gebuis Gr Jacobastr 16 Langs dezen weg betuigen wil onzen hartelijken dank aan familie buren vrienden en bekenden aan de vereen Prinses Margriet eo S O V voor de vele en hartelijke bewijzen van belangit bij onze thuiskomst ondervonden N Hol A Hol Schmohl Voor de vele bewijzen van belatïgst en medeleven betooe l bij mijn thui skomst door familie biiiifn en vrienden betuig ik ook namens mijn © uder hartelijk dank M J Zuidam Emmastraat 9 Langs dezen weg betnivi ik mijn hartel dank voor de vele blijken van belangstelling en bloemen van vrienden en buren M A Stravers Moordr Verlaat 10 Voor de vele blijken van belangst van familie buren en kennissen bij mijn thuisk ondervonden betuig ik mijn hartelijken dank H Hofstede Staringstraat 26 Hartelijk dank aan alle buren familie en kennissen voor de buitengewone ontvangst en belangst onderv bij mijn thuisk uit Weenen A Snel en Verl Rozendaal 24 Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij mijn terugkeer uit Duitschland betuig ik mijn hartelijken dank aan familie buren vrienden en bekenden P V d Broek Klimopstraat 1 Hiermede betuig ik mijn hartel daak mede namtag mijn ouders voor de vele bloenien en blijken van belangst ondervonden bij mijn terugkeer in het vaderland Edi Erdelmann O de Boompjes 37 GOUDA 3 Juli 1945 De Burgemeester van Gouda roept mannelijke sollicitanten op naarde betrekkingen bij de Politie dezer gemeente van Ie klerken 2e klasse De jaarwedde bedraagt f640 op 1 8 arlpe leeftijd met j jaarlijksche verhooging van f 60 Leeftijd bij voorkeur tutschen 20 en 22 jaar Gegadigdfn moeten in het bezit zijn van het M U L O dipl en dipl typen 2e Telefonlaten portjtr De wedde bedraagt op 18 jarige leeftijd f 600 met 1 ladrlijk sche verhooging tot f 100 Leeftijd bij voorkeur tuischfr 18 en 20 jaar Kennisvan typen verelscht Gegadigden gelieven hun sollici tatle brieven In te zenden vóór 9 lull SaanhetCommlssarlaa vfin Politie MarUf no 27 te Goi da SPREEKUREN Dr C Th SCHOKKINC HUIDARTS St Jozef paviljoen vanaf 16 Juli Part Patiënten Ma 9 9 30 u Ziekenf leden Ma 9 30 10 30 u V Iterson Ziekenhuia Part Patiënten Vrijdag 9 9 30 u Ziekenf leden 9 30 10 30 u Diaconessenhuis De Wijk Part Patiënten Vrijdag 11 11 30 Ziekenf leden 11 30 12 30 Binnen enkele weken weer TUINAARDE BESCHIKBAAR NBDERHOF EN ZONEN Zand en Grinthandel f 50000 Particulier geld aangeboden ook in gedeelten als eerste hypotheek op hotsteden huizen en landerijen tegen lage rente en voor jaren vast Aanvragen te richten aan G G J RAATELAND Gz Haastrecht Abonneert V op DE VRIJE PERS AdsO TE HUUR GEVRAAGD goede lichte Fabrieksrttimfe oppervlak circa 2 è 300 M Brieven ondernummer 1457 Bureau van dit blad Innemen Vacantiebons Op VRIJDAG 6 JULI a a van 79 uur ca ZATERDAG 7 JULI van 25 uur la € t bi onderget Kerklaan 10 te Moordrecht gelegenheid tot inleveren der vacantiebonnen J KASBERGEN D V P tj s TER RUILING 1 paar damesschoenen m 39 voor 1 paar lage heereaschceoen m 47 of 43 F W Rtizstraat 17 Mooi en link kladerledikaatlc voer braadstoKcD H Bakker de la Reijlaan 9 paar In zeer goeden slaat zUnde heerenschoeoen m 42 voor 1 kiadersehoenenm 20 Ue Mol Hoogstraat S paar z g a D schoenen m 3i voor 39 2 paar scüoeaen maat 10 voor maat 39 Print Hendrlkstraa 79 1 paar z g a n Welf d sch m ï voor d wandel ch m 39 I pr zj a n ona n limaat 34 voor dito m 36 T t overname gevf een in goeden staat zi nde kloderwatfeo Heijmaas Gr lacobaitr 51 Nieuwe damesschoenen maat 38 voor andere damesschoenen aiaat 37 of 38 breed model J Hoonhout P C Bothstraat 42 1 pr z g a n meij e choenfn m 33 voor I pr heerenscfaoenen m 41 booge of lape 4de Kade S9