De Vrije Pers, donderdag 5 juli 1945

CH ng Lutterade itgebroken edaald Een Nassau I te van de re on ferenties auriti hetft rk gestaakt wel de vakroepen het staking op thoff Direc cde dat de omvat Hij revisie com gestes der hoff kent inister van riedaagsche litair Gezag welke ver ijnbedrijf be vattgesteld ede an de resp en van hun n 10 weken uil aan de ofddadcr ermoedelijke rd2ijn30C0 e 29 jarige n prentbrief oorden die uit Fries d Men ver chtoffers in Rauwe groenten bij den maaltijd van de Centrale Keuken Niettegenstaande het eten van de centrale keuken zeer voedzaam is heeft men in deze warme dagen behoefte aan versche groenten aan sla kortom aan iets frisch Door rauwe groenten bij den maaltijd te gebruiken maakt men ze aantrekkelijker en tevens vitaminerijker Het is bovendien zeer practisch c e groenten rauw te bereiden omdat men er geen brandstof voor noodig heeft en men met kleinere hoeveelheden toekomt dan wanneer ze gekookt worden Men moet er eohter aan denkende groenten zorgvuldig met betrouwbaar schoon water te wasschen om besmetting van meststoffen te voorkomen Sla van rauwe wortelen en of andijvie of bloemkool 1 Bos wortelen en of eenige kroppen andijvie eenige gekookte aardappelen wat mosterd azijn en zout of als men dit niet heeft een restje stamppot of soep van de centrale keuken en wat zout peterselie of selderij De groenten schoonmaken wasschen en raspen of zeer fijn snijden De peterselie of selderij eveneens fijn snijden De aardappelen fijn wrijven en vermengen met wat azijn zout en mosterd De groenten met dit bausje aanmaken of met een restjestamppot of soep van de centrale keuken wat zout en mosterd De sla kort voor den maaltijd bereiden om te voorkomen dat door lang staan het vitaminegehalte van de groenten achteruit gaat KORTE BERICHTEN De nieuwe Amerlkaauiche minister van bultenlandsche zaken ames Byrnes xal de politiek van Stcttinius volgen Indien tusschen Polen en Tsj Slowakije geen overeenstemming wordt bereikt over Teschen zal de beslissing door de drie groote mogendheden worden genomen De toottroepen van de B S zullen in 6 bataljons van 800 man worden opgenomen DISTRIBUTIB NIEUWS Publicatie van het Aan en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten A V A Bijkantoor Gouda Belangrijk voor heeren Bakkers en Melkhandelaren Hiermede brengen wij ter kennis van heeren bakkers en melkhandelaren wier bedrijven gevestigd zijn in ons gebied omvattende de distributie kringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Haastrecht Gouda Krimpen a d IJssel Schoonhoven en Woerden dat de in de week van 24 t m 30 Juni j 1 door het publiek bij hen ingeleverde waardebonnen K 03 gedurende het tijdvak 4 t m 11 Juli 1945 bij de volgende bankinstellingen ter verzilvering kunnen worden aangeboden N V Ned Middenstandsbank Oosthaven 58 Gouda el en werkdag van 9 12 uur N V Nederla dsche Middenstandsbank Van Manderloostraat 84 Alphen a d Rijn eiken werkdag van 9 12 uur N V Ned Middenstandsbank Kerkstraat 72 Bodegraven eiken werkdag van 9 12 uur N V Ned Middenstandsbank Schiekade 63 Rotterdam eiken werkdag van 9 12 uur Middenstandsbank te Blelswijk eiken werkdag van 9 12 uur Fa T Goedewaagen Zn Reljerskoop 19 te Boskoop eiken werkdag van 9 12 uur Pa T Goedewaagen Zn Westdam 5 te Woerden eiken werkdag van 9 12 uur Fa T Goedewaagen Zn Lopikerstraat 14 te Schoonhoven eiken werkdag van 9 12 uur Fa T Goedewaagen Zn te Oudewater s Maandags s Woensdags en s Vrijdags van 9 301 uur Voor elke roode bon K 03 zal een bedrag ad f 0 30 worden uitbetaald en voor elke blauwe bon K 03 f 0 60 mits aas de volgende voot waarden wordt voldaan a De bonnen moeten opgeplakt op opplakvellen worden aangeboden en wel zoodanig dat iedere handelaar maximaal twee opplakvellen mag aanbieiden welke niet volledig zijn opgeplakt waarvan een met roode en het andere met blauwe bonnen b Roode en blauwe bonnen mogen niet op eenzelfde opplak vel voorkomen c Beschadigde bonnen zijn ongeldig d Op elk opplakvel moet voorkomen naam adres codenummer en handteekeuing van den aanbiedenden detaillist AUc s is in het werk gesteld om door het aanwijzen van een vrij groot aantal over het geheele gebied verspreide bankinstellingen den handel zooveel mogelijk tegemoet te komen Daartegenover rekenen wij op de uiterste medewerking van heeren detaillisten Aan en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten Bijkantoor Gouda J AANTJES Leader Publicfc tie voor het District Gouda omvattende de 5istributiekringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel Gouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt het volgende bekend Teneinde ook bij den verkoop van het artikel margarine den normalen handel in te schakelen zal het publiek evenals dit voor de artikelen boter kaas grutterswaren enz reeds geschied is in de gelegenheid worden gesteld een winkelier te kiezen van wien het margarine wenscht te betrekken Hiertoe moet men den bestelbon K 2 rood en blauw uiterlijk op 7 Juli a 8 bij den gekozen handelaar inlevfreo De handelaar zal een ontvangstbewijs afgeven De eerste keer dat margarine beschikbaar wordt gesteld zal men deze moeten koopen bij den detaillist bij wien men bon K 12 heeft Ingeleverd Daarna Is men geheel vrij in de keuze van winkelier In het bijzonder wordt er op gewezen datde bonnen K 12 alleen ingeleverd kunnenworden bij die detaillisten die destijds gewoon waren margarine te verkoopen derhalve bij kruideniers zuivelbedrijven e d Bij den slager kan men dezen bon derhalveniet inleveren Radia l aiU levert weer PHILIPS PRODUCTEN De eerste Philips Radio en Electrische apparaten welke wi dezer dagen ontvangen t w 2 Radio toestellen 4 Phili Shave scheer apparaten en 5 handdynamo s zullen wij na vrije inschrijving der eerste 300 personen bij loting verkoopen op Zaterdag 14 Juli n m 3 u RADIO VALK Turfmarkt 98 Tel 2491 Gouda Erkend Philips en N S F Service gelen ng van den al opnieuw king moeten land Rlchtet Centraal worden geaan de hand E T wege den orging van van de te il zen en ook pnemen erdacht erikaanschen day zijn te rmerhorn te Teijnen en te van Voorst ing kransen rkhoven alwarcn eereger opgsteld Is Opperbesche Strijden s de Irene BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van GOUDA maken bekend dat op Dinsdag 10 Juli a s des namiddags van 4 5 uur voor alle Openbare Scholen de inschrijving van Leerlingen voor den nieuwen cursus zal worden gehouden en wel voor de scholen i 2 4 en C in een lokaal van school 1 Gro neweg 30 voor school 7 in een lokaal dier school Ie Schoolstraat 2 voor de scholen 8 en B in een lokaal van school 8 Prins Hendrikstraat 133 voor de U L O school de school voor v g l o Centrale Kopschool de Ie en de 3e Bewaar school in een lokaal van de Ie Bewaarschool in de Pater iteeg Abonneert U op de Viije Pers BOEKBINDERIJ H J AGTEN IJssellaan 28 Amaliaitr 22 Gouda Leiden vraagt voor direct eenige jongens of Meisjes voor de Binderij in Gouda Leeftijd 15 jaar Aanmelden IJSSELLAAN 28 Net R K meisje 18 jaar z z g g op kantoor Reeds als zoodanig werkz geweest BOELEKADE 213 Wie kan brandstof ruilen voor groot kinderledikant of hutkoffer Tc bevr na 6 uur Dubb Buurt 15 winkel In afwijking van vroeger gedane mededeelingen behoeven familieleden in hel vervolg geen schriftelijke aanvragen meer in te dienen voor het bezoeken van gedetineerden De familieleden die voor beioeken in aanmerking komen ontvangen rechtstreeks bericht van de Administratie Bewaringskamp Gouda GEVRAAGD net Dagmeisje Woensdagmiddag en Zondag vrij Aanmelden Bakkerij WIJNBELT Gansstraat 44 Ruilen Een z g a n kinderwagen modern pas opgespoten oude kw liefst voor een cylinder burcautjr event m bijbet of een cylinder bureautje te koop gevraagd Mevr V GEEST GroenendaalSl Dansschool HOLTHUIJZBN Karnemelksloot 46a Vrijdag as 6 30 uur aanvang der cursus voor UITSLUITEND eerstbeêinnenden Laai U inschrijven en voljl deze eersfe les aangezien hei van rooi belang is bij de eersie beginselen aanwezig ie mjn