De Vrije Pers, donderdag 5 juli 1945

Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van een zoon CORNEUS JAN M GEBUIS M W GEBUiS Paap Gouda 4 Juli 1945 Gravin Jacobastraat 16 Verloofd HENNY KUICK en GÊ STEENSMA Groningen Coendei veg 10a Gouda Burg Martenssingel 19 Geen ontvangdag Oeicr rlagea ontviogeD wi het droevige bericht dat onze lieve Broeder Zwager en Oom ARIE PRONK in den leeftijd van 47 jaar in het laatiit van 1944 bij een bombardement van K uien oPi het teven is gekomen Gouda H A Teekens Pronk G Teekeni Boskoop E Hoogendoorn Prook C Hoogendoorn Gouda A V Gijiel Pronk Z V Gijzel Den Haag M Pronk Pronk Wasaing Gouda 4 luli 194S Steijnkade 30 Langs dezen weg betuigt onderget ook namens zijn vrouw zijn hartel dank aan familie buren en kenn en de muziek vereen voor de vele bewijzen vaa belangstelling bij zijn thuiskomst ondervonden Fam A de Kovel Snoystr 48 Hiermede betuig ik mijn hartel dank voor de blijken van belangst en de vele bloemen van mijn fam buurtvereenig Oranje Getrouw buren eu kennissen bij mijn terugkeer uit Duitschland N A de Wit Kleiwegstraat Hiermede betuig ik mijn hartel dank voor de vele blijken van belangst en de vele bloemen van mijn vrienden eo kennissen en van de buurtver Prinses Irene bij mijn terugk utt Duitschl Ch Wiezer L v Wijngaardenstr 2 Onderget brengt hiermede dank voor de hartel gelukw bij zijn terugk uit Oultschl ondervonden In het bijzonder ook voor de buitengewone bloemenhulde van de Vogelenzang en Cappenersteeg P van Dam Cappener fteeg 19 Langs dezen weg betuig Ik mijn hartelijken dank aan allen die blijk van hun belargst hebben gegeven bij mijn terugk uit Assen en vooral voor de bloemenhulde van buren en kennissen Jac V Bovene 3de Kade 48 Langs c ezen wog betuigen onderpet hun hartelijken dank aan familie vrienden en buurtver Prinses Margriet voor de bloemen en de ontvangst bij hun terugkeer in het vaderl Gebrs jozlasse Willem Jan Hendrik Klevitstr 37 Uaeca Thans is de Wachtelstraat vrij 1 U ua 1 Nu met Uw bonnen en beitellingen naar onderstaande adressen JOH KAMERMANS Gobr DE LOOIJ Vleeschwaren Schoonmaakartikelen zeep enz j bqER Billartfabriek C A VAN TREIJEN oe m Aardappelen groenten en fruit G DE JONG 1 ncr onn r c Kruidenierswaren boteren kaas J DE G ROOT Sigaren sigaretten en tabak Er komt spoedig voor BUURMAN Sc ons ook wat v OUWERKERK Drukkerij Voorloopigc DIENSTREGELING voor DOUCHE BADEN in het Spaardefsbad te Gouda V Itcrsonlaan Maandag 9 12 u Schoolkinderen 16 3018 Heeren 1819 Dames Dinsdag 9 12 u Schoolkinderen 1819 Dames 1920 Heeren Woensdag NIET voor burgers Donderdag Vrijdag 9 12 u Schoolkinderen 14 16 Schoolkinderen 16 3018 30 Heeren 18 3020 Dames Zaterdag 9 10 u Heeren 1012 Dames 12 14 Dames en Heeren 14 16 Spaarders en huisgen 1618 Heeren niet ben 15 jaar Net dagmeisje gevraagd Volle kost en goed lalaris Mevr BELONJE L Tiendeweg 96 Morgen cet Ul cifdag Een flinke jongen gevraagd voor de binderij J A BROER Nieuwe Haven 326 Gouda Verloren tusschen I v Kattenbrug en Carosieriefabriek v Verheul een paar oude sandalen en een linker raceschoen Tegen belooning terug te bezorgen Gouwe 240 Fliflk R L Dagmeisje gevraagd Zaterdagmiddag en Zondag vrij Mevr V Bcrkel Kleiweg 9a Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden De landelijke leiding van de R V V heeft J J M V Breukalen Haven 1 0 Woerden aangesteld als consul voor het behartigen van da belangen van hen die in het verband van de R V V gewerkt hebben ol nog werkzaam lijn Zij die hieronder vallen ol hunne naastbeitaanden orden met nadruk verzocht zich zoo spoedjg mogelijk persoonlijk of schriftelijk bij bovengenoemden consul te melden DOUWE EGBERTS NOBLITO THEESÜRROGAAT 28 cent per 20 fcabl Gevraagd ccn NAAISTER voor verstel en stopwerk Mevr OLIEMAWS Gravin Jacobastraat 34 St Joief Weeshuis Spaarbaak Gedurende de maand Juli is er eiken Maandagavond van 7 8 30 u gelegenheid tot rentC bij schrijving Tevens maakt het Bestuur beK nd dat vanaf 1 Juli de rentevergoeding 1 2 pCt s j iars bedraagt Het Bestuur Wie wil mijn nieuw bovenhuis huurprijs f 4 50 ruilen voor woonhuis in Gouda huurprijs f 6 50 Tevens aan dit adres rrn studiepiano te koop C DEGENKAMP Het Helle je Oudewater BOEKEN te koop 9e¥raegd BoekbindcriJÏ A BROER N Haven 326 Gouda Gevraagd een DIENSTMEISJE voor dag of dag en nacht Mevr NOORDHOEK Reeuwijk brug Gevraagd een NETTE JUFFR die goed kan werken stoppen en naaien Liefst Vrijdag met kost Ruilen een paar zw schoenen m 36 voor een pr witte schoenen m 36 Brieven i 1 M DEKKER Groote Haven C 269 Haastrecht Verpleegster zoekt Zit Slaapkamer zonder pension liefst omg Haven Zr H VAN DORP i Westhaven 11 Gouda D V P tjes TER RUILING 1 pnar hecreniehoeneo m 44 z g a n voor 1 paar laarzen m 13 41 Vlamingstraat 39 een paar damea bordeaux schoenen 3 4 hak oude kwal voor een paar blauwe damelschoenen Zoutmanweg 26E Reeuwi k een nieuw beige vilten Dameihoedje voor een bruine Stroo of Vloerhoed Voor een gri Mantelpakje met bijpasaende hoed een Zwart Pakje maat 44 45 Voor twee geèl met bruin iroohoeden een oude kwaliteit parapluie of zw rte japon Brieven ondet nr 1174 bur van d t blad een Rijbroek z g a n voor lange broek en Riiglaarzen maat 43 voor Dameiichoenen m 39 platte hak Vlaming tra l 39 Mandol v Mandoline of Banjo Klevltstr 15 nieuwe leeren dameszomerichoenen maat 31 V M iijetschoeoen m 39 40 IJssellaan 80 een paar nieuwe klompen leeftijd ca 14 j t gen MeiijMschoenen m 38 de noods met bilbet W van der VlUt 4de Kade 100 Jongensichoenen m at 36 voor m 37 of 38 Nieuwe bruine Uameuchoenen met pi hak voor JongenHcb m 37 38 Tweede Kade 20 Een paar Heerenschoenen m 41 iswart v jOameMchoenen m 38 Wlllers Tuin8tr 71A Damesschoenen ni 36 driekwart hak voor Meisjesschoenen m 35 Du Toitstraat 9 Een paar nieuwe Isge Heerenschoenen m 43 voor maat 44 P C Bolhstreat 52 DIVERSEN Gewezen politieke gevangene van wien alle kltedmg gestolen Is vraagt een Pantalon te koop Adres Gouwe 240 Verloren Ziterdagavond 1 een Dasspeld zilveren kwartje met twee zilv dubb aanj den kant Ter te bez Schenk Karnemelksl 41 Te huur gevr Een Zltslaapkamer In centc der stad Br ond lett A bur vandltblad Een R K werkman zoekt een net Kosthuis in het bezit van eigen bed Brieven lett D bureau v n dit blad Jongelui zoeken eeoige ongeneubil K te huur Br ond lett G bureau v d blad Te huur gevraagd een paar pngem Kamers door echtpaar Woon en Slaapk met gebr van keuken Br ond nr 1454 bur v d bl TE KOOP SEVRAAGD Beo kinderw gen in goeden staat Koningin Wllhelrainaweg 207 of te huur gevr een verstelb Teekentafel met paral gel J SIER Crabethstr 59 Kinderwagen nieuw model M Kool K t nemetksloot 18 Padvindsterthoed door padvmdster N Boot Dubb Buurt 6 9 tot iOM Ganglooper Jansen Zeugestr 86 reckenmatcrl al o a leekenbord gr form pn ma kleurpot en driehoeken H Marku Nicolaas Beetsstraal 5 TE KOOP AANGEBODEN j een Handwegen Derde Kade 47 een twee p r3 V herty Spieringstraat 87 een zg an villen Daraeshoed nieuw modeS kleur donVer bruin Adr Klelwegstr 17 i een Brocibbsk met 2 ramen Mosstr IS f een Wieg met oebeh Br onder nr 1503 Bur V d Bind j