De Vrije Pers, zaterdag 7 juli 1945

eidsproces a aan dt rijheldtoe rt worden zich dan es avonds Inden ten n begeven en waar blijft na onder het cze bepa hen die Ik onder tariaat eeft voor pat geves tting aan in welke it sehrlf jifes en melden leren oeten de ersoonlijk t bureau ilienaam A t m G m O op P t m Z uurv m vondmaa iening H G Ver m 5 uur 30 uur m 7 uur 10 uur Giskes en Brink roen van wartvoo r enn m Avond P qelisatie n 5 uur lenst Zondag ur v m j Zeuge clliglngs t Samen lare Ver ensd 8 a oos Dokters en Apothekersdienst De Zondagsdienst der doktoren wordt waargenomen door Dr Remme Fluweclen singel 59 en Dr Reedijk Chrabethstraat 15 De apothekersdienst wordt waargenomen door de apotheek Grendel L Tiende weg 9 DISTRICTS NÏEUWS De Tribunalen kunnen aan den slag In verband met het feit dat thans de noodzakelijke wijzigingen in heL Tribunaal besluit zijn aangebracht zal het Tribunaal te Den Boseh op Woensdag 26 Juli a s zijn eerste zittingen houden in het Paleis van Justitie Registratie en inlevering van vreemd papiergeld De Militaire Coramigsarls van de Provincie Zuld HoHand heeft bepaald dat ingevolge de deibetreffende koninklijke besluiten de verplichte aanbieding ter registratie van vreemd papiergeld en inlevering van vijandelijk vreemd papiergeld door houders wonende of verblijfhoudendlein Zuid Holland onder vertoon van een behoorlijk legitimatiebewijs dienen te geschieden binnen het tijdvak van 9 tot en met 20 Juli a s In het Gezagsgebied Gouda zijn hiervoor de volgende bankinstellingen aansewezen Alphen a d Rijn AlphenscheBankN V i Effectenen Incassobank Nederl Midden standsbank N V j Rotterdamsche Bankver eeniging N V Bodegraven Incassobank N V i Nederl Middenstandsbank N V Rotterd Bank vereeniging N V Boskoop Rotterdamsche Bankvereenlging N V T Goedewaagen en Zn Gouda Incassobank N V Nederl Midden standibank N V M J Ogier © Co Rotterdamsche Bankvereeniging N V T Goedewaagen en Zonen Wed Knox en Dort land Schoonhoven T Goedewaagen Zn Rotterd Bankvereen N V Woerden T Goedewaagen Zonen Nederl Handelmaatschappij Rotterdamsche Bankvereeniging N V Ter toelichting dlene het volgende 1 Registratie van vreemd papiergeld De registratieplicht heeft slechts betrekking Op niet vijandelijk vreemd papiergeld De registratie omvat dus wel papiergeld van geallieerde en neutrale landen echter bijv niet marken en lires Bij de registratie moet het vreemde papier geld aan de bank worden getoond en moet door deze worden gecontroleerd of het voorgelegde geld In waarde en coupures overeenstemt met de aangifte 2 Inlevering van v andelljk vreemd papier geld De inleveringsplicht heeft betrekkmg op muntbiljetten en bankbiljetten uitgegeven door of vanwege mogendheden waarmede het Koninkrijk der Nederlanden zich te eeniger tijd na 10 Mei 1940 in staat van oorlog bevindt of heeft bevonden of welker gebied met vijandelijk gebied op één lijn ts gesteld te weten van de navolgende mogendheden Duifschland Italië Japan Slowakiie Roemenië Bulgarije Hongarije Finland Thailand Indo China Onder vijandelijk vreemd papicrgeld vallen mede Reichskreditkasscn schelne en tijdens de bezetting vsn Duitsch land door de geallieerde legers in omloop ebrachte marken Voor de registratie en inlevering moet gebruik gemaakt worden van de daartoe besterade formulieren welke bij de bankinstellingen genoemd in de beschikking van den Provinciale Militairen Commissaris verkrij jbaar rijn De formulierea Moeten duidelijk en In drievoud worden opgemaakt Een exemplaar wordt door de bank geteekend aan den registrant en aas he i die inlevert overhandigd De omstandigheid dat vreemd bankpapler reeds is aangemeld krachtens de deviezen voorschriften die tijdens de Duitsche bezetting hebben gegolden ontheft de tegenwoordige houders in geenen deele van de verplichting tot registratie DISTRIBUTIENIEUWS Offlciëele bonnenlljst voor de 5e week van de 8ste periode 1945 van 8 toten met 14 Juli Publicatie voor het District Gouda omvattende de Distribmtiekringen Alkemcde Alphen a d Rijn Bodegraven Bosko p Capelle a d IJsiel Gouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden 104 119 105 106 107 R 22 108 bon 101 102 ca 117 400 gram krood 118 900 gram biscuits R 21 250 gram rijst of kindermeel 103 125 gram versch vleesch of 4 oz 112 gram vleesch in blik of 4 oz 112 gram visch in blik 4 oz 112 gram vleesch In blik of 4 oz 112 gram visch In blik 100 gram vet 125 gram boter 125 gram suiker 1 tablet chocolade of 55 gram gebroken chocolade 2 liter melk R 33 4 liter melk 2 kg nieuwe aardappelenNog geldige bonnen t m 14 Juli B 08 en C 08 Inlegvel 8 liter melk De levering van rijst of kindern eel is afhankelijk van den voorraad bij de w nkeliers de keuze berust lerhaive niet bij het publiek Op de bonnen 103 zal zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd Is dit niet mogelijk dan wordt vleesch of visch in blik verstrekt De aangewezen bonnen met uitzondering van die voor melk mogen aan de winkeliers eerst bij aflevering der goederen worden afgegeven ongeoo loofde voorinleverlng kan tot misbruik tes nadeele van het publiek aanleiding geven B4 deelneming aan de warme maaltijden uit de Centrale Keukens moeten aldaar de de bonnen 104 voor 4 ozi vleesch of visch In blik worden Ingeleverd Zelfvcrzorgers moeten op door de distributiediensteu aan te geven dagen aldaar inleveren graan 101 102 1 17 1 18 vleesch 103 104 119 melk 109 R 23 aardappelen IIO De bonrrïn zijn met ingang van Zondag 6 Juli geldig or mag evenwel reeds des Zaterdags 7 Juli op worden gekocht Winkeliers echter die bereids Vrijdag 6 Juli op deze bonnen zouden verkoopon zullen niet worden herbevoorraad Offlciëele publicatie In verband met de bepaling dat het den melkhandel verboden is ca 14 Juli as aan het publiek meik af te leveren op bonnen welke voor dien datum ontvangen zijn mogen ook de standaardisatlebebrljven aan mellislijters die een z g tegoed bij deze bedrijven hebben dit tegoed na 14 Juli a s niet meer afleveren Melkslijters die op 9 Juli a s rantsoenbonnen melk 20 1 van hun klanten ontvangen dienen dez bonnen zoo spoedig mogelijk bij de siandaardisatiebedrljven In te leveren De statidaardisatlebedrljven kunnen deze bonnen uiterlijk op Vrijdag 13 Juli a s bij de plaatselijke distributiediensten inwisselen tegen toewijzingen voorzien van den datum 4 Augustus 1945 Na 13 Juli a s kunnen deze bonnen niet meer ingeleverd worden KORTE BERIC HTEN Woensdagmiddag om 5 uur is in aanwezigheid van Roode troepen en Ge Omar Bradley dei Amerlkaansche vlag te Berlijn geheschen LAATST E BERICHTEN Advies Commisaie Zuivering Burgemeesters De Advies Commissie voo de Zuivering van Burgemeesters in Zuid Holland iS als volgt samengesteld Prof Mr C W de Vries Den Ha=g lid voorzitter Prof Mr J Offerhaus R dam lid en plaatsverv voorzitter Mr J A van Bronkhorst Gouda iid Mr J V GratsiEir Dordrecht lid N G Apeldoorn Victor Bordens Den Haag lid Mr t C Boele van Hensbroek secret Adres t Flatgebouw Willemspark Zeestraat Den Haag Teneinde een vlugge afwikkeling van de burgemeesters zuivering te verzekeren zijn als sub commissies van de centrale commissie Ingesteld Zuiveringssommlssies Burgemeesters resp met zetel Rotterdam Dordrecht en Gouda die leder in een deel van de provincie het onderzoek wo de verhooren en het bijeenbrengen van het documentatiemateriaal op zich zullen nemen Voorzitter dezer sub commissies zijn Prof Mr J Offerhaus voor Rotterdam Mr J A Bronkhorst voor Gouda Mr J W Gratama voor Dordrecht die als zoodanig zitting lebben in de centrale commissie De comiTissIe is terstond na de installatie met ha e werkzaamheden begonnen De Commissie te Gouda is samengesteld uit Mr J A van Bronkhorst Gouda voorzitter C M L Koole Woerden lid Jhr Mr O F A H van Nispen van Pennerden Hillegom lid J H Winkler Bergambacht lid Drs H J Wlerinja Alphen a d Rijn lid en als plv leden Dr J P de Jong Gouda tevens plv voorz Mr H Burgersdijk Lelden Mr F J van Beeck Calkoen Ouderkerk aan de lj el Jhr Mr F J C M van Rljckevorsel Liase en M A de Korte Gouda Het secretariaat wordt wFiargenomen do Mr H H Kirchhelner en me L de Jonfl Het rorrespondenfie adrea de Commissie Artl Legi Markt 27 te Gouda De sub commissie Gouda is Vrijdag 6 Juli op het bureau van den Distrlctcommlssarls te Gouda geïnstalleerd I f A