De Vrije Pers, zaterdag 7 juli 1945

Hicimcdt vervullen nvi den droeven plicht U kennis te geven van het over llfdcn van onzen geachten collega den Heer Franciscas Aothooias lasephus Smits In den ouderdom van 59 jaar Zijn agrdachtenls zal bl one In booge cere blijven Kantooiperaoneel Fa A v DIJK Gouda 5 luli 1945 Hiermede betuigen wij onzen har telljken dank aan buren en vrienden en speciaal aan de muziek vereen voor de belangstelling bij onze behouden terugk uit Duitschi Jan en Adrianus v Herwenen Reigerstraat 44 Voor de vele bewijzen van belangstelling door familie vriendenen de Muziekvereeniglngen D K A en Margriet bij mijn terugkeer uitDuitschland betuig ik mijn hartelljken dank H Luichjenboer De Genestetstraat 15 Langs dezen weg betuig ik mede namens mijn ouders broers en zuster mi n harteiijken dank aan fam buren vrienden en klanten voor de vele bewijzen van belangst en de vele bloemen bij mijn terugkeer uit het buitenland an Hofman Karnemelksloot 91 Langs dezen weg betuigt ondergeceekende zijn liartelijken daak aan familie buren vrienden en kenniisen io t bi zonder a d muziekVereen voor de aardige attentie hem bewezen bij xijn beh thuisk uit het buitenland Bas van Buren Kievitstraat 24 Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente KERKDIENST Zondag 8 Juli s avonds 7 uur Mej A Torensma GOUD8CHE INDUSTRIEEN HUISHOUDSCHOOL vraagt per 1 September assistent huishoudsfer Salaris volgens Rijksregeling Vereischt wordt diploma Huishoudkundige leeftijd 21 jaar of ouder in of extern Brieven vóór 14 Juli aan de Directrice Oosthaven 68 Petroleum distributie Wegens gebrek aan rijmateriaal verzoekt ondergeteekende zijn clientèle bt efd na het bekend maken vandeapetroleumbon de petroleum zelf af te willen halen aan het pakhuis VEST No 10 Joh Tuinenburs VLAMINGSTRAAT 41 De leerlingen van de PRINSES JULIANASCHOOL worden behalve Woensdag a s ook MAANDAG 9 JULI in de Groen van PrinstcretHchool verwacht CONCERT op MAANDAG 23 JULI 1945 des avonds half acht in de St Janskerk te Gouda door JO VINCENT Sopraan ANNIE WOUD alt n HENDRIK ANDRIESSEN Orgel Prii der plaatsen F 1 25 rechten inbegrepen Kaartenverknjgbaar bij de boek andelaren van Burk Bijlama de Ven en Verkaaik bl de Openbare leeizaal en a avond aan de Kerk uitalultend bl den ingang tegenover hel Koitershuii De deuren gaan open om 6 45 uur Programma s avonds in de kerk Fietsenstalling in de kerk aanwezig Vere8 niglng van Vrijzinnig Noderl Hervormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 8 Juli half elf Godsdienttoefaning Ds t van Rossum TERWOLDE Hei Bijkanioor Gouda van liei Bijkbureau v d Meialenverwerkende Induslrie wordi mei injang van MAANDAG 9 JULI a s verplaoisi van Crabeihsiraai 3 naar Kamemelkslool 55 Tot nader order telefonisch Ie bereiken onder NO 2741 Z6 0Ö0M0 a i n iieda il heelt tot taak de totaal uitgeputte haard en kachelpositie In ons land op een behoorlijk peil te brengen Nederland telt vele gedupeerden bestolenen jonggehuwden die allen in aamerking komen voor een nieuv verwarmingsapparaat on het spreekt vanzell dat het eersie jaar de slijtage gevallen niet aan bod komen Zij die In het bezit irjn van een haard ol kachel verzuimen dus niet deze voor het aanstaande slookselzoen In orde te laten maken bij MAGAZIJN HOLTHUIZEN Oosthaven 8 Gouda TelefaoB 33K GOUDA ROTTERDAM Beurtdienst hervat met ingang van MAANDAG 9 JUtI Ook galegenhald voor passagiers Vertrek uit Gouda DINSDAG 7 uur voorm VRIJDAG 7 uur voorm vaaal Gouwe 92 Vertrek uit Rotterdam WOENSDAG 12 uur ZATERDAG 12 uur vanaf Hariagvliet 8 W JONGENEEL Opening van de BEURSKLOK uitgesteld tot ► 21 JULI A S H H WINKELIERS I Levert bij ons Uw Cfcocolade toewijzingen in dan kunt U rekenen op een vlotte afwerking Grossierden P Bezemcr St Josephst t 63 Gouda n A n A 21 T was n is het N T I om hen die dienst i l rii j het Ned leger GRATIS ENGËLSCH TE LEEREN Anders lesgeld Enffe cft 2 05p m Vlot spr en schr in 8 mnd Fransch steno middenst dipl f 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m Ned Talen Instituut Rotterdam Grootste Nederlandsche Insteliing BON NO 84 6BATIS PROEFLES VAN TE ADRES NAAM Voor direct gevraagd een bekwame Loodgieter Loodgietersbedrijf P J SPEE Keizerstraat 67 Dr E Lopes Cardozo INTERNIST i van 7 tot 23 Juli afwezig Leesbibliotheek DE UIL Boelekade 56 Neemt U eens een boek uit onze biblotheek U kunt bij ons ïoo gezellig xoeken Jonge Nederlander Honderden van je landgenooten hebben vijf jaar gevochten voor de bevrijding van Nederland als grondpersoneel in de Neder landsche LUCHTSTRIJDKRACHTEN De LUCHTSTblJDKRACHTEN zetten nu den strijd oavermoeid voort voor de bevrijding van onze Overzeesche Gewesten Hieroader volgen de eischen voor opleiding tot GRONDPERSONEEL mistekende gezondheid Leeftijd 18 32 jaar Ontwikkeling Ambachtsschool etc Wanneer je hieraan voldoet dan wacht je niet langer maar je doet je plicht door je aan te melden bi het plaatsel O V W Bureau voor dienst in de LUCHTSTRIJDKRACHTEN NEDERLANDS VLAG WORDT HET HOOGST GEHOUDEN IN DE LUCHT 1 b V P tjes PERSONEEL GEVRAAÏ3D Meis t in de huish Dagel van 30 2 30 Aanmelden Beekman Krugerlaan 73 Meisje voor de ochtendu 9 12 J v Tok Ijssellaau 1 6 TE KOOP GEVRAAGD een paar prima Rolschaatsen IJssellaan ü Ganglooper van 9 tot 10 M en een Kamerscherm Jansen Zeugestraat 86 TER RUILING mooie Autoped met luchtb en wolle deken of ander artikel tefen fiets met goede luchib of 2 perr ledikant of orgel v geh nieuwe flets Br ond letter M bur van dit blad een p Meisjesschoenen m 36 v mei easch m 29 Een paar ongenssch v melsjessch maat 31 F W Aarsen v Heneg str 13 2 paar t g a n damesschoenen m 38 voor d schoenen m 39 2 paar dame schoenen maat 0 voor damesschoenen m 39 L M Moerings Prins Hendrikstraat 79 DIVERSEN Wie wil mi haar Avondjapon voor eenige avonden verhuren M 38 40 Bt o nr 1521 Wie ts genegen voor een half jaarzn piano t verh Br m prijsopg Weth Ventew H 160