De Vrije Pers, maandag 9 juli 1945

heidspaihos noodsaak Samenwerking wil niet zeggen verdoezelen van geschilpunten maar pal staan op eigen beginselen en respect hebben oor de overtuiging an andere groepen Luat een leder de gedachte de toekomst van Nederlaod levendig houden Gelooft daarin als in de werkelijkheid van morgen Tot slot van deze buitengewoon goed geslaagde herdenking van onze bevrijding sprdk burgemeester James die aliereerit de mcde deeling deed dat het feit van de bevrijding van Gouda in een glas en loodtaami in de St lanskcik aangebracht zal worden vastgelegd Maar nog schooner dan het vastleggen vtn dit historisch gebeuren is het belijden van onze herkregen vrijheid voor het verkrijgen van de vier vrijheden van het Atlantic Charter de vrijheid van godsdienst de vrijheid van het woord de vrijheid van vrees en de vrijheid van gebrek Aan de jeugd ligt het probleem wat zij van deze vrijheid zal maken Zal de jeugd zegpen Wij hebben zooveel moeten missen wij gaan uu eens genieten met alle gevolgen van dien ot zal zi vastberaden zeggen Wij zijn bereid om voor te gaan wij schuwen den arbeid niet En hier interpreteerde de burgemeester de Goudsche jeugd door te zeggen Laten de ouderen zich verwarmen aan de kachel van het verleden wij zullen het doen aan de zon van de toekomst Wij willen In 15146 als wij onze bevrijding opnieuw herdenken onze vaandels planten op het stadhuis als teeken at wij de verantwoordelijkheid die men op onze schouders heeft gelegd x lllen dragen De toespraken tijdens de bijeenkomst in de St an werden afgewisseld door het Z ngen van vaderlandsche liederen De midddg werd besloten roet het zingen van het Wilhelmus Opstelling voetbalteams Voor de hedenavond hal acht op het O N A teriein te houden voetbalwedstrijd tuss hen De Producent en een team van het strijdend gedeelte der B S is de opstelling ali volgt B S Doelt Brem G 3 V Achter Brem G S V en Van Brink Gouda Midden Idema Endecburg en De Jong Olympla Voor Verwaai Olympia De Hoop O N A Bouwer O N A Van Dijk en De ong R V V voor De Producent Doel Weger Jodan Boys Achten Spek Olyapia en De Waal Gouda Midden Herwijnen Gouda Van Rijn O N A en v Maaren O N A Voor KooQel O N A Evers O NA v Willigen O N A Verkaalk Haastrecht en V Genderen O N A De scheidsrechter is de heer D Baas De toegang tot den wedstrijd Is vrij Om bij te komen Hedenmorgen vertrokken venaf het Marktplein wee twee autobui en met Goudsche bleekneusjes naar Brabant De kinderen zullen in de omgeving van Roosendaal worden ondergebracht om daar weer op krachten te komen DIST RIBUTIENIEUWS Visch inplaats van vleesch Bij de slagers zal in beperkte mate visch in blik beschikbaar zijn Deze visch Is verpakt in blikjes van 14 oz en 15 oz drie bonnen lOJ of drie bonnen 104 of drie bonnen 119 of een cambinatie van deze bonnen tot een getal van drie stuks geven rechtop het koopen van één blik visch van 14 oz cf 15 oz De rantsoenbonnen voor vleefch blijven uitsluitend recht geven cp 100 gram versch vleesch zonder been dus niet op sch in bl Van Irish Stew ontvangt het publiek dezelfde hoeveelheid als van Meat and Vegetables is echter Meat Hash beacblkbaar dan ontvangt men daarvan dezelfde hoeveelheid als van vleesch in blik In aansluiting op hetgeen gepubliceerd werd betreffende het ntUen van den voor de week van 1 t m 7 Juli 1945 voor 250 gram rijst e d aangewezen bon D 04 blauw voor een rantsoenbon voor 4 rantsoenen brood maakt de Directeur Generaal van de Voedselvoorziening bekend dat in den vervolge desgewenscht steeds de voor rijst of kindermeel aangewezen bonnen bij de plaatselijke distrlbutlcdicn sten gwruild kunnen worden tegen rant Boenbonnen voor brood De dlstributiedictisten zullen voor iedere bon waarop 250 gram rijst of kindermeel verkiljgbaar is een rantsotnbon voor 400 gram brood uitreiken Gevraagd een flinke zclfst Dienstbode werkster v eenige dagen hulp in de huishouding Hoog oon Goede kost V Swietenstraat 4 Tot onze dlep droefheid ging liedeo nog vri plotseling van ons heen onze lieve Vrouw Moeder Behuwd en Grootmoeder Adrians Oosterom in den ouderdom van bijna 76 jaar A V d Draai P V d Draa A M V d Draail Sloot Ben Haag A Brands v d Draatj j Brands Rotterdam C F Sciiri r v d Draafl I Schrler u kl d B V d Draai Gcuda Juli 1945 S v Gendestr 38 De tcraardcbeitelling zal D V plaatshebben Dinsdag 10 Juli 1 45 uur op deAlg Begraafpl te Gouda Vertrek vanhet sterfhuis plm 1 uur Langs dezen weg betuigen wij onzen hattelljken dank aan Dr N Speelman Dr A J Kettler en het verplegfcd personeel van het Dlaconnessenhuis De Wijk voor de zorgzame en liefdevolle behandeling tijden ziekte en overlijden van onze lieveling WILLY S DE LANGK W y DE LANGE van Tienhoven St losepstraat 28 Gouda lÊfmiLEOII IIXGEIOMEI De inwoners van Haastrecht kan ik mededeelen wederom petroleum te hebben ontvangen Zoodra de distributiebon zal wortiea aangewezen hoop ik U zooalsvoorhetn wederom te mogen bedienen De automaatveotee T J SPEK Com missie Eereschuld en Dankb aarheid A s Donderdagavond halfachi za Li v d GKINTEN in ThaliaTheafer noêmaals zijn boeiende causerie houden MUZIKALE OMLIJSTING Goudsch Kronljonêêezel bchop o l v W J v d Akker Gevarieerd programma Origineels Indische costuums Enirea f 1 25 Kaarlverkoop Reunie Oosihaven 17 op Dinsdag Wosnsda en Donderdot 9 124 en van 2 5 uur Li R K STAATSPARTIJ afd Gouda Hedenavond 8 uur LEDENVERGADERING ook voor de afd jongeren in het Veemarkt Reslaurant AGENDA om Inleidino Gaan we verder Aanwijzing voorloopig Bestuur Lezing door den Heer W HOON HOUT ovci Kampervaringen Katholieke bele enissen in gijzeling gevangenschap en concentratiekamp OoA nieuwe leden zijn welkom Dringend Dringend Eea sedert enkele jaren gevestigde Meubelfabriek te Waddinxveen vraagt een prima vakman in de machinale afderling grondig bekend met mecfiines co werkwijzen en in staat goede leidlrg te geven Brieven met inlichtingen o a bclrrffcndf letflljd kennis levensloop verdiend en verlaagd salatid ondet oo 1436 Pur v d blad Te koop aangeboden DÜITSCHE HERDERS GRIFFONS WITTE KEESJES DUIT8CH STAANDEN W VAN BAARN L Burgwal 399 Oudewate Gevraagd een nette dagdienstbode met volle kost Meerdere hulp aanwezig v LOON Gr FIorisweg28d Ten kantore van de M V Z is plaats voor eenige aankomende kantoorbedienden Vr met U l O dIploma Brieven aan de Directie NET MEISJE gevraagd Hoebeek Sophiastr 102 D V R tjcs Varlorcn een vulpcchouder merit Jackdaw gaande van Kaarsenfabriek naar het M G Tegen belocinfl teruq te bezorgen aan het bureau van de V P Vciloien Portemonnaif waarfclilinlijk op be Iaagpad te Gouda Ter etei Gan str Jl Jongelui die wenschcii te trouwen xoeken woiilngofqedeeltc daarvan nl of niet les off Pr onder ur 1544 bufcau van d t blad