De Vrije Pers, dinsdag 10 juli 1945

DINSDAG 10 JULI 194Ü No 164 DE VRIJ OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA UIT6AVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE 6EDACHTE VRIJ NEDERLAND OE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 1 0 cent Financieel herstel Prof Dr Mr P Lieftinck over de zuivering van ons geldwezen Gistel avond om 8 uur heeft de Minister van Financiën de genomen maatregelen op monetair gebied toegelicht Als reden waarom lot deze stappen is overgegaan noemde hij n de eerste plaats den wensch van de regeering om op drastische wijze de hand te leggen op al het geld dat tijdens de bezetting op laakbare wijze is verdiend Dit is tevens den wensch van alle goede vaderlanders Hiervoor is noodlg dat ondanks de ongelooflijk geraffineerde praktijken van houders van besmet geld de op oneerlijke wijze verkregen sommen worden opgespoord Hoe langer hiermede wordt gewacht des te grooter wordt de schuld die Nederland te dragen krijgt De kanker van het besmette geld moet rigoureus worden uitgesneden In de tweede plaats Is het dringend noodzakelijk dat de geldhoeveelhedcnln onsland worden ingekrompen Nederland lijkt opeen leege winkel met een overvolle geldia De bankbiljetten circulatie is met 500 pCt gestegen Daarnaast zijn er nog de zilverbons de saldi van de rekeninghouders bij de Postcheque chequeen Girodlenst en bij de particuliere banken die eveneens sterk zijn gestegen Al hier niet krachtdadig wordt ingegrepen dreigt niet alleen een rampspoedige Inflatie maar Is er tevens niet de minste garantie dat de toch al zoo schaarsche goederen n de beschikbare arbeidskrachten op die plaatsen terecht zullrn komen waar daaraan de de meest nijpende behoefte bestaat De ervaring heeft geleerd dat voor de kleine mm en met name de kleine spaarder in de eerste plaats de dupe van monetaire maatregelen wordt De regeering rekent het tot haar plicht daartegen met alle middelen te waken In de derde plaats wil de regeering de maatregelen op het gebied der geldzuivering dienstbaar maken aan een zeer belangrijk fiscaal doel De gelden van collaborateurs en zwarte handelaren kowen wanneer zij ze niet zelf in hun bezit houden in handen van anderen Daar zullen wij het opvangen en reqi streeren Geen moeite zal ons teveel zijn om van daaruit de wegen die hpt geld Is gegann op te sporen Voor fat oen ijkc lieden behoeven de genomen maatregelen geen bijzondere onrusi te verwekken Wij zullen de herkomst van hun gelden gemakkelijk kunnen onderzoeken Vooral nu de natie onvermijdelijk lulk een zware geldelijke last te torsen krijgt Is bet volitrekt ontoelaatbaar dat lieden belasting ontduiken Verdere plannen voor de geldzaken liggen gereed Ook voor het Nederlandsche geld in het buitenland zijn maetregeltn getroflren Wij beschikken over duideiijke aanwijzingen dat het hierbij om groote bedragen gaat Zaterdag j l zijn er telegrammen uitgegaan naar de daarvoor in aanmerking komende banken en andere financ eele instellingen in het buitenland waarin verzocht wordt om alle aankoopen van Nederlandsch bank en muntpapier terstond te staken en waarin deze instellingen op de hoogte worden gebracht van het feit dat Nederlandsch papiergeld dat zich in het buitenland bevindt binnen een niet al te langen tijd kan worden ingeleverd op straffe van niet meer erkenning De maatregelen voor het buitenland zijn dui meer omvattend dan die voor Nederland Uit besprekingen hierover gevoerd il mij gebleken dat men in het buitenland volledig begrip heeft van de noodzakelijkheid van ons ingrijpen De totale monetaire zuivering in Nederland kon niet in één slag worden voltrokken In het binnenland vervullen de bank en muntblljetten een onmisbare rol in de circulatie Zou de maatregel die met de betrekking tot het buitenland is genomen ook in het binnenland worden toegepast dan zou dit tot een ernstige ontwrichting van het betalingsverkeer en van het geheeleeconomische leven leiden Er moeten nog verschillende technische moeilijkheden overwonnen worden Daarop kunnen wij niet wachten Eiken d ig uitstel is verlies waarmede groote sommen geld gemoeid gaan Hierna berichtte de Minister wat er met de geblokkeerde saldi zal gaan gebeuren n l belasting betalen Voor den eenvoudlgen man is dit een weinig bevredigende regeling Zijn belastingichuld immers zal waarschijnlijk niet in zulke bedragen beloopen dat hij er op behoeft te rekenen dat de door hem ingeleverde som voor 100 pet blijvende fiscale bestemming zal krijgen Ook zullen er memchen wier pgespaarde gelden toevallig uit f lOe biljetten bestaat in een ietwat onaangename positiie komen te v rketren Deze nadeelen zijn tot mijn spijt bij een rcgjüng waarbij het om milliarden gaat niet te voorkomen Ik geef U de verzekering dat niets zal worden verzuimd om aan deze bezwaren teqeraoet te komen en dat al het mogelijke zal word a gedaan om in indlvi dueele gevallen bijzondere hardheden te verzachten Overigens doe ik gaarne een beroep op U allen om t o v deze aangelegenheid elkaar zooveel mogelijk bij te staan en landgcnooten die in ongelegenheid zijn geraakt voor enkele weken aan wat kleinere coupures te helpen Voorzichtigheid is hierbij natuurlijk geboden Ons land heeft behoefte aan nieuw gelden aan vernieuwde menfchen Mijn taak op dit gebied is er in de eerste plaats op gericht om U aan het nieuwe geld te helpen Ik hoop en vertrouw dat gij allen den weg zult vinden om daarmede als vernieuwde menscheu om te gaan STADSNIEUWS Spreekuur Wethouder van Onderwijs De Wethouder van Onderwijs Mevrouw J N van Dantzig Melles zal deze week spreekuur houden op Vrijdag 13 uli 1945 van 15 tot 16 uur In plaats van Woensdag t v Feest in Goudsche Buurtvereenigingen Zaterdag en Zondag vierden talnjkebuurt vereenigingen in Gouda de heugelijke terugkeer van ex gevangtnen onderduikers en repatrleerenden De straten waren feestelijk versierd terwijl komische gecostumeerde optochten en spelen voor kinderen en volwassenen niet op de programma s ontbraken Onze plaatsruimte Is uit deu aard der zaak te gering om hier nog meer bijzonderheden te vermelden Dam Vereeniging Bainkst UitalagciB G J Barbler A v d Berg 1 1 I Blokland C M lcna r MJ Backer P Tom afgebr L Bol H V Eik 2 0 P Schouten A d Frankrijker 0 2 H V Haaren S Schfooder 0 2 N v d Woudeü F Abbee 2 0 BURGERLIJKE STAND GEBOREN 7 Juli Maqdalena M F d V Th A van der Pouw en C Vergoed Vossiustraat 61 Marinus J z v G v Driel en V M Willemstei Kon Wllh weg 174 6 Juli Aletta C M d v F II Allmendinger en M C Chr Loerakker Bockenb str 76 Hendrika C d v G Schoondcrwoert en W Kuijf Karekietstr 108 OVERLEDEN 6 Jul Adrlana Oosterom oud 75 j geh met A van der Draaij H Chr Klerk oud 2 nÉSaiiden J W Quint oud 3 maanden