De Vrije Pers, woensdag 11 juli 1945

No 165 WOENSDAG 11 JULI 1945 DE VRIJE PE OF ICrEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L J A y d STEENr OVEN Mr A A J RIJK SEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA UIT AVE VAN JE MAINTIENDRAI HET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ MEOERI A D DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 1 0 cent STADSNIEUWS Het vermeiden waard De familie Donk te Stolwijkersluis waarvan onlangs drie zoons en een pleegzoon b houden uit Dultschlan i zijn teruggekeerd mocht dezer dagen het genoegen smaken een taeken van leven vaa hun zoon Henk te ontvangen Hendrik Donk Is in dienst van de Nederiandsche Matine Hij vertrok acht jaar geleden en is al dien tijd niet thuis geweest doordat juist voor zijn verlof 3e oorlog uitbrak In drie jaren heeft meo niets van hem gehoord en nu schreef hij begin ual 1 vanuit Colombo Ceylon Hij strijdt nog steeds in dienst voo het vaderland en zijn thuiskomst kan voor het einde van den oorlog tegen Japan niet wo den verwacht Voorloopige vergunningen voor Musici etc Formulieren voor het verkrijgen van een voorloopige vergunning tot het optieden als musicus of ku3stecaar dienen ook door ver eentqitigen z ng muziek toneelvereeniging en enz te worden aangevraagd De formulieren liju vekrijgbaar op het Militair Commissariaat te Gouda Oosthaven 33 Oe ad icscommlss e Cultureele Zaken gaat spoedig haar werlc beginnen xoodat het geweoscht is de lanvraagformullcren zoo vlug mogelijk na invulling in te enden Vitamine D t bletten De uitreiking van Vitariiioe D fabletten aan kinderen van 3 maanden tot 3 Jaar kan wordea h rvat en zal wederoiu plaats vinden des Donde dagsmorqens van 10 12 uur aan loket 7 of 8 van het DlsIribuMekantoor Westhaven 33 Voor de goede orde worrfen headers van stempclkaaiijes verzocht volgens het volgende schema de tabletfen af te halen Zij wier kaartjes het laatst zijn afgestempeld op 28 uni komen op 12 Juli a s 5 juli komtn op 19 Juli as 12 Juli komen op 28 juli a s 19 juli komen op 2Aug a s houders van kaartjes waarvan de laatst afge tempeldc datum niet in de eerste kolom Men wordt verzocht zoo mogelijk doosjes of zTkjes mede te Srengen 11e Middenstandsexamen Algemeene Handelskennis Ht Ministerie van Handel en Mijverheid afd Middenstand verzoekt het volgende bekend te maken Aan het 11e Middenstandsexamen Algemeene Handelskennis te houden op nader vast te stellen data en innadervasttes ellen plaatsen in het najaar 1945 kunnen deelnemen zij die behooren tot één der volgende groepen a personen die met het oog op een bepaalde vestiging of voor de overname vaneen bepaalde zaak voldoen aan de elschenvan de Vestigingswet Kleinbedrij 1937 bihoudens de minimum eischen voor Iian delskennis en ernstig gedupeerd zoudenzijn indien zij In het najaar 1945 niet Inde gelegenheid zouden worden gesteld aanhet Mtddenttafldsexamen deel te nemen b personen die in 1942 1943 of 1944 met goed gevol hebben deel genomen aan hetschriftelijk gedeelte van het Midden stands examen en vóór de deelname aanhet mondelinge gedeelte naar het buitenland werden gedeporteerd z g Duitsch landgangers en de daarvan uitgereikteverklaring toezegging per brief dat de cijfers behaald bij het schriftelijk gedeelte van kracht blijven tot het examen datgehouden wordt nadat de bijzondere oorlogsomstandigheden door het Hoofdbureau der Examens als geëindigd worden beschouwd kunnen overleggen c personen die kunnen aantoonen dal zij uit andere hoofde ernstig gedupeerd zouden zijn wanneer zij in het najaar 1945 nietIn de gelegenheid zouden worden gesteld aan het Mlddecstaiids t xamen deel te nemen d per toiien die zich vrijwillig hebben aangemeld voor het expediticleger ter bevrijding van Ned O Indlë De voorloopige aanmeldina geschiedt bij de Kamers van Koophandel op daarvoor bestemde aanmeldij skaa ten Voor iedere voorloopige aanmelding f 0 30 administratiekosten verschuldigd De aanmelding der aiplrant cundldaten dietït plaats te vinden uiterlijk op Zaterdag 28 Juli 1945 persoon ii ke aanmelding Op dien datum wordt de voorloonloe aanmelding onherrofpelilk afsloten De nspirant candidaat moet op I Janua I van hef examenjaar ten minste 17 jaar oud zijn D Kamer van Koophandel zal funqeerrn als advlseercnde InstHntt de uitelndelIjVe beslis ino ligt bil het Bestuur van de ïtlch tlnq Hnndelsondtrwijs voor Detailhandel en Ambacht Huisarrest oMofiFenmeiden De berichten in de bladen omtrent de mogelijkheid vooi vrouwe ijke personen die op grond van omgang met Duiischers hulsarrest hebbcu gekregen om zich buitenshuls te begeven hebben hier en daar geleid tct een verkeerde opvatting Alleen vrouwelijke personen die van den Militairen Commissaris voor Gouda e o schriftelijk toestemming ontvangen dat zij buitenshuis mogen vertoeven zullen gerechtigd zijn hun woning te verlaten Er is dus geen sprake van dat een algehcele ontheffing is verleend wie zich derhalve zonder sehriftelljk bewijs op straat vertoont stelt zich aan besttaffing bloot De toestemmingen worden verleend om het mogelijk te maken dat de arrestanten voor zoover noodig en wcnschelijk in het arbeidsproces worden Ingeschakeld Wanneer toestemming wordt gegeven om zich buiteos huis te begeven Idt deze van des morgtni 6 tot des avonds 7 uur en alleen voor zoover het naar buiten gaan noodzakelijk is voor het verrichten van arbeid huishoudelijke plichten en kerkgang De Vergunningen worden door het Militair Commissariaat afgehandeld in de volgorde van de destijds opgelegde hulsarresten Zij betreffen alleen de vrouwelijke personen die huisarrest hebben op grond van ompang met Duitschers Degenen die om andere redenen huisarrest ontvingen vallen niet onder het besluit Oe betrokkenen moeten zifh drie dagen nadat de vergunning Is uitgereikt bij het arbeidsbureau In haar gemeente melden ook wanneer zij meenen reeds werk te hebben gevonden Overtreding of niet na comen van het bevel of verhlnderljg of belemmering ven de uitvoering daarvan is als misdrijf strafbaar met gevangenisstraf of geldboete Goed Voetbalspel Maandagavond speelde ren elftal vanGouda tegen een RAF team van het vliegveld Valkenburg een buitengewoon aantr kkelilVer wedstrijd die in het voordeel van de bevrijders eindigde met een 2 1 overwlnslnp De Enqelschen demonstreerden eert goed samenspel terwijl het topperspilsysteernperfect door hen werd uitge oerd Elke Engt lsche peler ontving als souvenir een Goudsch piipje Bij een gunstige beslissing van het Bestuur van de Stichting ontvangt de betrokkene van het Centraal Secretariaat voor het Middenitandcxameneen officieelinswhrijvlng ifo muller en de verrfirr mededeellngen voor deelname han het examen