De Vrije Pers, donderdag 12 juli 1945

No 166 DE VRIJE PERS OFRCIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING UITSAVE VAN JE MAINTIENDRAI MET PAROOL ONS VOLK DE VRIJE GEDACHTE VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID EN NIEUWSORGANEN Weekabonnement 25 cent Losse nummers 10 cent DONDERDAG 12 JULI 1945 Redactie L J A v d STEENHOVEN Mr A A J RIJKSEN Administratie M J VAN LOON Bureau MARKT 20 Tel 3098 GOUDA De Brokstukken v dezen tijd De goedereninzameling Mij werd het verzoek gedaan of ik mijn indrukken eens wilde pubüceeren over de gehouden goederenlnzaraeimg waaraan ik gaarne wil voldoen Een belangrijke hoeveelheid goederen is opgehaald In vele gevallen kan ongetwijfeld van een offer worden gesproken Er is echter veel ik zou seggen teveel bij dat uit een vergeten hoekje van den zolder is gehaald Bij het aanschouwen daarvan ontkomt men niet aan den indruk dat hoofdzakelijk met het verstand is gezocht en dat het hart hiervan verre is pebleven Een zucht van verlichting kan zijn opgegaan bij het verdwijnen van deze oudheden afgehaald nog wel en met muziek en met de mérite dat de daad geschreven kan worden op rekening van eigen barmhartigheid Maar hiermede zijn wij er niet af dat zult U met mij eens zijn Een bloemtafeltjc mag een nuttig ding zijn en misschien tn sommige gevallen onmisbaar het Is toch niet het eerste noodzakelijke artikel voor iemand die niets meer heeft Bij het uitzoeken van de te geven artikelen is men meestal uitgegaan van de gedachte wat kan ik missen terwijl men zich zal heb en te reahseeren wat heeft een getroffene noodlg Het is ons natuurlijk bekend zoowel uit eigen omgeving als door dit werk dat velen reedï rechtstreeks hulp hebben verleend aan familieleden en aan vrienden Met deze omstandigheid is wel degelijkrekening gehouden bij de beoordeeling vande resu taten en nog zeg k er kan meergedaan worden en wanneer wij inderdaadwillen helpen er moe meer gedaan worden Wilt U onderstaande vragen eens voorU zelf beantwoorden 1 Hebt U inderdaad een offer gebracht ofwa het maar een gift uit het vergetenhoekje van 7older of vliering 2 Hebt U zich werkelijk gere i 9eerd wathet beteekent alles kwijt te zijn tegenover onze eigen positie van lles nog te bezitten j Een andere vraag welke mij gesteld werd in verband met de Inzameling is de volgende Hebt U er eenige kijk op o ook de jonge men ichen hun offer hebben georacht Ik moest hierop het antwoord schuldig blijven aanqezlen wij een dergelijke controle niet hebben fegepast en ook niet hebben kunnen loepassen Dit neemt niet weg dat deze vraag van zeer groote waarde is welke ik daarom dan ook gaarne overbreng aan onae jonge men schen aan verloofde paartjes b v die al geruimen tijd werken aan hun uitzet en waur van In dei e omstandigheden wel Iets af ktn Het Is niet billijk dat enkel de reeds gevestigde huishoudingen hun offer brengen Misschien is het reeds gedaan In enkele gevallen vermoed ik het omdat wij ook nieuw huls houdlinnen kregen toch is het niet kwaad hierop eens de aandacht te vestigen Maar niet alleen de verloofde paren ledere ongehuwde zal zijn of haar garderobe eens moeten nagaan of er iets gemist kan worden Dit m1 voor vele ongehuwden misschien veel gemakkelijker zijn dan voor de gehuwden Gaarne blijven wij adressen ontvangen van burgers die alsnog wat willen afstaan Ter beperking van de werkzaamheden verzoeken wij om zelf zooveel mogelijk voor vervoer naar ons magazijn Termeulen Kleiweg te willen zorgdragen Wij danken U in alle opzichten voor uw medewerking HARMS Voorz Nederl Volkshcistel afd Gouda STADSNIEUWS Kinderen naar Oenemarken en anderen landen De volgende week gaan fi 150 kinderen naar Denemarken De rer piat eerst naar Amsterdam per trein en r d per boot naar Harlingen of Delftzijl Op deze boot is er ruim gelegenheid om te spelen Bij aankomst in Denemarken stean de autobusien klaar die de kinderen afhales In September zullen er 120 kinderen naar Zwitserland gaan Hiervoor komen alleen zij In aanmerking die dit voor hun zwakke der longen bijzonder noodlg hebben In dezelfde maand gaan er ook kinderen naai Engeland en België Bovendien worden de kinderen in het gastvrije België van kUeding en schoeisel voorzien Voetbalwedstrijd A 8 Vrijdag des avonds 7 uur zal er op het terrein van de voetbalvereeniging Gouda een voetbalwedstrijd plaats hebben tusschen een elfia van de M V Z en een team van de Goudsche Politie Sportvereeniglng Autobusdienst Gouda Schoonhoven De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid Holland kantoor Gouda maakt bekend Met ingang van Maandag a s zal de autobuidienit De Twee Provincie wederom den dienst Gouda Schoonhoven hervatten Voorloopig rijdt één bus 30 plaatsen en wel volgens onderstaande dienstregeling Van Schoonhoven rit 1 6 15 uur it 3 8 15 uur rit 5 13 15 uur rit 7 17 15 uur rit 9 J9 15 uur Van Gottda nt 2 7 uur rit 4 9 uur rit 6 14 uur rit 8 18 uur rit 10 20 uur Alle bussen vertrekken in Gouda van het Station N S en In Schoonhoven voor het Stadhuis In Gouda geven alle diensten aansluiting op de aufcibasdiensten van de Ned Spoorwegen in de richting s Gravenhageen Rotterdam Vaor rit 2 en eventueel voor rit 4 zijn bij de Kamer van Koophandel voornoemd Crabethstraat 3 te Gouda voorrangs bewijzen aan te vragen alleen voor forensen die alle werkdagen van den dienst gebruik maken Een werkrjeversverklaring moet daarbij worden overgelegd Deze voorrangs bewijzen geven eveneens recht op de terugrei met rit 7 Voor rit no 1 van Schoonhoven en van Gouda met rit 8 moeten voorrangsbewijzen worden aangevraagd bij den Burgemeester van Schoot hoven Ue aanvragen om voorrangshewi zen moeten vóór 13 dezer zijn ingediend Kinderuitzending gaat voort De uitzending van kinderen naar Groningen ecnigen tijd geleden ondervond groote moeilijkheden Eerst deze week kon den er weer een honderdtal kinderen n ar Brabant worden gezonden Zij allen kwamen veilig bij hun pleegouders In Roosendaal aan Van het M G had de leiding van de klnder nitzending een speciale vergunning om f de Moerdijk over t teken naar Brabant Gisterenmorgen gingen opnieuw drie bussen met kinderen aar Goes Het geleiden vraagt groote zorgen maar dit is de recreatie die de kinderen te wachten staat volkomen waard Hét getal van repatricercnden slinkt l Er waren een maand geleden degen waarop pl m 200 man uit Duitschland terugkeerden Nadien is dat getal tot 10 ft 20 pei dag teruggeloopen De regeling van alles wat met de aankomst van repatrieerenden in Gouda verband houdt is nu In handen van He Roode KruU