De Vrije Pers, donderdag 12 juli 1945

Na vijf jaar weer thuis Eenige dagen geleden meldden wij de thuiskomst van een lid van de Nederlandsche Mariae den heer C van Loon Tegelijk met hem arriveerde in Gouda onze stadgenoot de heer P G Broer eveneens een lid van onze Marine Voor een kort verlof verblijven zij thans in hun ouderlijk huis Beide heeren hebben ons het een an ander verteld van hun balevenissen op zee an aan de wal In de Mei dagen van 1940 staken zij over naar Engeland de heer van Loon met een mijnenlegö r Douwe Aukes de heer Broer met de kanonneerboot Gruno De heer van Loon was terst een jaar lang gedetacheerd bij de Marinevliegdicnst ergens in Schotland Met groote belangstelling werden hier de berichten uit het vaderland beluisterd en ook de uitzendingen an De Flitspuit konden goed worden gehoord Na ongeveer een jaar op den wal gronddienst te hebben verricht werd de heer van Loon op den mijnenveger lan van Gelder geplaatst Weldra behoorde hij tot de Nederlandsche bemanning van een Engelsch corvet en werd hij ingeschakeld In het uiterst belangrijke convooiwerk Tochten werden gemaakt naar Groenland Freetown Afrika en de Mlddellandsche Zee Met behulp van tal van geheime en geheimzinnige instrumenten werden tijdens de toihten de beruchte U booten opgespoord Talrijke aanvallen werden gedaan op dit gevaarlijke wapen en de successen van dfaé aanvallen bleven niet uit Aangezien een aanval op duikbooten meestal geschiedde door meerdere vaartuigen wat het altijd moeilijk om te zegge dat een Duitsohe duikboot door de orojectlelen van een bepaald vaartuiq tot binken werd gebracht Bovendien erkende de Iritsche Admiraliteit pas het tot zinken brengen van een Duitsche duikboot wanneer dit onomstootelijk vaststond d w z als er onmiskenbare wrakstukken werden gevonden of het olie Onderzoek wees uit dat de op het water drijvende olie afkomstig was van een zeer onlangs tot zinken gebrachte duikboot De mogelijkheid was nooit uitgesloten dat dieptebommen en wrakstuk raakten en hierdoor olie en wrakstukken kwamen bovendrijven Het flottielje waartoe de heer van Loon den laatsten tijd behoorde stond onder commando van den omgekomen dulkboot omraandant Captain Walker Zoodra de heer van Loon in Engeltsnd is teruggekeerd al hij plaats nemen op de bekende kanonneerboot Tjerk Hiddes die zoo n uiterst Sriangriike rol heeft gespeeld bij de evacuatie van soldaten en burger op Timor De heer Broer is na anderhalf jaar con vooidiensten te hebben verricht o a naar Moermansk overgeplaatst op de in de ge heele wereld bekend geworden Nederlandsche kanonneerboot Flores De Flores nam deel aan de landingen op Sicilië en een ieder die In die dagen de radio nog beluisterde weet wat de Flores met haar In één adem te noemen zusterschip Soemba laar voor prachtig werk hebben verricht De buitenkridsche bladen stonden in die dagen vol van de prestaties van deze Nederland sche schepen Ook bi de landtnaen bij Salerno rn de beschietingen vanuit zee van de Ouitsche stellingen op het va ste land van alië verscheen de Flores op het appèl Ket leven aan boord van de Flores viel let mee De boot had een accomodate voor 5 man terwijl or In werkelijkheid 150 man rt aanwezig waien Na eenige maanden in het voorjaar in Engeland te hebben ver Een scheepslading van N V H Gottda naar Venlo In hel begin van deze week Is er een schip vol jflet meubelen e d vertrokken naar Venio dat bij de bevrijding zulke zware verliezen heeft geleden Er zal nog een flinke zending w o ongeveer 100 stoelen volgen Textiel voor ongeveer 2500 Personen in Gouda Bij de uitzending van kinderen kan N V H er ongeveer 250 op redelijke wijze van kleeding vooizien Een nuttig werk dat voldoening geeft 1 Daarnaast loopt nu ook een ander werk dat gerepatrieerden oorlogsslachtoffers en geëvacueerden in totaal een 2500 tal personen van textiel voorziet In enkele gevallen kunnen ook nog buiten bovengenoemde gevallen eenige goederen worden verschaft Het aanzien van onze eigen omgeving Wij hoorden dat het idee om de buurt vereenigingen weer alleen te laten zorgen voor versiering en feestorganisatles in de kringen dier vereenigingen weerklank vindt Bij onze tegenvoeters de bewoners van Australië worden er in sommige steden tusschen de verschillende vereenlgingen een aantrekkelijke wedstrijd gevoerd die een goed aanzien aan de verschillende wijken van de stad geeft Straatfeesten en schoenslqten Straatsteenen zijn geen parketvloeren Dit ondervonden de dansliefhebbers van de ver s hlllenale feestavonden die door Buurtver eenlgingen georganiseerd waren Naar wij vernemen heeft één feestavond 4 paar schoenen gekost Nog altijd komen er goederen voor N V H binnen Telkens komen er nog berichten bij Volks heritel Oosthaven 59 tel 2075 binnen dat er nog klcedingstukken meubelen e d kunnea worden afgehaald Hieraan wordt nog altijd graag gevolg gegeven Het gebrek aan alles in de getroffen gebieden is nog zeer groot toefd werd de Flores ingezet voor de landingen in Normandië Het ging er daar heet aan toe Gevangen genomen Dultschers waren door de bombardementen drie dagen volkomen versuft Overdag waren er geen Duitsche schepen en vliegtuigen te zien des nachts legden de Dultschers mijnen in onze wateren met vliegtuigen Ook lieten zij explosieve ladinfen op het water drijven die met de stroom meedreven en bij de minste aanraking met een schip ontploften Tot eind Augustus deed de Flores in het Kanaal dienst De heer Broer vertelde ons dat hij veel kameraden heeft verloren en zelf altijd veelgelukheeft gehad Veel ellendehad hij in den laatsten tijd meegemaakt met de V 1 en V 2 Vooral de V 2 was een uiterst hinderlijk wapen Het kwam ongezien en as niet te hooren omdat de snelheid grooter was dan die van het geluld Voor den heer Broer bestond er voor loopig nog geen kans om op groot ve lof te gaan Over twee maanden moet hij naar indië om daar rerruten op te ieid n en het zou nog wel twee of drie jaren duren eer hij zou kunnen afzwaaien gaf hij als zijn mecning te kennen Wij wenschen ome beide marine mannen indetoekom stnog veel succes toe en hen eenmaal weer gezond en wel te kunnen begroeten Officieren en Onderofficieren voor de expeditiemacht Nadat de zulveringscemmissies hun taak te dezer zake zullen hebben verricht zullen nog deze maand enkele honderden beroept en reserve officieren beneden 45 Jaar alsmede een groot aantal jonge onderofficieren en vrijwilligers naar Engeland vertrekken als eerste kader voor de in vorming zijnde expeditiemacht De reserve en onderofficieren worden in hoofdzaak geput uit degenen die zich in Zuid en Noord Holland en Utrecht hebben gemeld Ongeveer midden Juli zullen zij zich hebben te melden in het kamp van MUI Een definitieve persoonlijke oproeping volgt zoo spoedig mofielijk In de volgende maanden zullen nog verschillende groepen officieten onderofficieren en groote aantallen vrijwilligers naar Engeland vertrekken Voor deze groepen zal ook uit de aanmeldiagsbureaux der overige provincies worden geput Leden der B S genieten de voorkeur In verband met deze oproepen heeft het Goudsche vrijwllllgersbureau tot ons het verzoek gericht bekend te Maken dat het in de kampen in Nederland waar de vrijwilligers In afwachting van hun vertrek naar Engeland wat de ontspanalngsmogelijkheden betreft een treurige boel is Er is gebrek aan alles boeken dam enschaakspelea blljarts radio s muziekinstrumenten ingebonden tijdschriften ontspannings en ontwlkkelings literatuur sjoelbakken en nog vele andere dingen meer Een ieder die wat deze artikelen betreft geve wat hij ailssen kan Tijdens de mobilisatie werdea onze jongens niet vergeten Laten wij het ook thans niet doen Goederen i die U voor dit doel beschikbaar stelt kunnen wordea bezorgd Blcekerssingcl 51 Gouda waar tevens ook alle mogelijke inlichtingen hieromtrent worden verstrekt Hoe ontstond de L O Een plattelsndsdomlnee uit een dorpje bij de Duitsche grens hlJ doorziet het nieuwe heidendom beter dan deheeren in Den Haag Die predikant is de stichter van de L O Donderdag 19 Juli in de Groote of St Janskerk te Gouda komen Ds Slomp en Pater Bleljs U een en ander vertellen over de grootste verzetsorganisatie in Nederland één nationale órganinatle van Delfzijl tot Bres kens en van Den Helder tot Maastricht Men leze ook de advertentie en raambiljetten die dezer dagen zullen verschijnen Geslaagd Veor het examen costumiëre slaagden bij de Eerw Zusters aan de Westhaven de dames A van Kcrsbergen R Kraan T Groenewegen B van Werkhooven R van Rhljn A van Ruiten R Siebes A van Ruiten M Laurier B Faal J Thorborg A Wassing C Melkert Bnrgerlijke Stand GEBOREN 9 Juli Jozua zoon an van Leeuwen en G J Anders Vest 46 Johanna K F dochter van C A Bremmert en J A F van de Coevering Groenendaal 45 Cornelia J dochter van J SosefenC Pronk Sophlastraat 76 10 Juli Dlngeman P C zoon vnn G H van Vliet en A Baars Kon Wllh weg 249 GEHUWD 11 Juli F A M Govers en P G Oud G J Polet en I J Faber A Polet en C J Perdijk OVERLEDEN 8 Juli J C de Jong 67 jaren Th Binnendijk 75 j 10 Juli J r Revet 73 j V bonne word komt op d aange baar bonne dient af te bewi blljve gewe moge warin word Het ste V Cent Na den stem schen He kocht wezig Eeres Nu over er we tigd ter e tehuis en oo oorio Do Zuste helper Zu waag Bi Va en Th public beide worde men d ït Het a 16 weder On Dr G hun Dr G Dr P Dr Dr C PoUki werkz