De Vrije Pers, vrijdag 13 juli 1945

uitoefenende de bevoegdheden van den raad gemeend dat het oeiang der gemeente medebrengt dat ni t de verklaring tot naasting vóór I Juli 11 wordt afgelegd Het College heeft zich in dit geval ondanks zijn i pvatting dat in beginsel een drinkwaterbedrijf bij voorkeur door de Overheid behoort te worden geëxploiteerd laten leiden door dezelfde overwegingen welke in 1941 voorzaten met name die betreffende de vaagheid der overname clausule Daarbij kwamen dan nog de onzekere kwesties der prise d au en de event Rijksconcessie Ook werd rekening gehouden met de omstandigheid dat de overname som nauw samenhangt met de uitgekeerde winsten over de laatste tien jaren en dit terwijl de uitgekeerde dividenten in deze jaren vrij hoog zijn opgevoerd Bij naasting op dit tijdstip zou door kapitalisatie van deze uitgekeerde winsten de naasstingssom aanmerkelijk verhoogd zijn Wel heeft het Gemeentebestuur zich de vrijheid voorbehouden om alsnog en desgewenscht een besluit tot naasting te nemen wanneer eei wettelijke regeling tot stand zou komen waarbij fatale termijnen in overeenkomsten concessies e d zoo als in het onderhavige geval verschoven worden omdat redelijkerwijze daaraan niet de hand gehouden kan worden tengevolge van de oor logs en bezettingsorastandigheden Het College heeft in afwachting hiecvan zich in meerderheid bereid verklaard om met de Maatschappij onder het oog te zien of overeenstemming kan worden verkregen over een vervanging van de thans weder voor tien jaren ingegane concessie door eefl andere concessie welke eenerzijds voor een langere tijd zou loopen en anderzijds meerdere bevrediging aan de Gemeente zou geven op het gebied der fïnanciëele verhouding der naastingsclausule en event ten aanzien van de tarieven Zulke nieuwe voor Vaarden zouden eventueel reeds dadelijk met ingang van 1 Januari 1946 ingaan Tweede Blikinzameliog Zaterdagmiddag 14 Juli a s zal de tweede blikinzameling plaats hebben Het is van groot belang dat zooveel mogelijk blik ten behoeve van de industrie wordt ingeleverd Men wordt vprzocht de ledige levensmid delenb n gereed te zetten opdat de waQ t IS niet behoeven te wachten Op aller medewerking wordt gerekend 1 Staking ingetrokken Na een nauwkeurig onderzoek is komen vast te staan dat de heer J J E Rust afdeelingschef bij den Goudsche distributiedienst politiek betrouwbaar moet worden geacht zoodat de staking van hem is ingetrokken Den heer Rust is geruime tijd actief werkzaam geweest in het illegale arbeidsproces op het distributiekantoor 35 jaar Marktkoopman Gisteren vierde de heer v d Burg aardewerkkoopman op de markt zijn 35 jarig jubileum als marktkoopman In al deze jaren is den heer v d Burg slechts éénmaal niet op de bekende Goudsche marktdag verschenen De 2e voorzitter van de Marktbord sprak den jubilaris toe terwijl zijn mede markt verkoopers hem in de bloemetjes zetten Het Pierement weer verschenen Gisteren verscheen voor het eerst sedert September 1942 het Pierement weer in Gouda s straten De gebroeders Tom die de eigenaars van het nieuwe draaiorgel zijn moesten ongeveer drie jaar geleden hun werkzaamheden staken want zij moesten ingeschakeld worden in het Duitsche arbeidsproces Zij weigerden en waren genoodzaakt hun orgel te verkoopen Thans rollen de vroolijke orgeltoonen weer door Gouda s straten en eenieder verheugt zich weer over de oude vei trouwde orgelklanken De sullcerbietenoogst in Nederland staat er slecht voor Annexatie van Dultsch gebied zal onze suikerpositie ten zeerste ten goede komen Pestuursmutatie Op de 9 dezer gehouden vergadering van de Afdeeling Gouda van de Vereeniging voor facultatieve Lijkverbranding is mtt algemeene stemmen jekozen tot secretaris penningmeester den Heer J Schat Krugerlaan 84 in de plaats van den heer C Hagedoorn die wegens drukke werkzaatiiheden als zoodanig had bedankt Ook in het afgelooprn jaar vertoonde het ledental der afdeeling een gestadige groei DISTRICTS NIEUWS O VÜ 1 U N I O 1 OudewBter Zaterdag a s des avonds half 8 wordt op het O V S terrein een plaatselijke wedstrijd gespeeld tusschen O V S 1 en U N I O 1 De baten van de e wedstrijd komen ten goede aan N V H OFFICIEELE PUBLICATIE AdreiwijzigiDg RijkabareBU Toor de etalcn Tccwcrkcndc iodnatric De kantoren var het Rijksbureau voor de Metalen verwerkende Industrie zijn na ingang van 9 Juli verplaatst van de Riouwstraat naar het gebouw Bfllevue Bezuidenhout scheweg 15 s Gravenhage tel no 183120 t m 183129 interlocaal letters X X X Verplichting aanmelding vijandelijke orden Non ferro metalen Een ieder li verplicht mededeeling te doen van de bij zijnbedrljf in Nederland geplaatste vijandelijke orden tot be of verwerking van non ferro metalen welke op 1 April j l in uitvoering waren bij het Rijksbureau voor Non Ferro Metalen Lyceumplein 18 te s Gravenhage onder opgave van alle desbetreffende gegeven Aangezien is gebleken dat nog niet algemeen aan deze verplichting Is voldaan wordt een ieder wien zulks aangaat met nadruk aangeraden alsnog met den meestcn spoed voor de bedoelde aanmelding zorg te dragen HaoCdkantoor ven den Alg Gemachtigde voor de inbealaggeaomen goederen In Den Haag geveatigd Het hoofdkantoor van den Dienst van den Algemeen Gemachtigde voor de Inbeslag genomen Goederen Abego dai voorheen gevestigd was Stationsplein 16 to Arnhem is thans naar Den Haag verplaatst Het kantoor Riouwstraat 151 tel 557933 is de eerste vijf werkdagen der week voor het publiek geopend van 14 toi 16 uur Hoofdakte exiimen 1945 Vor r de provincief Zuid Holland en U ecl twcrcicn in 1945 de hoofdaktc e amens afgenomen te s Gravenhafte Haarlem en Utrecht Schriftelijk cxemen Donderdag 26 lull Voorzitters zijn te s Gravenhage P van Nes Czn hoofdin ipccteur L O Groot Hertoglnnelaan 116 Den Haag te Haarlem Th Brouwer inspecteur L O Inspectie Zaandam Wilhjralnapark 27 Haarlem te Utrecht Mr A f ck Inspecteur L O Inspectie Utrecht W Frisostraaf 20 Utrecht Aanmeldini moet onmiddellijk geschieden Candidaten iijn vrij in de keuze der commissie DISTRIBUTI2NIEUWS Officiëele bonnenlijst voor de 2e week van de 8ste periode 1945 van 15 toten m 21 Juli PubllcKtle voor het DistrictGouda omvattende de Distributiekringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJssel üouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhov n Woerden b in 121 122 137 en 138 400 gram brood 139 600 gram biscuits R 25 250 gram rijst of kindermeel 125 gram versch vleesch of 4 oz 112 gram vleesch in blik of 4 02 11 2 gram visch in blik 4 oz 112 gram vleesch in blik of 4 oz 117 gram visch In blik l 5 126 100 gram vet of 125 gram margafine 127 k 26 125 gram suiker 1 tablet chocolade of 55 gram gebroken chocolade 2 liter melk ea 1 L karnem R 2 4 liter melk GB 501 en GC 501 inlegv 4Vj L melk 130 100 gram kaas 131 ÏOO gram bloem 50 gram zeep 50 gram zout 134 135 en 140 1 kilogram aardappelen Nog geldige bonnen t m 14 Juli B 08 en C 08 Inlegvel J liter melk De levering van rijst of kindermeel is afhankelijk van den voorraad bij fc winkeliers de keuze berust derhalve niet bij het publiek Op de bonnen 123 zal zoo mogelijk verjch vleesch worden afgeleverd Is dit met mogelijk dan wordt vleesch of visch tn blik verstrekt Bij deelneming aan de warme maaltijden uit de Centrale Keukens moeten aldaar de de bohnen 124 voor 4 oz vleesch of visch in blik worden ingeleverd benev de bonnen 134 en 135 voor i kg aard worden ingel Zelfver orgers maeten op door de distri butiediensten aan te geven dagen aldaar Inleveren graan 121 122 137 138 en 139 vleesch 123 124 melk 129 R27 GB501 GC 501 Inlegvel aardappelen 134 135en 140 SCHOUWBURG BIOSCOOP BOELEKADE GOUDA TOT EN MET WOENSDAG vertooncn wij DE NIEUWSTE ACTUAUTSITEN Daar der afgesloten voorstelling 1 UUR Aanvang der voorstellingen Vrijdag en Zaterdagavond 7 30 uur en 9 uur Zondag 3 uur 4 30 uur 6 uur 7 30 u ir en 9 uur Maandag en Dinsdag 3 avt 4 30 uur 7 30 en 9 uur Woensdag 3 uur en 4 30 uur Geen avondvoorstelling Plaatsbespreking dagelijks van IC12 ut Zondags 1 uur voor ledere voorstelling Aanracidt n clkon dag tusschen 10 12 uur Gevraagd net dagmeisje volle kost goed loon KRANENBURG Vlamlngstraat 29 Hiermede betuig ik mijn hartel dank aan familie vrienden en bek voor de vele blijken van medeleven A de Koning Hiermede betuigen wi ook namens onze ouders onzen hartel dank aan familie buren en vrienden voorde groote belanjst bij de behouden thuiskomst Emmastraat II Theo Adri en Herman Wijnhof Dankbetuiging nan familie buren en vrienden voor de bewezen hartelijkh bij mijn ferugk uit Duitschl M Vermeulen W Tombergstr 4 Mede namens mijn tamilie betuig ik mijn hartelijken dank aan de iiaartvereeniqing Ons Genoegen vrienden en kenn voor het welkom bij mijn terugkeer uit Duitschland Jan Heij Boelekade 161 Langs dezen weg betuig Ik mede aamens mijn vrouw mijn hartel dank voor de vele bewijzen van belangst ondervonden bij mijn terugkeer uit Duitschland A deKwaadstcnIet Vondelstr 41 Aargezien het mi onmogelijk Is bij mijn vertrek uit Gouda van eenieder pcrsoonli k afscheid te nemen bedank i t op deie wijze alle patlörten voor de prettige samenwerking J W HELLEMAN Ar s Kerkweg 127 Waddlnxvern Gevraafl i cn vilendelilk tehuis in Gouda of onmiddellijke omgeving van half Juli tot ulterlllk 1 Sept voor twee melijen v n P en 8 bij voorkeur amen Brieven met opg condities te richten tot M H P CM dc Witt Wijnen Oosthaven 51 Gouda NIEUWE SCHOUWBURG GOUDA V N V Revue Z o UHStig m m v DS JAZZ PROFETEN o l v Bert de Jong De V N V GIRLS o v Mevr S A Slobbe v d Brink M izikale begeleiding Ensemble Van Berkel Regie Jaap Maarleveïd Ic en 2e OPVOERING WOENSDAG 18 en DONDERDAG 19 JULI a s Beide avonden na afloop Ral Inde voorl ingerichte zaal Kunstmin o l v den Heer Chr v d Heuvel Muziek Woensdag t Otto WerdmulUr en zijn Band 1 Donderdag Casper Reebcen and his Pipe Town Pipers Den Haag a toegaagsbewllzeQ kuooen deze beiprekes op Maandag 1 I i tutichen T BRB de kaaiB van den ichouwburg Houders 10 ea 12 V N V CM om kaarten Zatrrdag 14 uil vso 7 $ uur n m laatste gclegeoheid i af te halen in het Weeshuis 71 C WpCfHfVy a Y e wegens de oorlogsomstandigheden gesloten Eersteelectr Paardensldieerij van M v Vliet N Markt 15 alhier is met ingang van 9 JULI WEDER HEROPEND De naam waarborgt U als vanoud goede Kwahtelt Belee fd aanbevelend M VAN VLIET Fa M A V d BROEK Tollensstraat 99 Gouda Oilidctlt verkoop SIKKENS LAKKEN Vanaf heden weer telefonisch te bereiken onder no 2031 Eea nette werkster gevraagd voor 1 dag ia dt weck Mevr VAN MECHELEN Marlt 58 Vroom DrccsmannN V vraagt een � 20616 Wij vragen voor de schoenmakerlj EEN NETTE JONGEN om tot prima vakman onder deskuadlge leiding te worden op geleid De MachlnaleSchotinrepa i i nr JOH MUURLING Öoelcstraot 10 Gow a Te kuur gevr door joag echtpaar 1 of 2 ongem kamers mei keuken of gebruik daa vanBr Boekhandel VERSCHOOR onder l etter W Wie ruilt huis met katne s en suite en 2 slaapkamers boven tegen huis aan de buitenkant van de stad Br ao Kantoorboekh VEUZIIL Mo 15 10 Gevraagd een DAGMEISiE A BLANKEN K RUoERLAAN £ 6 Geviaegd i LOOPJONGEN A nmelden L rukkerij VER2IJL Gouda D V P ljes PERSONEELAANGEBODEN b z a een öinke Boerenknecht Kan goed m paarden omgaan en g ed melken Brieven mit opgave van loon Prins Hendrlkslr 25 Jongedame hulshoudkundfoe zoekt werkkr In Gouda of on g Ifefst verz kleine kinderen In jexinsverb r ond nr 1790 bu v d blad Beschaafd Kic sK 21 Ned K b z a oor hulp In de middaguren oog j crv all verkoopiter In het bezit van Iploma HiiUhoudschool Br onder no 1689 bureau vaa du Blad luffrouw b z II alii HulBhuudXer of hutp Id de I ulBhoudlng m klein g zin leeftijd 30 Br naUer no 1690 Bur van dit blad DIVERSEN Verloren Zaterdagmiddag omg Markt een Damfiarmbandhorlogt Goud aohterk zfivec Tegen b l terug te bet Vierde Kade 5 Vcflor n een blauwe regcnfas gaacde van dt Pr Hendrikitr naar de Spoorbr overdc N Vaarl Terag te b A O Boot Prloa Hcndrlkatraat 35 Vrrloren eeucahler met opachr bloenilaterl tuebchooTcnd aan P v d Stam Gelieve eo poedlgitc terug te bezorgen aan W I Blom Nleuwdorperneg Reeuwijk