De Vrije Pers, zaterdag 14 juli 1945

Stakiag schorsing etc De Militaire Commissaris voor het Gezagsgebied Gouda heeft in de uitoefening van hun functie gestaakt P Ikenburg gemeente architect te Nieuwerkerk a d IJssel dr C G A von Lindern ge meente arts te Krimpen a d Lek J Visser gemeente secretaris en tijdelijk gemeente ontvanger te Krimpen a d Lek L G Groeneveld 2e ambtenaar ter secretarie te Krimpen a d Lek J G V d Burch ambtenaar ter secretarie te Oudewater I W Merks ambtenaar voor sociale zaken te Oudewater G W M van t Hulienaar commies chef ter secretarie te Oudewater C Hamelink ambtenaar Distri butiedienst te Gouda De Militaire Commissaris voor het Gezagsgebied heeft in de uitoefening van hun functie geschorst M J Straub ambtenaar bij den Distributiedienst te Gouda W H Schildt gem fitter incasseerder te Waddinxveen De tegen W Langenberg mach bankwerker bij de Gem Lichtfabrieken te Gouda uitgesproken schorsing is gewijzigd in staking Eveneens omgezet in staking is de tegen W Schippers te Bergambacht gemeente secretaris en gemeenteontvanger uitgesproken schorsing Stadsspaarbank enStortingadienst Overzicht over Juni 1945 Ingelegd in 5378 posten Terugbetaald in 1821 posten f 350544 23 f 1851 84 50 Meer ingelegd dan terupbetaald f 16535 73 f 2363465 t o f 252 825 39 Saldo per 1 Juni 1945 5167 2202 Ultimo uni 1945 Spaarboekjes in omloop Rekeninghouders 7396 5097 2199 Ultimo Mei 1945 Spaarboekjes in onilo p Rekeninghouders 7297 73 Meer De Bioscoopprogramma s Waarschijnlijk tengevolge van een misverstand worden in Thalia Theater en Schouwburgbioscoop niet de programma s vertoond die in de annonces van betreffende bioscopen staan vermeld Dit neemt niet weg dat de programma s die worden vertoond buitengewoon interessant en bet zien zeker waard zijn i ooneelvereenig Nieuw Leven Het bestuur van de tooneel ver eeniging Nieuw Leven is op de gehouden jaarvergadering als volgt samengesteld W den Ouden voorz W A de Goeij Bloemendaalsche weg 55 secretaris en S Lelij Goudkade 3 penningm Couponboekjes en of coupons voor de abonnements voorstelingen kunnen tot 1 Aug a s worden ingewisseld bij den penningmeester PREDIKBEURTEN Zondag 15 Juli 1945 N cl Herv Kerk Si Janskerk 10 uur v i Ds A Donker van Moordrecht n m S uur 1 s F W G Verheul Westerkerk v m 10 uur Ds C A Korevaar n B 5 uur Ds G Elzenga Vereen van Vnjziunig Herv Gee dienst Vereeniging Calvijn N m 4 uur De heer Kruythof uit Waarden Remonstr Geref Gemeente v m 10 30 u r Ds J Nienhuis Bvaagelisch Luthersche Xerk v m U uur D J Simon Donderdag 7 30 uur avondgebed Oud Kath Kerk 10 uur pastoor Giskes Geref Kerk 10 en 5 u ds J P G ten Brink Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlnstererschool Greenendaal van kwart voor 3 tot kwart vo r 4 uur Vrljgem Geref Kerk vm 8 uur en n m 4 uur in de Remonstr kerk Voorganger Ds G Koenekoop Dinsdagavond 8 uur Evangelisatie bijeenkomst in gebouw Daniül Geref Gem Stationsweg 10 en 5 uw Da De Blois Chr Ger Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Ned Ger Gemeente Turfmarkt 4 Zondag 10 en 5 uur ds Joh v V7elzen Woensdag 7 30 Vrije Evang Gemeente 8 30 uur v m in de kleine kerk 5 30 uur gebouw Zeugestraat 38 ds H C Leep Leger des Heils 10 uur v m Heiligings dienst Leider H Huijg Openlucht Samenkomst Nieuwe Markt 7 30 Openbare Ver losslngssamcokomst Dokters en Apothekersdienst Oe Zondagsdieubf wordt waargenomen doit de dokturs H Reedijk Crabeth itraat 75 telef 3132 en C van Elk Kattensingcl 79 telefoon 25bl De Apolhci 2rsdi£n$t wordt waargenomen dooi Apotheek Grendel Prins Hendrikstraat Burgerlijke Stand G ÏBOREN 11 Juli Dirk Gijsbertus z van G Willemse en N M de Heus Kleiweg 93 Jan H z van N Verschut en P H M Janssen IJssellaan 13 Cornelia d van H A Schouten en G van der Stad van P ïrsijnstraat 8 Johanna D d van H A de Bruin en Chr C Blanken Boekenbergstr 73 12 Juli Janke d van N de Jang en A Kooisira Slapperdel 21 OND ïRTROUWDi 12 Juli G SRouth en G A van der Jagt j J Meijer en C F Both Loketten langer open Met ingang van Maandug a s zal op het postkantoor te Gouda het loket voor het op gcveti van telegrammen geopend zijn van 8 tot 19 uur Met ingang van dienzelfden datum zal het loket voor zegelvcrkoop en spaarbank geopend zijn tot 18 uur i p v 16 uur KORTE BERICHTEN In Bussum zal voor Engelsche verpleegsters een verlofcentrum worden geopend In totaal werden door de geallieerden in den Atlantischen Oceaan 525 Duitsche duikbooten tot zinken gebracht Er zal getracht worden debeurshandel zoo snel mogelijk tedoen hervatten De helft van hetbij de Firma Lippman Rosenthal ondergebrachte Joodsche kapitaal isgered Op de drie mogendheden con ferentie te Potsdam zullen waarschijnlijk de volgende drie onderwerpen de hoofdpunten van hetprogramma uitmaken Regeling vangrenskwesties in Europa en behandeling aanspraken die Nederland België Tsjecho Slowaktje en Polenmaken op Duitsch grondgebied regeling van de politieke en militaire aangelegenheden ten aanzien van de vijandelijke staten de positie van de gebieden die Japan moet afstaan Rusland maakt o a aanspraak op Japansch grond gebied dat vroeger aan Rusland behoorde Na twee jarig verblijf in hetconcentratiekamp Auswitz is de bi kende radiozanger Bob Scholta inNederland teruggekeerd In IJmuiden is een Dtenschelogger aangekomen met 18 ton goederen voor het N V H Uit Brazilië wordt een schip verwacht met 6000 ton lijnzaad wol en tabak Uit Paramaribo is een tweedecontingent van het Vouwen HulpKorps naar Australië vertrokken omdeel te nemen aan den strijd in het verre Oosten Schade door Geallieerden In afwijking van het door ons in het nummer van 3 Juli gepubicecrde betreffende schade aangericht door geallieerde soldaten moeten verzoeken om schadevergoeding niet gericht worden tot de burgemeesters van de plaats van inwoning doch voor inwoners van de provincies N Holland Z Holland en Utrecht tot het District Office Servaas Bolwerk 10 Utrecht Tekort aau vrouwelijke werkkrachten in Engeland Aan vrouwen voor huishoudelijk werk in ziekenhuizen te Londen is met de Belgische regeering overleg gepleegd als gevolg waarvan de volgende week een eerste contingent van 300 vrouwen in Engeland zal aankomen ongeveer 14 dagen later volgt een tweede groep De oorlog in het verre Oosten Hedenmorgen meldde admtraalNimit2 dat opnieuw 1000 marinevllegtuigen aanvallen i ebben gedaan op de Japansche eilanden Hondo en Hokaïdo Britsche oorlogsschepen beschoten de Nicobaren terwijl deklandings vliegtuigen aanvielen op N W Sumatra Op Borneo is de Jap tegenstand bij Manggar ineengestort Nederl Icdi che troepen be heerschte het bij Balik Papan gelegen schiereiland Kariango LAi TSTE NIEUWS Groote spanningen tusschen Albanië en Griekenland Aloanië roept vier lichtingen op Duizenden Albaneezen zijn bij Agyro Castro de Grieksche grens overgetrokken CONiULT BUREAU VOOR TUBERCULOSE BESTF Oosthavaii 60 Gouda De preekuren zullen vooitaar wter gehouden worden Maandag en Donderdag van 8 tot 10 uur Dansschool cHOLTHUIJSEN Karnemelkiloot 46a Gouda Besloten Danscursus voor kantoor en winkelpersoneel Da avond lat nadar bapaatd wordan Verloofd TINY DREISSEN en GERARD SCHOLTEN Heerlen 15 Juli 1945 Heerler aan 210 Heerterbaan 231 Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm onze lieve Man Vader Behuwd en Grootvader Pleter Anihonis Hemerljck IB den ouderdom van 61 jaar Uit dier naam C J E HBMERIJCK Wensel Gouda 11 Juh I9 15 Burg Mertenislagcl S De teraardebeslcIilDg znl plaats hebbco Maandag 16 uil ua op de Algeoiccae Begraafplaats te Goxda te 2 43 uur VertreV vaa het iterfhuio te 2 uut Hiermede bctL igen wij onzen iiarte dank aan familie vnendeo en buurtgenocten voor de Innige deelname en cc ve e blocn en bij het overlijden van ons aller lieveling OTTO GERARD ramiiic BOFRE Gevraagd voor spoedige Indiensttreding FLINKE JONGEN ca 15 jaar voor winkel i n wijk bedlenlng Hondtfl fi Lev n niiddelciibedrl f Woïci f aat If 17 19 Goudi 2277 Het mec t gedraaide telefoonno van Gouda Expeditiebedrijf Vlug en Vaa dig GOUWE 1 8 en 156 Kantoor 1 Gouwe 128 Motorbootdicnst GOUD A DOR DRECHT en tusschengelegen plaatsen Hervatting van den dienst voor beurtgoed en passagiers VoarJüopige dienstregeling vanaf 18 Jiili Viin GOUDA Woeniriagmorgen 7 uur vanaf Gouwe 87 W J van Eljk Tel 2 i8 n DORDRECHT Vrijdaamorflcn 7 uur vanaf Mcrwckade 32 Lamers Telef 4021 De Ondernemer W J VAM EIJK Gouda ï Fceilcommliiici Buurtverecnigingen j I Voor de komende Feestdagen Bestel tijdig CONIFEREN IHUIA s BUXUS PALM BLOEIENDE I PLANTEM SLINGERS per meter voor ver J ï siering van straat plein eerepcort en gevel i ï Materiaal If bezichtigen op onderstaand idres j A nl T o ond r Beleefd aanbevelend G A van Tol I houd n t iii n GRAAF VAN BLOISSTRAAT 59 j FEESTELIJKE OPENING Café Restaurant DE BEURSKLOK Markt 40 op ZATERDAG 21 JULI a s Wi brengen een programma met MELODIE EN RYTHME onder leiding van FERRY de man van de 5000 successen TINl tAV I L de charmante revuester PIERRE DRIBSSEN solo accordeonist DICK MILLER en zijn solisten ZATERDAG 21 on ZONDAQ 22 JULI a s van half 8 10 uur Zondagmiddag matiné van 3 6 uur DE DIRECTIE Meubelfabriek te Waddinxveen vraagt voor directe indiensttreding geschoolde meubelmakers en leerling meubelmakers Tegen hoog loon Brieven onder nummer 1775 Bureau van dit blad DAD A AT WAS en IS het N Tl om hen die dienst r li nemen in hel Ned leger Gf ATiS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld ahffeiacA 2 05p m Vlot spr en schr In 8 mnd Fransdi steno middenst dlpl f 2 85 p m Ned en cor boekhouden f 1 p m Ncd Talen In tituat Rotterdam Grootsta I ii d rtandicha Initelllng BON No S4 GRATIS PROEFLES VAN ADRES J VereeY iging vqr Vrijzinnig Nederl Hervormden Zondag 15 Juli KLEINE KERK Peperstraat geen die ISt wegens spreekbeurt Ds DONKER van Moor drecHt om 1 0 uur in de St J4nskerk Vandt hedon zijn wij weer iele lonihch aan tesloten ondor no 2878 Gebr RaTSisteiB Siroop Kortk cd Baaketbakkcrij Ook verkoop van Chocolatnrlo