De Vrije Pers, maandag 16 juli 1945

Uitgave van Je Mulntleud il Het Parool Od Vclk De Vrl c Gedachte Vci Nederland De Wsar heid en Nieuwsoryancn Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 169 MAANDAG 16 ULI 194S E VRIJE PERS dTFICiEEL MÉbÈbfeELiKiöCKIbLAD vOOR GOUda Ehl OMÖtVirre Redactie L A V d Stcenhoven Mr A A J Ri ksen Adm 1 W van Loon Bureau arkt20 Gouda Tel 3098 Drukker Drukker Verzlil Gouda b T A D S NIEUWS Indië avond Er bestaat gelukkig groote belang ste ling voor Indië hetgeen wel bewezen is door de geheel met belangstellende gevulde zaal van de Beurs klok waar de Indië Studiekring Vrijdag j l een bijeenkomst organiseerde Deze bijeenkomst werd geopend door den voorzitter van boven genoemden kring den Hr v d Akker die de steeds sterker wordende band tusschen het Moederland en Indië schetste Tevens toonde hij de nood zaak aan van een zoo snel mogelijk bevrijden van ons grondgebied in het verre Oosten Nadat de leider van het Kront jonggezelschap Djawak Wajang eerst een uiteenzetting had gegeven over de Indische muziek eu er daarna Indische melodieën ten gehoore waren gebracht nam de spreker van dezen avond de Heer J M Sloos het woord In een leerzame uiieen zetting schetste hij de leefwiiie van de inheemsche bevolking haar cultuur gewoonten en industrie Duidelijk deed hij naar voren komen dat de Javanen op een zeer hoog beschavingspeil stonden terwijl daarentegen in de buitengewesten talrijke stammen nog als in het steenen tijdperk leven Tegenover streken waar de bevolkingsdichtheid zeer groot is zijn er gebieden waar men zeer weinig menschen aantreft Het meerendeel van de 200 000 Nederlanders die thans door de Japanners zijn geïnterneerd woonden op Java Door middelvan trans migratie tracht men de overbevolking in bepaalde gebieden op te heffen De industrialisatie heeft het probleem van de overbevolking vergemakkelijkt De Javaan bezit een groote handigheid en verwerft spoedig groote technische bekwaamheid De volks scholen hebben buitengewoon verdienstelijk werk gedaan en staan in de belangstelling van vele koloni seerende mogendheden De industrie in ons land b v de textielindustrie en de scheepsbouw is zeer nauw verbonden met de economische welvaart van Indonesië Het verlies van Indon ië zou voor ons land een bijna onherstelbare schade be teekenen Na de pauze werd er een serie lichtbeelden vertoond en werden eenige populaire Indische liedjes ten gehoore gebracht Oom Bram komt in Gonda Op 24 Juli as zal Kolonel M H Ducroo illegaal bekendstaande als Oom Bram op een nog nader te bepalen plaats jn Gouda het woord komen voeren Gezien het succe dat Oom Bram in tal van andere plaatsen in Nederland met ïijn interessante voordracht oogstte zal ook in Gouda de belangstelling ongetwijfeld zeer groot zijn Zwemsport Viijdagavond j speelde in hel zwembad te Waddinxveen het G Z C jeugdzev it3l tegen Gouwe 1 De gouwenaars wisten in een goed geapeelden wedsrijd met 2 1 de overwinning te behalen Uedcnamnd H iiuc zul Z K H Pilns Bernherd i oor Kadio Oranje een toespreek houden tot de leden van de B S Den commandanten wordt dringend verzocht hun manschappen zooveel mogelijk in de gelegenheid te stellen naar c eze toespraak te luisteren Ue geestelijke achtergroad van ons verzet Zooals wij reeds hebben medegedeeld zullen de stichters van de L O op 19 Juli a s in de Groote of St Janskerk spreken ovci De geestelijke achtergrond van ons verzet Op dezen avond zil de bekende doctor J H Jaat ima leider der Boskoopsche K P en L O het openingswoord uitspreken De belanstelling voor dezen avond is buitengewoon groot zoodat een ieder zich zal moeten haasten om in bezit van een plaatsbewijs te komen Jnbilenm Op 19 Juh as zal het 25 jaar geleden zijn dat de metaalwarentabriek Joh de Gruijl Zn Nieuwe Haven 181 op zeer bescheiden wijze werd opgericht Na 25 jaar is dit bedrijf tot een der moest moderne bedrijven op dit gebied in on land geworden Op 20 juli a s zal de Firma n a v dit feit des middags van 24 uur een receptie houden in het restaurant de Beursklok Kaas en fiets zonder bon Vrijdagmiddag verdwenen uit het kaaspakhuis van den kaashandelaar K 2 kazen van 5 h Kg De Heer S aan den Bleekersingel miste zijn rijwiel dat hij in een niet af gesloten schuur achter zijn woning had geplaatst Onteigening Burgemeester en wethouders van Gouda brengen namens het College van Commissarissen voor den Wederopbouw ter algemeene kennis dat in verband met het instortingsgevaar der betrokkenen perceelen tot onteigening van de perceelen P C Bothstraatnos 9 11 13 en 15 kadastraal bekend in Gemeente Gouda Sectie 1 nos 723 722 702 en 703 in belang van den Wederopbouw zal worden overciegaan Telefoon kamp Kaarsenfabriek Het gevangenkamp Kaarsenfabr te Gouda is telefonisch te bereiken onder de nummers 3744 en 3745 Herbenoemd De burgemeester heeft den Heer D J C Peeters hei benoemd tot hoofd agent rechercheur van Politie De heer H J Woudstra werd herbenoemd tot hulp keurmeester Dij den Keuringsdienst voor vee en vleesch Buurtvereenigingen nieuws De bekende buurtvereen Door Eendracht Saamgebracht is haar werkzaamheden weer begonnen Het nieuwe bestuur bestaat fit de heeren J de Jong voorz J Prevoo secr en L v Kersbergen Bockenbergstr 81 2e secr De bewoners van de Corn Ketelstraat t ae 2t H V Alplicnstraat richtten fcn butirtvereeniging op onder den n am van Oranievcr Margriet in estuiir wordt gevormd door de heeren P Slinger voorz L de Vries C Ketclstt 63 secr en L A Perdijk penn BUITENLAND De gicnte drie vandaag in Potsdam bijeen President Truman is gistertn per vliegtuig uit Brussel in Berlijn aan gekomn J ïmes Byrnes de minister van buitenlandsche zaken vergezelt hem Churchill is vanuit Bordeaux en Stalin en Molotoff zijn uit Moskou in Berlijn gearriveerd Eden en Attlee kwamen vanuit Engeland in de Berlijnsche hoofdstad aan Naar verluidt zal hedenavond de eerste bijeenkomst plaats hebben Er wordt verwacht dal de besprekingen te Berlijn minstens drie weken zullen duren De speciale correspondent van de Daily Mail seint vanuit Washington dat Truman aan Stalin een volkomen nieuw plan voor het beheer van Duitschland zal voorleggen Voorts zou hij van Stalin de belofte vragen dat hij de Russische infiltratie it het bevrijde Europa eo in het bijzonder in den Balkan beperkt en dat geen directe of indirecte pogingen zouden worden gedaan om Zuid Slavië Noord Italië of Albanië te communiseeren Truman is bovendien tegenstander van een Russisch zoowel als van een Engelsch Fransch bloV Truman door Nederlanders verwelkomd Zondagmorgen 5 uur passeerde president Truman met den kruiser Augusta Vlissingen De Kon Marine seinde een ecresaluut terwijl de commandant van de Kon Marine in Zeeland een telegram zond De burgemeester van Vlissingen seinde Nu gij de Scheldemonding z t binnengevaren de rivier die de sleutelpositie vormde voor den grooten aanval op Duitschland is het voor mij een groote eer aan U president van de Ver Staten van Amerika uit naam van de burgerbevolking onze eerbiedige groeten te zenden Moge uw aankomst in Europa bijdragen tot het opbouwen van de wereld in een geest van vriendschap tusschen de volkeren der aarde Rectificatie Wegens het wegvallen van een regel was het bericht in ons nummer van Zaterdag j l betreflende tewerkstelling van Belgische vrouwen in Engeland onleesbaar Het bericht moest aldus luiden Met het oog op het tekort aan vrouwen voor huishoudelijk werk in ziekenhuizen te Londen is met de Belgische regeering etc Liquidatie Het luchtbeschermingsblok 38 omvattende de straten Burgvlietkade en omgeving is geliquideerd Er werd besloten f 25 af te staan voor de oprichting van een blijvend gedenkteeken voor die stadgenoten die hun leven ieten voor de vaderlandsche zaak De Oranje buurtverceniging Burgvlietkade ontving het mjtcriaalwagentje en een gilt van f 20 Het aanwezige gereedschap zal aan N V H worden geschonken het brnndbljschapperaat aan de Goutisrhc Brandweer en het verbandmateriaal en de brancard aan de Goudsche ziekenhuizen en de E H B O DISTRICTS NIEUWS Oudewater O V S 1 U N I O 1 2 1 Zaterd gavond speelde O V S I een vriendschappelijken wedstrijd tegen haar plaatsgenoote Unio I De uitslag van dezen wedstrijd was 2 1 in het voordeel van O V S Het was een sportleven ontmoeting met beide vereenigingen beurtelings in den aanval Deze wedstrijd werd door een talrijk publiek bijgewoond Een gehouden collecte en entreegelden brachten f 650 op Dit bedrag kwam aan N V H ten goede Voetbaluitslagen van Zondag O V S IIY F C II 3 1 O V S I Y F C I 2 2 Rehabilitatie Ingezonden Enigermate verwonderd waren wij bij het lezen van de rehabilitatie in De Vrije Pers van 26 Juni 1945 Niet dat wij oordeelen kunnen of willen over de politieke betrouwbaarheid van den heer Bolk maar wel over diens koe waarvan de feiten zich als volgt voordeden Op den bewusten Donderdag kwam ter taxatiemarkt te Gouda de heer Bolk en echtgenoote en de heer P Verkerk laatstgenoemde ia dienst van den landstand Bij koe no 6 ter waarde van f340 kwr m de gei oemde Verkerk bij de commissie en zeide daarop beslag te leggen voor de Kleine Betuwe Een poos later werd een betere koe aangeboden getaxeerd op f430 waarop dezelfde Verkerk zeide de eerste vrij te geven en beslag te leggen op de Laatste en wel voor het zelfde doel Toen de afgifte niet vlot ging omdat het abnormaal was werd er bijgehaald de heer Qual een Duit scher Deze schreef achter de koe een bewijs waarop de koe werd afgegeven Ter verduidelijking diene dat enke koeien mogen worden afgegeven aan georganiseerden en wel op een door den bureauhouder van het desbetreffende district afgegeven aankoopvergunning welke de heer Bolk niet had Het blijkt dus dat de koe op onrechtmatige wijze vas verkregen en spoedig weer op de taxatiemarkt terug kwam na 5 Mei j l en aan een bonafiden afnemer ter hand gesteld werd H N de Goey J C Moons A Stuurman Noot van de Redactie Wil hebben den li cr Bolk in kennis gesteld met bovenst dnd aiuk Hl bevestigde de julMhcld van den ing van ziken doch voegde er aan loc dat hl niet wiSt dat P Verkerk NSB er was Hl meent te mogen zeggeu dat de verkiijglug niel on Ircchtmatlg wai al wns de weg over den bureouhouder de normale De verklaring dat de koe op normale wijze was vefkrcgen een mtdedceling die wl zie Ingeiondin stuk piaaislen werd afgel fld door een fersoon wieni autoriteit naar zl n zeggen gedragen werd door een zekere Instantie Deze Is door het hoven Maande gcrcctilïcecid Holder de bolder nu gaat de koe op zolder en hiermede achten wl de discussie gesloten