De Vrije Pers, dinsdag 17 juli 1945

No 170 Uitgave van e Mjlntlendrnt Het Parool Ons Volk De Vrije Gedachte Vril Nederland De V aa held en Nieuwsorganen Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et DINSDAG 17 JULI 1949 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VÖOR GOUDA F K OMÖfVIWiS Redactie I A V d Steenhovcn Mr A A Rijksen Adm 1 M van Loon Bureau Markt20 Gouda Tel 3098 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda blijfplaats siert deed booren Het was een indrukwekkend moment Prof Koningsberger hierna sprekende wees op het groote werk dat de doktoren Steijns en Tellegen hier hadden verricht C r t voor de gijzela irs later voor de gevangenen hetgeen hen zelfs een verplaatsing naar het kamp te Vught bezorgde waar zij echter onverpoosd hun arbeid voortzetten totdat de eerstgenoemde naar n strafkamp in Duitschland werd doorgezonden Zij waren beiden weer in ons midden en spreker deelde mede dat de gijzelaars hadden besloten in het gebouw van het Seminarie te Haaren een eenvoudige gedenkplaat te doen aanbrengen waarop hun namen zouden worden vermeld als herinnering aan hun goed werk voor de Nederlandsche gevangenen Spreker noemde dit vaderlandsliefde van de beste soort vaderlandsliefde die niet geëtaleerd werd met verschillende felle kleuren die ons onaangetj am aandoen zooals heden helaas zoo dikwijls het geval was doch vaderlandsliefde die kwam uit het hart omdat men niet anders kon Nadat dr Steijns mede namens zijn collega Tellegen had dank gebracht werd nog medegedeeld dat binnenkort een gedenkteeken namens de gijzelaars zou worden onthuld op de heide bij Goirle waar in den vroegen morgen van den 5en iig 1942 de 5 eerste gijzelaars den dood vonden door het moordend lood van onzen vijand Gezamenlijk werd het Wilhelmus I Goudsche b irgerij Zaterdag 21 Juli gezongen waains mtn ter Brabantsche koffietafel toog Na den middag ging men naar St Michelsgestel w iar de Gijzelaars de tweede episode van hun verblijf b nnen het prikkeldraad hadden beleefd In het dorp hingen de vlaggen uit en de bewoners stonden allen aan de deur om het gezelschap toe te juichen Ook hier werd onder leiding van het hoofd der Gemeente den bezoekers een buitengewoon gul en gastvrij onthaal bereid Thee Bossche Koek belegde broodjes perziken en cigareiten werden met kwistige hand uitgedeeld Allerwegen heerschte de prettigste kout Men zag er Prof Goudriaan Prof van Holk oud minister van Buuren de gebroeders Willem en Hendrik Andriessen de vele Brabantsche geistelijken die getoond hadden zulke uitstekende kameraden te zijn verheugd over het weerzien en daaraan onomwonden uitdrukking gevend Spontaan werd besloten tot een groote reunie van allen die gedurende den oorlog gegijzeld zijn geweest Inderdaad bleek hoe goed de geest gedurende de afgeloopen jacen v as gev it en van harte werden de wooiJen van Prof Koninpsberger ondersteund dat die geest ook zou doorwirken in het geheele Nederland sche volk om tot eer spcedigen wedefopbouw van ons volk te komen De initiatiefnemers de Utrechtsche G zelaar3 verdienen een woord van war h Me voor hun plan en d uitstekende wijze waarop het ten uitvoer was gcb acht Wij Goudsche fijzeldats zullen den 13 en Juli 1945 nietlicl rgeten van het maandinkomen uit en ygj j Biss hop van s Hertofjen PrioB Bernhard sprak tot de B S Gisteravond heeft Prins Rrrnhard in een radiotoespraak zijn dank overgebracht aan de B S Hij zeide dat wanneer de B S er zich niet als oorlogsvrijwilliger meldt zijn taak als ten einde moet worden beschouwd De Minister van Oorlog zal in de komende weken nadere mededcrlingen doen over den wederopbouw van ons leger De overschakeling van een bijzondaren op een meer normalen toestand zal in het begin vreemd en onwennig zijn Wij moeten echter onze geesteshouding tegenover de problemen van de geallieerde wereld duidelijk bepalen De Nederlandsche regeering kan met aller medewerking Nederland s herrijzenis tot een feit maken Bankrckeiiingeu gedeeltelijk gedeblokkeerd Zooals wij gisteren reeds in een gedeelte van onze oplage konden mededeelen heeft het ministerie van financiën een gedeeltelijke deblokkering van de bankrekeningen toegestaan Het betreft hier v eiknemers pen =ioentrekkenden en geuieters van lijfrenten die over Juni een salaris pensioen of lijfrente hebben ontvangen van niet meer dan f 333 33 netto hetzij geheel of gedeeltelijk in bankbiljetten van f 100 Zij kunnen zich met een in tweevoud geschreven verzoek richten tot den inspecteur der belastingen in wiens ambtskring zij wonen De instanties welke het geld hebben afgedragen dïenen op de verzoeken een erklariug te stellen Wordt het verzoek door den inspecteur ingewilligd dan ontvangt men een exemplaar terug De bank betaalt dan schrijft eei nieuw ontvangstbewijs waarop uitbetaalde bedrag in mindering s gebracht Werknemers in dien3t van de overheid of semie overheidsinstellingen kunnen zich zonder tusschenkomti van den inspecteur der belastingen wenden tot de bank Dit geldt ook voor hen die overheidspensioen ontvangen Werknemers pensioentrekkenden en genieters van lijfrente wier inkomen worJf uitbetaald over een langcen termijn uan één maand kunnen indien deze termijn op 9 Juli 1945 nog loopende was ten verzoek indienen wriarbij dezelfde bovengenoemde verklaringen moeten worden overgelegd In hun geval kan ten hoogste worden ontdooid 75 pet van het inkomen over de eerste maand waarvoor het inkomen geldt en 100 pet over de resteerende maanden Door oorlogsgeweLl getroffenen die op of na 1 Maart 1945 een uitkeering of een voorschot op een uitkeering ter zake van oorlogssch idc hebben ontvangen kunnen onder overlegging van een verklaring vandebtttokkenschaiieenc uOtt commisi ie een bedrag terug ontvfingen tot ten hoogste de bedof lcle uitkeering of het bedoeld x oor chot Bit schiapers kunnen zich onder o van hun pcrsoonsbewij aafit hun beroep blijkt wend n lOt den nspecteur der belastingen ten einde met diens goedvinden een bedrag terug te ontvaügen van ten hoogste f 500 Réunie der Haarensche Gijzelaars Op 13 Juli 1945 op den dag a 3 jaren geleden waarop zij door deDuitschers werden gegijzeld z n degijzelaars die ondergebracht warenin het Groot Semenarie te Haaren N B bijeengeweest Van de ongeveer 750 die toen van hun vrijheidwerden beroofd waren er 450 opgekomen Een prachtig resultaatvoor de initiatiefnemers vooral gezien de transportmoeilijkhedcn Opallerlei manieten waren ze gekomen zelfs op de flets metsurtogaatbandenlMaar ze waren er op de plek waarzooveel met elkander was doorgemaakt maar waar zooveel vriendschap was gesloten en banden warengelegd voor het geheele leven Het was een even stralende dag als voor drie jaar toen de vijftien Goudsche gijzelaars werden weggevoerd Nu gingen ze weer helaas was de club kleiner We misten onzen Jan C den Boer en Piet Fijn Tegen elf uur was men op de plaats van samenkomst waar de koffie werd geserveerd De oudgijzelaars begroetten elkaar gezamenlijk zocht men de gemeenschappelijke kamers op herinneringen werden opgehaald Blijde gezichten als men elkander v eervond ernstige rekken ais men hoorde dat deze was gefusileerd of die in het concentratiekamp was overleden Maar boven alles domineerde de vreugde van de verlossing van ons vaderland en de geeit van goede verstandhouding die het leven in het gijzelaarskamp Haaren zoo had gekernmerkt Om kwart voor 12 werd aangetreden op het kleine voetbalveld De gastheer van dezen dag Mgr F N J Hendrikx Vicaris Generaal bosch verwelkomde ons De Kerkherinnerde aan de historische plaats waarop men stond Op dit terrein nl vccd op 15 Aug 1942 door den kamp commandant medegedeeld dat 5 gijzelaars w o Willem Ruijs en 3ennekes die in Haaren waren ondergebracht dien morgen waren gefusileerd Spreker memoreerde de groote ontroering die zich van allen meester maakte toen dit bericht het eerste van dien aard ons werd gemeld Later zijn c nog anderen onschuldigen op dezelfde wijze door onze overweldiger n ora het leven gebracht Dez gebeurtenissen hebben de gijzelaars vaster aaneengesloten Met groote waacdeering herdacht Mgr Hendrikx deze mannen die het bougste voor het vaderland had en gegeven hun leven Moge hei eeuwige licht hen verlichten aldus besloot spreker zijn toe praak die gevolgd werd door eenige minuten van doodsche stilte wiarin alleen een vogel zich tusschen het dichtt bladerdak van het mooie geboomte dat deze ver De bovenvermelde uitzonderingen op de blokkeeiing der f 100 biljetten gelden uitsluitend voor die gevallen waarin de betrokkenen niet over andere geldmiddelen of over bankof spaarbank legoeden beschikkenTegen degenen die in liun verzoek oujuiste opgave verstrekken zullen door het Militair Gezagimaatregelcn worden genomen op grond van het besl it op den bijzonderen staat van beleg BUITENLAND Voorloopige Besprekingen te Potsdam Churchill en Truman hebben gisteren hun eerste voorloopige besprekingen gehad Het bericht van de aankomst van Stalin in Berlijn was voorbarig Truman en Churchill hebben afzonderlijk een rit door de stad gemaakt Het was de Duitsche burgers verboden in de omgeving van het gezelschap te komen Truman schijnt bereid te zijn om aan Europa de diensten van de Vereen Staten aan te bieden om Europa weer op dreef te helpen Hij vraagt daarvoor de vreedzame samenwerking van de Europeesche volkeren Zoodra Truman in Amerika is teruggekeerd zal hij een volledig verslag over de conferentie uitbrengen STADSNIEUWS Nel Oosthout koxit in Gouda Utile Dulce schrijft ons Nederland is vrij I Het Goudsche Gymaasitim is vrij en wenscht uiting te geven aan zijn blijdschap Maar hoe kan men met naderende overgang en tot voor kort dreigend eindevamcn op eigen kracht een feest in eikaar te zetten Daarom noodigden wij Nel Oosthout uit om voet ori en alle belangstellenden uit de Jacoba het kind van HolLïnd van Paul van Brederode te spelen Mevrouw Oosthout behoort tot de kunstenaars die bij het instellen van de Kultuurkamer principieel gebleven zijn en is daarom de laatste jaren alleen clandestien opgetreden ook in Gouda nu mogen wij in haar voor t eerst het vrije tooneel begroeten Na afloop van de voorstelling die gegeven wordt in cie bioscoopzaal van de Reunie zal het fee t worden voortgeret op eigen terrein mtt een bal in het Gymnasium Moge het oude gebouw weergalmen van onze vreugde en ons in dit ongewoon aspect dierbaarder worden dan ooit tevoren Shag n Fantasie Zaterdag heeft een controleur van de C C D twee heeren aangehouden die een groot aantal pakjes Belgische shag vervoerden H v d L uit Alphen a d Rhijn had 80 half onsjes in zi n Hetstasch zitten terwijl P G V uit de zelfde plaats een jute zak vervoerde met het respectable aantal van 614 pakjes Zij hadden f 4 per half ons betaald die zij in opdracht van een groo ten onbekende uit Nootdorp hadden gekocht en bestemd waren vol gcns hun beweringen voor de N B S Pc inbeblaggenomen shag was uit Rotterdam afkomstig Loopend naar huis Zondag j l zijn twee per onen aangehouden die wel een rijbewijs en vergunning hadden maar niet voor dezen dag Auto en vergunning zijn in beslag genomen