De Vrije Pers, dinsdag 17 juli 1945

kitilci uog ia leven t KcD Amcrlkaan ch dagbladcorrcsvondent seint u l Mor U d t voln n h c ut R noï Airus net zo floed als zeker is dat Hitler en Eva Braun dfe 1d mannen kleeren gestoken was In Argentinië aan lani zijn gegaan en zich bevinden op een groot Duitsch landgoed in Patenor Perhimpoenan Icdoneaia ladoncsische kaHstavond in Concordia Gisteravond gaf de Indische vereeniging Perhimpoenan Indonesia een kunstavond in Concordia Het programma bestond in hoofdzaak uit kunstzinnig uitgevoerde dansen en Krontjongmuziek Het is niet de Indonesische kunst nog meer dan met de onze zóó dat men verecheldene malen er kennis mee moet hebben gemaakt om deze kunst werkelijk en op haar juiste waarde te kunnen chatten Ondanks dit heeft het buitengiwone programma op alle aanwezigen een voortrcfFclijken indruk gemaakt In de Indonesische dansen is het gebaar en de houding kenmerkend Zij vervangen zooals deleider van het gezelschap in zijn openingswoord vertelde geheel en al het gesproken woord De uitgevoerde dansen afkomstig uit alle deelen van Indonrsië geven een juist beeld van de hoogstaande beschaving en het tw k ontwikkelde kunstgevoel van o i iheemsche bevolking Naast de Golèk Javaanschc dans de Pentjak fgevechtsdans op Sumatra de Menaii liefdesdans op Celabes de buitengewoon indrukwekkende Tari Piring rijstdans in de MinangKabaux e a gaf het gezelschap ter afwisseling krontjong melodieën waarvan er enkele op zeer bescheiden wijze werden mee gezongen Door het houden van dergelijke avonden zal de belangstelling voor ons schoone Indonesië zeker worden gewekt De Goudsciie Luciitvaartciub In eeu vlotte causerie vertelde Don derdagavondj l de Heer H J Zeelt Z een en ander den leden van d u er een der modernste sporten het Zweefvliegen Allereerst zette hij de eenvoudigste grondbeginselen van het vliegen zooals weerstand draagkracht luchtdichtheid enz op heldere wijze uiteen Hierna besprak hij het eigenlijke zweefvliegen de historische ontwikkehng de opleiding de verschillende manieren van starten en de belangrijkste pre taties Dai er dank zij de verschillende kunstnatige en natuurlijke hulpmiddelen zooals vliegtuigsleepstart thermiek wolkenstijgwind opwaartsche luchtstroomingen e d groote mogelijkheden aanwezig zijn blijkt wel uit het feit dat vluchten van meer dan honderden km niet meer onmogelijk zijn Tot bssluit toonde de spreker nog eenige lichtbeelden welke het gesprokene toelichtten Aan het begin van dezeu leerzame avond besprak de heer Mooyenkind de mogelijkheden die er voor Nederlanders bestaan bij de luchtmacht in Indiè Burgerlqke Staod GEBOREN 13 Juli Wilhclmuj B zoon van W A Pteters en G U Bekker N Haven 7 M Juli Antoniiis W J C zoon van W A de Jong en C R Smit C Ketelstraat 31 15 Juli Pleter C lOon van P A Goeuhart en G A M Leeflang DaCoat kade Nelly C dochter van M de Knikker en E Eiler Vogelenzang 60 Ja A S zoon van J A van 0 en en J Wildeman Gansitraat 12 Maarten C zoon van M van Mannekes en D Wassing Houtm plantaoen U Pieternella C dochter van P Heimans en C Dijksman Gouwe Z S OVERLEDEN 15 Juli J G Haverkamp 72 wed van C A Schotborgh G Jue 73 wed van P M Hornis A M Slop 59 wed van J van Bochovc Otticiëele ubiicatles Touwijziagen pettoleum D p L üieum wederverkoopers tn de provincies Noor Holland Zuid Holland en Utrecht dienr i de van het publiek ontvangen bonnen 111 rood en blauw en R 24 van de M G koau v lkc v un 9 Juli t m 4 Aug a a recht geven op hi oopen van z f petroleum geplak p opplakvellcn de verschillende soorten bonnen bl elkaar op eeo vel doch gesorteerd bi den dlstrlbutiedien st m te leveren tegen toewijzingen Deze inlevering waartoe dagelijks gelegenheid bestaat dient te geschieden in veelveuden van 4 bonnen met een minimum van 40 stuks Restantbonnen kunnen bij latere bon aanwijzingen tezamen met nieuwe bonnen worden ingeleverd De toewijzingen welke de dlstributiedienst verstrekt zijn voorzien van een distributlpzegel en het ste ipel van den dlstributiedienst aas voor en achterzijde Op de toewijzingen komt geen vervaldatum voor De wcderverifoopers worden op de door hen ontvangen toewijzingen door den petroleum groothandelaar verder her bevoorraad Provinciaie publicatie Tan het departement van landbouw en visaciierlji De inneming van oliezaden van den oogst 1945 De gewijzigde omstandigheden hebben er toe geleid dat ten aaantD van de inneming van oliezaden van den oogst 1945 kan worden overgegaan tot een regCiing waarbij de handel wordt ingeschakeld zoowel bij den aankoop i er oliezaden van den teler als bij den afzet dier producten De teler mag zijn oliezanen voor zoover geen zaaigoed vri verkoopen mits de verkoop geschiedt aan een handelaar die beho t tot de vakgroep groothandel in granen hetgeen deze door ov rlegging van zijn bewijs van lidmaatschap van die vakgroep kan bewijzen In df bestaande afzetregeling voor zaalgoed wordt geen wijziging gebracht Voorts staat het den teler vrij de door hem geteelde oliezaden voor eigen zaai aan te wenden Verwerkers die vroeger re htstrceks bij telers hun behoefte aan jliezaden plachten te dekken worden ia de gelegenheid gesteld dit thans weder te doen Bij den aan es verkoop mogen tusschenpersonen behoorende tot da vakgroep tusschenpersonen in granen tbemiddeling verleenen Bi aankoop vanden eler zenat ue koopcr een dupiicaat koop I Hi n plaatselijken bureauhouder van het distriet waarin de teler woui S 3 Is De handelaar is voorts verplicht zijn ontvangsten en aatvcijngcn van o it iawcii gespecificeerd op een wcekstaat op te geven welke hij moet inzenden aan ófB plaatse lijken bureauhouder van zijn district terwijl hij maandelijks een recapltulatlestaai aan het elfde adrei moet inzenden De verwerkers koopen hetzij van den handelaar hetiii Indien zij d lartoe bevoegd zi n van den teler op toewijzingen aangezien de rcgcering de bestemming van het product in de hand wcnscht te houden Her vervoer dient tn Zcsuwsch Vlaanderen en In een strook langs de Belgische irens In Brabant en Limburg gedekt te zijn door yi leideblljetten waarvan de bloes aan de handelaren zullen worden verstrekt De teler verkoopt het koolzaad tegen richtprijs van f 45 per 100 Itg welke geldt veor een gezond product van gemiddelde kwaliteit met een bezetting van 3 pet en een vachtgehalte van 14 pet op basis levering voor pand of voor wal kooper De verwerker koopt het koolzaad op de basis van een prijs welke wordt gevormd door den richtprijs verhoogd met een totale marge van ten hoogste f 4 75 per 100 kg Deze prijs is gebaseerd op levering boord vrlj leverancier voor rezond koolzaad van gemiddelde kwaliteit met een bezetting van 1 pet en een vochtgehalte van 11 pet Uitreiking Noodkaartcn 5e serie aet inlcgTcUca De leider van den Distributiedienst Gouda deelt mede dat uitreiking der Noodkaarten Se serie en inlegvellen zal plaats vinden in het Gymnastieklokaal der tl K Scholen Peper itraat te Gouda Medegebracht dienen te worden de Tweede Oistributiestamkaart of Noodstamkaart geen inlegvellen en de afgeknipte bon D 07 rood of blauw van de MG kaart De uitreiking zal plaats vinden voor de namen Aafjes Bontenbal op Woensdag IS JuliBoodeDitmarsch Donderdag 19 Dockum Groningen Vrijdag 20 Groed Hoyng Maandag 23 Huber Konijnenburg Dinsdag 24 Koch Louws Woensdag 2S LubbePhllips Ooaderdag 26 Picko v d Schouw Vrijdag 27 Schrader Ui ttenbroek Maandag 30 de Vaal Vijver Dinsdag 31 V d Waag Zijst Woensdag 1 Aug Klachten over het uitreiksn kunnen nadat men zich van den uitreiktafel verwijderd heeft niet meer lo behandeling worden ge PASSAGIERS EN GOEDERENDIENST Gouda Amsterdam v v GEMEENTE GOUDA Gevraagd wordt een concierge voor het gebonw Artl Legl Jaarwedde f 1 450 plus vrij wonen water vuur en licht SoUioitaties gericht aan Burgemeester ei Wethouders in te zenden aan den Burgemeester voor 25 Juli a s Bezoek alleen na oproeping GouJa Zaandam v v GEMEENTE GOUDA Jongelui die in aanmerking wenschen te komen voor plaatsing op de lijst voor administratieve betreliltingen bij de gemeente gelieven zich schriftelijk te wenden tot de AFD PBKSONBELSZAKEN onder varmelding van leeftijd diploma s en verrichte werkzaamheden Goederendienst Gouda Rotterdam v v Vereenigd2 expeditie ondernemingen Regcntcaaeplantaoen 2 3 Goutla Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ome dcKhter PIETERNELLA CORNELIA We noemen haar Nellie P HEIMANS Rijwielhandel Gouwe 248 16 Juli 1945 Herfcn behaagde het den Heere na eon langdurig geduldig gedragen lijden van ons weg te nemen onze lieve zorgzame Moeder Behuwden Grootmoeder Znster Behuwdzuster en Tante Johanna Gcettruida Haverkamp Wed vanConitaotAatob SchotborsL In den ouderdom van 72 jaar Uit aller naam Familie SCHOTBORGH Gouda 15 Juh 1945 2 H VBO AlpheDtlTtat 9 r terBBidebesteliing zal plaats hebben l V DoQderdsQ 19 juli as opdsAlg BcgraaFplaali te 1 45 iitir Heden behaagde net den Heere van onze zijde weg te oenen na een ernstige ziekte toch nog onverwachts onze geliefde Vader Behuwd en Grootvader de Heer JOHANNES VALK Weduwn van CLAEINA VERDEL In den ouderdom van 76 jaar Abbeacs 1 Valk Val Seaers Amatetdatn M Valk A Valk Noocdill Lisie A C Seoeai Valk F 1 Segeis Couda M I Valk Reeuwllk 1 Valk M Valk v d Wi tn f lelnkioderén Gouda 15 Juli 1945 Graaf Plotlsweg 67 Geen bloemen De begrafenis zal D V plaats hebben WoeusJ B S 1 2 uur vanaf het sterfhuis te 2 45 uur op de Algcineene Begraafplaats te Gouda Heden overleed tot onze diepe droefheid na een smartelijk geduldig gedragen lijden onze lieve Man Vader Behuwd Groot en Pleegvader AART DB GRUIJL eerder weduwnaar van Adriana Johanna van Nifterik in den ouderdom van 68 jaren Namens ellen DE GRUIJL STAM Gouda 15 Juli 1945 Vierde Kade 83 De tcraardebestelllog zal plaats hebben Donaerdag 19 juli a s te 2 uur vanaf het sterfhuis te 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Alleenstaand long zakenman uit randgemeente Gouda zoekt Huishoudster plro 30 35 jaar Kind geen bezwaar Brieven oflder no 1778 bureau van dit blad N V Rccdcrij DE IJSEL v C G VANDERGARDgj DienstregeSing Goederendiensten ingaande Maandag 16 Juli 1945 Gouda Rotterdam v v Van Gouda Van RottïTdam Dinsdag Vnjdag 6 30 uur v n Woensdag Zaterdag 12 uur m Gouda Utrecht v v Van Gouda Dinsdag Vrijdag 12 uur m Van Utrecht Maandag DoniJerdag 5 uur n m Gouda Lcidea Den Haag Delft v v Van Gouda I Dinsdag Vrijdag 12 uur m Van Den Haag Maandag Donderdag 5 uur n mVan Delft Zaterdag Woensdag 12 uur tn AANBRENGKANTOKEN t tSOUDA Gouwe 80 Tel 3152 UTRECHT Nieuwekade lel i2736 Turfslngel2 3161 EN HAAG ROTTERDAM Fljnjekade 25 Tel 180889 Oosterkade 45 Tel 27075 DËIsPT Houitulnen 15 Tel 198 Pajsagieftsdienst Gouda Rojtterdam v v w i tuaachengelegen i ilaalae i Dejelijka behalve Zondags Van GOUDA Oude Veerstal 7 uur v m 4 30 uur n m Van rTF RDAM Spaanschelcode 7uurv m 4 3 u n m Vcitrek van GOUDA Regcnteaseplantsoen 2i Maandag 9 uur v m Dinsdag 9 uur v m Vertrek van Gouda Regenteaaeplaataoco 2i Dinsdag 9 uur v m Vertrek van Gouda Regeateaacplnntaocn 2 1 Dinsdag 7 uur n m Vrijdag 9 uur v m BBWINDVOBRING Wid S C de GMi Wolfftrs en Fam G Hol Walifers Allen die gulden of gouderen onder zich hebben van of betalingen verschuldigd ztjn aan dan wel preten i i hebben ten laste van Wt 5 S C Dt GAST WotHers en ar G MOL Wolffers belden gewoond ht bcnd s m GOUDA Cappenenteeg 2 die i i ilp v4n vóór 1 Auguitui 1 945 opgave n d = r ten kantore van den bewindvoerder Mr J I van Doorninok RagenteiCQptantso tn no 26 De Bowindvoerdpr 1r J I VAN DOORNINCK CmEIGENING BURGE MEESTiiR EN WETHOUbERS VAN GOUDA biengen oum HB lietCoUrae vea CoiDoilSfi iriiaen voor den Wederopbouw tn algenuft QC kunnla dat In rhand met het Instort n gage vaar dtrbctrol canerci clen tot oatel nlng van du percccten P d Roth ttaat aoB 9 I 13 en l5 kaïl strau l ektn t In Gemeente Gouda Sectie I noi 71 722702 CU 703 In het boJnnfl vaa den Wederopbouw zul worden ovciQtr an BuraemeeiKer eo Wethoudfra vootu Semd IA MES De Stc etnrla V N AS Gouiila it htii 19 15 Gevraagd bij de NV BRINKMANN Juffrouw voor liet schoonhouden dei kan toren en tevens voor assIstijui L van de huishoudster Aanmelden kaLtoorPeperstaiit il Vertrek van AMSTERDAM Singel 320 t Dinsdag 10 uur v m Vrijdag 10 uur v m Vertrek van Zaandam J Keezer Damkade Vrijdag 8 uur v m Vertrek van Rotterdam Baljon N Haven N Z Vrijdag 10 uur v m Zaterdag 10 uur v m De jnadscke Gymnasiasten Vereeniglng UTILE DULCI geeft op Zaterdag 21 Juli des avonds om 7 30 uor in de bioscoopzaal V d Reunie een TOONEELAVOND waar HEL OOSTHOUT zal optreden la J COBA het kind van Holland van PAUL VAN BREDERODE Na afloop balluhetGymnailunToeganga prija voor niet lcdea f 1 25 Kaartco te ver krijgen bif bet Beiluar Ftuwceleoaiofiel 36 en dei avondü aaa de zaal TER RUILING In zeer goeden itaat zljade haertnichoenca eo paatoffeli m 4J 44 voer hoofle heereoHckocDcn eo of tri J enen m 16 m L Bothaitraal 3 een pjnr bruine m TiTncn hooge hak tn iï i qh n vooi BLtiueaen met I hakken m 37 Vondclitrant 20 een paar hri feiïichoBnen ai II tQêo voor hooge w rk ch fufn r 42 Sttf nherflen ZoumaiMlraat fi en petrnleui rootc kotki p il met 4 pitten voor ctn I I V Leeuwen MiiUWüweg 28 Reeuwijk 1 II 17 43 o de kwaK iJiocncu tn 3t meuhurchkaie IIS DIVER3t J Verluico ZUvcrcd ketiin tfr i ict aquamnrllüteentje gaaadc Vün HpogiCraat naar het poi ltanloor TcgMi beloonlng terug te bes bil A Kelcbard Mosstraat 22