De Vrije Pers, vrijdag 20 juli 1945

SPECIEL UDGAVE FREDAG 20 JULI 1945 DE VRIJE PERS FRI PRESSE REDAKTION L J A VAN DEN STEENHOVEN Mr A A J RiJKSEN PRESSE B A VERZIJL GOUDA BUREAU MARKT 20 GOUDA S feÉv t Danskere Velkommen Welkom Denen De Nederlandsche in het bijzonder de Goudsche bevolking heet U Denen van harte welkom in onze stad Wij hopen dat wij de Deensche gastvrijheid één van de meest markante eigenschappen van het Deensche volk die zich ook nu weer manifesteert door 500 Nederlandsche kinderen uit te noodigen in de korte oogenblikkcn dat gij hier zijt kunnen benaderen Maar laten wij allereerst zeggen dat wij de Denen zeer erkentelijk en dankbaar zijn eenerzijds omdat een deel van onze ondervoede kinderen In Denemarken mogen gaan bijeten en daardoor weer op krachten zullen komen maar anderzijds ook omdat de band tusschen Denemarken en ons land daardoor zoo zeer verstevigt Wij Nederlanders hebben in de afgeloopen vijf jaren der Dultsche bezetting en gij weet in welke male onrecht toen begaan werd met bewonderirg gadegeslagen hoe de Denen streds de rechten van de menschheid hebben verdedigd Het doet ons genoegen U in ons land te lienl Den hollandske og isaer Goudas Befolkning byder Dem Daoskere h ertelig Velkommen tU vor By Vi haaber at vi i den korte Tld De opholder Dem her tilnaermelsesvis kan udfolde den Gaestfrihed som er en af det danske Folks mest fremtraedende Egenskaber og som nu Igen viser sig ved at indbydc 500 hollandske Börn Meo lad os forst og fremmest sige at vi er Oanskerne megel taknemmelige fordi en Del af vore underernaerede Bom faar Lov at spise tilstraekkelig i Danmark og derved at kommesig men djrnaest ogsaa fordi de mellem Danmark og vorf Land knyttede Baand derved overordentüg forstaerkes Vi HoUaendere har i de forlöbne tem Aar af den yske Resaettelse og De ved i hvor stir Udstraeknlng derblev begaaet Uret med Beundring set hvordan Oanskerne hele Tiden har forsvaret menneske hedens Rettigheder Det glaeder os at se Dem 1 vort Land I Er Is een mooi land waarop breede beuken groeien nabij het zoute Oosterstrand Het wendt zich in heuvels en In dalen het heet het oude Denemarken en het Is de grond van Freia Deensch volksliedje Oversaettelse H H Kirchhelner Der er et yndigt Land det staar med brede Böge naer salten Osterstrand Det bugter sig I Bakke Dal det header gamle Danmark og det er Pre jas Sal Dansk sang