De Vrije Pers, vrijdag 20 juli 1945

Uitgave vau Ie Malnticndi ü Ilct Harooi Ons olk De Vrije Gedachte Vri Nederland De Waarheid en Nleuwsoryanin Weekabonnement 25 et luos c nummers 10 et No 173 VRIJDAG 20 JULI 194S DEiVRiJEPERS üffTCÏfÉt MEDEDEELINGEN3LAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L A V d Stcenhovcn Mr A A I Ri ksen Adm t M van Loon Bureau Markt20 Gouda Tel 3098 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda De geestelijke achtefgrond van ons verzet STADSNIEUWS V N V revue Das Gunstig Met een in de nieuwe Schouwburg opgevoerde revue waaruit i leek dat het kazerneleven van de V N V ers nog niet zoo heel uitdrogend heeft gewerkt namen de 2e ond rgronsche werkers van elkaar en van hun sympatiseerenden en vrienden afscheid De buitengewoon vlotte afwerking van het programma droeg voor een niet gering deel bij tot het welslagen van dezen avond Decostuums en decors waren behoudens een enkele uitzondering zee goed te noemen De komische rollen deden de zaal vaak schudden en de naam Da s Gunstig alle eer aan Dan waren er nog Jazz profeten die bij hun optreden eenige goede zangnummertjes voegden en de juiste stemming voor het na de revue gegeven bal wisten te brengen De cabaret nummers ve toond door de V N V öirls bewezen dat dit dan sen werkelijk een vèk is Niettemin was hun optreden in de boerendans b v te waarderen Namen van meewerkenden willen wij niet noemen met uitzondeiing van die van Jaap Maarleveld aan wien het succes van dezen avocJ voor een groot deel te Janken is Allen die meewerkten hebben a naar hun capaciteiten het beste laten zien Ook aan de zwoegers achter de coulissen een woord van waardeering Da s Gunstig eindigde met een zoowel aardige als mooie finale terwijl het applaus dat hierop volgde duidelijk uitdrukking gaf van de groote waardeering van de aanwezigen Met een bal in de zaal Kunstmin werd de avond besloten De kantonrechter vonnist In ons nummer van gisteren kwam in het verslag van de kantongerechtzitting een onjuistheid voor De bezetten heeft nl de voorwaardelijke veroordeeling HET gehandhaafd hetgeen niet wi zeggen dat de kantonrechter geen milde straffen mocht opleggen De geldboete die tegen den motorrijder D werd geëischt bedroeg geen f 15 doch f 150 Gouwenaars in Zweden Wij ontvinqen een nieuwe lijst van Gouwenaars die gezond en wel In Zweden veitoeven Het zijn de heeren D Blok 23 7 192 t Boomga rdstr 87 W Pietcrs 29 8 1910 Kuiperslr 30 A V d Goes 29 12 1929 Boschwrg 128 Ouwerkerk 1 9 1923 3e Kade 115 KI V Netten 12 10 1916 Tollensir 136 R Nedcrend 24 91923 Vlamragslr 46 j Nieuwcnhulzen 24 10 1923 Muilenp Wijziging voetbalprogramma In afwijking op ons bericht van Donderdag j l zal de wedstrijd om den bevrijdingsbeker welke Zondag a s gespeeld zou worden tusschen Olympia en Gouda Zaterdag a s des avonds half acht op het Olympiaterrein plaats vinden Winkelier gcuuldigd In Amsterdam hebben laatst erkentelijke wijkbewoners op enthousiaste wijze een winkelier gehuldigd die gedurende den oorlog niet in het zwart gehandeld nii t onder de toonbank vandaan verkocht en nooit iets geruild had en die al zijn artikelen trouw tegen den normalen prijs aan zijn klanten leverde en hen zooveel mogelijk ter wille was Zoon witte raaf is ook Gouda rijk in den persoon van den winkelier W Verblaauw op de Spieringstraat die met ouderwetsche degelijkheid en verkwikkende goed Donderd agavond had in de St Janskerk een bijeenkomst plaats waarop het woord werd gevoerd door Pater L Bleijs en Ds F Slomp Zoowel uit Gouda als uit plaatsen in de omgeving waren talrijken n iar de St Jan gekomen om de beide toespraken aan te hooren Onder de aanwezigen merkten wij o m op de kern leden van de L O burgemeester Mr Dr K F O James Mevr James v d Hoop en vertegenwoordigers van het Militair Gezag de heeren J J Vriessendorp Dijkhoff en Ouwerkerk De bijeenkomst werd geopend door Dr J H Jaarsma de leider van de Boskoopsche K P en L O In zijn openingswoord zeide hij dat het Nederlandsche volk in den strijd voor waarheid en recht een principieele houding had aangenomen en niet heeft willen knielen voor dtn nationaal socialistischen beul maar dit alleen voor God heeft willen doen Er werd een minuut stilte gehouden waarin de aanwezigen onze gevallen strijders herdachten waarna hij de houding van den Nederlander schetste zooals deze bij den opbouw en in de verderen toekomst behoorde te zijn Het mag dan niet gaan om persoonlijke eerzucht of om verheerlijking van de illegahteit als een speciaal ras al zal de stuwende Kracht van de illegale leiders noode gemist kunnen worden maar het belang van het geheele Nederlandsche volk moet voortdurend in het oog worden gehouden Namen deden er in het verleden niet toe Op de daden kwam het aan Zoo zal het ook in de toekomst moeten zijn Na dit inleidend woord nam Lodewijk Pater L Bleys het woord Hij schetste hoe het verzet in Nederland eerst plaatselijk was ontstaan Het georganiseerde landelijke verzet ontstond pas toen de bezetter het Nederlandsche volk voor de keus stelde vóór of tegen Gezamenlijk kozen wij het laatste en gezamenlijk werd de strijd aangebonden Overal n ons geheele volk openbaarde zich dat onvoelbare en toch merkbare verzet waartegen de Duitscher machteloos stond Het groeide tegen alle verdrukking in Jammer was alleen dat voorname groeperingen en organisaties zich en bloc afzijdig hielden Hoeveel invloed had het ambtenarencorps niet kunnen uitoefenen indien het als één man stelling had genomen Nu moest er individeel worden ge moedigheid voor zijn afnemers gedaan heeft wat hij kon de inkomende goederen altijd eerlijk ter beschikking stelde die van geen ruilen en zwarte prijzen wilde weten en die in gevallen van ziekte en moeilijkheden een trouwe hulp was die deed wat in zijn vermogen lag en nooit één cent meer rekende Nu bij het invoeren van de vnje keuze van winkelier z n zaak weer is gaan draaien hebben de bewoners van de Spieringstraat hem kun warmen dank voor alle goede zorgen willen toonen door met een bloemenhulde aan hun groote waardeering uitdrukking te geven werkt Van welk een onbereken baren winst zou het geweest zijn indien de landelijke pohtieke en sociale organisaties in den tijd toen zjj nog niet waren opgeheven een schaduworganisatie hadden geschapen in den moeilijken strijd die ons volk ging strijden Ook bij deze organisaties waren individueele uitzonderingen evenals in ons ambtenarencorps doch als organisatie hielden zij cp te bestaan toen de bezetter hen ophief Hoeveel invloed had onze dagbladpers niet kunnen uitoefenen doch zij staakte haar felle caiepagne tegen het na tianaal socialisme zoodra de Duit schers ons land binnenvielen Slechts enkelen hebben de roeping begrepen Van welk een ont zettende waarde zou het geweest zijn als allen hun taak hadden ge kend De basis van ons verzet is gelegd door de houding en het voorbeeld der Cnristelijke kerken Toen nog slechts weinigen er aan dachten zich te verzetten teeketiden de kerken appèl aan en namen zij steüing tegen hetnationaal socialisme Van den aanvang der bezetting af hebben de kerken hun iaak begrepen Deze houdinq is voor ons volk vooral omdat er openlijk vanaf den kansel werd geprotesteerd van enorme waarde geweest Zij bepaalden de houding van ons Verzet dat zoo typisch verschilde met dat van de Maquis waarmede spreker kennis had gemaakt Het Fransche verzet werd in de eerste plaats gevoerd omdat het tegen Duitschland ging Wij streden doelbewust tegen het nat socialisme In Frankrijk was het mogelijk dat er een verzetshouding ontstond legen Engeland omdat het nationale clement het sterkst was In Nederland was zulks niet mogelijk omdat wij In de eerste plaats streden tegen de leer van het Derde Rijk De krachten die in onS land in de illegaliteit zijn gewekt moeten aldus spreker ingeschakeld worden bij den opbouw van ons land In de illegaliteit kwam het niet op namen aan Hier zag men zich zelf niet op de eerste plaats doch het belang van ons volk en de grootheid van ons vaderland Indien de opbouw in dezen geest wordt ter hand genomen dan zal wat zoovelen gevallen strijders in hun laatste uur hebben gehoopt hun sterven niet tevergeefs zijn Het verslag van de toespraak van Ds Slomp wordt morgen gcplaatsr Centrale jeugdbeweging A s Zaterdagorganiseertde C J B voor jongeren een spelmiddag Plaats en tijd van samenkomst Stationsplein 3 uur Zondagmorgen 8 uur vertrekken de leden der C J B vanaf het Weeshuis Spieringstraat naar de Waterhaan voor dans en leekenspelrepetities Luchtbeschcrmingsblokkcii geliquideerd De luchtbeschcrmingsblokken 11 en 12 omvattende Tiendeweg Zeugestraat Nieuwe Mdikt Wilhelminastraat en tusschengelcgen straten hebben 50 pCi van hun kassaldl vermaakt aan het Roode Kruis en 50 pCt aan een monument voor gevallen oorlogsslachtoffers van Gouda Het bluschmateiieel werd aan de Goudsche Brandweer geschonken Uitslagen Damlust G J Batbier C Molenaar 1 1 M Vermeulen A Frankrijker 2 0 M Zijlstra P Schouten 2 0 J L Bol P Tom 0 2 J Backer H v Eik 0 2 A Kooij H V Haaren 2 0 A Boer F Abbee 2 0 S J Schrooder N v d Wouden 2 0 A Beuzekom P Verboom 2 0 BINNENLAND Benzine toewijzing voor Augustus De rijksinspecteur van het verkeer in het district Zuid Holland maakt bekend dat aanvragen tot het verkrijgen van een hoeveelheid benzine voor de maand Augustus a s voor het personenvervoer dienen te geschieden met gebruikmaking an een daartoe bestemd formulier hetwelk door de rijksverkeersinspectie te s Gravenhage en te Rotterdam benevens ten kantore van de A B D agenten wordt verstrekt Bedoeld formulier moet door belanghebbenden voor 1 Aug worden ingezonden ten kantore van de rijksverkeersinspecties personenvervoer Sophialaan 11 te s Gravenhage Na toewijzing worden machtigingen tot het betrekken van een hoeveelheid voor de maand Augustus aan de aanvragers toegezonden zoodat persoonlijke bezoeken achterwege kunne bleven Examcii M U L O De regelingscommissie examen M U L O uitgaande van de ver eenigingen voor M U L O en christelijk M U L O roept de candidaten die niet op een opleidende school zijn vootbereid op zich voor 28 Juli 1945 aan te melden aan het bureau M U L O Wagenweg 216 te Haarlem Ir Louwes outvaogt baitenlandsche journalisten Op uitnoodiging van Ir S L Louwes directeur generaal van de voedselvoorziening is vanmorgen een tiental verslaggevers en verslaggeefsters van Engelsche en Amerikaan sche bladen in ons land gearriveerd De bedoeling van dit bezoek is de buitenlandsche journalisten een indruk te geven van den toestand waarin ons land op het oogenblik verkeert wat betreft voeding landbouw en industrie GelditiEameling N V H van 23 28 JULI a s Geeft en helpt daarmea getroffen landgenooten