De Vrije Pers, vrijdag 20 juli 1945

Loonvorderingen op firma s in Duitscbb id Het Verbond van Werkers is een grootscheepsche actie aangevangen voor hen die noj loonvoru rinücn hebben op licma s in Duitschland welke actie reeds eeniye honderden gedupeerden met vorderingen van verscheidene honderdduizenden guldens omvat Ieder die nog eenige loonvordering op firma s in Duitschland heeft wordt verzocht zich bij deze actie aan te sluiten en zijn geval schriftelijk of mondeling mede te deelen aan het Verbond van Werkers Emmapark 9 Den Haag Het mijnengevaar blijft bestaan Gisteren is opnieuw een logger ten prooi gevallen aan zeemijnen Ten N van Borkum is de logger Din Hcder 250 op een mijn gevaren en verniel J Drie opvarenden werden gedood Twee personen konden worden gered Een logger die te hulp snelde ont 5napte aan vernietiging dooi het net waarin een mijn terecht was gekomen snel af te kappen Goede vorderingen op Wakheren In den afgeloopen nacht is een der diepe geulen ontstaan door de dijkbreuken bij fort Rammekes afgedamd Dank zij het gunstige weer heeft men hier met de dijken goede vorderingen gemaakt In den laatsten tijd werd er ook s nachts voortgegaan met opzuigen van zand door 2 zandzulgers waarvan de een binnendijks en de andere buitendijks is gelegen Het herstel aan de Nollen dijk bij Vlissingen vordert eveneeni goed Het gat is reeds tot de helft teruggebracht n bij laag water kan men reeds naar de overzijde van het gat loopen Algemeen verwacht men dat bij gunstig v eer de nooddijk bij de Nollen binnen enkele wekrn voltooid zal zijn en er bij vloed geen zeewater meer ken biiiticnstroomen Bij Vlisslngen wordt nu reeds gei puid BUITENLAND Ds coni rBDüs te Poi d m Reuters speciale correspondent seint uit Potsdam dat de besprekingen een vlot verloop hebben Er wordt verondersteld dat de voornaamste vraagsi ikken op het oogen blik Duitschland betrelïen Officieel nieuws is er niet binnengekomen Gisteravond verscheen er een Ame rikaansche krant met een groote kop Officieel nieuws uit Potsdam Hieronder had men een groot wie vlak opengelaten Truman heeft Generaal Omar Bradly naar Potsdam ontboden Eden kon ten gevolge van een ongesteldheid de Britsche parade gisteren niet bijwonen KORTE BERICHTEN In Lübeck Is een groep van 24C0 Nederlanders uit het door de Russen bezettedeel van Duitschlanu aangekomen Zij zuilen zoo snel mogelijk naar Nederland worden overgebracht In Londen is men van meening datFranco het geen honderd dagen meer uithoudt De kabinetscrisis in Belgic is nog nietopgelost Men betwijfelt of de katholiekenin de nieuwe regecring zullen wenschen zitting te nemen De Nationale Feestdag welkemorgen gevierd zou worden naar aanleiding van den eersten Koning der Belgen is afgelaat Hpt proces tegen Petntn z l een dezer dagen aanvangen Hij r ordt ervan bcschul diyd de wdpenjtlLstandsvoorwaarden onder teekend t hebben de Hransche bases in Syrlc en Tunis overrjcleverd te hebben terwijl hij Fransclie vliegvelden in de Levant ten besciiil kir i vip Hm vijand elde Bo vcnJ H r h i I cvoj ht t vuren ic iddcn DISTRiBUÏiaNlEUWS Offlclcele bonnenlljst voor de 3c week van de 8ste periode 1945 van 22 t m 28 Juli Publicatie voor het Diifict Gouda omvattende de Distributiekringen Alkemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d Ij ssel Gouda Haastrecht Krimpen a d II se Schoonhoven W erden bon 141 142 15 tn 15S 100 gfam brood 159 600 gram biscuits R 29 250gramrijitofkinderracpl 143 200 gram bloem R 30 125 gram suiker 1 tablet chocolade of 55 gram gebroken chocolade 7 I melk en 1 L karnem R 31 4 liter melk 147 148 ea 16D i kilogram aardappelen 100 gram versch vleesch of 4 oz 112 gram vleesch in blik of 4 oz il2gram visch in blik 4 oz 112 gram vleesch in blik of 4 oz 112 gram Nieuw aangewezen bonnen tot 4 Aug 151 125 gram boter 152 153 n 154 125 gram margarine 155 100 gram kaas Nog geldige bonnen t m 4 Aug GC 501 en GB 501 inkyv i t melk De levering van rijst ot kiudermecl is afhankelijk van den voorraad bij de winke llers de keuze berust derhalve niet bij het publiek O de bonnen 149 zal zoo mogelijk versch vl esch worden afp lcverd Is dit niet mogelijk dan wordt vleesch of visch in blik verstrekt Hl derlncming nan de warme manltltden tilt Centrale Keukens moeten aldiar de bunnen 147 148 en 160 aan nieuwe iiardap pelen woic rn Ingeleverd De mnrtiarlrc cp de bonnen 152 153 en 154 moet gekocht worden bij den detaillist waar men destijds bon K i heeft Ingeleverd Bij bet koopeu Ier overige artikelen is men vrij in de keuze van den winkelier Zelfverzorgers moeten op locr de distributiediensten adu te geven d peii aldaar inleveren graan 141 142 157 158 en 159 vlee ich 149 150 melk 146 R31 aardappelen 147 148 en 160 De bonnen zijn met ingang van Zondag 22Jull geldig er mag evenwel reeds des Zaterdags 21 Juli op worden gekocht met uitzondering van de arti kele i melk en aardappelen welke eerst Maandag 23 Juli mogen worden gekocht Winkelters echter die bereids Vrijdag 20 Juli op deze bonnen zouden verkoopen zullen niet worden her bevoorraad Officiëelc Piblicatics Pootaardappelregellag 1945 De pootaardappelrcgeling voor den oogst 1945 zal in groote trekken gelijk zijn aan die van den oogsr 1943 De centrale regelingen zooals deze in het noorden en westen des latjds zijn gehouden vervallen derhalve De handel in pootaardappelen kan reeds voorloopige afspraken maken doch zal daarbij rekening moeten houden met de omstandigheid da de prijzen welke op de verhoogde consumptie aardappelprijsen zullen zijn gebaseerd nog vastgesteld moeten worden Het afleveren en ontvangen van pootaardappelen blijft daarom voorloopig verboden Verloten Mraiband met inscriptie Conthry v Pemen ter Gedachtenis Tegen belooning terug te bezorgen C V DAM Weth Venteweg H 32 Verloren eea rookerskaart Tegen hooge belooning terug te bezorgen bij A BERKOUWER Haastr Dijk D 51 post Gouda Voor Uw deelneming betoond bl het overlijilen van onze geliefde Dochter Zuster Behuwdzuster en Verloofde Adrlaaa Jahiaaa van Hofwcaca zeggen wi U hartelijk dank Uu ll alaai VAN HOFWEGEN Gouda ali 1945 Corn Ketcllliaal 56 Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboortevan een zoon KEES d e bij het H Doopsel de namen ontving van ConeliBAatoains Maria lacobus lohunei J VAN DEN HONDEL M J VAN DEN HONDEL van Velzen Nieuwe Havea H Verloofd RIE TAMMER en KEES BLONK 1945 Gouda 22 Juli St lobstraat 8 L Tiendeweg 7f J W BRAAK en H Ch VAN BRINK Nette eaov man ongev bS jaar Ned Hervormd zoekt KOSTHUIS Brieven Huwelljlclvoltrekking Woen dag 8 Auguitna B 9 op het GemeeDtchuia vaa NlcuwGlonekcQ So k jollcDs t rnat 12 Uivinhout Dotpsstt C 7 i 17 Juli 45 gem NleuW GmDeken Toekomitlg adres Soeek Kleinrand 15 Heropening WONING INRICHTING FRANS BIK Zaterdag 21 Juli 11 uur Lange Tiendeweg 2 Tel 3286 Gouda Alle voorkomende reparaties Stoffeerde ij Meubelmakerij Gordijnwerk Nette KANTOORJUFFROUW gevraagd Eenigszins bekend met boekhouden Stoomwasscherij De Groote Zwaan Bleekerssinsel 66 Gouda NIEUWE SCHOUWBURG v N v Revue Da s UHSii 3e Opvoering op DONDERDAG S6 JUNI 8 uur n m Prijzen Loge 3 Stalks f2 50 Frontbalcon ƒ 2 Achterbalcon ƒ 1 50 Galerij 1 Kaartverkoop en plaatsbespreken DINSDAG 24 en WOENSDAG 25 JULI 10 tot 12 uur Batig ealdo voor het N V H SHchtiog 45 en Fereschold enDankbaarheid Voorziet U tijdig van plaatsen Stoomwasscherij De Groote Zwaan vraagt NETTE MEISJES PARAAT WAS en IS het N T I om hen die dienst netnen in het Ned leqer GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH 2 05 p n Vlot spr en schr in 8 maanden Fransch steno middenst dipt 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Ecrs i c al nu Nationaal voor alle afdeelingen Gratis proefles van naam no adres te Vooraanstaand zakenman In het Westen des laods met uitgebreide relaties en ruim 10 ervaring In den verkoop van kaas zoekt werbïndins met kaasfabrikant of groothandelaar die een product brengt goed van naam en kwaliteit Beoogt wordt agentschap voor de Westelijke provincies Uitvoerige brieven met condities onder no 2028 bureau van dit blad OPENBARE VERKOOPiNG Op MAANDAG 2i ULI 1945 dei nam 2 nnr veilen wij GOUD ZILVER en JUWEELEN Op DINSDAG 34 lULI I94S des v m 10 uur MEUBILAIR ANTIEK SCHILDERIJEN TAPIJTEN enz Veilingondernsmine Varhagen Noordelnde Y09 Dan Haag Kijkdagen Zaterdag ca Zondag 21 tn 22 luh vao 10 4 uur FEESTELIJKE OPENING Café Restaurant DE BEURSKLOK Markt 40 op ZATERDAo 21 JULI a s Wtj brengen een programma met MELODIE EN RYTHMF onder leiding van FBRRY de man van de 5000 successen TINI LA VEIL de charmante revuc stcr PIERRE DRIBSSBN solo accordeonist DICK MILLER en zijn solisten ZAÏE ÜAQ 21 en ZONDAG 22 JULI a s ï n lialf 8 10 uur Zo dajmiddag matind van 3 6 uur de DIRECTIE Abonneert U op De Vrije Pets SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDA TEL 3750 VRIJDAG envaltand d genvar ioonan wij waar da maast INTERRESANTB ACTUALITEITEN lednc weck een nieaw ptogramma Toegang voor alle laaltijden Plaatibaspreking 1 uur voor ledere voorstelling Middag en AvondDoosstellingen vanaf 3 uut Vanof heden zijn wij weer tele niech ie bereiken onder ITOiI ï ilïSöo 2934 KWEEKEPIJ G MOLEMAN Groof Floriswe $ Ind ie en wij Koloael M H DU CROO van de afd Indische Zaken vaa het Mllltaii Gezag zal op DINSDAG 24 JULI a s io de zaal van de Beutaklok iagang St AatboDieatraat apiekcQ over boveageaoemd onderwerp Hl zal U loUchten over Wat gebeurt er in Australië 7 Wat zijn de plannen In verband met de bevriJdlDd vaa Ncd tndle 7 Welke plannen zijn er voor de tockomat Et Is gelegenheid voor bet stellen van vragen Dez4 avond li vooral vaa belang voor alleo die naar Indlc willen Kaarten ztjn io beperkt aantal verkrijgbaar blJ het secretariaat vao V I V Gonwe 69 bet secretariaat van den Ihdle Studlekrlog Ooaihaveo 40 es b de Sectie Voorltchtlog van het M G Oosthaven 53 Gevraagd Winkeibedieode m voor Kantoorboekhandel Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten Dr ond no 2025 bureau v d blad MEISJE gevraagd voor halve dagen Hoog loon VAN STRATEN Westhaven 16 ïï REEDIJK Arts Afwezig tot en met 30 JULI D V P tjes DIVERSEN Aaagcbodtn ccn vrije slaapkamer voor oil prrioon in of z pension brieven oodar n 1680 bur vn dit blad H K Krontlonflband Vf6 gt dames en heerenleden Alle inHrumentcn Aanmelden joli v MiiaTeo Gaosstraat ft Veilorïn iwofte Vulpen ve aJoedeU op de Zcugeiiraat Tegen bclooning terug te bes T V Vlltt Zeuflestraat 78