De Vrije Pers, zaterdag 21 juli 1945

flagiante inbreuken op de Internationale wetI wordt een toewijzing voor 1 rantsoen 100 PREDIKBEURTEN Zondag 22 Juli l lj Ned Herv Kerk Si Janskerk 10 uur v i Dï J de Voo van Bechd bevest ging van D M C Koolc namiJdag 5 uur Ds M C Koole intrede Westerkerk Geen dienst Vereen van Vrijzinnig Herv 10 30 uur Me Ds C F 1 homsen Groot zangkour Vereeniglng Cilvl n N m 4 uur Ds Japchen uit Waarden Remonstr Geref Gemeente v m 10 30 uur D J Nienhuis Evangelisch T utlierschc Kerk v m 10 uur Ds I blmnn Donderdag 7 30 uur avonagebtd Oud Kath Kerk lO uur pistooi Jhkes Geref Kerk lOenSu ds P C t iBiink Geref Zondagschool Jozef Gioen van Prlnstererschoo Groenccdaal van wart voor 3 tot kwart voor 4 uur VrDgem Gtref Kerk vm 8 30 uur ennm 4 uur in de Rcmonsti kerk VoorgangerDs J Smclik vai Den Haag Dinsdagavond 8 uur Evangelisatte bijeenkomst In gebouw Daniel Geref Gcm StaLlonswcg 10 en 5 uur Da De Blols Chr Ger Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Ned Ger Gemeente Turfmarkt i4 Zondag 10 en 5 uur ds Joh v Welzen Woensdag 7 30 Vri e Evang Gemeente 8 3C uur v m in de kWne kerk Liturgische Jeugddienst 5 30 uur geb Zeugestr 38 Ds H C LeepWoensdai 25 Juli des middags 3 uur Gebedsuur LegT des H lls 10 uur vm Helligings dienst Leider H Hul g Openlucht Samenkomst Nieuwe Markt 7 30 Optnbare Ver lossingssamenkomst Dokters en Apothekersdienst De Zondagsdienst wordt waargenomen door de doktoren Eijkman Westhaven 63 en dr Kettler Gouwe 113 De Apothekersdienst wordt waargenomen door Apotheek P Weijtr Gouwe 131 Vrijwilligers oor Indië Op Majndag 23 Jul as wordt voor vrl wliligers voor indit de mogrlijkhtld geopend 7lch aan het Vrijwllii jersbureau Bleekers singel 51 te melden In de afgeloopcn weck hebben cenige hoode den B t ers zich hici laten inscliri ven BINNENLAND Pnnb Bernhard heeft gisteren iidtuens H M de Koningin aan generaal Crearer bevelhebber hte Canadeesche leger het Grootkruis en de Orde van Oranje Nassau angeboden BUllRNLAND Verklaring van Van Acker Gisteravond heeft de Belgische ijremier oor het parlement len toespraak gehouden aarin hij den koning deels verdedigde deels ainviel fïij sehetste het moeilijke leven van den kun ig ortt aanving In den voiigen wereldoorlog oen hij In het leger meestreed tater verloor hi zijn geliefde viouw weik erhes hem buitengewoon trof Openlijk verklanrdc van Acker dat koning Leopold zijn land niet had verraden Wel genie hl niet linger het vertrouwen en de autoriteit om ziin hoo c plicht te vervullen Hij heeft vergissingen begaan doch Ik herhaal oat tiij zin land niet verried hoewel hij ondanks de Dultsche bezetting bleef Hij geloofde In een Dult5 he overwinning en verliet het land niet om de regejrmg te volgrn De koning heeft de gevoelens van het Belgische volk geschokt door naar Duitschland te gaan welk land met Hellip In oorlog was Zi n huwelijk schaadde zijn prestige bij het volk Zoo n huwelijk wordt door den man i de straat niet i vaard Misschien wel in een lomai maar niet in zijn eigen koningshuis Tijdens bezetting zou de koning een symbool van zijn lijdend volk moeten zijn ge we st Hij was echter niets van dat alles Hl verze te zich niet eens tegen de meest geving als liet deporteertnvcm burgers Zijn protest kwam laat en was weinig overtui gend aldus enkele uitlatingen van den Bel ghchen premier DISTRIBUTIE NIEUWS De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt bekend dat vooruev eck 3n 22 28 Juli as bon 46 is aangewezen voor het koopcn van 2 liter melk en boven dien echt geeft op het koopen van 1 liter karnemelk Met ingang van 22 Juli a s worden in plaats van bonnen voor 125 gram versch vleesch zonder bon bonnen aangewezen voor iOO gr m i rsch viceseh zonder bon of 4 oz li2 gnm v ecsch of viich in blik Ranisoenbonnen geldig voor 100 gram v ersch leesrh zonder been geven dan in plaats hiervan ook recht op 4 oz 112 gr viccjch of visch In blik of 8 oz 224 gr Meat and Vegetablrs of Irish Stew Van M at Hash ontvangt men eehter 4 oz 112 gram De Dir v d Voedselvoorz maakt bekend dat detaillisten die destijds gewoon waren droge biscuits welke zij van fabr kanten betrokken te verkoopen in de week van 22 t m 28 Juli as bij de pla itselijkedi vrioutie diensten voorschottoewiizin en voor biscuits moeten afhalen Deze voorschottoewijzingen zullen worden afgegeveu op b sis van de ingeleverde bestelbomen K 05 rood Per bon K Oj rood zal een toewijzing voo 8 rant soenen biscuits worden gegeven vermeerderd met 10 pet Voorts moeten detaillisten in kaas de kaas bonnen 130 reeds in de week van 22 ten 28 Juli as inleveren ter verkrijging an toewijzirgen Dit houdt een fw iking in van de normale regeling volgens welke de e bonnen eerst in de week van 29 Juli te m 4 Augustus a s ingeleverd zouden moeten worden Tenslotte worden in de week vaii 22 t m 28 Juli as vootschottoevvijzingen voor ei poeder uitgereikt op basis van de ingeleverde bonnen K 05 rood en blauw Per bon K 05 gram elpoeder uitgereikt vermeerderd met 10 pet In dit verband wordt er op gewezen dat voor elpoeder toewijzingen van artikel 39 taptemelk zullen worden verstrekt KORTE BERICHTEN hr ia overeensttmming bereikt inxakede geschillen welke aanleiding gaven tot deitaktngen te Rotterdam De cischen van heturt ntlfprogram ijti IngewÜligd De staking o de Londeoschc haven dreigt zcli uit te bereiden naar Liverpool en an dtrc Engcisrhe havens De groote De nsche hulpactie voorNederiancl hteft 20 millioen gulden opge hrncht Dt helft hiervan is voor den staatgefourneerd He gtld is met alleen bcKtemdvoor Ipvcnsmlddclen doch ook voor huisraad en kleedint hO NtderLmdsche kust vaarders en vc rts een a nlaI binnenschepenzullen voor het transport zorgen Dr Vlaamsche collaborateur AugustBorras Is ter dnod veroordeeld Tevens moethl een st hadeloo stellinq an 20 millioenfrancs betalen Rtiitcis correspondent in Berlijn scint dat naar 2i n meening reeds zeer belangrijkedingen te Postdain zijn bereikt De berichten stilte is no3 steedi niet üpnrhcven Churchill en Stalin hadden geheime besprekingen die 3 uur duurden LAATSTE B ERIC HTEN Het vertrek van de Denen Hedenmorgen n qen uur waren de 35 leiders en leidstert v er op de Markt aanwezig Enkele vrachtwc s varen geladen met levpnsTilddelen die de gasten hadden inedegevoerd Deze zi n m Gouda gelost Uit een gesprek met een van de leidsters bleek ons dat de kindereu In vocantiekoionie huizen tn Randers Viborg en Lemvig in Jutland 7ullcn worden ondergebracht In deze huizen 2i n Hollandsch prekende leiders en leidsters aanwezig Hoe snc de correspondentie zal gaan was niet bekend A het mogelijke zal worden gedaan om de kinderea zooveel mogenlijk te laten schrijven Op een en ander komen wij Maandag nog nader terug Hel gioote bliidschop geven wij kennis van de geboorte vbd oazea Zoon Jfohaanu Theodora Jacobu H 1 POIET Johnny E POLET v d Pool Addle Gouda 18 lull 1945 Splerlngatraut 133 Tl dell k adrei Si a ztl P vll ota Vrijdag 3 Augustus h®pen onze gelie de Ouders enGrootoudeis D V OUDSHOORN E v OUDSHOORN de Keijzer den dag te herdenken waarop zi voor 35 Jaar in het Huwelijk traden Hun dankbare kinderen en kleinkind Heden is van ons heengegaan onze lieve Man Veider Be huwd en Grootvader Adrianu Barthplomeus Jacobua Leeflang In den ouderdom van 70 jaar Uit aller naam C LEEFLANG van Leeuwen Gouda 19 uli ig JS Zwarteweg 56 De begrafenis zal plaats hebben Maandag 23 uU as op de Algem Begraafplaats te 2 uur Vertrek van het sterfhuis te 1 15 uur Heden overleed tot onze diepe droefheid onze lieve zorgzame Moeder Behuwd en Groot moeder Elizabeth Christina Hecrkcns Weduwe van TEUNIS BOBRE In den ouderdom van 70 jaar Familie BOEHE Gouda 19 Juli 1945 De teraaidtbcstelllng zal plaats hebben Maardag 23 juli as te 2 30 uur op de Algemecne Begraafplaats te Gouda Voor de vele blijken van deel neming bij het overlijden vanonzen lieven Man Vader Behuwd ea Grootvader den Heer DIRK VAN DIJK betuigen wij langs dezen weg unzen hartclljken dank Fam VAN DIJK Gouds Doclestradt 32 DANKBETUIGING Allen die mij bij het overlijden van mijn min en bij de overbrenging van zijn stoffelijk overschot van hun deelneming blijk gaven zeg ik hiermede hartelijk dank C C H DE KORTE de Rooy I aogs dezeo weg betuigt ondergeteekeade ook namens zlln vrou xljn haïttl ken dank aan de Firma Verzl voot tie mooie cadeau ontvangen ter gelegcnhc d van oubZ Ivertn feest T véns het College van Kerkvoogden der Ned Herv Kerk het personeel vrien den buren en kennissen onzen harte ik n dank voor de mooie bloemen en planten ons geschonken Ook de muziekvereen De Koile Akkereu en de Buurtver en voor de aardige attentie en verder allen d e ons dezen dag tot een onvergetelliken hebben gemaakt onzen oprecht gemeeod n dank Ook namens miln beide zoons voor de bewezen belangstellii g biJ iiun behouden Ihü skomst uit Duitacblan 1 P C VAN DER ME DE Boschweg 28a Wi betuigen onzen harteüiken dank aan de fam A Schrltvers van Middellantstraat 5 a n de fani B den Ouden van Middellant straat 20 aan de fam I de Riike Noot hoven van Goorstraat 42 en aan de fam A C van der Linden Ke lerstraat 44 voor het zorgvuldig bewaren van in bewaring genomen goederen gedurende den tlid dat wij moesten onderdulketv waardoor deie goederen niet in handen van den vijand zijn gekomen W KNECHT agent van Polite lo verband metons vertreknarrdegemeente Baarn is het ons niet mog Ull van lie velenden en kennissen pcrioonlijk afscheid te nemen Wij willen hen die er prijs op tellea om van ons afscheid te nemen gaarne daartoe gelegenheid geven op Mapodag 23 Juli as vanaf des namiddags 2 uur aan ons tegenwoordig adres Groenewcg 61 W lECHT Voor de vele blijken van belangst van familie buren kennissen en in het bijzonder de fa A Dekkeren person bij mijn terugk uit Duilschl betuig ik mijn hartelijken dank L Kraan Vossiusstraat 83 Langs dezen weg betuigen ij onzen hartel dank voor de vele gelukwcnschen en de bloemenhulde bij onzeteruflk uit Dultschl onderv Jan V Jevereo Moordrecht Gerrilv Jeveren Hiermede betuig Ik mijn hnriel dank aan familie vrienden kenn en buurtgen voor de vele bloemen en belangit bij mijn terugk uit Duilichl Jac de Kwaadsteniet Vossiusstraat 17 Een ieuer dis meent in het beiit van be wijzen te zijn dat ondergeteekeode speciaal bevi end wal met Oudenaard of in relalle tond mat ds S D wordt hiermede opgs roeyen deze te brengen bij dtn P O D te Gauda Iedere laffe en slaloaze betichting achter den rug zonder redeaea zal najergcteektnde tan koste vao alles strafrechterli k laten ver volgen als laster ERW N SCHARF KRUGERLAAN no 165 tildeni de hcicttlng gewoond hebbent e Sophift V d Goud ifr at no 53 tt Gouda PARAAT WAStinIShetNTI om hen die dienst ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld BngeUch fiOSp m Vlot spr en scbr in 8 rnnii Fraasch steno niiddenst dtpl f 2 85 pm Ned en cori boekheuden f 1 p m Ned Talen Intitituut Rotterdam Grootste Naderlandsche insteltlng BON No S4 GRATIS PROEFLES VANt ADRES TE Vs Feeitcommitsies Buurtverecnigingen V oor de homtnde Feestdagen Bestel tijdig j CONIFEREN THUIA s BUXUS PALM BLOEIENDE PLANTEN SLINGERS per meter voor ver sieiing van straat plein eerepoort en gevel Materiaal te bezichtigen op onderstaand adres f Aanleg on onder Beleeld aanbevelend G A Vail To J houd an lulnan GRAAF VAN BLOISSTRAAT 59 Moreehaltan 2 OTRECHT N V A T O v Cend en Loot Ter kennis van het publiek wordt gebracht dat THANS weder vetvoer van vrachiitnkgoedecea mDHelitk i van en de eeitc A T O talloni in de provlnciea Ni o d Holland Incl Texelj Zuid Holland tn Utretbt Onze plaaisclijkc kantoren en ag ntschappen verstrekken gaarne nadere inlichtingen DF DIRECTIP Afd Gokida NBD CHRISTEN VROUWENHOND LEDENVERGADERING op Woesidag 25 Juli avondi half acht in het Vecmatktreaianrant Ds LEEP spreekt voor ans over Ouerii mving Convocatlas wo dar NIET varzondan Bondsllad maabrangan Galton i Jn wolkom Verealiiging van Vrijzinnig Neder Hervormden KLEINE KERK Peperstraat Zondag 2S Juli half elf Godsdienstoefening Ds Ca P Thomsjcn Groot zangkoor Waschgoed dat door den cltenf zelf wordt gebracht en afgehaald kan met ingang van 23 Juli wedet om door ons in behardeling werden genomen Kon Wasscherij DAAL MANS G Co Vrije Evang Gemeente A s Zondagmorncn 8 30 citr ia de Kleine Kerk Peperttraot Liturg Jeugddienst Spreker Ds H C Leep Onderwerp i MOBIUSATIBBEVEL DE KERKERAAD Te huur gevraagd Kamers m Gouda Brieven onder no 177 4 bureau van dit blad SCHOONMAKEN van gebouwen icantoor lol aien liuizen eni Goudkoil Holsnwerf 28 Telef 2310 De avondlessen van Modevakschool METTAU Crabethstraat 54 vangan weer aan Maandag 3 September Infchrljving van leerlingen voor dag en avondles vóór 1 Augustus D V P tjes PERSONEEL GEVRAAGD Dag i natbodf ItcrsoDlaRB 15 door Mevt v d Want vaa Zondag ea tto middag vrff TE KOOP GEVRAAGD EItctr Wu ach machine nonder notor en met of londerwrlngmachineofwrlngniaeh alleen Van Camp Graaf Ftorlswefl 31 een Heerencoituum of Pantaion m 52 Br ond no 1939 bur v d blad een MandoU r Br ond do 19S0 bureau van dit blad het Jongeoi radloboek an Luljkcnstr 2f mMmmi