De Vrije Pers, dinsdag 24 juli 1945

Uitgave van Ie IVfdinticndrai Het Parool Ons Volk c Vrijc Gedachte Vri Nederland De Waar held tn Nlcuwsoryantn Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No J76 DINSDAG 24 JULI 194S DE VRIJE PERS OFIFICIEEL MEDEDEELING NBIAD VOOR GOgDA EN OMGEVING Nedactic I J A V d Stcenhoven Mr A A 1 Rifkscn Adm I M v n Loon Bureau Markt 20 Gouda Tel 309S Drukker Drukken Verziji Gouda Vermakelijkheden H t Is mil gcbltk n dat in de laatste wc ken nu tr geen plaats meer is voor germhtco betreffende den oorlog Dultsche aiadtregclen enz in sommige Goudsche kringen een ri kt verzameling geruchten de ronde doet bctrrt fcnde door den Burgemeester uitgev ia digdt verboden op hel stuk van vermal l i theden Het ligt niet op ml n weg om illerki ge ruchten te gaan tegenspreken noch om tegenover de burgcri verantwoording if te leggen of in discussie te treden ovtr maat regelen door mi genomen uit hoo ie van de mij bi de wet toegekende bevjegd heden Maar zooals ik op 6 Mci 11 in de raad zaal uitsprak het gemeentebestuur en ook ik stelt er prijs op uist nu aan mijn maat regelen en beweegredenen bekendheid te geven Wat het houden van voetbalwedstrijden op Zondag betreft ik ben er om particuliere redenen geen voorstander van en ik meen dat wellicht afgezien van groote wedstrijden waarvoor men van heinde en ver komt on die dus practisch gesproken niet anders dan op een Zondag kunnen plaats vinden de voetbalbonden er naar zouden dienen te streven de clubwedstrijden naar den Za er dag te verschuiven al was het slechts om hen tn de gele cnhcid te steUcn daaraan mede te doen die nie op Zondag willen voet ballen omdat zl dit in strijd met de Zon dagshciliging achten Intusschen voor het houden vin derge lijke weditrijden is geen vergunning van den Burgemeejter vcrelschf en tk heb tot dusver zelfs niet overwogen om deze wedstrijden te belemmeren Anders staat de zaak met het openbaar dansen op Zondagmiddag waarvoor een Uitdrukkelijke vergunning van den Burge meester noodig zou ziln terwijl de nog steeds geldende Zondagswet feestelijkheden van openbaren aard op Zondagmiddag verb edt Men kan van mij die den eed op de wetten heb afgelegd niet verwachten dal Ik uitdrukkelijk vergun en met mijn qezag dek iets wat in strijd met de wet is Ook wanneer Ik persoonlijk de Zondagsheiliging ern leeg woord zou pchten en men kent mij genoeg om te weten dat dit niet het geval is zou ik tot dezelfde concl usie moeten komen Wat nu In het alg roeen het door een vergunning gedekte dansen in cnfe s restau raits dansinrichtingen e d betreft ik heb dit punt overwogen en ook besproken met ambtgenooten en verscheidene Gouwcnaren aan wier oordeel ik waarde hecht Er IS sedtrt de bevnjd ng en m i niet geheel zonder reden veel gesproken over den losgeslagen jeugd en de Utbandigheid o m op het gebied der sexen weUe de oorlog in sommige V mgen van de ngeren gelukkig niet alle tieeft teweeg gebracht De Kerker maar zij niet a Ieen hebben een verm nend woord doen hooren Het bestaan van honderden moffenmeiden in Gouda is geen alleenstaand feit het is eerder een symptoom Als men dit m het oog houdt 1 an men het openbaar dansen in dancings en café s niet zien als iets dat de Overheid moet aanmoedigen of ten aanzien waarvan nauw lettend toezicht niet noodig zou zijn Ik heb daarom besloten voor het openbaar dansen in de daarvoor in aanmerking komendi cafes vooralsnog slechts enkele z g A vergunningen en wel voor den Zaterdag avond uit te geven ik b n daarnedc liberaler dan verschillende van mijn ambtgenooten In grootere gemeenten dan Gouda niiarikdoe dit orodit het mogelijk is dat wat memiii den eenen kant verbiedt aan den nnderen kant in nog minder gewenschtcn vorm weei opduikt D larmasi zijn en zullen nog ver schillende vergunningen voor het dan en In besloten ki Irg maar dan ook inderda id besloten door mi uitgereikt worden Ann htt dansen bij bilzondcrc feesijcs c d zullen geen moeilijkheden in den weg worden gelegd Het h ingt nu vin de betrelFtnde Inrlcltingen en de dansers zelf df of de vergunningen zulltn wo den gehandhnafd en eventueel bij gebleken hehoetic later zullen worden uitgebreid Voorlooplg lijkt mij voor het laatste geen aanleiding Tenslotte Het zal mij steeds een voldoening zijn wanneer tk op aider gebied iiucr positief iets ten bi hoeve van de jongeren in onze stad kan doen De Burgemeester lAMES STADS NIEUWS Na het verdwijnen van het Mihtair Commitsariaat Als het Mihtair Commissariaac Gouda 1 Augustus a s zal zijn opgeheven wordt het Militair Gezag in het district uitgeoefend door den Prcv Militairen Commissaris voor i Zuid Holland te s Gravenhage In verband hiermede dient van 28 Juli a s af alle correspondentie te worden gericht aan den P M C District Gouda Flatgebouw Willemspark hoekZeestr Javastr s Gravenhage De door MG m het district Gouda ingestelde Commissies en Diensten zetten hun werkzaamheden voort Deze zijn POD Gouda Oosthaven P O D Alphen a d R jn f rthastichting Adviescommissie Rechtsherstel en Beheer te Gouda n a not van Wilhgen Oosthaven 39 Adviescommissie Rechtsherstf en Beheer te Alphen a d Rijn p a not Boks Gemeentelijke Bureaux Roerende goederen van vijanden en landverraders Verzoeken om beschikking over oorlogsbuit moeten worden gericht aan Mihtair Commissariaat voor het Rechtsherstel afd Oorlogsbuit Mathenesserlaan 208 te Rotterdam Rcisveigunningen dienen vanaf 1 Augustus te worden aangevraagd bij de burgemeesters van de gemeente van verblijf Het Mil Commissariaat gesloten Ten aanzien van de opheffing van het Militau Commissariaat per 1 Augustus a s IS nog bepaald dat het gebouw Oosthaven 53 te Gouda Zaterdag e k voor het laatst voor het pubhek zal geopend zijn Na Zaterdag kunnen tius geen bezoekers meer worden ontvangen Geslaagd Haudelsavondschool Voor het einddiploma dat vrijstelling geeft van het examen voor het middenstands diploma slaagden de volgende leerlingen F van den Berg C G van Blokland C Graafland J Groe icndijk J F de Vroom Varne van Dam Annie Coverde Mien van den Heuvel en Heiny Streefkerk allen te Gouda A van Heteien te Gouderak J M I de Knegt te Moordrecht F d Waal te Rceuwijk en Marrie van denBcrg teStolwijk Voor de volgende schooldiploma s staagden Nedcrl Taal en Handelscorrespondentie up Vcrmij en Joke V Vliet betden te Gouda Fransche Taal en Handelscorrcspondentie F van a n Berg C Graafland J Groenen cjijk Marrie van Dam Annie Coverde lup Vcrmij en Joke van Vliet allen Ie Gouda M I de Knegt te Moordrecht F de Waal te Rceuwijk en Marrie v d Berg te Stolwijk Dultsche Taal en Handelscorresponnentie r vau den Berg C Graafland Groenen dijk F de Vroom Marrie van Dam Annie Ciovcrdc Mieq van den Heuvel lup Vcrmij en Joke van Vliet allen te Gouda A van Hcteren te Gouderak J M J de Knegt te Moordiccht F de Weal te Recu wijk en Marrie van den Berg te Stolwijk Fngelsclc Tnal en H indels orrcspondenfic C G van Blokland Jup VcrmI en joke von Vliet illpü te Gouda Wat verrichtte het M G Kapitein J Vriessendorp van het Militair Commissariaat Gouda zal a s Donderdagavond half acht voor de Goudache Radiodistributie een en ander vertellen over wat het Militair Gezag in het District Gouda he ft verricht buccesvolle cabaretuitvoering Zondag j 1 gaven 9 Goudsche vereenigingen aangesloten bij den Goudschen bond van DiUetanten vereeniging een goed geslaagde uitvoering ten bate van Eereschuld en Dankbaarheid Een Hawaiian enscuible van de amusenentsvereeniging Z Holland opende het programma Er w erden eenige goed uitgevoerde en bekende melodieën ten gehoore gebracht Het optreden van den Hawaiian gitarist had iels beheerschter kunneri zijn Ciescendo voerde met 4 mond accordionisten eenige vlotte nummers uit Tahici gateen operanummer O 1 zou het beter geweest zijn indien Mej V d Jagt de eenigszins coleratuur achtige wijze van zingen achterwege had gelaten D K A speelde eenige gred uitgevoeifde marsenen Djalak Wajang gaf een drietal rhumba s Het optreden van den heer v n den Akker en het smaakvolle d cor verhoogde de charme van dit programmadeel De tooneelvereeniging TOG bracht ctn ontroerend oorlogsstuk waarin de heer van Eek de hoofdrol op voortreffelijke wijze vertolkte Het optreden van Nieuw Leven was ietwat aarzelend Voorts dient nog melding gemaakt te worden van het optreden van de damesgroep van Krachtsport en den jeugdigen violist Harry Meyer die een verdienstelijk uitgevoerde vioolsolo ten jehoore gaf De heer Hak trad op als conferencier en verbond de pro gramma onderdeelen op aangename wijze De heer H v d Heuvel dankte de medespelenden namens de commisiie Eereschuld en Dankbaarheid Op 29 Juli wordt een herhaling van het optreden gegeven Het ware ons hever geweest indien de Goudsche Dilletantenbond op een ander tijdstip de beschikking over de Schouwburgzaal had kunnen krijgen Stichting 1940 1945 De Goudsche Afdeeling van de Stichting 1910 19 5 heeft naar aanleiding van Ds Slomp s dringend verzoek om steun aan deze stichting twee nrtgekoraen giften ontvangen t w een van f 1000 en een van f 500 Een leder die deze stichting wil steunen en Is het niet een ie era vaderlandschc plicht kan bedragen storten op gironummer 160 380 ten name van den heer J Scharloo de la Reulaan 6 en bij de Nutsspaarbank met vermelding dat de gelden voor boven genoemde stichting rijn bctemd Correspondeotie met het M G Correspondentie bestemd oor het Com missarlaat Gouda dient met ingang van 28 uP a s geadresseerd te worden Bureau Provinciale Commissaris Flatgebouw Wil lemspark Den Haag Op den enveloppe dient vermeld te worden District Gouda Toelatingsexamen Stedelijk Gymnasium Voor het toelatingsexpmen Klasje 1 van het Sted Gymnasium slaagden A B Akkersdijk J Amesz J v d Hondel J Lem W F de Mol C L de Planque J F Pruijmboom A M C Verlee J Verboom C J J dtWittWijnen E v Woerden Burgerlijke Stand GF iOi EN 20 juli Christina A dochtervan B Luijnenburg en C S Lecflang CKeti Istraai 6 21 Juli Adrlana doehter van de Bruin en M A van den Berg Wdlvlsslraat 42 OVERLEDEIJ 20 Juli M C Rcparon 79 jaren gi h met C de Grull 22 Juli G H I vun Uunen 15 Jaren Luitenant van der Grinten komt weer At V ijdag 27 Juh zal Lt v d Grinten in de Reunie bioscoop om half 8 voor de 2e maal zijn boeiende causerie houden Deze avond komt in de plaats van den vorigen toen Lt v d Grinten door tamenloop van omstandignedsn niet kon optrec n De bezoekers van dien avond kunnen a s Woensdag a n de Reunie van 9 12 30 en van 2 5 Uur hun oude plaatfbewilzen tegen nieuwe omruilen Voor belangstellenden is nog een beperkt aantal entieebewij zen ad f 1 25 verkrijgbaar op Donderdag en Vrijdag aan de Reunie op bovengenoemde tijden Wegens vertrek n ar Engeland van Lt V d Grinten is dit 7f n laatste causerie Binnenkort komt Eereschuld en Dankbaarheid met een nieuw programma het optreden van een on derduikerscabaret 1943 De Bumblebee s en een Indisch Gezelschap Dit laatste gezelschap zal op 2 Aug a s optreden in Thalia Theater Kennisgeving De Comm Eereschuld en Dankbaarheid verzoekt ons het volgende mede te deelen Oorlogsgewoncftn die in Gouda te werk worden gesteld zijn NIET gemachtigd trars acties voor de werkplaats af e sluiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de commissieleden Teneinde onaangenaamheden te te voorkomen wordt het publiek verzr ht voor elke opdracht een schriftelijk bewijs te vragen Leveranties worden alleen tegen inlei ering van bestelbonnen bij de nota s door het Comité voldaan De Buurtvereeniging Irene van de Nieuwe Markt heeft aan het Comité Eereschuld en Dankbaarheid een tijdens de feestelijkheden gehouden collecte ad f 100 afgedragen Concert St Janskerk Dat was een tieele gebeurtenis toen gisterenavond Jo Vincent Annie Wouden Hendrik Andriessen drie prominente figuren op muzikaal gebied in Gouda kwamen concerteeren En nimmer tevoren waren er zoovelen gekomen van heinde en ver om dit Concert in de St Janskerk bij te wonen Tot onze spijt was het van onze plaats echter met mogelijk ons een juist oordeel te kunnen vormen van datgene wat beide zangeressen ten gehoore brachten Men houde ons ten goede dat WIJ ons hierover niet verder uitspreken Iets anders was het met de werken voor orgel Deze kwamen in de uithoek van net gebouw behoorlijk tot hun re h en hebben wij bewondering voor Andriessen voor de technisch schitterende wijze waarop hij o m het Piaeluduim en Fuga in C kl t van J S Bach ten gehoore heeft gebracht Dit was een prestatie van rang in de eerste plaats door de heel bijzondere registratie de juiste Bach stijl en de klaarheid waarmede de Fuga motieven tot hun recht kwamen Noemen we nog de Variaties van Sweèlinck en n s besluit van het concert een Improvisatie op n Nederlandsch Volkslied een zeer moderne compositie van den Concertgever