De Vrije Pers, woensdag 25 juli 1945

verim van onder het nurcau ressorteerende l i i iJj r i i uu t i Li j Personen belast met kiding en of verpleging dstribut e artikelen slechts mag geschieden j j i j i j D moeten niet worden opgegeven Indien tn plaats buiten Amsterdam blijven orqrwijzicd aeliik te maken en aan Nederlanders toebehoorcn of door N ederlaaders hoofdzakelijk worden gecontro ieerd Opgaven dienen te worden verstrektdoor Nederlands he natuurlijke en rechtspersonen en tevens ten behoeve van dekrachtens de KoDinkhjkc besluiten e lOU ene 133 onder hun b htcr of bewind gestelde of alinoj te stellen vermogens en vermogens bestanddeelcn Ouder deze ciaunieldmg dienen begrepen te worden a In Dultschhnd C ostenri k I sjecho Slo wakijc en het Memelgebied gevestigde ondernemingen en filialen of participaties daarin b in Ouicschiand Oastenrijk Tijecho Slo wakijc en het Menelgcbied gelegen on rocreode qoi dtrcn of rechten daarop voor zoover ntet onder i begrepen c in Duit ch and O btenrijk Tsjecho Slo waktje ea h c M in lgebied aangem Ide en of ing s hreven patent merken en auteur rechten 3 Umedeconcessies fabiieks geheimen hm le snamen en overeen komsten betr ff nde de verleennig van liccnMes echnis he hulp ed d lecninqen voirschotten enz op langen termijn c andce rech en b v mijnrechten 4 A 3nmelJinq dient slech s fe gescluederndien het be a ig Ned rlatidich enendom i dan Wt l indien door middel vdn het belang of een combm tie wan b palingen van een overwgend N derhndsch controlcfreide posifie kan worden qesprokcn Hieruit volg dat geen aangifte kn geschieden van ul Nedeiland wegq vocrde roerende goederen Opgaven hier an moeten zooals b kend worden ingezonden volgens de richtli nc van d bedrijfsq ocp waaronder men ressor teert 5 Aangifte dien e qeschif den op daartoevanaf Vrijddg 20 Ju i a s op het Commissariaat Emmalaan 4 Amsterdam Z terbeschikking ligqendv formulieren Voor elkbclanq dient een afzonderlijk formulier inviervoud te worden Ingevuld en aan groep 2 beheer van het Comnissariaat te wordenIngezonden vóór 5 Aunustus 1945 KO RTE BERICHTEN Over de conferentie van de big three wordt weinig nieuw gemeld Dagelijks worden de uitgebreide discussies hervat Senor Cabeilcro de premier van devroegere Spaanschc republiek is nog in leveneo bevindt zich It een Sananonum in denabijheid van Moskou Italië heeft den communist Eugenie Realo uit Napels benoemd tot ambaasddcurte Warschau Fransche troepen zt n fllsteren begonnende kazernes in geheel Syrie te ontruimen De minister van Voedselvoorz Landbouw en Vt s heri onderhandelt met deleidende pi rsonen uit den groente en aardappelhandel over de verlaagde winstmargein den qrocntehandel waardoor naar raceDing van de handelaren de handel noodli dend wordt Bonnen voor schoenreparaties In verband met de a inwijzing van bon 112 rood en blauw van de M G kaart in Noord Holland Zuid Hallaod en Utrecht voor het repareercn van schoeisel met een hoeveelheid leder en of rubber van 25 gr maakt de dir van hel Rijksbureau voor hulden en leder bekend dafJchoenherstellers voor het verrichten van reparaties waarbij ieder en of rubber bcnoodigd ia aan reparatiebonnen mogen elschen voor leder en of bonnenrubber p p wcrkschoenzolen maat 40 en hooger 200 gr 8 b werkschoenz t m 39 175 gr 7 b hcerenz m 40 en hooger 175 gr 7 b damcïz ai 36 en hooger 150 gr 6 b ongens in 36 t m 39 150 gr 6 b ongen en meisjcsz m 30 t m 35 125 gr 5 b kinderz m 24 1 m 29 100 gr 4 b kindf rz ben m 24 75 gr 3 b heelf hakken alle m en s 50 gr 2 b kl hakstukjes en kl srt dameshakken 25 gr 1 b g oote teenstukken 50 gr 2 b tl teenstukken 25 gr 1 b groote balstukken 50 gi 2 b zeer kl balstukken 25 qr I b heele binnenzo en v w en h sch lengte g h sch 150 gr 6 b heeie blnncnz voor damessch 100 gr 4 b heele binncnz voor ongens en meisjes hoenen ICO gr 4 b heele htnnenz voor kinderschoenen 50 gr 2 b halve bioncnzolen vanaf geicng tot neui naar evenredigheid minder andere repara ies die zotcnmateriaal ver eischen b v hakken opbouwen naar even redigheid De cnoenrepdrateurs zijn verplicht op de plaats WBdr het werk van het publiek in ontvanqit wordt genomen een lijst u s hierboven is weergegeven du delijk leesbaar op te hangen Voor dit doel worden lijsten aan hen ver trekt door het rijksbureau De waarde van de thans aangvjwezen en in de toekomst aan te wijzen bonnen is 25 gram De schoenhersteller mag voor de aangenomen we kzaamheden in geer geval meer bonnen in rckenirg brengen dan in bovenstaande lijst is verm ld De Directeur Generaal van de Voedselvoorziening maakt het volgende bekend Uiterlijk 28 Juli a s moet men den bon D 08 rood of blauw bl den leverancier van wien men melk wenscht te betrekken inleveren Déze maatregel is noodzakelijk teneinde de werkvoorraad der melkhandelaren op zoodanige wijze te herzien dat in de toekomst een geregelde en vlotte aflevering van melk gewaarborgd zaf kunnen zijn Metalcn vcrw Industrie Het Rijksbur Metaalverw Industrie maakt bekend Alle vóór 5 Mei vet leerde thans nof m omloop zijnde vergunningen voor artikelen welke onder genoemd Rijksbureau resjiorteeren niet zijnde alqemeene vergunningen veileend door het Rijksbur en zijn bijkantoren het kantoor te Tilburg en zijn biikantoren uitgezonderd of namens het Rijksbur door de Rijksverkeersinsp de Bedrijfs en Vakgr de PVC s de Land en Tulnbouwconsulcntcn en de P B H swoidcn hierbij Ingetrokken mei uitzondering van de koopvergunningen trekkende tot bevoorrading van grossiers in metalen huiihoude h ke artikelen Onder vergunningen zijn ook te verstaan de goekgckeurde bestelformu lieren voor kogel en rollagers en de even tueel uitgeschreven z g restant verklaringen Voorts wordt hierbij Ingetrokken de Alge meene Vergunning A voor bepaalde electro technische artikelen Aflevering van deinde ingetrokken vergunningen genoemde goederen zal slechts mogen geichieden nadat daarvoor nieuwe vergunningen door of namens den directeur van het Rijksbureau 7ullen stjn afgegeven Met ingang van 9 Juli worden alle vergunningen centraal door het hoofd kantoor te D n Haag Bozuideohout 15 afgegeven Alleen In zeer bijzondere gevallen waarin ernstige scl adc zou ontstaan aan den opbouw van het economisch leven Indien niet direct ter plaatse een vergunning werd verstrekt kan door de bijkantoren te Am sterdam Rotterdam Utrecht Arnhem Nijmeqen Tilburg Breda Helmond Maastricht Slniskil Zwolle Hengelo Groningen en Leeuwarden een voorloopigc machtiginq worden gegeven Alle distributie renelinpen van hiL Bureau zijn van kracht gebleven zooJcit evenals voorheen verkoop en afle verim van onder het Bureau ressorteerende na daartoe verkregen vergunning Bij de ieninq van de aanvraag oti veiqunning zal voo taRn een bcreidsverklarlng VTn den Ie verapcier tot aflevermn behooren te worden gevoegd Periodieke opgaven zooals muta tlestaten behooren weer reqelmatlg te wor den ingezonden Wijziging telefoonnummers Rijksverkeersinspectie De waarnemend Rijksinspecteur van het verkeer in de provincie Noord Holland maakt bekend dat ingaande Maandag 23 Juli j I de telefoonnummers van het kantoor Amsterdam der Rijksverkeersinspectie als volgt gewijzigd zulha worden 48155 en 38804 de waarnemend Rijksinspecteur van het verkeer 38 04 en 38579 adjunct Rijksinspecteur van het verkeer speciaal belast met de afC2cling goederenvervoer 48155 en 38579 adjunct Rijksinspecteur van het verkeer speciaal belast met de afdeeling Algemeene Zaken 42293 en 42092 chef sectie eigen goederen vervoer chefsccticberoepsgoedercnvcrvoer voorloopig telefonisch niet te bereiken 45649 chef sectie huishoudelijken dienst 38794 chef sectie comptabiliteit en peraonec 42528 chef sectie pï rsoncnvervoer alleen vor auto s met standplaats Amsterdam 44770 chef sectie materiaalvoorziening De telefoonnummers van den aufobevrachtingsdlenst alsmede die van het kantoor der Rijksverkeersinspectie te Haarlem alle personenvervoer voor auto s met stand Wie mag auto s vorderen Sedert 12 Juli jl is alleen de militaire commissaris voor het district Amsterdam met uitsluiting van alle andtre instantlei bevoegd om In zijn district motorvoertuigen te vorderen Het militaire district Amsterdam omvat de gemeenten Amsterdam OuderAmstel NleuwerAmstel Aalsmeer Uithoorn en Dicmen De vordering geschiedt tegen afgifte van een exemplaar gemerkt b van een In drievoud uitgeschreven vorderIngsbewijs geteekend namens den militairen commissaris en voorzien van een stempel ven het commissariaat Opgaven voor het Rijkabareau Voedselvoorziening in Oorlogstijd Het Rijksbureau Voedselvoorziening moet kunnen beschikken over een opgave van m gestichts of groepsverband levende jeugdige bejdarde of invdlide personen kinderen levende in weeshuizen opvoedingsgestichten kinder verzorgingstehuizen kindervcrplegingslehuizen verder tthuizen voor ouden van dagen blindengestlchten t d Niet bedoeld worden verpleegden in instellingen als ziekenhuizen welke maandelijks toewijzingen ontvangen op grondslag der bevolkingsdistri butie De directies der inrichtingen worden vcrzoLht vóór 3 Aug as een schriftelijke opgave in te dienen van het aantal per nen verpleegden juisten naam en plaatselijk adres der stichting of inrichting correspondentiead es en eventueel andere bijzonderheden moeten niet worden opgegeven wonenden buiten de inst M ng werken dient alleen die Inrichting opgave te doen waar deze personen hun oofdmaaltljd betrekken ouder vermelding van di inrichting waar ZIJ hun inwoniDT hebben De opgaven worden onder vermelding van de voor de inrichting veran woordelijke pc sonen schriftelijk inqewachl bij het Rliksburcau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd Hoofd afdcellng B Bureau Statistiek Oostdulnlaan 2 s Gravenhage De handel in schapen en lammeren Het li noodzakelijk m i v 22 Juli a s het vervoervcrbcd van lammeren geboren in 1945 weder strikt toe te pas en zoodat van dien datum af de vrije markten niet meer gehouden worden Ook het vervoer van schapen geboren vóór 1945 zal niet meer worden toegestaan Geleidebiljetten voor schapen of lammeren zullen niet worden afgegeven behalve halvea bij verweiden tusschen percrelen van hetzelfde bedrijf a s ae af te leggen afstand meer dan 2 km bedraagt b voor vervoer naar slicht veemarkten en noodslocht plaatsent c voor het vervoer van stamboek schapen en staraboeklamnieren tusschen stem boekleden onderling indien een schriftelijk gunstig advies van het betrokken stamboek kan worden overgelegd Vervoer zonder ge Icidebiljct s toegestaan voor het vcrweiden van schapen en lammeren binnen een wen afstand van 2 km ïn den nazomcr zal worden nagegaan of het met het ooq op verschuiving van fokmateriael noodig is het vervoer van schapen en lammcien weer mo o i erspuiten van oude meubelen In elke gewenschte kleur als nieuw P H WOERLEE Fabriek van geschilderde Meubelen 1 RAAM 59 GOUDA 1 Ama BETER BRIEFONDERWIJS JOURNALISTIEKenPUBtlCITEITleergangenol V dagblad directeur Dr WÜRMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Franich Duitsch Ned en Corresp middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOFSFRAAT 6 ROTTERDAM Coupon oo 354 Gratis proefles leervak i M V Z GOUDA ÓH aUefwuzekewt Ct Met groote blijdschap en dankbaarheid geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter ANS Johanna Gerarda M SLINGERLAND J G SLINGERLAND Nolte 24 juli 1945 Stolwijkersluis B 282 De Heer en Mevrouw V VLIET Visser zeggen langs dezen weg mede namens hun wederzi dsche Ouders harteli k dank voor de vele bli ken van belangstelling bi hun huwelijk ondervonden COMMISSARIAAT NOODVOORZIENING B 2 District Gouda In verband met de liquidatie van het Commissariaat Noodvoorzle nlng B2 District Gouda worden belanghebbi nden verzocht eventueele vorder ngen rdor Zaterdag 28 üh as in te dienen blj de Sectie Administi acte en Financien p a De Prod Kent Wachtelsttaat Gouda Na dien datum moeten vorderingen ingediend worden bij het Commissariaat Noodvoorzlening B 2 Staf s Gravenhage Oostdoinlaan 2 Gevraagd voor direct een prima autoplaatwerker ROZENDAAL 17 Ver oren Maandaflavond 1 een pürtemonnaie Tsgen belooning terug te bezorgen Markt 2 D boven Vanderland PIAM8LESSEII AllllGEBODEII voor eerstbcginnenden J H van den Bosch Ic Hyron v AIph n8tr 23 Bejaard echtpaar zoekt gestoff xit en slaapkamer of flinke zit slaapkamer met pension of gebruik van keuken en keuken inventaris B leven onder no 50 van Burk s advertentiebureau Kleiweg 39 N V vh loh Wolii en Co vraagt voor het schoonhouden van antoren en monsterkamer een flinke werkster voor de geheele weck Zich aan te melden tu schen n 12 uur Flaweelenttm S6 Tc koop gevraagd i 3 uuifornien van de Driehoekspadvinderij V LINGEN B Martenssmgcl 88 DOUWE EGBERTS NOBLITO THEESURROGAAT 28 cent per 20 tabl I I ie is CftM en twee fraters tegen redelijke ver goeding a s Zaterdag mee naar Sitta d of omgeving te nemen 7 Aanbiedingen oor Vri dagochtend aan Crabethstraat 26 Gevraagd EEN MEISJE als hulp in de zaak Leeftijd 16 d 20 jaar i A 1 DUIJNSTEE Markt 49 BANKINSTELLING vraagt aankomend bediende uif go d millieu ter assistentie van oen kaïsler Bij gebleken geschiktneld kan een ver antwoordclijke functie n het vooruitzicht worden gesteld Br m opg v leeftijd genoten schoolonderwijs en eventueel van vorige betrekking en te richten onder no 12 Boekh Vcrknalk L Tiendeweg 35 Voor alle voorkomende laschen plaatwerken 30 muTWEiyii I uiiMim ROZBNDAAL 17 GOUDA miWIEL EN RilDIOiiilNDEl H DE GRUIL Telefonisch te bereiken onder No 3328 AgentFongers Raleigh en DCR Rijwielen Reparatie aan Rijwielen Radio toestellen en Stofjuigert worden vakkundig uitgevoerd Uw bandenbon kunt U zoo poadig mogelijk Inleveren Wij zorgen voor de resti L TIENDEWEG 61 GOUDA DIVERSEN Heei zoekt □ Gouda tegen t Aug a een gemeublleerde kamer met flclieel of gedeeltel peBEion Bricv ond no 1841 bur v d bl Net meisje zoekt Vnecdiu 8 20 faar Bnevt n oud no 1902 bur v d blad Tc huur gevraagd Slaapkamer door oude heer Brieves v d Palmsttaet 78 Heer zoekt It Slaapkamer cveot m pensioo Brieven ond oo 1944 bur v d blad nettejonge werkman zoekt Koiihuis Brieven ond no I9 i7 bur v d blad nette allcenst juffrouw R K 3 jaar zoekt nctle Vriendin Br ond no I99 bur v d bl Pame op lec ll d zo kt tegen Scpt opgoedea Riand 1 of 2 kamers met pendlon Brievea Ban Jkvr M van BcrcBleyn B Martenai 26 Ie koop of ter ruiling uanoeboden een Heeienilcti niet mitisleve bandeu een aiofz Vampier een auto accu Gouwe 50 Verloren gaande van Groenewrg naar 4de Kade blauwe gabardlnccnpuc ion Terug te bezorgen tdc Kade S2 Verloren op ondng 15 uli l een oudcn hnngertie wAaiBfliHnl jk omtrek Karnemelkaloot 1 rrug e bezorgen Bocltkadc 243 cgen bc n itilng Ier ovcrnnmc gevrnagd Invaliden wnQentje nok genegen halve waarde te vcrgoedeo om dan samen t gebruiken trabelhatraat 57 Gouda Nel melflje loeki dito vriendin leefiltd 23 Litfit kunnende dansco Br onder no 2 60 bureau v d blad