De Vrije Pers, vrijdag 27 juli 1945

Uitgave van e Malntlendral Het Parool Ons Volk De Vrije Gedachte Vri Nederland De Waarheid en Nieuwsorganen Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 179 VRIJDAG 27 JULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie L J A V d Stcenhoven Mr A A I Riiksen Adm I M 1 van Loon Bureau M irkt20 Gouda Tel 3098 Drukker Drukkeril Verzijl Gouda STADSNIEUWS Aangifteplicht Roerend be rit van Vijanden en Landverrader Bureau Roerende Goederen van Vijanden eu Landverraders Gemeente Gouda Karncmelksloot 55 De Burgemeester van Gouda in opdracht van het Nederlaudsch Militair Gezag maakt het publiek met den meesten nadruk er op attent dat een ieder die roerende goederen van vijandelijke onderdanen N S B ers of andere landverraders onder zich heeft hiervan onmiddellijk aangifte te doen aan bovengenoemd bureau Deze aangifteplicht geldt bovendien voor een ieder die inlichtingen of aanwijzingen kan verschaffen omtrent dexc goederen indien zij uit gebouwen of woningen zijn ontvreemd of elders zijn opgeslagen waar zi zich ook bevinden Artikel 44E stelt het nalaten van de aangifte als misdrijf strafbaar met een gevange nis trafvan ten hoogste 4 jaren of een geldboete van ten hoogste vijftigduizend gulden Bijaldien iemand kennis draagt van handelingen welke tot strekking hebben of hadden goederen aan inbelagnemlng te onttrekken dient hij hiervan het bovengemelde bureau kennis te geven De Burgemeester voornoemd James Aangifteplicht Oorlogsbuit In opdracht van het Militair Commissariaat Rechtshersttl afdecUng Oorlogsbuit maakt de administrateur van bovengenoemd Bureau bekend dat een ieder die onder zich lieert goederea vallende onder hel begiip oorlogsbuit en of war material verplicht is h ervar bl hem aangifte te doen Deze aangifteplicht geldt bovendien voor ledereen die Inlichtingen of aanwiji ngen kan verschaffen omtrent deze goederen indien deze uit gebouwen opslagplaatsen of woningen zouden zijn ontvreemd of elders bij particulieren zouden zijn opgeslagen voor xoover dit betre t die goederen welke nog niet bij de oftïcieele Instanties werden aan gemeld Onder Oorlogsbuit moet worden verstaan wapentuig alsmede militaire uitrustingen m den ruimsten zin Onder war material zijn te rangschikken behalve hetgeen onder oorlogsbuit kan worden gerangschikt alle voorraden die behooren tot gebruikt werden door of bedoeld waren voor aanwending door eenigerlei vijandelijke mil taire of para militaire organisatie of leden daarvan in verband met hun optreden Het aldus geformuleerde begrip war material Is zeer ruim ook goederen voor verbrulksdoelelnden levensmiddelen enz kunnen eronder vallen Alle aanvragen voor het verkrijgen van goederen uit den oorlogsbuit hetzij deze goederen wel hetzij deze niet het eigendom waren van den aanvrager voordat de goederen In handen van een Dultsche Instantie overgingen kunnen aan onderstaand adres worden gericht Het Bureau Roerende Goederen van vijan den en landverraders Is gevestigd Karne melksloot 55 Gouda Gemachtigde van het Mil Commls iarlaat voor he Rechtsherstel Rotterdam afd Oorlogsbuit district Gouda A AMELING Vacantie oatspanning voor de schooljeugd Het aantal kinderen dat zich vooi de vacantie ontspanning heeft opgegeven overtreft verre de verwachtingen Dit op zich zelf verheugend verschijn el maakt evenwel de organisatie zeer Ingewikkeld Om geen teleurstellingen te veroorzaken moet de commissie dan ook een dringend beroep op de Gouwenaais doen om medewerking Ie Wie wil gedurende de maand Augustus damborden en damspelcn ten gebrulkc geven De commissie iceft er lOnoodig die bewaard zullen vordtn ten huize van de Bccretarcsae 2e Wie bewerkt zelf zijn haar eigen tuin en Is genegen daarbij 2 of 3 kinderen onder zijn hoede te nemen die liefhebberij vooi tumwerk hcbncn Liefst s morgens of Zaterdagsmlddagi Opgaven met mede deeling welken tijd en voorkeur leeftijden geslacht De geldinzameling gaat goed Ontvang de medewerkers van N V H royaal 1 3e Welke H B S er of Gymnasiajt e of ander jongmensch van 17 jaar en ouder geeft zich nog op als hulp lelder s Morgens sport en spel s middags als geleider eenmaal per week den heeien dag Opgaven met mededecllng beschikbaren tijd 4e Wie liccft nog materiaal voor handenarbeid te missen Alle opgaven Oosthaven 69 Bij voorbaat hartelijke dank Groote belangstelling voor de Goudsche revue 40 45 Wij vernemen dat de belangstelling voor de Goudsche revue 40 45 dermate groot is dat geen nummers en medewerkers meer in het programma kunnen worden opgenomen Met belangstelling zien wij de opvoering van de revue tegemoet Schaakkampioen Naar men V2rneemt is de Heer C van Tongerloo oud hd van de Schaakclub Messemaker die op het oogenblik zijn dienstplicht in West lndië vervult kampioen van Curasao geworden De heer Tongerloo speelde destijds in het Ie team van Messemaker Binnenkort hoopt hij met verlof naar Gouda terug te keeren Geslaagd Geslaagd voor het toelatingsexa men R H B S te Gouda J Atema J v d Ban M Bussing A Cabout C Dijkman E Hoos T Lammertse H Loef Lyceum Alphen W Lugthatt T de Meer A Pols J Tak W Veenendaal J de Vries S Woldringh Afgewezen geen Genoemde leerlingen kregen hun opleiding aan school B Damuitslagen Damlust Gouda C Molenaar A A de Jong 0 2 J Blokland P v Linden 1 1 G Barbier M v Vliet 1 1 M Zi lstra I Goudriaan 1 1 M Vermeuien J Hoogendooru 2 0 H V Eik H Luidens 0 2 P Tom H de Jong 2 0 A Kool J Hazelboch 1 1 A de Frankrijker G v Ardenne 2 0 A Boer P v d Pauw 2 0 W Verhoeve D vd Linden 1 1 J Backer C Bouter 2 0 A V Beuzekom T Bak 1 1 P Versloot Th v d Veer 0 2 J Bol G N Potharst 2 0 S J Schroodcr P J M Sirre 2 0 P Schouten J Woerlec 2 0 P Verboom L v d Linden 0 2 N v d Woudeo A v Setten 0 2 Hinderwet Inrichtingen welke gevaar achode of hinder kunnen veroo zaken Burgemeester en wethouders van Gouda brengen ingevolge artikel 8 der hinderwet ter algemeene kennis dat zij vergunning hebben verleend aan ae Coöperatieve Producenten Handelsverecnigmg De Producent en hare rechtverkrijgenden tot he uitbreiden der zuivelfabriek met 1 electromotor no 7 j 1 van 2 1 van Vj 15 p k voor het drijven van eenlge machines in het perceel Wachtelstraat no 54 kadestraal bekend gemeente Gouda sectie E no 4250 53 behoudens het recht van belanghebbende n tot het instellen van beroep binnen 14 dagen bij H M de Koningin ingevolge artikel 15 der Hinderwet Hl die het beroep instelt geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en bij deurwaarder sexploit aan de n gene n aan wie de vergunning is verleend aan G N v d Post en zijne rerhtverkrl genden tot het uitbreiden der slagerij annex worstmakcrij met 2 rookkasten en 4 electromotoren met een gezamenlijk vermogen van 10 2 pk In het perceel Groenendaal no I0 I05 kadestraal bekend gemeente Gouda s ctlc B no 2211 en 1164 behoudens het recht van belanghebbende n tot het Instellen van hefzp binnen 14 dagen bl H M de Koningin ingevolge artikel 15 der Hinderv t Hl die het beroep instelt geeft daarvan gelijktijdig kennis aan het gemeentebestuur en bij deurwaarderexploit aan de n gene o aan wie de vergunning Is verleend Deensch geschenk De Deensche groep welke hier de vorige week 150 kinderen is komen halen om hen due maanden iu Denemarken te verzorgen had tc e s eenige vraclitaulo s met levensmiddelen medegebracht Deze ladingen welke in Gouda zijn gelost waren geadrcs ecrd aan Nederlands Volkshcrstel te sGravenhage Naar de Burgemeester verneemt heeft Volksherstel de Deensche levensmiddelen In het algemeen aan het Roode Kruis ter distributie gegeven Het Roode Kruis vond op zijn beuit goed dat gelijk doe Gouda werd geopperd de levensmiddelen werden verdeeld onder de schoolkinderen van den zelfden leeftijd als die welke naar Denemarken zijn gegaan Dit zijn dus de kinderen der lagere scholen In overleg met Nederlands Voll sherstel te Gouda en met behulp van het Roode Kruis alh er zal de vcrdeeling Maandag a s door de hoofden van school en de onderwijzers plaats vinden Het betreft kostelijke raken als havermout meel erwten boonen vleesthwaren en kaas Elk schoolkind zal gem omvangen 9 ons grutterswaren en 2 ons vleeschwaren of kaas hen en ander Is thans opges agen bij de firma Schuttelaar die met groote toewijding en voortvarenheid de zending heeft gesorteerd terwijl verschillende slagers en vleeschwarenbedrij en belangeloos hulp voor het vcrdeelen der levensmiddelen hebben toegezegd Roode Kruis helpsters zullen bij het inpakken hulp verleenen Zoo kan dank zij veler hulpvaardigheid het Deensche geschenk in korten tijd gebracht worden bij hen die het het beste kunnen gebruiken Van de ouders wordt uiteraard verwacht dat aan de kinderen zeif de Deensche levensmddelen ten goede komen Deze moeten dus niet over het geheele gezin uitgestreken worden Ook kan ten groot aantal bussen en blikjes aan Goudsche instellingen worden toegezonden Ten slotte krijgt Nederland s Volksherstel de beschikking over icep voor de babypakketten en zullen de toegezonden reinigingsmiddelen naar het zwaar getroffen Venio worden dourgczonden De Burgemeester heeft van deze verdeeling onder hartelijke dankzegging naar Denemarken bericht gezonden Spreekuur Wethouder van Financiën De Wethouder van Financien de heer C H Hagendorn zal wekelijks spreekuur houden ten Stadhuize des Maandags van 11 30 tot 12 30 uur De medewerkers van N V H zijn dezer dagen bezig met de geldinzameling Wie ze nog niet thuis gehad heeft kanze spoedig verwachten Het blijkt dat ze bij velen direct als goede bekenden worden ontvangen Men heeft onderling al besproken wat men wil bijdragen Ier verzachting van de rampen die zoo menig landgenoot heeft getroffen Het wordt even gehaald en binnen enkele minuten hebben de inzamelaars een goed soms een héél goed bedrag ontvangen Intusschen komen de N V H helpers nog enkele tnenschen tegen die niet weten dat er dezer dagen in Gouda een collecte is Wij hopen dat deze regels deze onbekendheid voor den een of ander opheffen Het raambiljet in rood wit blauw de bekende hand met geldstukken kondigt aan verschillende kanten aan dat de collecte plaats heeft van 23 JULI 3 AUGUSTUS Wie het minder schikt een bedrag in eens te geven die geve het over eenige weken of maanden verdeeld N V H komt het dan wel ophalen Ieder geve wat hij kan Het is bitter noodig Het is waar dat geld niet alles is Als men daarvan overtuigd is BUITENLAND Verkiezingen in Engeland Arbeiderspartij wint mef groote meerderheid Churchill biedt ontslag aan Gisteren zijn de uitslagen bekend gemaakt van de parlementsverkiezingen in Engeland Van de 640 zetels zullen er 390 worden bezet door afgevaardigden van de Arbeiderspartij Dit beteekent een winst van 222 zetels De Conservatieven de partij van Churchill en Eden verloren 156 zetels de Nationaal Liberalen 7 en de Onafhankelijken 6 Vijf partijen zijn uit het parlement verdwenen De Communisten wonnen een zetel Churchill en Eden zijn in hun districten met een overweldigende meerderheid gekozen De uitslag voorde 12 universiteitszetels is nog niet bekend Churchill en Eden zijn waarschijnlijk de eenige conservatieven van het oude parlement die in het nieuwe zullen terugkeeren Gisteren heeft Churchill aan den koning zijn ontslag aangeboden Tevens heeft hij afscheid genomen van het Britsche volk Hij zei dat het besluit van het volk was neergelegd in den uitslag van de verkiezingen Hij betreurde het dat hij de plannen die voor den oorlog tegen apan waren opgemaakt niet ten uitvoer kon brengen Hij dankte het Britsche volk voor het groote vertrouwen en den onwankelbaren steun die het hem in de afgeloopen vijf jaren had gegeven Prof Lasky de voorzitter van de Labourpartij heeft Churchill namens het Britsche volk bedankt voor alles wat hij in de afgeloopen jaren voor het Britsche volk heeft gedaan Attlee heeft van den koning opdracht ontvangen een nieuwe re kan men ook makkelijker geven Aan den anderen kant schept het toch mogelijkheden tot hulp Hoezeer die hulp wordt gewaardeerd spreekt uit de volgende regels van een briefkaart die we van een geholpene uit het geteisterde gebied van Gelderland ontvingen Met alles ben ik heel erg in mijn schik Met het ontbijtlaken eten wij voorloopig Ik heb Hermian een dame van 70 jaar wonende in hetzelfde huis Red meteen een laken geleend want ze heeft er maar één als onderlaken gebruikt ze een oud gordijn dat ik van Annie I gekregen heb Ik kan nu ook onze lakens wasschen na 9 weken en fijn die onderspreien dan ben je tenminste van die vieze matrassen af in het huis hadden Duitsche fronttroepen gelegen Red En het strijkijzer Van wie is dat Daar kom je voorloopig niet aan Je moet ook eens vertellen van wie dat suikerkommetje en schaaltje is Alles was hier weg vanaf dure boeken over kunstgeschiedenis tot het laatste theelepeltje toe Kom aan dezen nood tegemoet ook door wat U kunt geven bij de geldinzameling