De Vrije Pers, vrijdag 27 juli 1945

geering te vormen Attlee heeft deze taak aanvaard Het is niet onwaarschijnlijk dat hij de h st van nieuwe ministers reeds gereed heeft en dat deze vandaag nog of morgen zal worden bekend gemaakt Het nieuwe ministerie zal waarschijnlijk geheel uit Labour rainisters bestaan Churchill en Eden zullen woiden uitge noodigd verder deel te nemen aan de conferentie te Potsdam Hun antwoord IS nog niet bekend Für Sie Tusschen de bouwvallen van de Rijkskanselaii hebben geallieerde soldaten talrijke zakken boordevol met onderscheidingsteekenen gevonden zooveel soorten dat men er van duizelt De geallieerde soldaat ziet in deze teekens een zeer dankbaar spee goed Hij laadt er zijn zakken mee vol en iederen Duitscher die hem een dienst bewijst reikt hij een onderscheiding uit Herhaaldelijk kan men in fJerlijn het staaltje zien dat een geallieerd soldaat aan een Duitscher den weg vraagt Wanneer de mof gereed is met zijn uiteenzetting ziet men de hand van den soldaat in zijn broekzak verdwijnen Dan komt er een of ander eikenloof te voorschijn en grijnzend wordt de onderscheiding met de mededeeling Für Sie op de borst van den Duit cher geprikt BINNENLAND Geblokkeerd Geld Vanaf heden is het den banken toegestaan overschrijvingen te verrichten aan ontvangers der directe belastingen van de geblokkeerde rekeningen van hun tekeninghouders in verband met de ingeleverde f 100 biljetten Elke op den dag van inlevering verschuldigde belasting welke door den Rijksbelastingdienst wordt ingevorderd mag uit een dergelijk tegoed worden vol daan evenals schoolgelden rijks retributies en bedragen verschuldigd aan hypotheekbewaarders Schoolgelden en rijksretributies welke na den dag der inlevering verschuldigd zijn geworden kunnen ook uit het tegoed worden voldaan Dit geldt niet voor loon commissarissen omzet en invoeringbelasting alsmede de belasting op gouden en zilveren werken en het recht op wijnen en statistiek xa de wieg geBmoord Het Eindhovensch Dagblad van 14 Juli j l publiceerde de laatste prolamatie van Mussert De oproep lag ter perse op den dag van de bevrijding Mussert zegt hierin o a Of Europa in de naaste toekomst ten onder zal gaan weten wij niet De verantwoordelijkheid hiervoor rust nu voor een groot deel op Engeland Maar de verplichting om daartoe mede te merken blijft voor alle volkeren ook voor het onze Wij blijven den Vaderland getrouwe tot in den dood Prins Bei nhard te Zaandam Per sportvhegtuig dat hij zelf bestuurde is Prins Bernhard gisteren in Zaandam aangekomen Een brug werd herdoopt in Prins Bern hardbrug Tevens nam de Prins een défilé van de B S af De geldcirculatie Naar Herrijzend Nederland mede deeld ligt het in de bedoeling tegelijk met de inneming van de nog in circulatie zijnde bank en munt biljetten en zilverbons over te gaan tot uitgifte van een nieuw betaalmiddel Het heeft geen nut dat het publiek de biljetten van b v £ 25 en f 10 schuwt De inneming van alle soorten zal te gelijkertijd geschieden OFFICIEELE PUBLICATIE Schoenreparatie Instellingen ed De Directeur van het rijksbureau van huiden en leder te A dam maakt bcltend dat directeuren rcsp leiders van sanDtoila kindertehuizen opvoedingsgestichten tuchtscholen krankzinnigengestichten werkkampen ed zich tot het rijksbureau v luiden en leder Keizersgracht 727 te A dam kunnen wenden onder Inzending van eeu door den pldntschjken distributiedienst gewaarmerkte verklaring waaruit blijkt hoeveel personen van de betreffende Instelling niet in het bezit van levensmiddelenkaarten zijn ter regeling van de schoenrcparatle van deze personen In de verklaring moet worden vermeld naam adres en inschrilvingsnummcr van den schocnherstcller die de reparatie van het schoeisel za verzorgen en naam en adrea van den lederhandelaar waarvan dfze schocnherstcller het benoodigde materiaal betrekt Prijzen goedgekeurde pootaardappelrn Voor de goedgekeurde pootaardappelen van de vroege rassen van den oogst 45 zijn de pnjzen vastgesteld Deze rassen zijn Dubar Yeoman Eersteling Fruhmólle Ideaal Prl mula Roodc Eersteling Volgeling De prijzen voor deze rassen zijn voor de maat 28 3S klasse A f 11 20 tot f 21 klasse AB f 1 1 20 tot f 19 50 kUs e B f 10 70 tot f 17 klaSse C f 10 20 tot f 15 voor de mant 35 55 klasse A f 9 tot f 18 klasse AB f 9 tot f 16 50 klasse B f 8 50 tot f 14 klasse C f 8 tot f 13 Handelaarsroarges zijn momenteel niet bekend Zoodra deze zijn vastgesteld zullen zi ter kennis van de belanghebbenden worden gebracht DIS TRIBUTIKNIEUWS Offlcieelc bonnenlijst voor de 4e we lc van de 8ste periode 1945 van 29 1 ra 4 Augustus Publicatie voor het DistrictGouda omvattende de Distributielsrmgcn Alltemade Alphen a d Rijn Bodegraven Boskoop Capelle a d IJs el Uouda Haastrecht Krimpen a d IJssel Schoonhoven Woerden bon 161 162 163 177 n 178 100 gram brood 179 600 gram biscuits R 33 250 gram rijst of kindermeel 200 gram bloem 1 tablet chocolade of55gram gebroken chocolade 166 R 34 125 gram suiker 167 100 gram vette kaas vóór inleveren uiterlijk 28 Juli R 35 R 36 2 liter melk 170 ea 183 1 kilogram aardappelen 171 100 gram vcrsch vlcescli of 4 01 112 qram vleesch in blik of 4 01 ll2oraml visch in blik 172 4 oi 112 gtara vleesch In blik of 4 o2 112 gram visch in blik Nog geldige bonnen t m 4 Aug 151 125 gram boter 152 153 ca 154 125 gram margarine 155 100 gram kaasGB 501 en OC 501 inlegv 4 L melk De leveling v in rijst pf kindermecl Is afhankelijk van den voorrnad bi de winkeliers de keuze berust derhalve niet bij het publiek Op de bonnen 171 zal zoo mogelijk versch vleesch worden af lcvrrd Is dit met mo C lijk dan v ordt vicosch of visch in blik verstrekt Bij dielneming aan de warire raaalti den uit de centrale keukers meeden aldaar df bonnen 17 voor vleesch en de bonnen 169 en 170 voor aardappelen worden ingeleverd Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar inleveren graan 161 162 lb3 177 178 179 vleesch 171 172 melk 168 R 35 R 36 aardappelen 169 170 en 180 De bonnen zijn met ingarvg van Zondag 29 Juli geldig er mag evenwel reeds des Zaterdags 28 Juli op worden gekocht met uitzondering van de artikelen melk en aardappelen welke eerst Maandafr 30 Juli mogen worden gekocht Winkeliers echter die bereids Vrijdag 97 Juli op deze bonnen zouden verkoopen zullen niet worden her bevoorraad Vctlcnglng Bon 146 Het is ons gebleken dat door achteruitgang van de karnemcfkproductie deze niet toereikend zal zijn om den thans geldigen bon No 146 volledig te kunnen honoreeren Daartoe zal door den vertrouwensman van het C D K in het district Gouda In overleg met ons Bedrijfschap bovenbedoelden bon volgende week eventueel wektn worden verlengd totdat deze volledig sal zijn gehonoreerd Om pedaal de kleine kinderen niet te dupeeren zal nog een R bon bekend worden gemaakt Bedrijfschap voor Zuivel District Gouda fc l WERKSTER gevraagd TURFMARKT 75 Heden zijn wij weet telefonisch te bereiken voor de slagerij 2194 voor het bestelhnk 8836 M VAN VLIET Nieuwe Markt 1516 Lemdutsteeg 5 Verloren ZILVEREN ARMBAND Oud Holl gedachtenis vermoedl 8 7 Snoystr Kattens Gr Florlsweg Tegen belooning lerug te bezorgen N deBruijn Voss nburchkade 118 Verloren 2 kleine Bicutcl aan leutelrlng Voor ver iezcr van belang Terug te bezorgen bij N V Interlapm Karncmelksl Goudo Verloren een Valpenhouder waarschijnlijk m de binnenstad op 267 Zeer gedupeerd Student Tegen belooning telug Ie bezorgen aan het Bureau van de V P G VAN LEEUWEN Kalpcrij GOUDA Groentweg 79 Kttipwerk v c c Reparatie aan allcsoortenkulpwerk ook waschmachioes Opgericht 1885 AGENTUUR EN COMMISSIEHANDEI in verscheidene ceiste klas firma s ingevoerd vraagt nog enkele orima agenturen voer geheel of gedeeltelijk bezoek Nedtr and Br onder no 1744 bur van dit blad Mevr Becking Gouwe 71 Gouda vraagt een flink dagmcisjc en een werkster THALIA KIEIWEG 103 Tel 2230 GOUDA Detee week geheel nieuw prooravma ACTUEEL NIEUWS Toegang vooi elk leeftijden Bespreekt ttjchg me plaatsen 1 uur i oor c e voorstelling Middag en avondvoorstcniogen vanat 2 30 uur M J OGIER Co Bankiers GOUDA vragen voor zeer spoedige indiensttreding EEN KASSIER STER leeftijd 2 5 30 jaar alsmede een AANKOMEND BEDIENDE liefst m voor haar afdeeling Boekhouding Sollicitaties uitsluitend schriftelijk te richten aan de Directie Postbus 23 Gouda GOUDA NIEUWE SCHOUWBURG v N v REVUE da s guHsUgf m m V De V N V GIRLS o l v Mevr Slobbe v d Brink en de JAZZ PROFETEN olv Bert de Jong 4e Opvoering Woensdag 1 Augustus a s 5e en oiihcrrccpelük laatste opvoering Donderdag 2 Arnustus Kaartverkoop en plaatsbespreken voor de 4e Opvoering üii dag 31 juli en voor de 5e Opvoering Woensdag 1 Augustus van 10 12 uur aan de cassa Vacantiereseling voor Rijwielhandelaren en Herttellers 30 JULI t m 4 AIKJUSTUS P Heimans Gouwe 248 N M van Leeuwen Burgemeester Marienssingcl 100 B van Maaren van Mlddellantstraat 10 H van Beek Nieuwstraat 4 M Boegheim Oost Haven 19 A Bultman Kaïnemelksloot 117 ƒ de Frankrijker Spoors r 15 Gebr Gravesteijn Gouwe 191 PC Graycsfcyri West Haven 47 Leerlingen gevraagd op de afdctfling Zakkenstopperij De Jong s Zakkenhandel Aanmelden Vcrlore ko t 9 Dr P Broekhuizen afwezig t m 24 AUGUSTUS Gr nd Café Restaurant TER GOUW Zaterdag van 7 11 uur o I v van den Heer HELD Alléén toegankelijk voor persenen boven de 18 jaar De Directe MEISJES en JONGENS gevraagd Stoom wasscherij H M BARENDSE V Strijenstraat 42 44 Mevr W VOS Stockmann Turfmarkt 122 vraagt voor direct een R K MEISJE Weer telefonisch aangesloten onder no 2659 JAiO WIJDSTRAAT 7 De directrice van het van Iterson Ziekenhuii vraagt nette Wcritmeisjcs Aanmelding i avonds van 7 8 uur PIANOLESSEN AANEEBODEN voor crrslbeylnuendcn J H van den Bosch Ie HyroD v Alphenatr 23 Abonneert U op de Vri e Pers MlMi S Q H o U W B U BIOSCOOP Vanaf heden weer een pelted Hteiw interressant ACTUALITEITEN PROGRAMMA D p jtie PERSONEELAANGtBODEN Juffrouw biedt zich aan als huishoud t r oï siekenverzorgster Br onder 2091 Bur v d bi Bekwaam bakkcfsknecht met 5 laftr erv rlag tevena hroodbeïorecr leeftijd 26 laar B onder do 2110 bur v d bl Net meisje oud 29 voor de huiBhoudlog of In moederloOB gctin met 1 of 2 Icloderco Br onder no 2152 Bureau v d blad RK Hulabouditcr tu kl gezin liefilapoedig Br B d agent van de V P te Haaatre ht I LakerveJd TE KUCO AANGEBODEN Zgaa I b troo baret M5 1 jw matdot A f 15 IJMeilauD 27 In g i i inde mandoline f 0 Korte NodgodtKeeg 10 Elecirlache motor init er tcrk r In salonkatitalles nieuw St oh d t Ko eiuUal 26 Boeken Iitc klas O mnasliini Plersonuegl Flaiilus losephus G ni hlf i iilB der loden van 1594 Zeer zctdiaam Sirlnkade 5 Zeilboot 12MiBM A Doiiinik Nieuwe Hiivca I95A TE KOOP GEVRAAGD Brandkast laogc Ticndeueo i RUILEN Vu p nbo ider m gouden pen vooi In goedea staat ïilnile bultenbont Hr no l2iBofkh I de Ven Wild lraiil 1 4 knottrn ruie wol en een babytulQJe voot wollen onge ilobp k e 2 of kttülleB witte blauwe of bruine wol Ook genegen Ie tullen voar schoenen Brltico onder no 1914 Bureau van dit bind I paar 1 g n n schoenen voor oude dame v d ic i ni 38 K Skhoulen Lombaidslecg 6 Tabak voor een lelsachterwlel Bovcodlco juoge konlinen Ie koop IJsiellaati 70 een puar hoerenMollfrrs Robinson m 43 voor 41 Graaf van Blolsstrant 19