De Vrije Pers, vrijdag 27 juli 1945

vrlie Pers vooï wda en Smitidiin en di Kümfunmoaatd REDACTIE HOOGSTRAAT la TELEFOON 3785 VPIJDAQ 27 JULI 1945 STADSNIEUWS Zaterdag 28 Juli hoopt de gymnastiek nastieken athletielc vereniging Vires et Celeritas liaar eigen terrein bij de Waaiersluis officieel in gebruik te nemen V et C is hiermede één der weinige athletiek verenigingen in den lande welke over een eigen accomodatie de beschikking het ben IWen is thans niet meer afhankelijk van voetbalverenigingen om het handbalspel te beoefenen Na de officieele opening volgt een demonstratief piogramma Athletiek Vires et Celeritas tegen Achillis Gouda Handbal Vires et Celeritas I tegen Stolwijk I dames en Vires et Celeritas tegen Excelsior I heren Wij hopen hier nader op terug te komen STRAFZITTING KANTONGERECHT GOUDA d d 18 JULI 1945 Veroordeeld zijn wegens Het ten verkoop voorhanden hebben van brood met een te laag gewicht aan droge stof T R te Gouda f 60 s 15 dg h C F de G te Reeuwl k U dg voorwaoidelijlce hechtenis met een proeftijd van één Jaar C F de G te Reeuwlji f75 s 15 dg h W C v O te Gouda f 80 s 20 dg h Vf v d A te Zevenhuizen f80 s 20 dg h Niet voldoen aan de leerpllcntwot G v H to Gouderalc schuldig zonder toep v sttaf Roken in een coupé niet rooken van de Nedorl Spoorw A M te Alphen a d R f 2 50 s 1 dg h Zeer onvoorzichtig rijden met een motoirll wlel waardoor een aanrijding ontstond C D te Gouda 14 dg voorw hewitenls met een proeftijd van 1 Jr plus f 15 3 3 dg h en ontzegging 1 Jaar een motorrijtuig te besturen PRIDIKBEURTEN Ned Herv Gemeente St Janskerk 10 uur Ds M C Koole 5 uur Ds Gerh Huls Bedlening H Doop V esterkerk 10 uur Ds F W G Verheul Jeugddienst 5 uur Ds C A Korevaar Bediening H Doop Ver Vrljz Ned Herv Kleine Kerk Pepei str 128 10 30 uur Ds M J W Zevenboom Berkenwoude Geref Kerk 10 en 5u Ds E Mobach van Numansdorp Chr Geref Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Geref Gem 10 en 5 uur Ds de Blois F vang Luth Kerk 10 uur Ds Slmon Rem Geref Gera 10 30 uur Ds Nlenhuls Vrijgem Geref Kerk 8 30 u Chr Geref Kerk en 4 u Gebouw Rem Kerk beide diensten Ds G Koenekoop Nederd Ger Gem 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Woensdagavond 7 30 u Ds Joh van Welzen Vrije Evang Gem 8 30 u Kleine Kerk n 5 30 u Geb Zeugestr 38 Ds H C Loep Woensdagmiddag 3 uur Gebedsuur Ver Calvijn 10 u Ds Pot van R dam Oud Kath Kerk 10 uur Pastoor G P Giskes Leger des Heils 10 u Helliglngsdienst 7 30 u Openbare Kerkel Samenkomst Dinsdag 7 30 u Ledenvergadering Donderdag 7 30 u Openbare samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Jong Nederl v Christus Woensdag 8 uur Spioringstr 49 Leider de Heer W F ICloos Gerei Zondagsschool Jozef Groen van Prtnstererschool 2 45 u tot 3 45 u DOKTERSDIENST Dr Tom Burg Martensslngel ó9 Dr Rerame Fluwelensingel 59 APOTHEKERSDIENST Apotheek Dee Westhaven 14 PLAATSELIJK NIEUWS BERGAMBACHT PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk 10 en 7 uur Ds H Ewotdt Ultaetr ed Herv Kerkt 10 en 7 uur Leesmenst Uitgetr Ned Herv Kerk Gebouw Burg Ullkensstr 10 15 en Ó30 uur Ds Grlsnigt Geref Kerki 10 en ó uur Ds J G W Terhaak ZONDAGSDIENST DOKTOREN Zaterdagavond tot Zondagavond a s Dr H Frese BERKENWOUDE Ned Hörv Kerk 7 30 Ds M J W Zevenboom CAPELLE A D IJSSEL PREDIKBEURTEN In de Ned Herv Kerk op Zondag 29 Jul 10 uur Ds den Hertog H A 4 30 uur Ds Gali Dankzegging Geref Kerk 10 u Ds J Delleman R dam 5 u Dr P G Kunst A dam GOUDERAK De OranjeTcrenig Juliana hield in de zaal van Mej de Wed S Ooms een ledenvergadering waarbij een voorlopig feestprogramma is samengesteld Het ligt in de bedoeling indien er van alle kanten wordt medegewerkt tweci dagen Bevrijdingsfeest te houden Dï eerste dag zal dan als de mogelijkheid bestaat aanvangen met cen Herdenkingssamenkomst in Ned Herv Kerk Ds van V iet zal verzocht worden een Herdi ikingsrede uit te spreken Voorta wordt de dag aangevuld mefc kïnderapelcn en kinderzang De tweede dag heeft als voorlopige agenda 1 Opening 2 Oplocht 3 Vo ksspclen 4 Gj mnastiek 6 Muziek eö aog KERKUIËNST 10 en 7 uur de Hear G Mouw HAASTRECHT Vrijdagavond vergaderde de A R J Kiesver onder leiding van den heer A Griffioen Na de opening gaf deze een overzich van t illegale werk der A R daï plaatselijk door een Comité werd gedaan bestaande uit de heren A Griffioen J Graveland A Versloot W Sihi € ei F Straver Gesproken werd over de samenwerking mat andere Prot Chr groepen Zo spoedig mogelijk moet er een contart vergadcring worden gehouden In t bestuur zijn gekozen de heren P Griffioen A Graveland P Peters W Smit en F Straver OUDERKERK A D IJSSEL Oranje boven Woensdagavond werd in de schuur van dhr C Burger in de Kromme in een drukbezochte bijeenkomst de buurt verenig Oranje boven opgericht In het bestuur werden gekozen Mej Burger van den Berg en de heren J C van Reeuwijk W A Brouwer T de Jong en T van Du vcndijk We hopen zeer dat de nieuwe vereniging goed aan haar doe zal beantwoorden nl het aanwakkeren der Oranjeliefde en het waardig vieren van onze Oranjefeestcn BURGERLIJKE STAND Getrouwd Huig van Walsum 26 j en Ger rigle Filer 23 Jan Burger 30 en Arlna de Groot 27 J Ni s Torlouw 29 j en Cornelia Llngen 27 PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk 10 uur Ds J G Woelde rlnk Bediening H A 7 uur Ds Hulst uit Gouda Dankz HA Wijkgebouwi alleen nm 7 uur de hoer A da Redelllkheld g o w Dank H A Geref Kerk 10 on 7 u Ds D A Vogel OUDEWATER Bij de gehouden tentoonstelling van het ingezamelde speelgoed door de kinderen heeft de collecte aan de uitgang f 600 opgebracht Vorige week hebben drie auto s het kinderspeelgoed naar Iledel gebracht Van elke school ging er een ondcrwij yorca en een kind mede Zïj werden in Hedol door den Burgemeester ont vangen en doov de Hedelse jeugd luide toegejuicht en toegezongen PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerks 10 30 en 7 u Ds P J Steenbeek Geref K k 9 en 2 30 uur Ds G R Visser Deze diensten worden wegens restauratie van het eigen kerkgebouw tn het gebouw der Ned Herv Kerk gehouden Geref Gem 10 en 7 u Leesdlenst Oud Kath Kerkt 3 u n m Ds M J W Zevenboom KRIMPEN A D IJSSEL Mej M W de Jong typiste ter secretarie alhier is in gelijke belrekking benoemd te Capclle a d IJssel KRIMPEN A D LEK PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk 10 en ó uur Ds Betkelaar Geref Kerk 10 en 3 u Ds E Brunsting LEKKERKERK BURGERLIJKE STAND Huwelijksaangiften Eljgenraam Frans 34 jr Delft en den Boon Jannlgje 29 r te Lekkerkerk Huwell ken Beekhof Egbert 29 Jaar te Zwolle en Klerk Geerije 30 Jaar te Lekkerkerk Overleden Hoogenboezem Willem 88 Jaar ongehuwd REEUWIJK De heer G L F Piket is benoemd tot ambtenaar ter gemeente secretarie van Nieuwkoop De Reeuwijkse Oranje Ver is na 5 jaar weer verschenen en een werkcomité van 18 leden is samengesteld waaruit het dagelijks bestuur onder voorzitterschap van dhr J van Roon is gevoimd Woensdag 5 Sept zal alhier een feestdag georganiseerd worden Een dezer dagen worden circulaires verspreid BURGERLIJKE STAND Geboreni Gerrlt zn van J de Knikker en J A Scheel Allda Geerirulda dr van J C Bunnlk en C A v d Pouw Johanna Maria dr van M van Roon en A J Albers Willem zn van D de Rek en T Anker Getrouwd H A Gelderblom 31 J en M Grootendorst 32 PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk Reeuwijk v m 10 uu en n m 7 uur Ds H Roelofsen BU H Doop Ned Herv Kerk Slulpwijk v m 10 uur en n m rt 30 uur Ds E S de Unt V m Bediening H Doop Geref Kerk v m 10 en n m 5 uur Ds F Warmenhoven SCHOONHOVEN Begrafenis Lettink Donderdagmiddag heeft Schoonhoven op indrukwekkende wijze de gev iUcn helden geëerd in de teraardebestelling van den P C van Ede een oud Schoon hovenaar die 7 Mei j l in een gevecht tegen S S troepen sneuvelde De lijkwagen uit Ede werd aan de gemeentegrens opgewacht door de B S van Schoonhoven bestaande uit een vuur peleton van 12 man en een grote afdeling van Binnenlandse strijders ouder commando van den P C De stoet werd bij het ouderlijk huis gecompleteerd door familie en genodigden en daarna ging de stoet gevormd uit tamboers met omfloerste trom vuurpeloton lijkauto geëscorteerd door vici slippendragers familie en genodigden plaats B S en B S uit Ede door de halfstok vlaggende straten van Schoon hoven naar de begraafplaats Hier werd door B S en politie voor afzetting gezorgd Ook waren aanwezig de D C met z n staf de P C Gouda Transportcolonne van hel Rode Ki uis en verschillende hoofden van dienst Aan het graf werd het woord gevoerd door den P C van Schoonhoven den P C van Ede en door Ds de Bruljn van Williire Lanffcrak en UiU c UU aU yuücdsnU Behalve Perswerk verrichtten de jongens van Trouw velerlei ander illegaal werk Eén van deze werkzaamheden was de arbeid voor de C l D Centrale Inlichtingen Dienst Deze bestond o a uit het opmaken van vragenlijsten van de in functie zijnde burgemeesters en secretarissen Zo nauwkeurig mogelijk werd van deze overheidsdienaars op papier gezet hoe hun houding in bezettingstijd geweest is Vooral nu bij de zuivering van ons overheidsapparaat zijn deze gegevens van onschatbare betekenis Dit werd ons o a op de j l in Den Haag gehouden persconferentie op een desbetreffende vraag met nadruk verzekerd Vooral de objectieve beantwoording der vragenlijsten is van zeer grote waarde Menige Burgemeester die thans zijn verkeerde handelingen in bA zettingstijd zoveel mogelijk tracnt te verdoezelen wordt hierdoor in het juiste daglicht geplaatst De foto s voorkomende in het herdenkingsnummer van Trouw zijn alle op£ nomen door Foto Studio Westhaven 1 Gouda De plechtigheid werd besloten door een salvo van het vuurpeleton waarna de wacht betrokken werd door vier B S ers Tot tijdelijk wcihoudcr alhier is benoemd de heer A H J Moes PREDIKBEURTEN Ned Herv Kerk 10 en 6 u Ds J van Vliet van Gouderak Geref Kerk 10 en ó uur Ds VV G Bo vendorp van Zevenhuizen Z H ONDAGSDIENST DOKTOREN Dr J Groesbeek STOLWIJK Do W ilhelminaverenig heeft besloten op 30 en 31 Aug op waardige wijze het bevrijdingsfeest te vieren McQ begint s morgens met een kerkdienst gevolgd door een openluchtspel op het schoolplein Bij voldoende medewerking wordt er voorts nog een allegorische optocht door de gemeente houde Verder vermeldt het programma volksspelen een zanghulde waartoe de medewerking van de hoofden van scholen is gevraagd en lot slot een gondelvaart De bewoners worden opgewekt door versiering en vlaggetooi mede te werken om het geheel zo goed mogelijk te doen blagen ZEVENHUIZEN Door het onvoorzichtig dmspringenmet een vuurwapen ging plotseling eenschot af Twee leden der li S werdengewond n l Bé Schotte door het b en been terwijl de kogel bleef str u de arm van D van Rijs laatstg de is naar Gouda geweest om de k te laten verwijderen Geref Keiki 10 en 7 u Ds J F W Erdn 4nn van Haastrecht