De Vrije Pers, maandag 30 juli 1945

53 Vergunningen zakenreizen buitenland Aanvragen ter VLrkrijging van vergun oingen tol het ondtrncmtn van 7 ikcnrcizen naar hel bultenlana moticn worden grricht tot de bevoegde njksbureaux hooMbcdrlif schappen of bedrijfschappen Ainvigtn waarvoor geeu enkek dtzer instellingen bevoegl is moeten worden girichr ol het Ministerie van handel en NiiVLtliLid afd tiansport en encrg i Be uidenliout O i Gravenhage resp het RijksDureiu voor de Vjedselvoorziening afd buitenland Oost dulniaau 2 s Gravenhage Intchrijving Melkhandel De Dir generaal v d voedscivoorz maakt bekend dat in de prvincics N Holland Z Holland en Utrecht zelfstandige melkhandt laren alsmede winkelfilialen van zuixelfa brieken en slandaai disatiebedrijven zich bij tct ccntr distr Kantoor moeten laten inschrijven Niet tngeschi even behoevrn dus te worden zij die uiMluitend optreden als raelkbezorger in vasten dienst bii een zuive fafriek of siandaardisatiebedri f op loon en o pro visiebasis Ce zelfstacdlge melkhandelaien en f llaalbedrijven dienen zich tot depinat sctijke dlilrlHutiediensten te wenden ir de week van 29 juli t m 4 Aug as In deze week moeten zt voorts de bonnen D 08 ror d en blauw bij de plaatselijke distribu ticdieniten inleveren ter verkiiging vc i voor schottoewijzingen voor melk per ingeleverde bon D 08 rood zullen zij een toewijzing van een rant oen melk ontvangen en per ingeleverde bon D 08 blauw een toewijzing voor drie rentsoenen Zoowel op de roode als de blauwe bonnen zal een toeslag van 30 o worden gegeven Deze toeslag is be stemd om de handelaren in de gelegenheid te stellen op aanvullingsbonnen voor jeug dige personen en rantsoenbonnen te kunnen leveren en eventuee c omzctsvermeerdenng op te vangen De uitgereikte toewijzingen geven in de week volgende op die waarin zi door het distributiekantoor zi n afgegeven recht op het betrekken van melk bi de itandaardisatiebcdrljven Bakken van klcinbrood toegettaan Het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwproducten maakt bekend dat het bakken van klein brood en luxe brood thans weder is toe gestaan Ook het bereiden in loon van ban ketbakkers varen van door consumenten ingeleverde grondstoffen is toeaeitaan m ts dit ult luitend geschiedt tegen een geldelijke verged g zoodat de geheele ingeleverde hoe Aan de Russische rtgccring zal ccn uil nooiiging vordtn gezonden voor de te Pari t liüudcn confcrenfie over di toekomaii ie s tui vtindL in te mat torn Ie zönc van Tanger fV heer Pies ti in dir der KLM is m Cüid ao nnqekomer wur h werd erwelk nti door L r P Kistecl gouverneurv n C iirat sfO Zaretddvl ivor d n in de ApoÜohal te Atisfcrdam ten bal gehouden voor de ver crtkic ndc M inne oorloqsvri willl er i Meer d n 5 00 pt onKn namen hlprasn drel OFFICIEELE PUBLICATIE De m deze lubrick opgenomen mededeelingen kunnen uitsluitend worden opgegeven via den Recoqnit edlcnst Pirkstnat 25 Den Haag Tel 116220 danvjrl viacontaclcommissarls en van den Ree du nit Prijzen akkcrboowprodnctcn oogst 1945 Het Hoofdbedr voor Akkerbouwprod maakt bekend dat voor onderstaande pro ducten van den oogst 19 i5 de volgende pri zen zullen gelden eerste prijs is oor logstoeslag boven den richfpri s van vorig Jaar tweeüe prijs is nieuwe prijs Granen tarwe 3 75 17 rogge 4 16 75 gerst 2 50 50 haver 2 25 12 75 evene H 75 maïs boekweit 1150 Peulvruchten waalsche bionen 1 50 23 50 andere veldboonen 1 50 17 50 Groene erwten en schokkers groeneerwten 1 50 19 schokkers 3 19 Capucijn rs blauwpealen 150 18 50 mansholt s hala 150 2150 wijker vale 150 18 50 platte vale 1 50 29 50 Grauwe erwtenhalflangstroo gruno I 50 24 50 langstroo Noord HoMand i 50 29 50 BruineboonenZeeuwicha lange 1 50 25 Gron itroo enFriesche woudboonen 1 50 26 50 NoordHoll bruine boonen 3 30 kievitsboon n 1 50 29 50 Witte Konen walcherschewit e boonen 3 30 Noord Holl krombekken 1 50 29 50 citroenboonen 3 30 Zadenkoolzaad 25 45 mosterdzaad bruin 70 mosterd aad geel 40 karwl zaad40 blaawmaanzaad 45 85 kanariciaad 3 15 lijnzaad 25 itroovlas 1 14 0 Andere gewasirn suikerbieten 4 30 cichorei 14 40 Rovenstaandc prijzen gelden voor een gezond en houdbaar product van gemiddelde kwaliteit Zl worden verhoogd met een gemiddelde bcwaarvergoeding voor den teler ten bedrage van f O 50 per 100 kg behalvevoor wat betreft ollenden stroovlas suikerbieten en cichorei Hiermede vervalt de tol dusver qebruikelilke wekehjksch oploopende bewaarvarqoedlng HALLO N V Autobusdienst DE RIJNSTREEK vraagt CONDUCTRICES Uitsluitend schriftelijke sollicitaties Van Tolstraat C 70 Bodegraven Wij zijn weer aangesloten onder nummer 34Ó7 U belt en wij stntn voor U gereed H J Rensink Adr Vlackstr 9 BekeDd kapltMlkrachtlfle ondtfoernina in de hoofditad vaa Gelderland over eigen toontalen beschlkktnde zoekt artikelen hiervoor looals GEVRAAGD Boekhouder Toor Grouicrder in Boter en Vetten Brieven met opgave ven verlangd salaris en met referentien onder nr 2307 bur v d blad Voorinlevcring meubelen klem meubelen luxe hmshoudelijke entlectrischeaittkelen Gelderland omg vlno illt n doot oorlogsgeweld met leege winkell Wli koopen COQtant Helpt U ooi aao artikelen Brieven onder no 2191 Centraal Advertentie Bureau C A Rupp Arnhem DONDERDAG 2 AUGUSTUS 945 dcB avonds om half acht optreden van het Haagach dalkengezclichap 1943 Neef en Rabouw Achter d Vlachmarki 8S Telef 3335 b g h i276 Plateelschilders Thuiswerkers GEVRAAGD Brieven onder no 220 bureau van dit blad Firma te Venio vraagt te koop 2 kleermakers persijzers 1 kleermakers machine Br onder no 2270 bur v d bl DE BUMBLEBErS met inbegrip van de IKAM ALA S in het THALIA THEATER ten bate van Eertschuld en Dankbaarheid Gouda Origineel onderduiketiptogrammB Zoo mogellik blnodel neebrenjenl Medewerkenden Miei Boon tra N I R O M RIeEduard E Eduard Ch Eras Ada Franssen T Ktopmans Ir S Meyn Moh Soedjono Ans Verring T Well Entree f 2 50 alles inbegrepen Kaartverkoop Reunie Oosthavtn 17 dagelijks van 9 124 en van 2 5 uur Zie voor het progamma de aanplekbilietten Schrave wascht weer en IS ook weer teletoriisch aangesloten onder nummer 2003 BOELEKADE 171473 Vaaal heden worden dooi aaagcnomcu welke In vol komil wor len algfwerki B OOI l plenia voor BENIGE LEER LINGEN walks tot vukman zullen worden opgsleid Boakbindarij Cor Savsnhovsn Gedlnlomeerd IJoekb nit j Ridder V talBweg jouda Ven voor Reeuwtik en oi g V V erlaen Reeowal O 101 Gevraagd net meisje leeftijd ongeveer 16 jaar voor het schoonhouden der monsterkamer en lichte kantoorbezigheden J Rietkerk Markt 10 Gouda Vanaf heden zijn wij weer tele foniacb aangesloten onder no r p IiiIji j j 209 Motlclslaoenj L T1ENDFWE Abonneert U cp De Vtije Pers Verkoopt met vroegtijdig Het IS uitdrukkelijk bepaald dat winkeliers Vrijdags geen artikelen op nreuw aangewezen bonnen moger verstrekken O idankj dit verbod zijn Vrijdag j I een aantal winkclie s overgegaan to het verkoopen van artikelen op nieuwe bonnen Bijten Vrijdag jl ytlnuden controle w er den een aanttil winkeliers betrapt Zi zullen wa II sLhijnlijk met worden herbevooriajd Wij doen een ernstig beroep niet alleen op de winkeliers doch ook op de koopers z h aan de voorschriften te houden BINNENLAND Het Prinselijk gezin naar Soestdijk Op Za erdag 4 KO RTE BERICHTE N De Griekscht generaalen premier heeft in een vcrkiannq voor de Gncksche pers het aftreden van Koning George van Grie kenland geelscht De merl caan3ch Britschc vloot die tegen apan opereeren heeft sinds 10 Juni 74 schepen tot zinken gebracht en 157 beschadigd cn der aafïte slagschepen van Japan werd bi een bomaanval vernietigd De confer ntie van de 5ig three tePotsdam zal waarschijnlijk Woensdag ofDonderdag eind gen Het 8ste legT waarin soldaten uit het gchcele Britsche i ieme ncbesl hebben qcstre den en dat was opgerukt van El Aleraain naar de Alpen heeft met ingang van gisteren opgehoudei te bestaan Uit alle declen vande wereld wrerdfn i lukwenschenonf anacn Met groole blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze Dochter NEELTJE HENDRIKA Wij noemen haar Nelly B F VAN HENSEN VAN UNINGEN M VAN HENSEN VAN UNINGEN Wirar Gouda 28 Ju I 1945 Doclestraat 16 FABRIKANTEN I Woensdag 1 Aug hopen onze geliefde Ouders P C DE ONG A DE ONG Boot den dag ie herdenken waarop zij voor 45 Jaar het Huwelijk traden Dat zl nog lang bi ons blijven is de wensch van hun dankbare Kinderen Behuwd en Klein kinderen Aangezien het mij niet mogelijk is het groot aantal gelukwenschen ontvangen ter gelegenheid van a l n 25 jarig ambtsjubileum per soonlijk te beantwooiden neem ik de vrijheid langs dezen weg daarvoor hartelijk dank te zeggen HARMS Langs dezen weg betuigt de familie v ECK haar hartelijken dank aan Doctoren en verplegend personeel van het Noodziekenhuis aan de IJssellaan voor de uitstekende be handeling tn verzori ing van hun Moeder Mevr M M v Eek Kool Botchweg 43 Go ida Langs dezen weg brlulgen wij onzen haclelijken dank aan vrlen den buren en kennissen vooi de vele blijken van bLlangst onder vonden bij onzen terugkeer in het Vaderland C en M van Dnel R an CrtUweg 116 Langs dezen weg betuig ik mijn hartelijken dank aan familie keocis sen en buren voor de beloondebelangstelling bij mijn terugkeer uit krijgsgevangenschap In hel bijzonder dank Ik Schoonderwoerd Lethmaelhstraat voor de gegeven muz ek T VAN GhNT lollfnstraat 63 Hiermede betuig Ik mijn hartelijken dank aan f im li bunnen kennis aen voor de blo menaltentlc bij ml n terugkier jindcrvinden DINA RA40UW Snoystr 57 Bewindvoerinp Langs dezen wig betuig ik mijn hartelijken dank voor de vele blijken van bi la git en bloemen van familie buitn en vrienden bi ml n terugkeer uit Duitschland C A V d Klii Gr Beairixstrnat 26 Allen die fleidei te vorderen hebbeo vnnver thuldlgd ilJn aan ol lloedrrct on l rhun heruitlng hebben van LEVY VANCOLLUN a RACHEL JESSURUN CAR OOZO gewoond hel binde te GoucIh wordea veriorll Ich vóór 1 Sept 19 5 Iewendin tol den bewindvoerder Mr L 1 A vao M lie en Markt 61 te GoudnL e BewindvoerderMr I L I A VAN MECHELENGoudFj 28 UU 1945 Onder ff veelheid noet worden verwerk Er mag niets door dtn verwerker worden achtergehoudm Fcvini wordt daarbij als vooiwaarde ge iteld dat de verwerker voor een zekert hoe vec heid suiker boter en bloem een bepaalde hutveelhtid gerttd product afleveri Receptuur zal nog worden verstrekt Pri zen van groenten en fruit Vanaf 3 Juli 1945 zijn alle prijzen van groenten en fruit opgenomen in de lijst van Maximum prijzen Deze prijzen zullen zoowel vanuit ht t consumenten als vanuit het producentenstaniipuni bezien op een redelijk niveau worden vastgesteld Het prijspeil van Mei 1940 kan evenwel met als maatstaf worden aangenomen daar de toenmalige prijzen dikwijls ver beneden den kostprijs lagen Er wordt overigens nog op gewezen dat de vastgestelde prijzen slechts maximumprijzen zijn zoodat natuurlijk in verschillende gevallen ook lagere prijzen kunnen worden gerekend Koopt geen levensmiddelen zonder bon Het blijkt noodzakelijk onder de aandacht van het pubhek te brengen dat het onder de huidige omstandigheden op geen enkele wijze meer te motiveeren is dat een beroep wordt gedaan op de boeren ter verkrijging van extra levensmiddelen Dit gebeurt den laatsten tijd nogal eens door vereenigingeo ten behoeve van straatfeesten ouden van dagen zomerkampen weekend bijeenkomsten enz Op deze wijzc verdwijnt een gedeelte van de melk boter kaas en andere producten naar bepaalde groepen van personen welke proüi cten de gehtele bevolking ten goede moeten komen Dit kan met toegestaan worden en maatregelen zullen inuien men toch dit verbod overtreedt niet uitblijven HALLO Pension Net eenvoudig pension gevraagd geen gebruik van centrale keuken Zaterdag en Zondag afwezig Brieven bureau v d blad no 1732 voor tijdelijk of Architect zoekt voorgoed KANTOORRUIMTE centrum Gouda Brieven onder no 1757 bureau van dit blad Een flinke halfwas loodgieter gevraagd Aanmelden A BCXDM IJssellaan 107 Gevraagd MEISJE voor dag of dag en narht Tevens WERKSTER v schoonhouden van de praktijk Aanb Mevr v BEEK Krugerlaan 87 Dienstmeisje gevraagd bi Gcudsche familie te Amsterdam voor dag en nacht Goede behan deling en goed loon Aanmelden Goudsche Muziekhandel Lange Tiendawcg 11 TER RUILING Nieuwe overoli voor wcrkbrock groole m Gouwe 50 pluaFour pak lec tijd 14 aar voor p k of beveakle ding leeft 16 17 J Luykcnatr 28 een paar xwarte damcMchoeoen hoogc hak b su£dc choeneti en een paar zw tatitnen danspumpi m 38 t breedc dnmeninollères Kr geriaan 89 Mclnje irl m 31 of wurksch m 12 voor Dfiesich m 33 34 Wijnhoff KI mopstr 5 2 I aar ioogensschoenen 38 en 39 voor 2 p maat 4 R v d Bas Croenendaal 92 Nieuwe achofneo voor een nieuwe rltwlel bu lenl and Pep ritraat 48 jabard e hee njasgroote longenimaal voor heerenmaat 1 n Plilllpaweg 15 ren paar bruine dameBact hooge hak m 36 voor Meliieamaiitel leeft 34 2de Kade 17 X g a n achoeoen m 38 zwart uidc met Ink voor lungeniich m 34 z g ft o Hoogitr 23 grtot maat kinderled kant met mntraa en hoofdkusien voor Brandiitoffen Mei e ich maat 33 f 34 voor M li enchoenen n 36 Oadcr de Boompl 19 een paar bruine m ifeum t irea m 27 voor m 29 Noordcgraaf üplertngatraat 127