De Vrije Pers, dinsdag 31 juli 1945

Uitgave van Ie Malntiendral Het Parool Ons Volk De Vrije Gedachte Vrij Nederland De Waarheid en Nieuwsorgancn Weekabonnement 25 et Losse nummers 10 et No 182 DINSDAG 31 JULI 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Redactie h A V d Steenhovcn Mr A A Riiksen Adm I M van Loon Bureau Markt 20 Gouda Tel 3Ü98 Drukker Drukkerij Verzijl Gouda STADSNIEUWS Schorsing uit het Onderwijs De Militaire Commissaris voor het Gezagsgebied Gouda herft in de uitoefening van hun functie geschorst H A Tempelman onderwijzer aan de R K U L O tchool te Gouda en A A J Dokter onderwijzer aan de Openbare School B te Gouda Straatnaam Vogelenzang Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben reeds btj besluit van 15 Mei 1945 uitoefenende de bevoefldheden van den Gemeenteraad besloten de namen van eenige tijdens de bezetting veranderde straten te herstellen Zij handhaafden den naam Vogelenzang om de reeds in Gemeenteblad no 20 van 19 Mei 1945 vermelde redenen n l dat deze naam historische beteekenis beeft tn de verandering in Wllhelminastraat verwarring stichtte terwijl herhaaldelijk is verzocht de oude benaming Vogelenzang weer te herstellen De Buurtvereeniging van het stadsdeel waarin deze straat felegen Is heeft zich evenwel daarna tot het College gewend met het verzoek den vooroorlogschen naam Wllhelminastraat te herstellen Aangezien deze naamkweitie reeds vroeger een onderwerp van discusiie in den Gemeenteraad had uitgemaakt laatsteliik kwam zij in de raadsvergadering van 25 September 1933 aan de orde achtten Burgemeester en Wethoaders het gewenscht hun zienswijze te toetsen aan die van die Gonde Bi schrijven van 1 Juli j l heeft het bestuur van deze Oudheidkundige Vereeni ging zijn standpunt kenbaar gemaakt hetgeen overeenkomt met dat hetwelk Burgem en Weth innamen bij hun besluit om den naam Vogelenzang te behouden Om haar geschiedkundige beteekenis vinden de motieven van die Goude hier vermelding Het bestuuf schrijft Het Bestuur van die Goade zou het ten zeerste betreuren Indien de straatnaam Vogelenzang wederom indien van Wllhelminastraat werd veranderd De poëtische naam Vogelenzang die in samenhang moet worden gezien met Rozen daal Paradijs Tiend e weg en Groeneweg herinnert aan den tijd van de zoogenaamde nieuwe stad uit de middeleeuwen hetdeel van Gouda dat wel binnen de wallen lag maar nog niet was bebouwd De Vogelenzang heeft later een slechten naam gekregen omdat daar reeds volgens keuren van omstreeks 15O0 de lichte vrouwen moesten wonen Gedurende ongeveer vier eeuwen heeft de Vogelenzang het karakter van een buurt vanfverdachte vrouwen en zeemanskroegen gehandhaafd Toen omstreeks 1900 de naam Vogelenzang werd veranderd in Wilhelminastraat was er echter van den ouden toestand al niet veel meer over De toenmalige bewoners waren met de naamsverandering ten zeerste Inge nomen omdat voor de Gouwenaars in dien lijd de naam Vogelenzang nog een slechten klank had Dit geldt echter nu niet meer de slechte herinnering is verdwenen En nu bestaat er ons inziens geen enkel bezwaar tegen m den hlstorlschen en poStlschen naam Vogelenzang te handhaven Niemand die in den Vogelenzang woont behoeft zich door dezen naam gekrenkt te gevoelen En ten slotte de bewoners kunnen het niet helpen maar de straat zelf ziet er nu eenmaal door zijn rommelig karakter heelemaa niet koninklijk uit De Koningin wordt bevendien reeds geSerd door den Koningin Wille minawep Burgemeester en Wethouders hebban dus geen aanleiding gevonden op hun besluit van 15 Mei 1945 terug te komen zoodat de naam Vogelenzang gehandhaafd blijft Voor één jaar verpacht Burgemeester en Wethouders die thans de bevoegdheid van den Gemeenteraad uitoefenen hebhen met ingang van I September 1945 de exploitatie van het cfifé restaurant op het Veemarkiterrein voor den duur van één jaar verpacht aan don hecF C J A Bredic Tot procuratie houders benoemd De Directie de M V Z deelt ons mede dat do heeren N v d Berq en B Belonjc alhier tesp 18 en 19 jaar in dienst der Maatschappij tot procuratiehouders der Vennootschap zijn benoemd Goed aangekomen Naar men ons gisteren mededeelde zijn de 150 kinderen uit Gouda en omgeving die Zaterdag 21 Juli j l naar Danemarken zllr vertrokken allen goed en wel op én plciat hunner bestemming aangekomen Post die de kinderen hebben verzonden is onderweg Weer Drukwerken Met ingang van 1 A i Mstus a s nemende posterijen in Nederland weer drukwerken tot 200 gram ter verzending aan Euterpe gaat weer zingen In Gouda is de gemengde zangvereeniging Euterpe heropgericht Liefhebbers van zang kunnen zich bij de bestuursleden opgeven als lid Het dagdijkich bestuur bf at uit Mevr M de Mink Cronjéstraat 8 voorz en de heeren J van Hensen van Uningen Lage Gouwe 98 secr en A Terlouw Dr Leydstraat 2 penningmeester Geliquideerd Ook het luchtbeschermingsblok no 48 is tot liquidatie overgegaan Het kassaldo ad f 69 79 werd afgedragen aan de Ned ver tot bestrijding van tuberculose Twee brand bluschapparaten werden aan de Goudsche Brandweer afgestaan terwijl de verband trommels aan het Nederlandsche Roode Kruis werden geschonken Een nieuwe erbij Bewoners van de Verlengde IJssellaan hebben opgericht de buurtvereeniging Herwonnen Vrijheid voorzitier is de heer J de Weger secretaris de heer K F L Nolte IJsiellaan 177 ca penningmeester de heer Monster DE VOLKSUNIVERSITEIT Uitbreiding ircrktcrrcin Drie winters heeft de Goudsche Volksuniversiteit Diets van zich laten hoeren Nu alle onderwerpen weer vrijuit In hel openbaar behandeld mogen worden heeft het Bestuur van de V U allerlei plannen voor het a s winterseizoen in voorbereiding Vóór alles Is het de bedoeling om het werk op een veel breedere basis te hervatten opdat alle groepen van de bevolking iets kunnen hebben aan de verschillende lezingen en cursussen Om deze uitbreiding van werk te doen slagen het t het bestuur het vooroemen om met andere organisaties contact te zoeken en o a ook de medewerking van de buurtvereenigingen in te roepen Reeds nu kan er melding van worden gemaakt dat er niet alleen méér cursussen dan voerheen maar ook andere cursussen georganiseerd zullen wordrn Op het programma staat b v reeds een werkojirsus Engelsch een Algemeene ontwikkelingscursus wordt overwogen van pro en contrazijde zal het onderworp Annexatie behandeld worden enz Natuurlijk ïullen ook als voorheen de algemeene cursussen over literatuur kunst politiek enz op het programma komen Vanzelfsprekend zal uft deze ultbreid ng van werk ook een andere finarcii ele regeling volgen Het bestuur zal aan hen die lid waren en aan andere belangstellenden binnenkort hierover bericht zenden Zocdra de plannen vast staan hopen we In ons blad nader op het winterprogr mmaterugtekomen Liquidatie Luchibeschermisgs blokken De luchtbeschermlngsblokken 30 31 32 34 35cn36 omvattende de straten Ridder V Catsweg Gr Florlsweg tot Paviljoen P C Bothbtraat Gr v Bloisstraaf Jan van Henegouwenstraat en Vosscnhurchkade zijn tot liquidatie overgegaan Van d k sgeldrn werd 50 pet aan de buurtveieeniginqen 25 pet aan Eerescisuld en Dankbaarheid en 25 pet voor het monument ter h rlnne rinq aan de gevallen stadnenootcn geschonken Het E H B O matcnaal en de brjindblusch apparaten blijven ter beschikking van de buurtbewoners Ergerlijke vernielzucht Door het strooien van z ind in de pomp Installatle van de Gemeentelijke Zwem Inrichting door de jeugd zijn Installatie en electromotorcn volkomen vernield Dcichade is naar men ons mcJcdccldc onherstelbaar Let op uw fiet s Het komt nog steedi voor dat er aangifte wordt gedaan van het vermissen van rijwielen Zaterdag j l werden er weer drie fietsen gestolen o a een bij het Vanlterson ziekenhuls en een uit de fietsenstalling van De Beutsklok ËconGmUch Vademecnm Van Kapitein J J Vriesendorp inoi hten wij i v m het feit dat het Militair Commissariaat alhier met ingang van 1 Augustus 1945 wordt opgeheven onderstaand Economisch Vademecum ontvangen voor de verschillende onderwerpen welke tot dusver door de Sectie Economische Zaken van het M G werden behandeld Het verdient ons inziens voor belanghebbenden aanbeveling onderstaand lijstje uit te knippen In het algemeen kan worden gezegd dat men zich voor alle problemen en dit geldt met name voor de economische zijde van het maatschappelijke leven dient te wenden tot die instanties welke voor Mei 1945 deze zaken en r gehngen behandelden EHt geldt o m in het bijzonder voor de toewijzingen voor gronden hulpstoffen ten behoeve v 3n bedrijven Arbeidszaken In alle arbeidszaken kan het Gewestelijke Arbeidsbureau alle gewenschte inlichtingen verschaffen Auto s Voor alle zaken hierop betrekking hebbende dient men zich te wenden tot de Rijksverkeersinspectie voor personenvervoer Sophialaan 11 sGravenhage voor goederenvervoer Westplein 2 Rotterdam Brandstoffen De betreffende Brandstoffencommissie voor Gouda e o Jerusalemstraat 11 Bouwmaterialen Zich te wenden tot den Algemeen Gemachtigde voor voor den wederopbouw Kruisbes senstraat te s Gravenhage Voor Gouda e o tot zijn vertegenwoordiger voor dit district den Heer J Groenendijk van Gemeentewerken Electriciteit Aanvragen in te dienen bij den Directeur van de Gem Lichtfabrieken waaronder men ressorteert Glastoewijzingen t Aanvragen bij gemeentewerken Goederen in Duitschland Commissariaat Generaal voor de Nederlandsche E onomische Belangen in Duitschlar onder leiding van tien Kolonel Posthumus Meyjes Emma laan 4 Amsterdam Z GrondstofFen gevoederde Zich te wenden tot de desbetreffende Bedrijfsgroep Zie De Economische Voorlichting nr 3 d d l 6 45 Huizen Alle zaken huizen betreffende worden behandeld door het evacuatiebureau voor Gouda Gotiv e 168 Kolen Alle aanvragen voor brandstoffen voor bedrijven bij de desbetreffende Brandstoffencommissie Voor Gouda Jerusalemstraat 11 Churcbill weigert ds Orde van den Konsenband Reuter meldt uit Londen dat de Engelsche Koning den thans aftredenden Premier Winston Churchill alsbclooning voor zijn buitengewone verdiensten gedurende den oorlog de Orde van den Kousebnnd heeft aangeboden Dit is de allerhoogste onderscheiding welke in Groot Drittannië kan worden verleend Machines gevorderde Zich te wenden tot de desbetreffende Vakgroep Zie de E V boven aangehaald Materiaal gevorderd Idem Motoren gevorderde Idem Motorrijtuigen Voor alles moet men zich wenden tot de Rijksverkeersinspectie Oorlogsbuit Goederen tot den oorlogsbuit behoorende kunnen door den Burgemeester worden aangevraagd ten behoeve van politiek betrouwbare ingezetenen bij Militair Commissariaat voor het Rechtsherstel afd Oorlogsbuit t a v Ic Lt A Keiler Mathenesserlaan 208 te Rotterdam Tel 35071 Verdere opgaven betrekking hebbende op den oorlogsbuit dienen eveneens aan deze instantie te geschieden Paarden Voor toewijzingen zich te wenden tot den Plaatselijken Bureauhouder Registratie Motorrijtuigen Formulieren verkrijgbaar bij den Burgemeester van de plaats van inwoning terwijl deze dan moeten worden opgezonden naar de Rijksverkeersinspectie Voor Gouda e o bij den Autobevrachtingsdienst Varkenmarkt B3 te Gouda Reisvergunningen Aanvragen in te dienen bij den Burgemeester Rijvergunningen Aanvragen bij de Rijksverkeersinspectie voor Gouda e o bij den Autobevrachtingsdiens Varken amarkt 23 Rijwielen Er zijn momenteel nog geen rijwielen beschikbaar t z t zal er echter een publicatie over verschijnen in de pers Waarschijnlijk zal de verdeeling geschieden door den Distributiedienst zooals dit vroeger ook het geval was Telefoon Alle aanvragen te richten tot den Directeur van het Postkantoor Vaartuigen De teruggave van in eigendom of in huur gevorderde vaartuigen geschied door de Marine Comirissie voor de Teruggave van Vaartuigen Beursgebouw 161 te Rclteltdam Voor alle andere zaken vaartuigen betreffende kan men zich wenden tot de Bevrachtingscommissie Voor Gouda e o Crabethstraat 12 te Gouda Wagens landbouw Aanvragen in te dienen bij den Plaatselijken Bureauhouder Verraderlijke kuil Zondag j l kwam degcinterneerde P C M ter hoogte van de kaarsenfabriek met zijn motor te vallen doordat hl tengevolgevan een kuil in de bocht van den weg de macht over het stuur kwijtraakte De duo rijder sergeant majoor instructcur P liep kneuzingen in het onderbeen op terwijl M in het ziekenhuis v m het Apollo kamp mocsl worden opgenomen daar hij over pijn In den rug klaagde Churchill heeft echter verzocht of het onder de tegenwoordige omstandigheden geoorloofd mocht worden dit aanbod af te slaan Men veronderstelt dat dit den nllereersten keer is dat een lid van het Lagerhuis geweigerd heeft de e orde aan te nemen Het laatiite lid van het Lagerhuis dat tot Riddev van den Ridder van den Kousenband werd verheven was Chamberlain Slechts drie andere leden hebbe i deze Orde die in 1348 door Eduard III werd ingesteld ontvangen