De Vrije Pers, vrijdag 3 augustus 1945

Van iievocode zijde wordt ons medegedeeld dat In het ss Anistelstrüom ecn goud Is geladen doch een parti zilveren munten dic voor rekening v in de Nedcr Inndschc rcgccrinfl In Atnerlka zi n geslagen De koning v in Engcl ind en Prc iidcnt Truraan hebben gl teren een historische ontmoeting gehad n in hcord van het slngscliip Renown voor de rede v in Plymouth de plek waar In 1620 de eerste kolonisten met de Mayflower uitvoeren naar Amerika Krachtens de Leen en Fichtoverceokomst hebben de Vcrccnlgde Staten tot dusver aan Nederland goederen en diensten geleverd voor MO OOOOOO doHar Dezer dagen Is de eerste groep Neder landsche rccruten in Australië aangekomen waar de militaire opleiding van de Ncder landsche expeditionaire macht zal plaats hebben DISTRIBUTIÜNIEUWS OfFicieele bonncnll st voor de Ie week van de 9de periode IQ IS van 5lm U Augustus 1945 voor de provincies Noordholland Zuidholland en Utrecht Elk der volgende bonnen geeft recht op het koopen van 500 501 502 A 550 A 551 A 552 400 gram brood B 553 250gram rijst of kindcrmeel503 200 gram bloera506 8 550 125 gram suiker 513 B 551 B 552 2 liter melk BI3 CI3 inUgvel I a L Ik 505 1 tablet chocolade of 55 gram gebroken chocolade 516 517 ca A 555 1 kilogram aardappelen 100 gram versch vlecsch of4 oz 112 gram vleesch In bilk of 4 oz 112 gram visch in bilk 4 oz 112 gram vlecsch In bilk of 4 oz 112 gram visch Id bilk Geldig tot en met 18 Augmtus 1945 A 553 600 gram biscuits 534 50 gram zoul B 554 125 gram boter A 554 125 gram margarine 100 gram vet 100 gram kaas 100 gram eipocder ongeveer 50 gr zeep Ue levering van rijst of klndermeel is afliaukcti k van d n voorraad bij de winkeliers de keuze berust derhalve niet bi het publiek Op de bonnen 514 z d zoo mogelijk versch vleesch worden afgeleverd Is dit uiet mogelijk dan wordt vleesch nf visch in blik verstrekt Op de vleeschbonnen 514 en 515 ii behalve de bovengenoemde artikelen ook I rantsoen vleeschwarcn per bon verkrijgbaar Het vet op bon 503 het out op bon 504 en het eipoeder op bon 511 zullen niet onmiddellijk bij den aanvang der periode van 5 t m 18 Augustus verkrijgbaar zijn doch zullen eerst In den loop van dit tijdvak betrokken kunnen worden De biscuits op bon A 553 zijn niet meer verkrijgbaar bi bakkers doch alleen bij kruideniers en andere zaken welke voor 4 Sept 1944 droge biscuits plachten te ver koopen Bovengenoemde bonnen met uitzondering van die voor melk mogen eerst bij aflevering der goederen aan de winkeliers worden afgegeven Ongeoorloofde Bij deelneming aan de warme maaltijden van de centrale keukens moeten aldaar de bonnen 514 voor vleesch en de bonnen 516 en 517 voor aardappelen worden Ingeleverd Zelfverzorgers moeten op door de distributiediensten aan te geven dagen aldaar Inleveren graan 500 501 502 A 550 A 551 A 552 vleesch 514 515 melk 513 B551 B 552 B 13 lolegvel en C 13 inlegvel aardappelen 516 517 en A 555 Da bonnsn zijn met ingatig van Zondag 6 Aug geldig er mag evenwel reeds das Zaterdags 4 Aug op worden gekocht met uitzondering van de artikelen melk en aardappelen welke eerst Maandag O Aug mogen worden gekocht Wtnkeli ers die voortijdig op de bonnen verkoopen zullen niet wordnn herbevoorraad De geldigheidsduur van bon 146 voor 2 liter melk der M Cr kaart is voor wat betreft de daarop verkrijgbaar geatelde karnemelk 1 liter verlengd tot en met 4 AnanstuB 1945 In een gedeelte der oplaag geplaatst OFFICIEELE PUBLICATIE Inlevering tabaksbonnen K 15 Het Ministerie van Handel en Nijverheid ma kt bekend dat detaillisten in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht de van het publiek In ontvangst genomen bcstelbonnen RI5 der tabakskaart op 9 10 en 11 Aug bij de plaatselijke distributiediensten moeten inle eren De diensten zullen toewijzingen uitreiken voorzien vandendatum 18 Aug 45 Per Ingeleverdcn bon RI5 wordt een toewijzing uitgereikt voor twee rantsoenen vermeerderd met 10 pet Voor zoover geen tlenvoud bereikt kan worden heeft afronding naar boven plaats De detaillisten moeten deze toewijzingen spoedig inleveren bij een grossier aflevering mag evenwel niet plaats hebben voor den datum welke op de to wijzingen is vermeld in dit geval 18 Aug 45 Grossiers kunnen op deze toewijzingen geen tabaksproducten koopen bi door hel rijk jbur van tabak en tabaksproducten opgegeven depots of fabrikanten Zij moeten de toewijzingen bij de plaatselijke distributiediensten inwisselen tegen ver zameltoewijzingen van artikel 67 en wel op 16 17 en 18 Aug Ook deze toewijzingen dragen den datum 18 Aug 45 De grossiers dienen op deze laatste toewiizingen de goedereu te betrekken i j de bovengenoemde depots en af te leveren aan de detaillisten voor 30 Aug Op de toewijzingen van artikelnummer 67 sigaretten kunnen alle tabaksproducten afgeleverd worden Deze geveu dus niet alleen recht op sigaretten Voorschottoewitzingen Biicuit De Dir Gen v d Voedselvoorziening deelt mede dat speciaalzaken in biscuits in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht welke geen bonnen K 05 hebben ontvangen en derhalve geen biscuit kunnen verkrijgen zich tot den plaatselijken dlstri butiedienst kunnen wenden teneinde aldaar een voorschcttoewijzlng aan te vragen Toewijzingen volvette en magere kaas De Dir Gen v d Voedselvoorz maakt bekend dat in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utiecbt op de toewijzingen voor kaas waarop den datum 28 Juli 1945 voorkomt alsmede het bonnummer 130 uitsluitend voor de helft van het aantal rantsoenen volvette of 40 kaas en voor de andere helft magere of 20i kaas mag worden afgeleverd Aflevering van volvette of 40 kaas in een andere verhouding dan de hierboven aangegevene Is niet geoorloofd Voorziening instelllogeo met brood De Dir Gen v d Voedselvoorz maakt t a V de uitreiking toewijzingen recht oeven de op het koopen van brood bestcnm voor Instellingen het volgende bekend Toewijzingen voor tarwebloem zijn thans uitsluitend geldig voor het koopen van bloem zoodat op deze toewijzingen geen brood kan worden betrokken De distributiediensten in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht zullen daarom m i v 4 Augustus a s van instellingen ziekenlnrichtlngen sanatoria hotels restaurants enz voor zoover de hoeveelheid brood welke pet periode of per maand aan deze instellingen wordt toegewezen meer dar 403 rantsoenen bedraagt een nieuw soort toewijzingen voorzien van het nummer 100 uitreiken Deze toewijzingen geven per rantsoen recht op het koopen van pim 100 gram brood Bakkers die op genoemde toewijzingen brood hebben afgeleverd ontvangen bij de inlevering hiervan van Jen distributledlenst gezegelde ontvangstbewijzen brcod of bloera Instellingen die per periode of per maand minder dan 400 rantsoenen brood krijgen toegewezen ontvangen hiervoor in den vervolge rantsoenbonnen brood nlevering tantaoenbonnen tarwebloem Nu de rantsoenbonnen tarwebloem slechts geldig zijn voor bloem zullen de distributie diensten in de provincies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht bij inlevering van dezs bonnen uitsluitend toewijzingen tarwebloem uitreiken Voor rantsoenbonnen brood worden zooals gebruikelijk gezegelde ontvangstbewijzen bloem of meel verstrekt Ei poeder Gelijk door het centraal distributiekantoor reeds is bekend gemaakt kunnen In principe alleen grossiers in koloniale waren toewijzingen voor eipoeder in ontvangst nemen Grossiers die niet tot deze categorie be hooren doch thans dergelijke toewijzingen in ontvangst hebben genomen dienen even als de grossiers in koloniale waren deze toewijzingen voor zoover zulks niet geschiedt mocht zijn onmiddellijk doch uiterlijk 4 Aug 1945 voor 12 uur bij het bijkantoor Gouda van het Aan en Verkoopbureau van Akkerbouwproducten Lange Tiendeweg 78 te Gouda in te leveren Betrokkenen zullen dan van de afdeeling grossierscontrole van het hoofdbedrijfschap voor Akkerbouwproducten nadere mededeelinaen ontvangen UfMt i oU uUeii l aa P rosse Biscuit i i gram Chocolade Suiker Bruidsuikers Borstplaatjes Babbelaars Botecballen Zuurtjes Amandelboonen Botterwavels Vruchtendragé enz enz enz Beiteed Uw bonnen in een speciaalzaak Chocolaterie LIDO Hoogstraat 17 Gouda Ondertrouwd 1 BEN STEEMAN en RIET SCHOUTEN 2 Augustus 1945 Hillegersberg Grintwcg 46 Gouda Kleiweg 63 Huwtlllkivoltrckklng 28 Aug al Inde Kerk van St Io e h aan de Gouwe om Q 30 uur Receptie na de H Mie aan de pastorie Gouwe 39 Toekomit ndt Stfoatwej 168 Hillegeribero Heden overleed tot ome d ope droefheid onio beste Men Veder Bohuwd n Groolvadar JOZUA ANDERS In den ouderdom ai 82 laren Uit aller naam A G ANDERS Berends Gouda 31 Juli 1945 Roemer Visserjlraal 1 De teraaroebellelllng lal ploall hebben Zaterdag 4 Aug a i l 11 1 P da Algemoene Begraatpiaati Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm na een geduldig gediagen lijden onze lieve Man en Vader WILLEM PIETER HERMANUS JANSEN in den leeftijd van 59 jaren Gouda H Innaen Verwcll Hellendoorr Sinolorlum W II laaaeo GouJn I W lanjin C I lanien en Verloofde M 11 lansen J M Jnnirn O H fauscn H W lari tn A I Iin rn S C jannrn AAA lansen 1 lansen W 1 lansen P M Jansrn L M lanifD L Jansen C H Jansen Gouda 31 lull 1945 Vorslmanitrait 3 De teraardebcstelllng zal plaats hebben Zatirdug 4 Aug as Ie 12 uur vanaf Van Iti rson Ziekenhuis te 12 40 uur op de Alg Bcgru ifpl te Gouda Wie kan mij inlichtingen geven over PIET STRAUB Geboren 3 Febr 1922 In Aug 44 werkz In Muhlheim Ruhr Saarn Dusseldorferstrasze 4 sindsdien niets meer van hem vernomen M J I STRAUB Joubertstraat 213 Gouda LIDO LIDO BEWINDVOEHING Allen die qeldt n te vorderen hebben vno verSLhuldi jd zita ann oE goederen onder hun beiustlng liebbcD vnn ABRAHAM PHILIP WIJNBERG en H Wl NBERG de Wit jewoond hebhende Markt S l te Coudn leetleliaak worden verzocht ilch Vö6t 1 Sept 1915 te wenden tot onHeraeleekeude De Hiwiodvnerder Mr H P C M UE WUT WIJNEN C oiida 3 lull IM5 On lhaven 51 BEWINDVOEHING Allen die pelden te voidercn hebben van verschuldigd zijn aan otgoedercn onder hun berusting hebben van Wed P WIJNBERG moeder van A P Wijnberg gewoond hebbende Markt 54 te Gouda worden verzocht zich vóór 1 September 1945 te wenden tot ondergct ekrndc De Bewindvoerder Mr H P C M de Wilt Wijnen Gouda 31 Juli H5 Ooilliaven 51 i4bonncerf U op De Vrije Per Gevraagd Naaisters en Leerhng naaisters bij de N V BRINKMANN Aanm Kantoor Peperstraat 11 40 cent è 10 per Kg 55 per 100 gram 17 100 17 100 10 per Kg LIDO LIDO THALIA KLEIWEG 103 Tel 2230 GOUDA Van Vrijdag tot en met Woensdag ACTUEEL PROGRAMMA met Binnen en B iltenlandsch Nienwe TeekenflloiB etc Een vacantie programma voor long sn oud Middag en Avondvoorstellingen vanaf 2 30 uur Verloren ecu portefeuille m inhoud levensmiddelenkaarten pcrsoons bewijs geld enz op Donderc ag ochtend gaande van de Markt nar de Spitrlngitraat Terug te bez bij DE ZOUTER Kees Paascn Rolwagcnslceg 2 Rijwielhandelaars en 11 AUGUSTUS ƒ Joh Kamps Heere astraat 39 L van Oei Gouwe i5 ƒ C den fier Grcenendaal 23 H itptmjt Splerlntistraat 53 Giel van Waas Gouwe 188 Vacantieregeling voor Herstellers 6 t in S Boegheim Wachtelstr 20a en 21 Cats Warenhuis Kleiweg 67 G V d Eng Vorstmanslraat 25 H de Grml Lange Ttendeweg 61 A L V d Hoortt Groenendaal 85 D M van Hoorn Doelestraat 13 WAS en IS het N T I om hen die dienst nemen in het Ned leger GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld ENGELSCH f 2 05 p m Vlot spr en schr in 8 maanden Fransch steno mlddenstdipl f 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m NED TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eerst Illegaal nu Nationaal Gratis proefles van naam adres te r Het Consültatie Buredu voor Zuigelingen v h Groene Kruis is gedurende de maand AUGUSTUS gesloten Namens het Bestuur Dr VEGTER fiflfrileg SGHOÜW BIOSCOOP Deze week een nieuw ACTUALITEITEN PROGRAMMA met een komiachc teekenflim De gezamenlijke SCHOENHERSTELLERS berichten hiermede Jat hun zaken voortaan geopend zijn van s morgens 8 uur tot s airouds 6 uur Toegang alle leeftijden Middagen avondvoorstelllogcn vanaf 3 uur Plaatsbesprel lng 1 uur voor ledere voorstelli ng DIVERSFN Zofk raakt cro igan daiueaparapluia iwati met il ie rand Tcgeo bciooDiDg leruü t beiorgco bl Wed de Btula Hoelekade 106 Degene die Dlnidagmiddag J I een vulpen opraapte bl het gebouw de Producent aaa de Wachtelelraat gelieve deze terug t I beiorgea nan Katlcnelngel 6