De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

Uitqavp van Je Niuintlendrnl Hri Parool Ons Volk De Vrijr Gedr thtc Vrij Ncdfrland Oc W inrheld en Nicuwsorgijncn Wct kahonnfTTipnt 25 et Cossc nuniincrs 10 et No 192 ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1945 DE VRIJE PERS OFFICIEEL MEDEDEELINGENBLAD VOOR GOUDA EN OMGEVING Rtdactle L A V d Steenhovcn Mr A A Rlikscn Adm i M van Loon Bureau Markt20 Gouda Tel 309S Drukker Drukltcnl Vcr2i l Gouda Woord van den Burgemeester Waar ik vertegen woordigd door mijn vrouw aan de nog ledige wieg van De Vrije Pers zooais wij haar van 5 Mei l i af kennen heb gestaan moge ik ook een woordje zeggen op het oogenblik dat zij ons onder den bekenden naam gaat verlaten om zoo straks waarschijnlijk voor niet langen tijd en in een nieuwe incarnatie haar leven nog voort te zetten tot haar taak beëindigd zal zijn De Vrije Pers heeft na eerst in den illegalen tijd den Gouwenaar op een presenteerblaadje het nieuws versch uit den aether te hebben thuisbezorgd en daardoor onschatbare diensten aan onze bevolking te hebben bewezen haar werk na de bevrijding voortgezet en uitgebreid Zoowel het Militair Gezag als het Gemeentebestuur hebben het bestaan en het werk van de Vrije Pers op hoc jen prijs gesteld omdat deze krant sneller en vollediger dan althans aanv nkelijk de niet in Gouda verschijnende nieuwsbladen dat konden doen de officieele berichten waarvan in deze maanden vaak zooveel afhing ter kennis van de burgerij heeft gebracht Maar omgekeerd hebben ook de lezers groote waardeering voor De Vrije Pers gehad zooais wel gebleken is door defl zegelverkoop en later door het bijzonder groote aantal abonné s In een tijd dat wj op velerlei gebied met surrogaten g fenoegen moeten nemen was het een verheugenis hier nu eens een vervangingsmiddel ie hebben dat nauwelijks naar het oude product deed terugverlangen Intusschen de tijden veranderen en de kranten met hen Vandaag verdwijnt de Viijc Pers En zij neemt met i h onzen hartelijken dank voor wat zij ons gaf Heeren van de redactie en administratie en gij drukker met uw gezellen en gij vaimenigvuldigers en verspreiders van eer tijds gij hebt kranig werk gedaan eerst gevaarlijk werk daarna knap werk Ik dank U namens uw lezers De burgemeester JAMES Ten afscheid en tot ziens In het nummei van heden sluiten wij een tijdvak van oos bestaan af ruim drie maanden dat wij legaal en in druk verschenen ijn maar nog omgeven met hetaurcool der illegaliteit Dere illegaliteit sprak aanstonds uit Uon ouden trouwen nna n van De Vrije Pers terwijl ook de namen van de illc gale bladen die onze kop sierden er van getuigden Wij leggen nu het aureool der illegaliteit af en groeten v indez plaats onre vrienden Je Malntiendrai Het Parool Ons Volk De Vr ie Gcd ichte Vrij Neder land en De Waarheid Bij den groet dien zij ons in dit blad brengen herinneren cenigen in t bijzonder aan de jonge da n van de illegaliteit Wij volgenhun voorbeeld en willen niet nalaten hier de namen te vermelden van Herman Tholens die ons met het oog op het werk dat hij elders kreeg per 15 Juni moest gaan veraten en van Lau v d Steenhoven die nog alt jd door zijn onvermoeiden arbeid ons blad draagt Zij waren het Hv nachten door in den illegalen tijd aan de radio zaten te luisteren Ze hadden toen bleeke binnengezichten maar krachtig voorzagen ze Gouda eiken dag van oorlogs en verder nieuws dat xij uit den aether opvingen Zij hebben er nooit op gepocht dat zij het waren die luiste den en het nieuws redigeerden Zij hebben zelfs gezwegen toen anderen die alleen in een bepaalde streek voor stencilen en verspreiden van den kant en klaar verstrekten inhoud zorgden later het air aangenomen hebben dat zij de redacteurs van De Vrije Pers geweest zotiden zijn Dat zwijgen willen wij hier verbreken Wezeggen jullie beiden hierbij hartelijk dank voor het moedige werk dat jullie zoo trouw hebt volgehouden Met dciC in illegalen tijd geoefende volharding is er in de 3 maanden lange periode van legale verschijning doorgewerkt Tusschei beide leek het te veel te zullen worden maar het is gelukt Daarbij willen wij de drukkerij Verzijl niet vergeten met de zetters drukkers en de geheele familie die altijd weer klaar stonden om de moeilijkheden op te vangen Ook aan hen die de administratie e d voerden hadden wij helpers waarop wij konden rekenen Met genoegen zagen wij onze medewerking aan instellingen van algemeen belang en diende wij die door open te staan voor mededeelingen in het bijzonder van de gemeente Reeds in September 1944 is mevrouw James velschillende keeren naar Gouda gekomen om te overleggen over de verzorging van een algemeen gelezen officieel mededeelingenblad zoodra de stad bevrijd zou zijn Ook toen ons blad tegen abonnement verkrijgbaar werd bereikten wij practisch geheel Gouda Wij zijn onze lezers erkentelijk voor de onverflauwde belangstelling die zij steeds hebben getoond Intusschen ligt er in dit afscheid iets feestelijks Met een gevofl van dankbaarheid zien wij er ojterug dat we de op ons genomen taak mochten volbrei n al bleven de wenschen die wij hadden door gebrek aan tiid en krachten gedpeltelijk onvervuld Dit afscheid is niet tragisch Wij komen a s Maandag terug mer di zelfdc redactie medewerkers en drukkers tot dezelfde diensten bereid n ar wij hopen met dezelfde lezers alleen In een nieuwe derde gedaante en in de hoop de gedack n d e wij koesteren beter te verwezelijken Tot weerziens I Mr A A J RIJKSEN Een persoonlijk woord Vandaag verschijnt het 192ste en laat te nummer van De Vrije Pers het laatste van een lange serie dat verschijnt op den drempel van den wereldvrede Dit nummer beteckent het einde van n combinatie die haar oorsprong vond in onzen gemeenschappelijken strijd Een aantal menschen van totóal verschillende levensopvattingen vond elkaar in een ongedwongen bondgenootschap Een ieder van hen droeg het zijne bij en hielp wat hij kon In den tijd van verzet was alles mogelijk en was geen moeilijkheid te groot Wij hielpen elkaar waar wij konden Anton Henk Herman Jan Leo Lsx Kees Pitt Rien Rens en Theo en ook alle verspreiders en verspreidsters zonder jullie zou een Vrije Pers zooais zij steeds was in den bezettingstijd onmogelijk zijn geweest Zonder Mr Rijksen zou de legale Vrije Pers ongetwijfeld een ander cachet hebben gehad Ik hoop dat de samenwerking in het verleden rijke vruchten mag afwerpen voor de toekomst FLOOR Een eervolle taak vervuld Telefonisch bereikte ons gisteren het verzoek om een bijdrage te schrijven voor het afscheidsnummer van De Vrije Pers We gevoelen geen behoefte aan een wijdloopig artikel De ruimte in de krant kan misschien beter worden besteed Het is Vrij Nederland een groote vreugde destijds in de tot standkoming der samenwerking een belangrijk aandeel te hebben kunnen leveren Aanvankelijk be stond het voornemen om na de bevrijding uit te geven als oSl cieel mededeelingenblad voor Gouda en Ometreken een orgaan van Vi ij Nederland en De Vrije Gedachte Deze plannen waren p eds in een vergevorderd stadium clichés voer den kop der courant lagen r ds gereed toen de gedachte aan samengaan van verschillende illegale nieuws bladen ter sprake kwam V j Nederkrd en De V rije Gedachte hebben de algeheele samenwerking volkomen gesteund met volkomen tcrzijdelegging van gen re ds verricht voorbereidend werk 1 Met voldoening mag worden geconstateeid dat de samenwerking over het algemeen stteds hartelijk is geweest Jammer was het dat kort vóór de bevrijding een der tladen zich van de fusie losmaakte En meer nog te betreuren vaU dat vnn die zijde niet altijd even sympathiek is gehandeld Op een der redacteuren werd b v een zeer per joonlijke lanval geknceerd welke absoluut misplaatst wns Vandaag ve schijnt De Vrije Pers voor de laatste rapal Het bl d dat onder een anderen naam nog eenigen tijd zal uitkoDsen is geen uitgave meer van de combinatie Het is niet allen die aanvankelijk waren ingeschakeld gegeven geworden tot aan het e de voor De Vrije Pers te blijven werken Doch zeker ieder die er voor geijverd en gearbeid heeft zal aan de periode van zijn hulp aangename herinneringen bewaren In de geschiedenis der illegaliteit zal De Vrije Pers ongetwijfeld met onderscheiding worden genoemd De taak van het blad na de bevrijding de uitgave onder nieuwen naam zal ongetwijfeld een wat zakelijker cachet krijgen is niet minder eervol geweest Hulde en dank aan onze scheidende Vrije Pers l Voor Vrij Nederland TH ARTS De taak volbracht Het waren de maatregelen van den Duitschen dwingeland die ons in October 1944 tot elkander dreef om te overleggen hoe de Goudsche burgerij regelmatig en zoo snel mogelijk op de hoogte gebracht kon worden van de nieuwsberichten uit de vrije wereld Wij allen begrepen dat wij ons volk niet ten prooi konden laten illen aan de geruchten die men door gebrek aan een goede voorlichting ongetwijfeld veelvuldig de wereld ingestuurd zou hebben Wij wisten L j ondervinding hoe teleurgesteld het gerucht werkte In het licht van dit besef vonden wij socialisten katholieken christelijker enz gezamenlijk in een koitt discussie den weg die wij tot op den dag der bevrijding met genoegen en voldoening gegaan zijn Ons eensgezind optreden was een symbool van verzet tegen den getaeenschappclijken vijand en gaf ons het vertrouwen van de bevolking zonder onderscheid Dat wij het vertrouwen hadden was voor een groot deel te danken aan de illegale redactie die vanzelf deze plaats een woord van dank toekomt daar zij het nieuws objectief en uitstekend vv rzorgde ja zelfs zoo dat wij iiedurende de illegale periode niet één meningsverschil hadden en van het publiek zelden ontevredenheid vernamen Over de bestemming van het geld dat door vr jwilligc bijdragen binnenkwam werd snel beslist en welke was de meest voorde hand liggende organisatie om het gi ld aan af te dragen dan de L O de organisatie tot steun a n onderduikers Deze organisotie mocht dan ook een flink bedrag van de V P incassecren Over die vrijwillige bijdragen nog e ven een kort woord Met voldoening denk ik terug aan het blijde gezicht van onze vt sprcldcrs sters wanneer ze het resultaat van elke maandelijkschc inzameling aan ons afdroegpn Sommigen konden hun ingenomenheid met hel bedrag niet verbergen en vroegen dan is het genoeg of valt het tegen Het