De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

DISTRIBUTIE NIÜ UWS Op onderstaande dagen zullen aan bclacghebbendcn noodkaartcn zesde serie en eventueel een brandstolfcnkaart T 509 worden uitacreikt a Noodkoarten zesde icrle Tegen inlevering van kOrdt verstrekt bon A 508 i v UA 508 Noodkaart VI A bonB508i v GB508 Noodkaart VI B bon C 508 i v GC 508 Noodkaart VI C bonD508i v GD508 Noodkaart VI D bon E 508 i v GE 508 Noodkaart VI D Men wordt verzocht vorenverracldc Inlegvelbonnen afgeknipt mede te brengen alsmede de tweede Histnbutiestamkaart of noodstamkaart In het algemeen mogen door den distrlbutiedienst Gouda noodkaarten zesde serie slechts worden ui gereikt aan personen die een inlegvel bezitten met opdruk no 312 Uitzondering kan hierop worden gemaakt voor schippers woon wagenbewone s geëvacucerdcn en personen die niet in het bevolkingsregister der gemeente Gouda worden ingeschreven daï h nochtans hier ter stede ge ruimen tijd verblijven b Brandstoffenkaart T 509 Ter voorbereiding van de uitreiking zijn aanvraagformulieren MD 323 09 per post huis aan huis bezorfd Indien een dergelijk formulier nog niet is ontvangen kan dit aan den distrlbutiedienst Westhaven 33 alsnog worden afgehaald Per zelfstandig gezin en per alleenstaande hoofdbewoner mag slechts één aanvraagformulier worden ingediend De Invulling van dit aanvraagformulier De vliegenier van i70 is nu noi matir ecu kl inc baby die vooral goed c vocd iT ict worden Na een periode van af briink woidt nu weer met Un Dpboiiw van een j czond Ncdtrlandsch volk bcjion ncn Het beste is hiervoor nog niet ï ocd gLnocg en wij zijn blij het onze te kunnen bijdrnÉcn tot de vorming van ccn kerngezonde Hol Inndschc jeugd dient door het hoofd van het gezin te geschieden In het nummervakje van de tweede distributie stamkaart van alle gezinsleden dienen zoo noodig de nummers van de noodstamkaarten zoo deze in het bezit van gezin eden mochten zijn te w rden ingevuld Alhoewel op het formulier MD 323 09 hiervoor een ruimte is gereserveerd behoeven aanvragers hierin niet bonnen te plakken Tegen inneming van et aanvraagformulier ML 3n 09 en onder over legging van alle tweede distributie stamkaarten en noodstamkaarten van alle gezinsleden van den aanvrager wordt een brandstoffenkaart T 509 verstrekt onder in aanmerking neming van de volgende door het Centraal Distributiekantoor gestelde regelen l DeeTStc distributie stamkaart van het hoofd en diens echtgenoote an welke kaart een bepaald vak moet zijn afgekruiat moet worden overgelegd bij de indiening van het fornulier Het hoofd van het gezin moet in hetbezit zijn van een tweede distributie stamkaart afgegeven in e gemeenteGouda In geval men alleenstaande hoofd bewoner is komt men eveneens inaanmerking voor een brandstoffenkaartT 509 indien men ten genoegc vanden distrlbutiedienst kan aantoonen dat men inderdaad alleenstaande hoofd bewoner is en een zelfstandige huishouding voert Per gezin mag nooit méér dan éénbrandstoffenkaart T 509 worden verstrekt Aan personen die een noodstamkaartbezitten en aan évpcuc s mag eenbrandstoffenkaart T 509 niet wordenverstrekt Voor dezï personen alsook voor kamer en pensionbewoners wordt te gclegeoer tijd een nadere regeling bekend gemaakt Het Is onnoodig over vorenstaande punten aanvraag te dcen af te corrts pondecren Deze voorwaarden zullen nauwkeurig worden gehouden Afwijkingen zullen niet worden toegestaan De uitreiking van boven onder e en b bedoelde ka rten zal plaats vindeo in de gymnastiekzal T van de H K scholen ingang Pcperstraa en wel voor hen wier geslachtsnaam Is gelegen tusschen de nan en beide name Inbegrepen Aafjes Bontenbal VVoensdo J 15 Aug Üoodc Ditmarsch Dockum Groningcn Grood Hoyng Huber Knijnenburg Koch Louws Lubbe PhiHps Picko v d Schouw Donderdag 16 Aug Vrijdag 17 Aug Maandag 20 Aug Dinsdag 21 Aug Woensdag 22 Aug Donderdag 23 Aug Vrijdari 24 Aug Schrader Uijtenbroek Maand j 27 Aug de Vaal Vijver Dinsdeg 28 Aug v d Waog Zi dt Woensdag 29 Aug telkens van 9 2 uur en van 2 3 30 uur Na u trelkiny van bonkaarten n kolen kaart zal plaati hebben op Donderdag 30 Aug 19 15 Men dient zich nauwkctig aan bovenstaand schema te houden aangezien na 30 Aug 1945 tot nader order kolenkaar tcn niet meer worden verstrekt Klachten over het uitreiken kunnen nadat men zich van den uittelktafel verwijderd heeft niet meer in behandeling worden genomen WIJ ONTVINGEN PLAATIJZER GAS EN ZUURSTOF Wij werken dus normaal en staan voor U gere d voor elke reparatie op het gebied van plaat en laschwcrk NED FABR VAN AUTOPLAATWERK J UITMAN R00ZENDAAL17 Telefoon 2016 GOUDA Paraat WAS en IS het N T l om hen die dienst nemen in het Ned leger GRATIS ENGELSCH TE LEEREN Anders lesgeld finffc scA f2 05 p m Vlot spr ïn schr In 8 mnd Fransch steno middenst dipl f 2 85 p m Ned en corr boekhouden f 1 p m Ned Talen Instituut Rotterdam Grootste Nederlsndsche instelling BON No 34 QRATIS PROEFLES VAN NAAM ADRES J Voor dringende reparaties hoodt zich aanbevolen Timmer en Bouwbedrijf M J TAK Rhijnvis Feithstraat 28 nabij 2e Kede £ a ii 37 AuguS us ook kmc Uw UsH een feeddag tcijn met die heerlijke Oranie koekjes uit PUNSELiE s bakkerii wordl het een reuze feest Laat ONS straks Uw feestbestelling verzorgen 11 H H WINKELIERSII Levert bij ons Uw SUIKER in voor Amandelboonen Borilplaat Bolerwalels Bruldsuikori Drop Morsepain m echte amandelen Sroialcrdcrij P ÜBZBMER S Joaephstraiit 63 GOUDA Thans weer telefonisch nfleitoten onder no 3689 Ondertrouwd GERARD J SCHOLTEN en TINY L A DREISSEN hebben de eer U kennlstc gevan dat tij bua Huwelijk zullen aluiten op Oinsciag 28 Augustu a s dea morgens oni 10 u lo de Parovhlelterk van den H Joseph Heerlerbaan te Heerlen HEERLEN Heerlerbaan 231 Heerlerbaa n 210 Zoo de Hcere wil en wij leven hopen wij op 25 Aug den dag te mogen herdenken dat wij voor 25 jaar in het Huwelijk verbonden werden Wij hopen door Gods goedheid nog vele aren voor elkaar gespaard te mngen blijven F PRANG M PRANGde Belj Gouda Korte Dwarsstraat 5 Bij mijn vertrek naar Australië roep ik al mijn vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe NICK STEIJN Hei kanioormeubilairvan het Sinl Jozef Paviljoen is voor een root dsel verloren gegaaii Wife kan ons helpen aen een bureau stoelen enz TANDARTS Haddcrus Oostingh AFWEZIG tot 27 Augustus Voor spoedgevallen de aanwezige collegae Vereaniging van Viijz Naderl Hervormden KLEINE KERK Peperslr Zondag 12 Aug 7u CODSDIE iSrOBFENING Ds 6 WESTHIJSE ROTTERDAM Benige Bankwcrkcrs GEVRAAGD Kaarsenfabriek Buurtje 1 Gouda Aanmelden bij dea portier tusschen 9 12 en 2 5 uur Woningruil Wit ruilt woning aan de buitenkant van de atad beat andc uit vhf kamers keuken ea badkamer voer hu i oF bovenhuii in het centrum der taü Huur f 37 50 p m Brieven onder no 2352 bur v d blad Gevraagd t Flinke Verkoopster Ie Kapster met htt geh vak bekend Kapster of leerling Kapster Aanmelden van 5 7 uur H P VAN WIJNGAARDEN Kleiweg 77 ELFHOEVEN Zaterdagavond van 8 tot 10 uur DANSEN Muziek van THE YOUNG BOYS Eigenaar D P Teune Afwezig van 13 Aug tot 3 Sept W G de Gooijcr Heilgymnaste en Masseuse Westhaven 18 Goodn ingang Peper traat Ook Ter Gouw gaatweer korfballen Alle oud leden en een ieder die belangstelt in de korfbalsport worden verzocht zich zoo spoe rhg mogelijk op te geven bij een van onderstaande adressen F BA AIM AN K Tiendweg 10 Kapsalon Steur D VERGEER Westerkade 30 T V WIJNGAARDEN Ie H V Alphenstraat 35 THESINGH Sophlastraat 60 Ned Cenlr Bondv Ctir Arb eters tn de Bedr van Voedlngs en Genotmiddelen Afd Gouda Maandag 13 Aug dn Bvondi half acht VERGADERING voor leden en belangstellenden In Hotel Het Blauwe Kruis Westhaven alhier Het Bestuur Geeft nan de komende éèn stuks actie van N V H T P VIRULY Co s STOOMZEEPZlEDERiJ DE HAMER N V vraagt Jeugdige vrouwelijke administr krachten een Correspondente een jongste bediende m Brieven met uitvoerige inlichtingen worden Inyewacht bi bovengenoemde N V adres I BUURTJE 2 10 Gouda Afwezig van Te koop aangeboden 13 AUG tot 3 SEPT witte trouwjapon ƒ H F REMME Arts maat 42 Fltiwcelensingel 59 HAM 45 BOSKOOP AUTOBUSDIENST GoudaHaa reeht Oudevrater Montfeort de Meern Utrecht ingaande MAANDAG 13 AUGUSTUS R t No i 6 8 10 GOUQ 6 10 8 35 13 15 40 18 Haast h 6 50 8 45 13 10 15 50 18 10 Hekend p 6 56 8 51 13 16 15 56 18 16 Oude watt e 7 05 9 13 25 16 05 18 25 Montfoort 7 20 9 15 13 40 16 20 18 40 De Meetn 7 I0 9 35 f 16 40 19 Utrecht 3 9 55 14 0 17 19 20 Rit No 2 3 5 7 9 Utrecht ï 12 14 30 18 20 19 20 de Meern iij 12 20 14 50 18 40 19 40 Montfoort 8 45 12 40 15 10 19 20 Oudewater 7 55 9 12 55 13 25 19 15 20 15 Hckeadorp 8 04 9 09 13 04 15 34 19 24 20 24 Haastrecht 8 10 9 15 3 10 15 40 19 30 20 30 Gouda 8 20 9 75 13 20 15 50 1 40 20 40 Fa BLOM ZANEN Toonkunst MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DE AFDEELING GOUD EN OMSTREKEN Grmcagd Koor Caecilin Dinsdag 14 Aug s avonds 7 30 u Groote of St Janskerk MARGOT BROHDERS Hnrp ADK AAN F NGELS Oig l Hat Koor der AidccUng onder leiding viii l rlta ile ng Toegfingsbiwllicit A ï 1 ijl boekl De Ven WljdstrB tt Pr imma i ft f 0 25 Dl nctto o brengat en de na sFIoop van her concert te hnticlio collecte worden fgidrastn Aan d Stlclitlng Ncd Voilcsheritel cD het Ned i oode Krull