De Vrije Pers, zaterdag 11 augustus 1945

REDACTIE TH ARTS MrA J J RIJKSEN L J A VAN DEN STEENHOVEN BUREAU MARKT 9 GOUDA j9 MEDEDEEUNGENBLAD h VOOR GOUDA EN OMGEVING DE V OFFICIEEL P cK KT 9 u tun W Li En i I J üiXTKA COMMUiMlQÜiJl VAN De beide door H M de Koningin aangewezen kabinetsformateurs Prof Schermerhorn en Drees hebben hun taak tot een goed einde gebracht Het ministerie hetwelk to opdracht heeft HüKöi iiJL iü VEiü IüUmG ï estaat uit de volgende heren Voorzitter van dè raad var minist oorlogTToering van het Koninkrijk Buitenlandse Zaken Oorlog Marine OverLieese Gebiedsdelen Binnenlandse Zaken Justitie Pinanci ën Handel en Nijverheid Voedselvoorziening landbouw en Visserij Scheepvaart ad interir Ond e i wijs Kim sten en Wetenschappens Sociale Zaken Openbare Werken Verkeer en Energie ers en belast met de algehele Prof Ir W Schermerhorn Mr B H van Kleff ens M J Meye J M de Booy Prof Dr J H A Logeman Dr L J M Beel Mr H A M T Kolfschoten Mr Dr P Lieftinck Ir H Vos S L Mansholt J M de Booy Prof Dr C van der Leeuw W Drees Dr Ir J A Ringers Ir Th S G J M van Schaick De beëdiging van de nieuw optredende Ministers zal op Maandag 25 Juni a s plaats hebten De eerste zitting zal gehouden wordencop Dinsda 26 Juni a s terwijl H M de Koningin het voornemen heefu het nieuwe kabinet in te leiden door een radiotoespraak op Woensdag 27 Juni a s des s avonds 8 uur Hierna zal de nieuwe Minister President het woord voeren