Goudsche Courant, dinsdag 7 januari 1862

llüllandsche Sociëteit van Lcvensvcrzckcrli gen opgerigt in den Jare 1807 te Amsterdam VOL GEFOURNEERD Directeur P Langerhuizen KANTOOR ReguUersdwarstraat bij het Koningsplem X 301 Contracten van DOORLOOPBNDE Verzekering met aandeel in de WINST BELEENING VOORSCHOT en AFKOOP Verzekering WEDUWENen WEEZEN PENSIOENEN Uitgifte van LIJFRENTE BRIEVEN zoo dadelijk ingaande als uitgestelde BELEGGING VAN GELDEN weder invorderbaar in OPGELOOPEN KAPITALEN of LIJFRENTEN OVERLEVINGS KASSEN te verdeelen na verloop van 10 15 20 en 25 jaar INSTELLING TOT VERKRIJGING VAN OPLOOPENDE LIJFRENTEN Generaal Agent de Heer T Draijer Gedrukte tarieven ten Kantore der Directie en bij HH Correspondenten kosteloos verkrijgbaar Correspondenten in Zuid Holland Mt u vertelt dut tvvcc ici igirs ilüuilgevuiiui ijii oj iIlii spoorweg vnn lïu onno nnar Mndritil Te Burccioiift hci ft dea 3dtu fcuo oprocrigo bcwcgiüg plaata geliad wnnrdDor het Icvpu tnn den spaauBchcn miuistcr vau justitie Zunllu werd bedrüigd Te Charkuw houdt de gouvcrueur der gcvaiigcuig er een iiiet otlicieelo ptjnbauk op un Te Parijs 19 ctn speelhol der studereudc iongelingsphap ontdekt en te Odessa een complot van die jongelingachnp tegen het leven des kcizcra £ eue dame vroeg aan een student Studeert mijnheer pn t antwoord was Ik ben student mevrouw Ü raeU ia door een critstigon aanval van jicht aan t ziekbed gekluisterd Be nieLwe Franacho ministers zijn beeedigd en aan de keixeriu voorgesteld II M heeft hen verzekerd dat de personen die met het vertrounen vau manlief vereerd zijn bij baar steedii het beste onthaal zuUeu vinden Men verwacht binncukort het prospectus een er Chincescho tclegroafmantschappij met een kapitaal van 350 000 p st Du Iroüiircdc vau den koning van Portugal btteekent weinig zoo wordt als belangrijk nieuws uit Lisaabon getelegrafeerd In Spanje is t erg koud De sneeuw ligt op vele plaatsen vijf voet hoog Üc Kusaische dames zijn door den Czaar geemnncipcerd Garibaldi heeft de politiek voor goed vaarwel gezegd Hij verdient met boeren 50üO frs s jaars Op oudejaarsavond hadden er te Willemstad en op nieuwjaarsdag te s Uosch ongeregeldheden plaats Verslag gevende van een gala bal ten hove zegt een onzer dagbladen tea slotte To betreuren was het dat de tegenwoordigheid van Prins en Piinses Frederik en Ileudrik door hun afwezigheid moist nordeii getuist lu den Haag is een vigelante met vier btschonken personen en een unchteren r koutaicir iu t water gereden Om echaatsen te kunnen rijden liet men te Londen een ondiep bassin graven en met water vullen toen de vorst inviel doch t water liep weg voordat t bc roren was want de bodem der kom was zand Te Madrid gaan al de ministers heen om de organisatie van een nieuw ministerie gemakkelijk te maken MARKTBERICHTEN Oouda 6 Jan Bij zeer weinig hiiiidel bleven de pryzen als in de vorige week Tarwe PooUche per 240Ü kilo ƒ 315 Nieuwe ƒ 295 Eoode KI ƒ 290 Zeeuwsche per heet oude 10 60 a ƒ 11 75 Nieuwe ƒ 8 40 a ƒ 9 70 De minste soorten ƒ 7 80 a ƒ 8 20 Hogge puike Zeeuwsche ƒ 7 00 u ƒ 7 60 Mindere ƒ 6 25 a ƒ 7 75 Gerst de beste ƒ 6 a ƒ 7 Mindere soorten 5 40 ii ƒ 6 00 Builenlandsohe ƒ 4 50 af 5 Haver ruim prijshoudend korte ƒ 3 75 a ƒ 4 60 dito longe ƒ 3 10 a ƒ 4 00 Boekweit Frimsche per 2100 kilo 170 a ƒ 180 NoordBr ƒ 225 h f 230 Bruine boenen ƒ 10 a ƒ 11 De beste soorten ƒ 12 a ƒ 13 Witte boonen ƒ 11 00 a ƒ 14 00 Hennepzaad weinig aangeboden en op ƒ 9 gehouden De aanvoer ter veemarkt was niet meer dan gewoon de handel levendig Magere varkens en biggen waren moeielijk te verkoopeu Bo r ƒ 1 10 a ƒ 1 28 Burgerlijke Stand GtitoUKM 4 Jan Pietcr ouders J Verburg en N van Hofwegen Johaontin Alida ouders J vaii der Valk en M Verschoor 6 Grietje ouders N Jlclkert en J Oostcrhout OvEliLEDENi 3 Jan A R Polet 65 j 4 VV Zanagk 17 m ADVERTENTIES R s jjagg g fi i PROBAAT BDDDEL ï IVsen HOEST HEESCHIIEID VEB KOUDHEIL enz bestaat er wel geen jj eenvoudiger en doeltreft ender middel dan de IOH NN liOFF siiiK MALZ BONf BONS Bij hel gebruiken van 4 u 5 bonbons in een kop heete iielk bespeurt ri men ree ls onmiddriijk de slijmoplossende l werking en is men alras van de HKESCH llEll enz geheel en al bevrijdt In blaauwe niet geele pakjes y met mijne handleekening voorzien n 30 ets het piikjo verkrijgbaar in het Centraal pDt pol Sniiille Hlop umarkt bij de Slilsleeg S V 154 te Amsterdam § fit cyciiycki Mede echt te verkrijgen Ie Gouda bij 1 J C V Vm lminoln a Mijufvruuw de Wed A C ScilotinN en Ie W wnfe i bij Hlmii 1 V 1 ni iii Delft de Hr Mr C E Oveegaauw Pbnnis Dordrecht de Hr H Vbiesendoep Gorinchem de Hr C de Gijselaah Gouda de Hr W J Foktuijn Duoogleeveu Notaris s Gravenhage de Hr P J Landeij Leiden de Heeren Lezwijn Eigeman Brandvcrzelicring Maatschappij IMPERIAL Opgerigt te Londen in 1803 Nominaal Kapitaal 14 400 000 Gestort 1 440 000 Reservefonds 8 700 000 vfaarvan honderd duizend gulden is ingeschreven op de 4 pCts Nederlandsche Grootboeken Hoofdkantoor tevens domicilium in Nederland Westeinde n 32 te s Gravenhage Directeuren MEIJEN en VERWET Deze Maatschappij verzekert tegen Brandschade op vaste premiën en billijke voorwaarden Huizen Gebouwen Fabrieken Schepen Schuiten Koopwaren Landbouw en Nijverheidsproduoten Vee enz enz De Commissie van liquidatie de Brandver zekeringMaatschappij Akchimedes heeft aan de bij die Maatscliappij verzekerden de overschrijving in deze Maatschappij aanbevolen welke overschrflving kosteloos en tegen dezelftie premie geschiedt Nadere informatiën te bekomen bij den Notaris VOORDUIN te Gouda Hoogstraat Agent voor Gouda en omstreken Te huur of te koop Men veriangt te Gouda TE HUUR of TE KOOP op een der drukste standen een goed lOGEABEL HUIS geschikt tot het uitoefenen eener Zaak Brieven franco onder letter L bij den Boekhandelaar E E VON MÜNCHEN te Haarlem Raderstoomboot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens ü uren de overige werkdagen s raorg 7 ureu Van ROTTERDAM op gelijke dagen snam 2 uren Dagelijks Retourlaarlen Oudewater de Hr R W Haentjis Dekkeh Burgemeester Rotterdam de Heeren Ja n vas dee Hoop Zoon Schiedam de Heeren P Loopuijï C Vlaardinffen de Hr Paui us Kikkeet Woerden de Hr G Groenevbld Het in Oostenrijk Amerika eo Engeland gepateDtccrile ANATHEm MONDVVATBft van Dr J G POPP Practizerend Tandmeester te Weenen BOGNBR STRAAT 2 Dit Mondwater duor de geëerde Weener geneeskundige faculteil goedgekeurd en door eeue eigene 20jarige ervaring ges aafd behoedt voortreffelijlc tegen eiken kwaden reuk uit den mond bij verzuimde reiniging zoowel bij kunst als bij holle kiezen en wortels alsmede tegen tabaksreuk het is een onoverlrefFelijk middel tegen ziek ligt bloedend chronisch ontsteekbaar tandvleesch scorbnt in het bijzonder bij zeelieden tegen rheumatische en jichtkiespijnen bij het loslaten en slinken van bei tandvleesch bijzonder op meer gevorderden ooderdom waardoor eene buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij venvisfeling van temperatuur ontstaat het dient tot reiniging der tanden evenzoo is het een behoedmiddel tegen vervuiling in het tandvleesch en bgzouder aan te bevelen bij loszittende tanden eea kwaad waaraan zoovele scrophuleuze personen plegen te lijden het versterkt het tandvleesch en bewerkt eens vastere aansluiting aan de tanden het behoedt tegen kiespijn jij zieke kiezen tegen te groole tand iiecnvorming het geeft aan den mond ouk eene aangename frischheid en koelte zoomede ecnen zuiveren smaak daar het het taagc slijm hetwelk er in aanwezig is oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt Prijs per Flacon ƒ 1 75 TANDLOOD tot iiet zelfplomberen van holla Tanden prijs ƒ 2 60 K k A pr ANATHEBINTAND ZEEP ƒ 1 50 Plantaardig TANDPOEDER prü 88 Cts Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 te Rotterdam bij F E van S inten Kollï apoth sn A Schippereijn C blaauwe porceleinwinkcl te s It ige bij J L F C Snnbilié apoth Ie Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altcna apoth te Amsterdam bij F van Windheim C verkoophuis te Oudewnter bij T J van Vreumingen te Schoonhoven bij A Wollf Gouda Druk vau A Brinkman ilSMIlW n mlillimiKitai taf i m w i liwlliétaèili i j iméMM M jiiitfB