Goudsche Courant, zaterdag 20 september 1862

i f4 f i mmémm mmmittfm N men is Ic vernieuw de si runt mui hel Veorstal en een gcilcclte van den Kluweclcn Kingel Voor eerstgenoemde vernienwing worden gerekend noodij te zijn 5 t 000 Luiksche Keijen ad 90 per 1000 IS ISOO i2 0U0 Vcehtsche Straatklinkers ad 17 per lOUl is ƒ ö U Voor vernieuwing van 200 meters straat langs den Fluweelen singel 100 000 Vcehtsche slraatkliiikers Waalvorm ad 18 50 per 1000 is 18 0 Voor het onderhoud van de overige straten 21 000 IJsselstraatklinkers ad 0 50 per 1000 is 15G Voor zand klei aarde puin enz 1250 Voor staketsels palen gootplanken enz 350 Te zanien ƒ 8050 76 2 Voor zand ƒ 000 Voor puin kleienz 180 Voor aankoop en beplanting vanboomgewas ƒ 100 Te zamen ƒ 880 78 3 Voor onderhoud van wandelplaataen enz is 100 meer uitgetrokken Het schoonhouden enz 850 Boomen en heestergewassen 150 Zand klei enz ƒ ZOO Banken rasterwerk 200 Te zamen ƒ 1100 77 4 De post onderhoud van bruggen enz is verminderd met ƒ 9030 iijnde voor nieuwe bruggen een afzonderlijke post uitgetrokken onJer ïolgn 84 Wordt vervülgil Laatste Berichten Madrid 20 September Prim en de minister van buitenlaudsche zaken zullen morgen hier lerugkeeren Het gerucht wil dat de candidatuur van den hertog van Genua mislukt is Met het zenden van versterkingen naar Cuba gaat men voort Washington 19 September De Amerikaanache gezant te Madrid heeft aan onze regeering getelegrafeerd dat het Spaansche kabinet thans elk voorstel van Amerika betrelfendc Cuha van He hai d wijst liet verklaarde dat tot geen voorwaarde hoi genaamd wil onderhandelen op den grondslag van verkoop of verlies van Cuba De Rio JaneirO 28 Augustus De geallieerden hebben den 15den Aug ccne belangrijke zege bevochten üraaf d Ku heeft d i versterkte plaats Asonrra genomen Lopez is gevlucht Generaal Mena Berrato isj gesneuveld Het voovloopig bcituur dat de Brazilianen hebben doen benoemen is thans oflleieel geinslalleerd De oorlog wordt nii beschouwd als geëindigd te zijn In Buenof Ayrcs Aluntevideo en Rio Janciro heersohi groute opgewoiulenheid Parijs 20 Sept Hot Journal Offmel du soir 7ejrl dat de prins von Metternich heden te S iintC lond door de keizer en de keizerin ontvangen is De Oostenrijksche diplomaat vertrekt morgen naar Bohemen FalmOUtb 20 Sept Per stoomboot zijn hier berichten aangebracht uit Rio van 27 aug Volgens die berichten heefi graaf Eu dtn 12 aug de door Lopez bezette positie te l irabehin genomen na een hardnekkig gevecht De l araguayaiien hebhen duizend doodeu en vele gevangenon verloren zooinedc vaandels rounilie eii zestien kanonnen Lopez is naar Caragualay gevlucht na aan zijn leger order gegeven te hebben om Ascnrra Ie ontruimen doch graaf Eu de retraite gewaar wordende kwam toesnellen en had een ontmoeting met Lopez dien hij versloeg op acht mijlen van Caiagualay llij dezen slag hebben de V vraguay iiien 2000 dooden en vele gevangenen verloren benevens kanonnen en munitie Daarop heeft eciic Braziliiiansilie kolonne Lopez vervolgd die men hoopt dat zich lil overgeven De oorlog mug thans als geëindigd besjhouwd worden iraaf Hu heefteene ovatie ontvangen Hij twee deereten van het voorlüopig gouvernement is Lopez buiten de wet verklaard Ocniengdc Berichlcii Mcu beweert Ut Uadcn zioli ll ifiii liiitcit bij den NoordduUaeheu bond hl dt provini ie Pnmrn ia de veeziekte geheel bedv oiigca Uc pi tsiJent vuil 3Itili is yciiiachtigd ecnc s Oür t g lL e van 4 milliocii duUms te hliiUni Vim 0 1 1SG7 tot iiU jiiiu ISI ijii OISIU pcreceloii kciK jiofdt irii vcrk cht in Itnlit voor ecu biding vnn IT pet buvdi de rnniuig In het nidvn viin IV i ii bhjv n de nardhcviugon nanbond n Kii nni i i in me iiiiit M hcpt op icis iinnr cm tic verv d i tiis f LU ljt ii k iilli n mm b t fiiiik fbe bof dat op toUii til jflt 11 iindilijk dm sull iu H u in ii vrniijit im ii v ui diMi tii it nuli idK viini de kerk iiiimiiiHtu liiviiiH viui llinli ijn eldukkidd NM Wuu Imu u Ut ii luiit L cunUicnlicn ruü den minister vnn oorlog met den opperbevelhebber vnn Punjs en met den prefect viiu politie Do jireBident van Peru heeft Cubft erkend ah oimfhaiikehjke stunt lil Nienrngua duurt do burgeroorlog voort Naar men verneemt is op do begrootiog van 1570 een pobt uitgctrükkeii voor do verbeteriug der haveu van Herlingui Generaal Gnreia Moreno is verkozen tot president vau Ecuador De nieuwe cursus der rijks hoogere burgerscbool to Groningen is begonnen met 130 leerlingen Vrijdag jï is to Frankfort ecu begin gemiinkt met de uitzetting Ier iu ZwitsLrltiud geuaturaliseeerdc jongelieden De stoomboot Carnalic met de post nit Bombaij is iu de Koode zee verongelukt De brievenzakken eu het geld ziju verloren Ken koopman te Uïrmingham kocht cene partij boter tegen hoogeu prijs Ten einde te onderzoeken of deze boter van vcldocnde qualitcit was om te blijven liggen deed hij eenc hoeveelheid van 27 oneen scheikundig onderzoeken De uitilag was dat men bevond dat de boter bestond uit water 4 05 oucen zaagsel 0 68 oneen gewoon zout l GO oneen china cïay enz 0 34 oneen reu cl en boter 17 70 oneen kleurstof 0 De w erkstakende arbeiders te Hamburg besloten onlangs to blijven volharden bij hun strike In weerwil daarvan ging de helft toch terstond den arbeid e vatten Dfl mkomeudü rechten in Amerika ver neerderen de inkomsten niet daar zij den handel doen kv jnen en hoewel verhoogd steeds nnndfr opbrengtn in ISRG 179 millioen dollars in 1867 176 millioen dollars in 1868 164 en een half Mil ioen De invoer bedroeg in 1866 432 eu in 1868 349 millioen dollars do uitvoer m t eerste jaar 441 eu in t laatste jaar 26U millioen dollars Du Madridschc heurs bkcf op t gerucht dat de hertog van Geiiuu caiididaat voor den troon wa ilauw Het BataafKch gcuoottchap dei proefonderviud lijko wijsbegeerte te Hotterdam vierde zijn lüOsten verjaardag De oudste directenr is Kidder vai den Nederl Leeuw geworden Van de antwoorden op prijsvragen werd geen de bckrooniug waardig gekeurd De Tijd meent dat Uluntscbli in zijn boekje De bedeutung und dio Forscbritte des modernen Volkerrcchts handelt over do hedcndaagbche rechten van het volk Utt Nieuws eu Advertentieblad van Gorinehem wil don velocipede wrijvviel noemen en voorts de woorden wwielrijdtu en wWielrijder aanuemeo Men zou dan van twee diiü en vierwieligc rijwielen moeten spreken liet zal vooriickcr fiaai stiuiii te zeggen ik heb heden morgen een uuitje dnewielig wielgercden De üuldaten m Calitornte h udcu zich bezig met nieuwe middelen te zoeken om de melk af te roomen De Grieksche ngttriug heeft 5Ü Ü0Ü dmebinen ter besehikking aLild vooi de feesten ter eere van de keizerin Eng nie Den 25 aug is zekere Jcukina met een twctwitlcr over een gcapaunon touw wx de Niagara geicden Tweemalen hield hij onderweg halt om dea pholografen gelegenheid te geven tjn portret te maken liigczondeii MiJNHKEK DE UEJ ACT£tJu Niet ongevoelig ben ik voor het uitstrooisel alsof ik met deu VYKd Heer van der Garden zou hebben gemarchandeerd omtrent het loon aan het commissariaat der stoomboot d IJssel verbonden en nu ik oiu gewichtige redenen die geheel mij eu mijne jesondhctd aungunu diiarviiu heb afgezien wel wet aanbieding van belanglooze hulp waar zij mochtnoodig zijn om niet als een ondankbare deserteurIc boek te staan hel voor een ander zou hebben bedorven üeene luarchandise is door oiij gepleegd niemaml heb ik benadeeld en niemand ui den steek gelaten maar uel beu ik openlijk dank verschuldigdaan hen die mij goedhartig hebben geprotegecid ook den WKd lieer van der Garden van wiens goedwilligheid ik ten volle beu overtuigd gcworilen IJüordat latje uitstrooisel gevoel ik mij verplicht om ederzijdsch eu velerki belang UEd vriendelijkte verzoeken deze regelen voor luij in Uwe Courantvan heden op te nemen UEd Dw Dienaar Uouda A 11 A V E iv K A M P 21 8ept 1 9 in bedden en Ijmatrassei Burgerlijke Stand GbBOHKN 18 Sept Johaiincs ouders II Slvaver eu J Viuk Ilerbürt Nicolans oudera H N vuii Vliet eu M W den Hcdul Ovmi tncs 18 Sept J Ncderhof 4 ra A Verhoef S m 19 1 Verlooij 77 j van Capelle 7 m 20 l M J Verlegt ü ra J van Zomeren 18 in vau der Met 3 w II Miedeiuu 48 j APVERTENTIEN Heden overleed iu liet Oudk Mannenhuis alhier na eene tweede herhaalde aanval vau Beroerte myn vfaardo vader P VEIILOOY in den ouderdom van bijna 78 jaar C VEllLOÜY GüUUA 19 September 18G9 Al je neene kcnnisyenng Openbare Vrl wllllffe VERKOOPING bij veiling en verhooging op VRIJDAG den 24 SEPTEMBER 1809 en bij afslag en combinatie op VRIJDAG deu 1 OCTOBER 1869 beide dagen des voonniddags ten 10 ure ton huize vau C F van den Beugh Logementhouder aan Stolwijkersluis b j Gouda vau Eene BOUWMANSWüNING en LANDERIJEN in dt gemeente Bergambacht groot eirca 29 bunders bij biljetten breeder omschreven Nadere inforraatien ten kantore van deu Notaris G J SPRUIJT te Omlerderk ajd Umi Brieven franco METSELAAJRST De Directie over den opbouw der nieuwe Kerk te Stohcijk vraagt VIER BEKWAME METSELAARS tegen billijk loon Degenen die hiertoe genegen zijn adresseren zich in persoon b den Heer Opzigter aan de Kerk te Stokdjk Men vraagt een ZEER FATSOENLIJK HUIS liefst met TUÏN in den omtrek van de Oosthaven Adres franco Brieven onder het motto sHUIS b j den uitgever dezer Tegen half October of eerder verlangt men in een KOEK en BANKETBAKKERIJ een croisro ELiisra eenigzins met het vak bekend Adres letter Z aan het bureau dezer Courant MA LZ BÖkST BÖM OFS van Johann lloff zijn in gunstige werking bij lleeschhcid Verkoudheid aandoeningen der borst enz onovertrejiijk en daarbij zoo aangenaam van smaak als gemakkelijk in hel gebruik dat de vermaardheid die zich dit eenvoudig huismiddel boven de ontelbare concurrent iemiddelen dagelijks geannonceerd in korten lijd heeft weten Ie verschaffen door ieder als verdiend wordt erkend die eens eene proef met de MALZBONBONS gedaan heeft Prijs per pakje in niAUw papier met mijue haudteekening voorzien 30 Cts Centraal tjpot Smalle Bloemmarkt bjj de Stilsteeg F 154 te Amaterdam Mede echt te verkiygen te Gmda bij J C van VBf uMiNGr N en te lyoerden bij Heniu J van Di N Hero TEGEN KWADEN REüKVAN LIJDENDE MONDDEELEN EN TOT VOLKOMENE HERSTELLING DAARVAN Geë do Heer Doctor POPP Daar ik het nieuw verbeterde AnatherillMondwater gebruikt en eene ten uiterste weldadige werking daarvnnondervonden heb ij het niet slechts den onaangeuamen reuk verwijderde maar al de deden van mijnen mond versterkt werden kan ik niet nalaten mijnen warmsten dank uit te spreken en dit mondwater aan ieder ten dringendste aan tc bc velen ANNA FUNK von SENFl ENAU echtgenoote van den KK Opper Luileiinnt Ween EN Ai nvragen om DiSpêts gelieve men Ie rigten aan den lieer Ür J G POPP prakt Tandheelmeestcr in W eenen ïe verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 Ie Kotterdam bij P E v in Sinten Kollï apoth en A Schippereijn C bl ianvve poreeleinwinkel te s Hage bij 1 L F C Sniibilié apoth te Leyden bij K Noordijk te Utrecht bij V Altena apolh te Amsterdam bij V van Windlieiin C verkoophuis te Oudewaler bij ï J van Vrcumingcn Ie Schoonhoven b j A VVollf GoriiA i nik run i Ihmktmm 1869 Nici Dü uitgave dezciT WOENSDAt geschiedt do DINSDAG DAG De p franco per i De ill P litlche Het is wel ei il t itioneele begii sJ volk hebben wii uchroomvallig 1 het er op aank iij te bevestigen gers dio in ei hart op de jui deinzen wanm hunne onderst i ben niet t ooj of uit zich d irl zich niet bemt na acht nd schol iel men maar op he loop der tijdei v ben over de g 1 deze meening in zicli rond na een kleinen vr ndl die zich wel iiU aan de grooti 1 Het is nog ii standen dat dn nog te veel Jwd sluitend door d hartigd te zi n in dat die b laiil toevertrouwd zuil een voordje ii w llicht nog n c goede dat v Hic scliolen ligt i il geschonken iili Een groot g J ten opzichte d rl lic jonge man iImI scliappij I ij en hij zon i lo dagen der j ii i liem drukte en vormen ziji wanneer hjj zi gcwonleii ml baar zal zij 1 schroom val J vroegere t j i ii lingen wa rin P m