Goudsche Courant, zaterdag 27 september 1862

J u t wij Iwijfclcii iiii l of ilii u liliiig 7nl onk DiT t r RT stciiiieii by zijn mocielijkfi tiiiik Eeri aiiriliil iii ckomoii stukken Rann we slilzvvy ïciiii voorbij Kvenzoo een aantal huishoudelijke be igheden We vermelden nog dat door de nfdeelingcn tot voorzitters worden gekozen de hh Be OKAM V o liINDEN THOUnEOKE ÏRANSEN V D FiTfE en IIeemskekk Hz tot ondervoorzitters de hh HAbSEi MAN Lentino Dumb vb BiussÉ en JoNTHBLOET en tot leden der commissie om een a Ires van nntwoord op de troonrede te ontwerpen de hh VAN KuiJCK üe Bkauw TrioiiBECKE v Helden en JoNrKBLOET De staatsbegrooting voor 1S70 zal Vrijdag door den minister van financiën namens den koning worden ingediend Zitting van 24 September Deze geheele zitting werd ingenomen door de rede welke door den Minister van Finaneini by gelegenheid van de indiening der staatsbegrooting voor 1870 werd gehouden Ons bestek gedoogt liet deze rede in kaar geheel op te nemen wy hopen or later op tcrng te komen than moeten wij volstaan met te vermelden dat blykens deze rede 1 Oaze financiën niet te best staan 20 Dat dit veroorzaakt wordt door de groolc werken die gelijktijdig aangelegd worden 3 Dat dus die min gunstige toestand tijdeliJK is j 4 Dat het dus der regeering beter toeschijnt voor die groote wetkcn spoor en waterwegen droogroaking van piassen cd dergelyken later een voorstel tot t sluiten eener leeuing te doen dan voor deze uitgaven de belastingen te verhoogen 5 Dttt de inkomsten van den staat nicttegpnslnande de afschafllng en vermindering van zoovele lasten toenemen Het slot der rede luidt De wetenschap dat de ongekende voorspoed van vorige jaren plaats heeft gemaakt vooreen toestand waarin overleg en spaarzaamheid moeten gepredikt worden mogen een minder aangenamen indruk wekken men wachic zich voor angstvalligheid die zoo licht hare slem Tocgt bij andere slemmcn Het vermogen om ons zelveii te helpen is ous ingeschapen van onzen wil hangt bet af dat vermogen wanneer het noodig mocht worrleu aan te wenden Daarom mijne lieeien meen ik dat wij de toekomst met volle geruslheid te gemoct kunnen gaan Laatste Berichten Parijs 2t Soplember Het Journal OJiciel meldt dat Djomil l achu gisteren door den keizer ontvangen is Kinck vadrr en zoon die don zcsvoudigcn moord bij i iinlin hebben gepleegd zijn te Havre gear tcci d Zij hebben medeplichtigen die te Porijs zijn gebleven Parijs 24 September De Constifuliomwl vernieldt dal generaal Floury tot Kransch gezant te St Petersburg benoemd is NoW York 24 September De Trans Atlantische kabel tussehcn Kngelaiid en Amerika in 18 5 5 gele d is gebroken Karlsruhe 24 September De groothertog heeft de iliing der verlepcnwoordiging geopend metceue Irüuiiredc waarin hij verklaart zich te verheugen over du vriendschappelijke betrekkingen tussclien Cidfu en den Noord Dnitschen Bond alsook over het iialionaai bewustzijn hetwelk steeds krachtiger de gemeenschappelijke belangen der duitsche stalen bevordert Ilij gaf levens de hoop Ic kennen op de verdere ontwikkeling van het tolverbond Kop6nliagen 24 Septi mbcr Van goedcrhand verneemt men d it de rijksdag na de bijeenkomst voor den lijd v m twee maanden zal worden verdaagd De heer llasclotf minister van oorlog is naar Sloekbolrn op reis gegaan Madrid 24 September Bij besluit der regeerliig is benoemd cene commissie belast met de redactie van een nieuw wetboek van koophandel op den grondslag van vrijheid van handct 11 associdlie ophdTujg der monopolien en privilegiën l c gouverneur van Madrid heeft de zittingen der republikeinsche club geschorst ten gevolge van een besluit dier club in antimonarohalen gcesl Het gcrueht van onlusten te Barcelona wordt tegengespiüken Londen 24 September De Times bevat een bericht uit Phil idelphia an den 238ten waarbij geeonslaleerd wordt da Amerika de handelingen van Sickloj niet desavoueert niaT ze daarentegen zal erkennen De politiek van Amerika heeft gccne wijziging ondergar n Voorzichtigheid is evenwel nlle lns nooil akeiijk Praag Seplember ISij de verkiezingen voor dc i landd ig zijn de t eehen die ten vorige jare il i Lii iamde deelaralic hebben onderleekciid 1 iiueg uilen tüt afgevaardigden herkozen In bleilen verkregen di e iuiiid itin der andere parlij li Ula xir einig l llMn Gemengde Hcrlchtcn In Oost FriciilAiut wil men con spoorweg imulcggcn Innga de zee aaar Ac Oldcaburgiicliti grcii eii In de Kaa ikuluuiü id de oogst mislukt door anohoudcndo droogte De opatand in Venezuolo breidt zich uU Portugal heeft het zuidelijk gedeelte vnn do Dolagoo baai nf estnnii anti de Trnust aoUclic republiek In de manud Juni zijn twee UusBÏBche ambtenaren naar de Oreriburgflcho steppen gezonden om de Kirgiscn ia gcRicciiteu iu te declou na drie maanden zwcrvous zijn zij teruggekeerd zonder Kir i cu to hebben gezlon Maracaibo is iu opstand tegen het gouvernement vanCarncoB Op den IL juni jl ia te Ooaaka Japan door onzen landgenoot dr Grataraa een school geopend voor natuur en schoïIcunde met daarbij behooreuJ laboratorium Oe republikeinBchc partij te Madrid beraamt ecne demonstratie tegen 29 scpt don verjaardag der spaansche revolutie In Bcicron zullen de belastingen verhoogd worden om het deficit te dekken De sociaal democratische vereeniging in Wiener Ncustadt ia opgeheven als gevaarlijk voor den staat Als do keizerlijke prins bg volksstemming meprdeijarïg is verklaard met zgn veertiende jaar zou de keiler in mei a s afstand doen vati den troon Ëdgar Quinct denkt er aan om terug te keercn naai Fraukryk Het cor s poHtie agcntcu te Pariijs ziA eenc gchcclc reorganisatie oudergann Burgerlijke Stand Geboben 22 Sept Adriana ouders W Poot en L Bouthoorn Ilermauus Martiuus Ilendricus ouders J S van der Sloot en M S van Vtlzcu Gcertruida Pctronellla ouders A W Kicgen en G P van der Jagt 24 Maartjc Klizabcth ouders M Stok en E Soeterbeek ADVERTENTIEN B KNÜPPE en S A VAN VREUMINGEN üoiiuA 23 September 1869 Zangvereeniging f ff 1i M IP li W M m m W m ® IIEEttEN on DAME8 die werkende leden wencellen te worden van de Zangvereoniginj sEUTKllPE ouder leiding en ten huize van den Heer KWASTj kunnen zich in persoon of chriftelÜk bj dea ondergeteekende daartoe Binmclden Contributie 4 per jaar Do 1 repetitie 9 October c f eretarin J W VAN D E 11 B IJ L Burger Bewaarschool INSCIIlllJVING van KlNUEllEN voorzien van een bewijs van koepok inenting voor het 4 kwartaal 18Ü0 op MAANDAG den 27sten SEPTEMUEK 18G9 des avonds van 7 tot 8 ure iu het school locaal J N SCHELTEMA voor Van ZEYLEN secr De ondergeteekeuden hebben de eer te lierigten dat hun magazijn a i heden af ruim voorzien is van HAAKDEN KAGCIIELÖ en FüUllNUIZEN van de elegantste r odellen en nieuwste constructien KOLENBAKKEN HOUT en TURFMANDEN enz Proef houdeude BRANDWAARBORGKASTEN en verder wat tot het vak behoort Van BERKEL GöTTE Kleiweg E 57 Koizerstraat K 130 BOELHUIS tt Nieuwerkerk a d IJsscl op VRIJDAG den 1 OüTOBER 1869 des voormiddags ten 9 ure om cojitant geld ten sterf huize Bn den Heer JAN van dek HORST zijnde de Herberg De Zwaan in het midden van het Dorn vau EEN PAARD VIJP MELKKOEIJEN EEN MELKSCHOT RIJTUIGEN BOUWGERBEDS HA1 PEN eeno partij ME8T 16 000 oude ponden HOOI BOOMVRÜCHTEN MElJlilLAIRE GOEDEREN en INBOEDEL 6 zilveren LEPELS en zes dito VORKEN en vele andere Goederen Alles bret der bjj liiljettcn onischrcven Ter bekoining van nailere iiifonnafcien kan men zicli vervoegen ttii kantore van den Notaris A N MOLENAAR U uiJ WoMui nvcn LOKAAL NUT EN VERMAAK MAANDAG 27 SEPTEMBER 1809 VAN JiBT BEROEMDE Luchten Koorddansers Gezelschap ONDBll DIBECTIE VAN DEN MET MEDEWERKINO VAN DE WEBEI DBBROEMDE Miss VICTORINE ENGELBERT on het vijfjarige wonderkind ADELINE eu Mej OTILIE GIOVANIen den par force danser DESCOMBBS Entree 1 Rang 75 Cent 2 Rang 50 Cent 3 Rang 25 Cent AANVANG s avonds ten 8 ure FABRIEK en MAGAZIJN VAN DE oninklijk geoctroojjeerde fijn verlakte gepoljjsi SA eilB 1 die niet gepoetst behoeven te worden van W H van SARK Peperstraat Gouda Voor do deugdelijkheid van het lak wordt f jguarandeerd Alsmede verlakte KOLEN en URFBAKKEN HAARDSTELLEN en gepoetste KAGCHELS in verschillende soorten geslepen gegoten KAGCHELS POURNUIZEN met CIRCULATIE BRANDWAARBORGKASTEN enz iu STEENKOLEN Kantoor Turfmarkt H 101 Magazjjn Plantsoen bjj t Galgenveld C 92 94 Ruhr Kagchelkolen a 0 75 per mud Ruhr Haardkolen h f 1 15 per mud Bngelsche Kagchelkolen ii f 1 20 per mud Engelsche Haardkolen i ƒ 1 35 per mud Smeekolen a f 0 80 Contante betaling 2 3 cents korting per mud Gouda 25 September 1869 OPENBARE VERKOOPDIG van MATERIALEN AFBRAAK HEISTELLING enz op WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1869 s morgens 9 ure op het terrein van t spoorwegstation te Gouda door den Notaris MONTIJN SPIEGELGLAS VERZEKERING MAATSCHAPPIJ ZPOS TTJlSrjÖL goedgekeurd bij Koninklijk besluit gevestigd te Amsterdam onder directie van A PLEIJSIBR WaarborgKajdtaal Honderd Thiizend Gulden HoofdAgenten te Ameterdam Wed G DORENS ZOON Soliede agenten worden gevraagd in hoofden provinciesteden SPIEGELGLAS LEVERANCIERS AANNEMERS ARCHITBCTSonz komen bjzonder in aanmerking Beflecteetenden adresseeren zich met franco brieven aan den DIRECTEUR De MINDONS BALSAM verschaft in iT of 8 weken het VOLKOMEN UITKOMEN van den BAARD 1 flacon is meest voldoende a 2 aanvraag bij THEOPHILB Hefloverancier Amsterdam Brieven worden terug gezoud en de flacon geheim ingepakt Hailerstoofflboot iFIJSSEL Van JOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen sniorg 7 uren Van ROTTERDAM op geljjke dagoii siin ii 2 uren Ih ielijks ItHourkinirten iiii IU l ini i itH A Jinnhitan 1869 Niei De uitgave dezorj WOENSDAtj gescbiedt de DINSDAG DAG De prjl franco per pc De ir Bek BUK0EMEE S1 Gouda gezien aitj 29 Tullij 1851 St Urengen Ier kenl Ilnail dier Jemeel Commissieii belast j waarover liij lieefl 1 Dat tot Icdcii V werkkring is het houders iu het toel derhoud van en i a en eigendommen de en Wethouders va üijn benoemd de G PRINOI D W en lot leden der tJ ontwerpen v m en hJ deniiigen legen wiq Onder liet Voorzu benucind de Heereij Mr J L W J FOÏ J REUTIl Mr P P I Gouda Burgemeester De Secretaril DROOOLKEVEU FOlll Het CUI Jaarlijks werdl millioen werkdag half dagloon bet de inlander sonisl een geheel jaai werken Is het te vorw residentie Passoci en dat van de ru den vestingarbeid don tijds 1400 vJ Hoe oordeelt e bloodcon scrvi cii gcloofljjk vele l lj kunnen vullen i het gebeente toe Een iinilitcnaiii De vermeurdüriii der cultures de aanleggen van nid catie van verlriivl