Goudsche Courant, woensdag 18 maart 1863

öuitcnlaniï TyHi t 14 Alaart Ofschoon verschillende bladen op het vaTte lun d hebben Ue reerd dat Er geland heeft gewegerd kn s diplon tieken weg io de poolsche kwestie te interveniJn ver eke me hier toch ten stelligste dat onze r gtnng ed lanir eene nota aan hft kabinet van Petersburg heeli ezoade wa rin Rusland ordt er ocht om hervormingen m Polen in te voeren De nota is in een ver oc icnden doch tekens zeer krachii en toon geschreven Onze regering doet düa in biJA D ier uiikoraen dat het de lift van Husland r rancessieu te verleenen eu de insurgenlen met zachtheid en toeireveudheid te behandelen In on e officiële kringen heett men hoop dat lie nota een zeer giinstigeu invloed op bet kabinet van Feiersburg zal te weeg brengen Door de onl inïs hier gehouden meeting ter gunste van Polen is eene deputatie gekozen die gisteren bij lord Palmerston audiëntie heeft gehad eu die den minister verklaarde dat het de ensch van het volk wis dat Engeland nicï de uveriï moq eudheden pogii ffen in het werk stelde om l uieu als zelStandise natie Ie hl r reUen of ooii een oorlog t üctieurcn 70u zijn meende men dat Rusland zijue beloften teceuover Tu n niet as nagekomen en dat Engelant s eer vor ier le m des noods met de wapenen tusschen beide te ireui n levens gaf de deputatie eeiie door de u eeting opgemaakte memorie aan den minister met ver om die aan de koningin te overhandigen Lord Palmerston antwu rdde dat de s mj tide voor Polen allezins gegrond was ma r 0 1 een minister geen beloften voor de toekomst kan geven Hij verklaarde zich venier bereid om de memorie aan de konii ïrin te geven lö Maan Bcriiri1 uit Xew Ï ork au 5 dezer meldendat er groote gisting heerseat onder de 1 mkiers eu in de financieie krirge n de goud agio is den 4 5 pCt enden Sii LOg 10 pt t gedaa 1 n wordt thans genoteerd 57 pCt Deoorzaak diuirvan i de discussie in het congres betreffende debc lastii T op speculatie in goud 17 Maart In de zitting van het lagerhuis op gisterenhebben eenige leden eeu voorstel gedaan strekkende om leh ndeln jze der regering ten atnzien van l rickenland te laken T e ii ndclnij e werd verdedigd door den heer Layard enled l alnifiston welke laatste daarentegen de houding vanRu = md me opzigt van de kandidatuur van den herteg vanl c ichtenberg gipte Hij veraedigdc ook het voornemen om t u otiischt eilander aan tiriekenland af ie taan waardoor aanandere mogendheden ren nuttig voorbeeld jou worden gegeven Het voorstel werd daarop ingetrokken Parijs 17 Ma iiT In denscna t zijn heden de discussien begcn ovi r de cjncliisic van de coinnn sie betreffende de peti i ir giii ste van Pül n De heer Bonjean trad in eene hi ii l p schets van het lijden van Polen en van de onregtv iap ii il ld waarian dit land het slagtoffer is geweest Hij ooi z iet gev il tlat de kaart van Kuropa herzien wordt om aan i olui zi i e naticualiteit terug te geven Hij smeekt de keizerlijke regering om onsterfelijkf 1 roem te beh ilrn door moeditr eene groote da id vim regtvaardigheid en herstel te plegen Hij zal stcuimeu vtor het rrii royeren der petitien aan da regering De hfcr T i Gutronniilre giept de rede van den heer Bonjeai Hij g doüft dat het voor Rusland nog tijd is om aitvoering Ir geven itin de tractatcn De belangen en de vrede van Europa hanwn er van af Prins Poni ito ski spn ckt fer gunsic van Polen Hij kan e begrijpen dat de en t de petitien ter gunste van Polen met zoodanige niin iehting z il b jegenen dat besloten wordt om over Ie irja i lot de orde v in den lag V iïCiis cuilen moriren M or e et worden De i im 11 den IG dezer in een geheim consistorie v jf k rdiiui en en zestien i sscliMppcii en a irtsbissciioppen uenoeintL r j iie ceiegenhei i lifcit Z II eene korte ilionitie gehouden i i i r u hij op den drocvigen toestand van Pua n zinspt elde Marseille it Waarf rit Athene wordt v nden 7 maartgemeld De vergajering iiec hei besluit goedgekeurd naarbiieene leeiiing van G iniUioen i ehni n nordt s ecpend Er iseene speci ile commissie beno nid in de koninsskwc tie Mennoemt ils kandidaten een d en ehe riiis prins O car vanZneden 1 dlera m Baden on den herioL van Aiunale liu and eixht tenig ave der brieven van lien ezar aan koniii Otto eene beslissing daaromtrent is uitgesteld Weenen lo Maart Men meldt uit Bucharest van 14 rnoai JV minister president heeft heden in de zitting der kame eene boodtcli ip van den vorst voorgelegen wa irrn de handelingen der kpmer wordra gegispt en zij wegens het nietr oedkeuren der begrooting wordt ontbonden 17 Maart De commissie zamengesteld uit Venetianen belast met het ontwerpen eener cnstitutie voor Venetië Ueeftheden iie eerste bijeenkomst gehouden onder het presidentschap van graat Hartig Men schrijft heden uit Krnkau Het hooidkwartier va 1 eneraal Langiwicz was gisteren te Dzialoszgce De Kussenhebben de stad Michalowice geplunderd en eene slagtmg aan r i rt te Giebultiow en te Gorska in welke laatste plaats een zekere Einkinstone een engelsch onderdaan en handelaarin granen ernsdg gekwetst en beroofd is Het centraal com e te Warschau heeft ene proclamatie uitgevaardigd waaro j het verklaart dat het gezag is overgedragen aan Langiwicz Berlyn dj Mmirt Vdgens tijdingen uit Wilna van 7 dtzer is de staat van beleg alg ondigd in de steden vau de districten Piusk Sluck en Nowogri Ifk en van het gonverne ment Minsk t ji Brieven uit Krakau melden dat de boer m Litthauen die vroeirer door keizer Xicolaas raet geweld tot de russische kerk zijn gebragt te kennen hebben gegeven dat zij a an ik opstand zullen deel nemen oniier voorwaarde dat zij weder tot d vreeeiiigde griek sche kerk moge teiugkeeren Turijn lI Maart I e ber gten uit Parijs zijn van ernstigen a ird Men vreest dat Frankrijk tiudelijk toch genoodzaakt zal zijn met de wapenen ter gunste van Polen te interveniëren en naar men verhaalt heeft prins X polcon a n zijn schoonvader geschreven dat de keizer de goede gelegenheid wil waarnemen weer eens voor een idee in de bres te springen gendat te gelijk goede vruchten kar opleveren 1 6 Maart Het ofhciele blad bevat een kon besluit houdende Jat alle beschikkinge i mandementen en andere bescheiden afkomstig van het buitenland niet mogen afgekondin d worden zonder verguUiiing van het hoofd van den staat Garibaldi heeft de ier dagen een sclirijven gcrigt aan de inwoners van Xizza zijne geboortepl ats waarin o a het volgende voorkomt Wij zullen geene rust nog vrede hebben 200 lang ons Xizza niet weder ontrukt is aan de handen van den gew ldenaar die ons den toegang tot Home sluit die het afschuwelijke despotismus van den paus staande houdt die Italië tot tweedragt en zwakheid doemt öinncnlanJr Gouda 17 Maart Gisteren avond omstreeks half negen ure had er een treurig ongeluk plaats in de Kromme Gouwe even boven de gemeente Boskoop alwaar de schroefstoomboot genaamd de stad Brussel kapitein Beukelaar varende van genoemde stad op Amsterdam een baggerpraam heeft aangevarevi elke dientengevolge is gezonken en waarvan de zich daarop bevindende schipper Gijs van Leeuwen zijnde weduv eaaar met 4 onverzorgde kinderen wonende alhier jammerlijk is verdronken zijnde zijn lijk bereids opgehaald De uitgever dezer courant zal zich gaarne belasten met de uitreiking der giften die men ten behoeve der ongelukkige weezen mogt willen afzonderen en zal daarvan naauwkeunge opgave doen De Indische lerigten blijven voortdurend onbelangrijk De duurte der rijst drukt daar nog altijd de mindere klasse en mogt de rijstoogst weder tegenvallen door te weinig regen dan zal het gouden kalf voor dit jaar wel iets van zijn vetmoeten missen Het gebrek lu out heeft verleden jaar reedsveel geld aar het gouvern n i iit gekost Het is hopen datde aanmaak thans voor h jt gebruik zal voldoende Z jn Men zegt dat de militaire bevelhebber van Borneo n ontslag wil uet icn omdat men eenigen inlander o e inj naar Bat ivia nad opge onden genade heeft bewezen en naar itorneo teri g gestuurd Het ontslag is evenwel nog niet a ingenoiiien Een expeditie op Borneo ondernomen heeft geen ri sidt ueii opgeleverd daar men geen v j ideii tntiuuct l teft 1 te onkosten schat men op ƒ 0 Ji i Ter teregtzitting vju de regtbank te Amsterdam stondenonlangs teregt 12 kruhleniers beschuldigd van vervalschinghunner gebrande siroop met fijne steenkool Allen beriepenzich er op dat hun leveranciers de firma v Pottiun 5c C ump te Leyden de vervalschers waren een derde had op cgen gevaar af de pep r vervalscht m t meel De uitspraak wordtden 9 april verwacht De koopers mogen dus wel toezien bij het kiezen van huune k u Jeniers ipdat zij niet bedrogenworden s Gravenhag is Maart In de heden gehouden zittintr van de tv efu kamer zijn ingekomen wets ontwerpen 1 tot definitieve uisistelling der begrooting voor het depar tement van koloniën 2 tot vrijen invoer van grondstoffen van nijverheid in Nederlandsch jdie en 3 tot onteigening van perceelen ter verbetering van den toestand van Enschedé De beraadslagingen over het wets ontwerp betreffende het tiendvegt van het kroondomein is aangevangen Ten gevolge van een door den heer Dullert voorgesteld amendement op art 1 dat in de sectien moest worden onderzocht is echter de zitting geschorst en is daarna bij de heropening besloten de discussie morgen voort te zetten 17 Mairt In de zitting der tweede kamer van hedenis het wetsontwerp houdende voorzieningen omtrent het novaaltieudregt van het kroondomein enz met algemeene stemmenaangenomen na verwerping van het amendement van den heer Duller De discussie over het wetsontwerp tot afkoop jaarsteliing der tienden is aangevangen Morgen voorti etting Vermits in den loop van dit jaar de tabel regelende de verdeeling des rijks in kiesdistricten overeenkomstig het 3 lid van nrt 99 der kieswet moet worden voorzien heeft de min V binuenl zaken de gedeputeerde staten der onderschjidene provinciën verzocht hem de daartoe noodige opgave der bevolking van elke gemeente op 31 December 1862 zoo spoedig mogelijk toe te zenden en zoo de bestaande indeeling tot eenig ongerief mogt hebben geleid hetwelk bij eene herziening der tabel zou kunnen worceu v ggenomen hem daarvan te ondcrigten Het siaatsbl bevat het kon besluit van 26 Febr waarbij wordt bepaald de wijze van afsluiting van d ï spoorwegen waartoe kunnen strekken alle iangs den weg loopende rivieren kanalen beken Koerasgronden rietlanden en zoomen van ineengewassen hout verder wordt opgegeve i de diepte die de slooten de h logte die de muren schuttingen heggen enz ffif etcn hebben de afsluitingen van overivegen mogen niet naar de zijde van den spoorweg opengaan en moeten geopend zijnde van zelve digt vallen De regering heeft een wetsontwerp ingediend houdendede bepaling dat de deugdelijk bevonden vorderingen van M J Molsbergen groot ƒ 4014 03 wegens de levering van eeneschilderij en van C Wiener groot ƒ 12 wegens levering vanmedailles door de algemeene rekenkamer zullen worden verevend op art 142 van het V hoofdstuk der staatsbegrooting dienst 1862 De algemeene rekenkamer had blijkens de mem van toel oorspronkelijk geweigerd den eersten post te verevenen omdat op de begrootingswet slechts drie posten voorkw amen vcor den aa ikoop van schilderijen en wel voor de drie bestaande rijksverzamelingen Xa die bewering wam de wet van 13 dec 18U2 tot stand en daaruit leidde de regering af dat de wetgever nu zijn zegel had gehecht aan de opvatting van het begrootings artikel aankoop van boekwerken en voorwerpen van kunst en smaak De rekenkamer was niet van dat gevoelen doch ontkende te gelijkertijd te hebben beweerd dat de regering geene aankoopen van schilderijen zouden mogen doen dan voor bestaande verzamelingen De regering heeft daarom de verevening voorgesteld op artikel 142 der begrooting vau 1863 f mtrent de tweede vordering heeft de rekenkamer verlangd dat de pretentie voor de hclit worde gekweten uit het artikel bestemd voor aankoop van het koninklijk penningkabinet en voor de wederhelft uit dat bestemd voor de verzamelingen der Leydsche hoogeschooi Leyd ii 14 Maart Even als vroeger door de gemeentecommissie van het ned herv kerkgenootschap is thans ook door den kerkeraad der ned herv gemeente aan de ledeti van die gemeente een geschrift toegezonden waarin de aard en de gang van het tusschen de beide eollegien bestaande geschil wordt bloot gelegd De voorstelling der zaak door de gemeenteepmmissie gegeven is naar het oordeel des kerkeraads op sommige punten onnaauwkeurig en zeer onvolledig en daarom wil hij beproeven de gemeente beter in te lichten Na den oorsprong en den loop van het geschil eenigzins uitvoeriger dau het door de gemeente commissie is gedaan te hebben opgegeven geeft de kerkeraad in de tweede plaats verslag van de fcgingen door 8 leden van de gemeente cantrewend om in deze zaak eene procedure te vermijden die echter mislukte terwijl ten derde de vrasg wordt gedaan wat is in dit oogeablik te nenschen Het antwoord is Aller belang eischt dringend een spoedig einde vi ii e 7 uk Wij moeten de uitspraak van den regter afwachten en oi s da ira 11 onderuerpen Maar ieder die het wel meent met de gemeente erke mede om algemeen de overtuiging ingang te doen vinden dat onnoodige verlenging van het geschil noodlottig voor haar welzijn worden moet Aan het slot zegt de kerkeraad dat hij in al zijne handelingen zal blijven toonen dat hij voor de regtbank eene tegenpartij in de gemeente alleen mede christenen heeft en maant hij de gemeente aan dit ook in de zauienleving ernstig ter harte te nempii Gfeoiengde Berigteo Nabij Hoaöslow zijn drie buskruid fabrieken gelegen aan de rivier Colat in de lucfat gevlogen Te Marseille heeft ten tweede male in de open lucht eene demonstratie ter gunste van Polen plaats gegrepen De goochelaar Bo co is dood Het vak bloeit overigeos vooral de afdeeling Politiek Men spreekt van muiterij onder de russische troepen troepen in Poleu De T J rken zullen bij Scbumla een leger bijeen trekken Te Gravelly Ford in Califomie h een versteend mensch gevonden De slager die te Groniagen kattenbont voor schapenvleesch verkocht moet drie maaodM zitten en ƒ 25 boete betalen Te Leeuwarden wordt eene twep gasfabriek opgerigt ook wil men hetzelfde aan den Helder beproeven Zes vrouwen zijn bij de illuminatie te tx uden dood gedrongen Bijeen horlogiemaker en juwelier te Ix nden is door inbraak voor 3600P gulden aau kostbaarheden gestolen Z M zal omstreeks 9 april de hoofdstad bezoeken E n kleermaker te jLonden beeft ƒ 12000 besteed omzyne woning te illuuineren Langiewiez heeft muntbilletten uitgegeveüter waarde van twe j pool ehc gulden Bij gelegenheid der feesten teLonden heeft de ï aily Telegraph van één nommer 206 400 ejtemplare verkocht De geleerde heeri n in Oost Indie schijnen he ook niet een te zijn zij pc jijnen i i DT e meer heil ic zien in drie maatschappijeiimet drie bef tur n dan in een vercenigde maatschappij met een krachiie bestuur De spoor cg van Rotterdam naar Dordt eht vtroorza£kt vrijW at moeite A weder is een comiaissie b no md oai den minister rapportte doen Het is te hopen dat dit rapport zoo volledig en doideVik is dat alle twjfel ophoudt en de zaak beslu t kan woidec Overal ppnitmen o er de Polen maar hen te helpen is nog iets ander er is vi wel leeds genoeg bloed vergoten In de omstreken van Batavis zijnog twee tijgers die moeijehjk te vangen zijn 5iet zal tt kreupelhout waarin zij zich ophoiiilen moeten verbranden om die kwade buren meester te worden Jammer dat op lolk een gemakkelijke wijze Ale ongedierte niet uit het schoone Insulmde kan verwijderd worden Gedurendeden loop van dit jaar zulK n geen oflicieren meer van het ieger hier to lande hij dat in Oost jü lie overgeplaatst worden De wond van Garibaldi schijnt weder ti verergeren Frankrijk geeft den wijzeu raad aanItalië om de uitgaven ü behoeve vau het leger te bezuiaigea Dit teri gt de splinter en de balk öok te Manchester zi n bij de illuminat e mciischen dood gedrongen en een aantal gek ets Te Cork inJerliiud heeft het gepeupel de illuminatie Wiillen beiettenj de glazen iogeslagen eu een verschrikkelijk oprotr gemaakt ia Beyeren zal hetleger eene belangrijke vermindering onderaan Ingezonden De doodstraf Laatst berigtten de nieuwsbladen dat te Luik eene vergadering was gehouden ter afkeuring vau de doodstraf met het doel on van de regering de sfsclialing van die straf te verkrijgen en al mogen wij ons verbeugen da onze vorst door gebruik te maken van het schoonste regt eens koning de toepassin dezer vreeselijke straf sedert jaren verhinderd heeft toeh onts ert zy ook nog ons strafwetboek en het is meer dan tijd dat iij daaruit verdwijne om plaats te maken voor eere straf die meer in overeenstemming is met de mildere begrippen dezer eeuw Of moet eerst nog een onsciuldige het leven verliezen zooals onlangs in een mvburig rijk omdat de schijn tegen hem was Bij de toepassing der doodstraf toch maakt de maatachappy misbruik van haar gezag Zij heeft de magt den misdadiger te verwijderen onschadelijk te maken niemand zal dit haar betwisten maar hem te dooden hem den weg af ie sluiten om zich nog eenmaal te verbeteren en misschien het verkeerde te herstellen daartoe heeft de maatschappij nimmer de magt gekregen en het oog om oog en tand om tand moge voor 4000 jaren noodzakelijk geweest zijn om eeu door slavernij en verdrukking verlaasd olk te regeren niemand zal d noodzakelijkheid laarvan in onze maatschappij durven staande houden I evenmin als dat het gezigt van scherpregter en schivot den mensch afschrik van het kwade inboezemt Het is toch een bekend feit dat de zakkea nooit meer gevaar loopen dan bij teregtstellingen en verhalen van rooverbenden hier te lande dagteekenen nog uit de tijden toen de Nieuwmarkt te Amsterdam k ekelijks bezocht werd door de menigte nieuwsgierig naar tercgtstellingen En ware dit het geval dan zoude men in Engeland zeer verkeerd handelen waar het doodvonnis thans binnen de gevangenis wordt uitgevoerd ten overstaan van eenige ambtenaren Dringend UiOgen wij dau ook cnzen minister van justitie verzoeken dat bij de indiening vau het nieuwe strafwetboek de doodstraf daaruit verdwijne en moet die indiening nog lang tot de vrome wenschen behooren dan zoude door eene speciale wet de ligchaainsstraffen uit ons wetboek kunnen wsgge iomen worden Verhieven alle weigezinden in den lande hnnne stemmen tegen d locdstraf spoedig zoude zij uit ons wetboek verdwe en zijn Dat daartoe dit geschrijf eenigen moge opwekken is mijn hartelijke wensch